Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Fastigheter och lokalförsörjning – Kommunfondens politikerutbildning
Den 22 november lanserades Kommunfondens medlemsexklusiva e-utbildning Fastigheter och lokalförsörjning – Kommunfondens politikerutbildning.
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen hos ansvariga politiker för kommunala lokalförsörjnings- och fastighetsfrågor utifrån olika aspekter inkl. rollfördelningen mellan politikens och tjänstepersonorganisationernas uppdrag. Målgruppen är politiker som ansvarar för kommunernas lokalförsörjning och fastigheter. Ansvariga tjänstepersoner föreslås även gå utbildningen för att alla ska ha samma grund.

Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se, om du är intresserad av att ta del av utbildningen som ingår i medlemskapet i Kommunfonden.
Ta reda på om din kommun är medlem alternativt ansök om medlemskap

Sprid gärna denna information!
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Flexibla grundskolor: Att planera, bygga och drifta framtidens lärandemiljöer
På Kommunfondens medlemsexklusiva seminarium presenteras den nya rapporten om flexibla grundskolor. Rapporten har utrett centrala ämnen såsom ägandefrågor, finansiering, flexibilitet och samverkan i planeringen, byggandet och driften av skolor med ett starkt fokus på hög flexibilitet.

Datum: 7 december 2023
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag:  6 december 2023
Mer information och anmälan
 
Nytt från SKR
 
 
Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd
SKR:s kongress har beslutat om arbetsgivar- och medlemsorganisationens inriktning den kommande mandatperioden. SKR ska tillsammans med kommuner och regioner fokusera på tre prioriterade frågor 2024-2027; att säkra kompetensförsörjningen, dra större nytta av digitalisering och ny teknik samt att verka för att kommuner och regioner har förutsägbara och långsiktiga planeringsförutsättningar.
 
SKR:s kongress beslutade om en ny vision för SKR, som siktar på att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
Ta del av inriktningen för SKR:s arbete under åren 2024-2027
Nyhet: En starkare välfärd genomsyrar SKR:s inriktning
 
Aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner
I höstens upplaga av skriften På gång inom EU kan du bland annat läsa om direktiven om energieffektivitet respektive byggnaders energiprestanda och många fler aktuella frågor. Skriften tar upp hur aktuella EU-frågor påverkar svenska kommuner och regioner.
Information från Adda
 
Produkter för beredskap – ny katalog för ramavtal
Adda har tillsammans med ramavtalsleverantör på avtalet Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 (delområde e-handel), tagit fram en katalog som innehåller ett urval produkter speciellt utvalda för olika kriser. I katalogen Produkter för beredskap finns produkter som är bra att ha i tillgängliga för när krisen väl slår till, bland annat bränder, värmebölja och överraskande stora mängder snö. Urvalet är gjort för att kunderna inte ska behöva leta bland tusentals artiklar på avtalet för att hitta lämpliga produkter.
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
Den 1 januari träder nya regler från Arbetsmiljöverket ikraft. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare (Arbetsmiljöverket)
Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 
Planeringsinriktning för civil beredskap – nytt stöd för att stärka beredskapssystemet
MSB har tagit fram en planeringsinriktning i syfte att stärka Sveriges civila beredskap. Planeringsinriktningen riktar sig till dem som arbetar med beredskapsplanering på en beredskapsmyndighet men den kan även vara användbar för dem med motsvarande roll inom en region eller kommun.
 
Slutredovisning av regeringsuppdrag om att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret
MSB har redovisat sitt svar på regeringsuppdraget om att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret under 2025-2030.
Nytt stöd för uppföljning vid cirkulär upphandling
Upphandlingsmyndigheten har utvecklat ett webbstöd för avtalsuppföljning vid upphandling som främjar cirkulär ekonomi.
Nytt stöd för uppföljning vid cirkulär upphandling (Upphandlingsmyndigheten)
 
Ställningstagande om ändringar av otillåtet direktupphandlade avtal
En upphandlande myndighet kan inte använda ändringsbestämmelserna i LOU för att ändra avtal som är otillåtet direktupphandlade. Det framgår av Konkurrensverkets nya ställningstagande.
Ställningstagande om ändringar av otillåtet direktupphandlade avtal (Konkurrensverket)
 
Aktuellt inom solel
Den 14 november genomförde Belok och beBo digitala seminariet Aktuellt inom solel. Nu går det att ta del av seminariet i efterskott.
14 november 2023 – Aktuellt inom solel (Belok)
 
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se