Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
På gång inom EU hösten 2023
I höstens utgåva från SKR kan du läsa om nya EU-initiativ inom digitalisering, läkemedel, migration etc. På miljöområdet omfattar det vatten, luft, markhälsa, naturrestaurering, avfall, cirkulär ekonomi, avlopp, livsmedel, klimat, energi, transporter och EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter.
På gång inom EU hösten 2023 – SKR
 
Aktuellt i SKR:s Miljöchefsnätverk
SKR:s nätverk för kommunala miljöchefer lyfter strategiska och aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor. Vid mötet i november diskuterades bland annat strategiskt brottsförebyggande arbete, strategiskt arbete med kompetensförsörjning och digitalisering samt klimatanpassning och hållbar omställning.

Nätverket träffade även utredare för kommittédirektiv från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet om livsmedelsfusk. Vid mötet lyftes flera viktiga synpunkter, bland annat vikten av statlig vägledning och samordning, kommunernas roll som kontrollmyndighet av händelsestyrd kontroll och säkerställande av tillräckliga finansiella resurser. Utredningen redovisar betänkandet den 29 februari.
 
Avfall
 
 
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse "Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall"
Naturvårdsverket har utrett vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska nå målen om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall i EU:s avfallsdirektiv. Uppdraget slutredovisades den 27 oktober 2023. Naturvårdsverket lämnar fyra författningsförslag och fem åtgärdsförslag som tillsammans med pågående processer och tidigare förslag ger bättre förutsättningar för att Sverige ska kunna nå målen. Remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 20 februari 2024.
 
Energi och klimat
 
 
Direktiven om energieffektivitet och förnybar energi under implementering
Direktiven om förnybar energi (RED) och energieffektivitet (EED) ska implementeras i Sverige fram till 2025, men flera saker behöver vara på plats redan på kortare sikt. EED innehåller tuffa krav på energibesparingar. Energimyndigheten har ett särskilt uppdrag om kraven på offentlig sektor, 1,9% energieffektivisering per år. Regeringen ska före årsskiftet anmäla till EU-kommissionen om Sverige ska använda alternativ till krav på renovering av 3% av golvarean i offentligt ägda lokaler.

Enligt förnybartdirektivet måste Sverige bidra till EU:s mål för ökad andel förnybar energiproduktion. Regeringskansliet håller på att se över hur processen ska se ut för staten att utse motsvarande områden och förenkla tillståndsgivning för förnybar energi.

Direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som ställer krav även på befintliga byggnader väntas kunna antas våren 2024 och har sin nästa stora trilog-förhandling den 7 december. Då väntas beslut om volymen energibesparing för bostäder samt hur kraven ska formuleras för lokaler.

I en debattartikel lyfter Magnus Nilsson direktivens utmaningar för Sverige.
 
Regeringsuppdrag om regional och lokal energiplanering
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag att utarbeta regional respektive lokal energiplanering för elektrifiering. I en debattartikel lyfter Energimyndigheten sin syn på behovet av ökad kommunal energiplanering för klimatnytta, stärkt näringsliv och ökad försörjningstrygghet.
 
Markhälsa
 
 
EU-regler om markhälsa behöver vara mer flexibla
EU-kommissionen presenterade den 5 juli 2023 ett förslag till nytt direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens inom EU. Förslaget grundar sig på markstrategin för 2030 och syftar till att uppnå god markhälsa i hela EU till år 2050. Förslaget till direktiv gäller för all mark och alla markanvändningar inom unionen och har som ambition att täppa till luckor i befintlig lagstiftning avseende markskydd. Förslaget fokuserar särskilt på övervakning men innehåller även delar om hållbar markförvaltning.
 
EU-kommissionens förslag för övervakning av markhälsan behöver ta hänsyn till EU-ländernas olika förutsättningar, menar SKR i ett yttrande.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Ny vägledning till fastighetsägare om egenkontroll
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om egenkontroll av inomhusmiljö riktad till fastighetsägare. Underlaget syftar till att systematiskt arbeta för att motverka dålig inomhusmiljö. Underlaget kan med fördel laddas ned och spridas till verksamhetsutövarna i samband med miljökontorets tillsyn.
 
Vatten
 
 
En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72)
Den 21 november överlämnade utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande sitt betänkande till regeringen. I uppdraget har ingått att analysera och lämna förslag på hur kommunerna vid planläggning och prövning enligt PBL ska kunna säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten följs, att dagvatten hanteras på ett hållbart sätt och att dricksvattenförsörjningen tryggas.
 
Konferenser och seminarier
 
Vägar mot det robusta samhället – Presidiedagar inom plan-, bygg- och miljöområdet, 25-26 mars 2024
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget på temat ”Vägar mot det robusta samhället”. Dagarna innehåller ett antal kunskapspass och samtal kring temat med utgångspunkt i era uppdrag. Möjlighet ges att samtala med varandra och med medarbetare på SKR. Vidare får ni del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg- och miljöområdet. Programmet innehåller även studiebesök.
Mer information och anmälan
 
Nätverkskonferens kommunala klimat- och miljöstrateger, 2-3 maj 2024
Syftet med dagarna är att mötas kring aktuella frågor för utbyte av erfarenheter och samverkan. Vi ses fysiskt lunch till lunch i SKR:s lokaler i Stockholm.
Mer information kommer.
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Bidragsprogrammet ELENA, Stockholm, 5 december
Europeiska investeringsbanken (EIB) informerar den 5 december kl. 10.00-16.00 om hur Elena fungerar, med ansökan, stödberättigat och exempel från pågående projekt. ELENA tillhandahåller tekniskt stöd för att utveckla investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i byggnader samt i hållbara stadstransporter. Plats: EU-kommissionen, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Sista anmälan 30 november.
 
Stärkt cirkulär ekonomi genom förbättrad tillsyn, Stockholm, 6 december
Delegationen för cirkulär ekonomi bjuder in till seminarium och workshop den 6 december kl. 09.30-14.30. Det går att delta både fysiskt och digitalt.
Information och anmälan
 
Future Minds för gymnasieskolor
Future Minds är ett nationellt kunskapsprogram i hållbar utveckling för gymnasieskolor för att rusta dagens unga i vår tids viktigaste frågor. Genom färdiga upplägg och event kan kommuner och regioner bygga relation till ungdomar och inkludera dem i utmaningar och beslutsprocesser. Programmet erbjuder verksamhets- och behovsanalys, fortbildning för personal, lärarlyft och metoder för ungdomsdialog och lokala flerpartssamarbeten.
Involvera unga i ert hållbarhetsarbete – Future minds
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se