Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
December 2023

I månadens utskick:
 • Debatt: Dra inte undan mattan för den i behov av stöd
 • Kunskapsstöd om att ge stöd till anhöriga
 • FUB:s lokalföreningar – sök bidrag för att motverka ofrivillig ensamhet
 • Mat och måltider i gruppbostäder
 • Nka:s koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
 • Snart projektstart för "Mötas och Må bra"!
 • Webbinarium om daglig verksamhet enligt LSS
 • Myndigheten för delaktighets verktygslåda om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning
På vår webbplats samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finns alla tidigare nyhetsbrev (klicka på "Läs mer").
 
Debatt: Dra inte undan mattan för den i behov av stöd
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i flera år argumenterat för en förändring i föräldrabalken. Förändringen skulle innebära att en anhörig inte kan vara personlig assistent och god man samtidigt. För många personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga skulle vardagen bli betydligt svårare. Det skulle innebära att dra undan mattan för de som behöver stöd och de som kämpar för att ge det. Regeringen överväger nu att tillsätta en utredning om förslaget.

Riksförbundet FUB och Riksföreningen JAG skriver om detta i en debattartikel i Dagens Etc.

Här kan du läsa artikeln.
 
Kunskapsstöd om att ge stöd till anhöriga
Socialstyrelsen har tagit fram två nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det handlar om ett förhållningssätt som behöver integreras i alla verksamheter, det vill säga att se och lyssna på den som är anhörig, att hålla den anhörige informerad och att uppmärksamma den anhöriges eget behov av stöd.

De två kunskapsstöden:
 
FUB:s lokalföreningar – sök bidrag för att motverka ofrivillig ensamhet
Många personer med IF som bor i LSS-bostad får avslag på ansökan om kontaktperson och ledsagarservice, enligt LSS. Insatser som skulle kunna motverka både fysisk- och psykisk ohälsa. Vi vet att de aktiviteter som FUB:s lokalföreningar anordnar har mycket stor betydelse för att bryta den ensamhet som många vuxna med IF upplever.

Nu kan ni som lokalförening ansöka om särskilt statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka ofrivillig ensamhet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Statsbidraget får användas till:
 • Att ordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans.
 • Att skapa mötesplatser.
 • Åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.
Sista ansökningsdag är 14 december. Läs mer på Socialstyrelsens webbsida här: Motverka ofrivillig ensamhet - Socialstyrelsen.
 
Mat och måltider i gruppbostäder
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Samtidigt vet vi att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har sämre fysisk- och psykisk hälsa än befolkningen i övrigt.

Livsmedelsverket har på sin webbplats många bra tips på hur personal i LSS-bostäder kan stötta personer med IF till bättre hälsa genom att främja bra matvanor. Några rubriker är:
 • Chefens roll när det gäller att prioritera mat, måltider och hälsa.
 • Egenbestämmande och att främja välbefinnande – diskussion om två etiska principer som kan komma i konflikt.
 • Enskilda eller gemensamma måltider – fördelar och nackdelar.
Här kan du läsa om Livsmedelsverkets tips.
 
Nka:s koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, Nka, har i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram en slutrapport från projektet koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Nka erbjuder stödet till kommuner som önskar införa och utveckla koordinatorstöd i sin verksamhet. Koordinatorstödet innebär en förebyggande insats ur ett folkhälsoperspektiv. Det har bidragit till att föräldrar och barn har kunnat få stöd tidigt innan problemen blivit övermäktiga. Stödet till föräldrar har blivit mer lättillgängligt och individuellt anpassat. Resultatet har visat positiva effekter för bl.a. familjens hälsa och barnens skolgång.
 
Slutrapporten hittar du här.
 
Snart projektstart för ”Mötas och Må bra”!
Riksförbundet FUB fortsätter med kunskapssatsningar med fokus på äldre personer med IF.
Vårt nya Arvsfondsprojekt "Mötas och Må bra" drar igång i januari. Det bygger på all kunskap och erfarenhet som togs fram under projektet ”Ett Gott Liv som äldre” som avslutas nu i december, och vårt tidigare samarbetsprojekt Åldern har sin rätt. Gå gärna in på dessa sidor och kolla på allt fint material som finns!

Syftet med det nya projektet är att öka livskvalitet, välbefinnande och hälsa för äldre personer med IF genom att möjliggöra aktiviteter och möten som främjar fysisk och psykisk hälsa. Aktiviteterna ska i möjligaste mån vara gratis eller till självkostnadspris genom att använda befintliga resurser gällande personal, lokaler och material.

Under projekttiden ska följande utvecklas, tillsammans med äldre personer med IF:
 • Gympaprogram anpassat för äldre som kan göras i grupp eller enskilt hemma.
 • Material för att hantera förlust, sorg och död.
 • Material om vardagsprat för att minska risken för psykisk ohälsa.
 • Idématerial för samarbeten och aktiviteter, samt platser att genomföra dem på.
 • Studiecirkelmaterial om vardagsträning för äldre.
 • Material om digitala mötesplatser.
Självklart kommer allt material även finnas i lättläst version.

Vi kommer att skriva regelbundet om projektet i FUB:s olika kanaler under den 3-åriga projekttiden.
 
Webbinarium om daglig verksamhet enligt LSS
Den 3 december är det den Internationella funktionsrättsdagen. Det uppmärksammar Socialstyrelsen med ett webbinarium om daglig verksamhet enligt LSS.

Webbinariet riktar sig till beslutsfattare, handläggare och personal inom funktionshindersomsorgen, inklusive verksamhets- och enhetschefer. Det riktar sig även till deltagare i daglig verksamhet och intresseorganisationer.

Webbinariet anordnas den 4 december, kl. 12:00-13:00. Du kan läsa mer här!
 
 
Myndigheten för delaktighets verktygslåda om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet (MFD) har skapat en verktygslåda som man kan använda i sitt samverkans- och påverkansarbete gällande våld mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Den kan till exempel vara användbar för FUB:s lokalföreningar.

På MFD:s hemsida finns det en kartläggning över hur utsattheten för våld ser ut bland personer med funktionsnedsättning och hur myndigheter, regioner och kommuner arbetar med att förebygga, upptäcka, möta och hantera våld.

På hemsidan hittar man statistik och en rapport från i år kring hur det till exempel ser ut gällande utsatthet för våld mot personer med IF. I begreppet våld ingår fysiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Det finns även korta filmer där personer med IF själva berättar om våld mot personer med funktionsnedsättning.

För närvarande pågår ett pilotprojekt för att stoppa och förebygga våld i LSS-verksamheter. Det finns mer information om det på MFD:s hemsida. Meningen är att det på sidan ska fortsätta byggas på med goda exempel på hur andra verksamheter arbetar med frågan.

Är våldsutsatthet gentemot personer med IF något som er lokalförening vill arbeta med? Det kan vara i er samverkan med kommunen eller i ert påverkansarbete i stort. Då rekommenderar Riksförbundet FUB att ni går in på MFD:s hemsida för att inhämta kunskap, motivation och tips i frågan. Den finns här!
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se