Nyheter från SKR
 
 
Allt större andel välfärd köps av privata utförare
Externa anordnare av välfärdstjänster har sakta men säkert ökat genom åren, oavsett partifärg i regeringen. I kommuner och regioner går det dock att se ett visst samband mellan det politiska styret och köp av välfärdstjänster. Framför allt inom vård och omsorg.
Stora skillnader i andel köpt välfärdsverksamhet
 
Kommunsektorns köp av verksamhet fortsätter öka
Kommuners och regioners köp av verksamhet uppgick år 2022 till 204 miljarder kronor. Det motsvarar en femprocentig ökning jämfört med året innan.
Stora variationer mellan kommuner och regioner
 
Långsiktighet avgörande för skolans finansiering
Direktiven till En nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet har nu presenterats. Utredaren ska föreslå en nationell skolpengsnorm. SKR vill inte se en statligt bestämd nivå för skolpeng.
Skolans finansiering är komplex och ökad statlig styrning kan medföra svårigheter att möta förändringar lokalt
 
Äldreomsorgslyftet fortsätter att leverera
287 av 290 kommuner rekvirerade 100 procent av statsbidraget för äldreomsorgslyftet. Över 24 000 personer påbörjade eller avslutade studier och kompetensutveckling under 2022. Det höjer kompetensen och är en viktig pusselbit att möta kompetensutmaningen äldreomsorgen.
Och det visar att äldreomsorgslyftet fungerar
 
Tillgången till vård på landsbygden behöver stärkas
Det krävs både breda och riktade satsningar för att stärka tillgången till hälso- och sjukvård på landsbygden. Ett viktigt steg är att underlätta etablering av småskaliga privata vårdgivare.
Alla invånare i Sverige ska ha tillgång till en god och jämlik vård
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 29 november – 1 december 2023, klockan 10.00 – 15.00
 
Nya möjligheter till uteslutning av leverantörer enligt LOU/LUF
En halvtimmas genomgång av de nya reglerna kring uteslutning enligt 19 kapitlet i LOU/LUF.
Välkommen digitalt 22 november 2023, klockan 9.00 – 9.30
 
Nätverk för korruptionsbekämpning
SKR bjuder in till nätverk för korruptionsbekämpning under 2024. Programmet innehåller kunskaper från praktik och teori samt omvärldsspaningar på nationell och internationell nivå. Deltagarna kommer att få utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.
 
Nätverk för strategiskt arbete mot välfärdsbrottslighet i kommuner
Den 13 december startar SKR upp ett nätverk för att motverka välfärdsbrottslighet i kommuner. Nätverketet riktar sig till de som arbetar strategiskt mot välfärdsbrottslighet. Nätverket är gratis, resor bekostas dock av deltagaren. Vid intresse att ingå i nätverket maila till christina.kiernan@skr.se
Sista anmälningsdag är 1 december 2023
 
Samarbete mellan den offentliga och privata sektorn är helt avgörande
Digitalisering pekas ut som en av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en hållbar framtid för välfärden. Civilminister Erik Slottner och Palle Lundberg, vd för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), fördjupar sig i ämnet under Kvalitetsmässan 2023.
Välkommen till Kvalitetsmässan 2023
 
Grundkurs i Lag om valfrihetssystem, LOV
SKR erbjuder dig en grundkurs om valfrihetssystem. Under denna eftermiddag går vi igenom styrning, juridik och strategi runt ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem.
Välkommen 4 december 2023, klockan 13.00 – 16.15
 
Nytt från omvärlden
 
 
 
Risk för att konkurrensen försämras när ändringar av kontrakt inte annonseras
Skyldigheten för upphandlande myndigheter att i vissa fall annonsera ändringar av kontrakt och ramavtal är en viktig förutsättning för en effektiv konkurrens och offentlig upphandling. I en analys i korthet lyfter Konkurrensverket fram betydelsen av att upphandlande myndigheter annonserar ändringar och att ändringarna annonseras på ett korrekt sätt.
Annars riskerar principen om transparens att åsidosättas - Konkurrensverket
 
Nytt stöd för uppföljning vid cirkulär upphandling
Upphandlingsmyndigheten har utvecklat webbstödet för avtalsuppföljning vid upphandling som främjar cirkulär ekonomi. För att följa upp sådana avtal kan det behövas nya metoder för att mäta utfallet. Därför finns det behov av ett uppdaterat stöd.
Uppföljningen kan bli bättre - Upphandlingsmyndigheten
 
 
 
Upphandlingar – guide för lokalt företagsklimat
Svenskt Näringsliv tar fram guider för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Guiderna riktar sig till kommunala politiker och chefer som vill skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i sin kommun.
Större nytta för skattepengarna och åstadkomma ett bättre företagsklimat - Svenskt Näringliv
 
Ny rapport: Är friskolor överkompenserade?
Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Men hur ser det egentligen ut?
Rapporten omfattar 32 kommuner - Friskolornas Riksförbund
 
Fler hittar till den offentliga affären
Hösten har anlänt och vi befinner oss mitt i den kanske mest produktiva delen av terminen. Allt som har planerats i månader ska nu presenteras och det märks i ens flöden på sociala medier! Fler småföretagare än tidigare deltar i offentlig upphandling, skriver Magnus Johansson.
Det visar en rapport från Företagarna som kom i september - Inköpsrådet
 
Aktuell debatt
 
 
"Välkommet att regeringen ser över hur fristående aktörer ska få del av statsbidrag"
Regeringen har tillsatt en utredning om hur de riktade statsbidragen inom äldreomsorgen kan utvecklas för att minska administrativa kostnader, bli mer träffsäkra och komma all äldreomsorg till del
Fristående utförare borde kunna söka medel direkt från Socialstyrelsen - Vårdföretagarna
 
"Glesbygdsremissen – en ulv i fårakläder?"
”En bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd” är positivt. Likaså att främja mindre, och gärna fler, aktörers deltagande i vårdutbudet. Vårdföretagarna ställer sig i sitt remissvar på Ds 2023:23 positiva till ambitionerna – liksom en del förslag; villkoren för primärvården borde t.ex. bli mer lika över landet.
Avveckling kräver en mer omfattande analys - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se