Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Inspelning publicerad från lanseringsseminarium
Nu kan du ta del av inspelningen från lanseringsseminariet för rapporten Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö. Passa på och lyssna på utredarna som tagit fram rapporten samt få en fördjupning i gröna lösningar.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Lansering av e-utbildning: Fastigheter och lokalförsörjning – Kommun­fondens politikerutbildning
Den 22 november lanseras Kommunfondens medlemsexklusiva utbildning Fastigheter och lokalförsörjning – Kommun­fondens politikerutbildning. Vid det digitala seminariet kommer du få information om Kommunfondens nya e-utbildning, vad den innehåller och hur du praktiskt går tillväga för att ta del av utbildningen.
Målgruppen för utbildningen är politiker som ansvarar för kommunernas lokalförsörjning och fastigheter. Ansvariga tjänstepersoner föreslås även gå utbildningen för att alla ska ha samma grund.

Datum: 22 november 
Tid: klockan 13.00 – 14.00
Läs mer och anmäl dig senast den 21 november
Ta reda på om din kommun redan är medlem alternativt ansök om medlemskap

Sprid gärna denna inbjudan!
 
Nya möjligheter till uteslutning av leverantörer enligt LOU/LUF
SKR erbjuder en halvtimmas genomgång av de nya reglerna kring uteslutning enligt 19 kapitlet i LOU/LUF.

Datum: 22 november
Tid: 09.00 – 09.30
Mer information och anmälan
 
Grundkurs i offentlig upphandling
SKR erbjuder en tre dagars grundläggande kurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Datum: 29 november – 1 december 
Tid: klockan 10.00 – 15.00
Mer information och anmälan
 
Flexibla grundskolor: Att planera, bygga och drifta framtidens lärandemiljöer
På ett webbseminarium presenteras den nya rapporten om flexibla grundskolor. Seminariet är kostnadsfritt och endast för kommunfondens medlemmar.

Rapporten har utrett centrala ämnen såsom ägandefrågor, finansiering, flexibilitet och samverkan i planeringen, byggandet och driften av skolor med ett starkt fokus på hög flexibilitet.

Datum: 7 december
Tid: 13.00 – 15.00
Mer information och anmälan
 
Nytt från SKR
 
 
Ekonomirapporten
Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar.
Ekonomirapporten, oktober 2023
Information från Adda
Addas upphandlingsplan 2024
Adda har nu publicerat sin upphandlingsplan för 2024. Läs mer om vilka nya ramavtal som planeras för kommun- och regionsektorerna.
Addas upphandlingsplan 2024 (Adda)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Forum Vårdbyggnad: Utbildningen Vårdens lokaler 2024
Kursen avser att ge yrkesverksamma, som har som uppdrag att arbeta med planering av vårdverksamhetslokaler, fördjupad kunskap om planering av lokaler för vård och omsorg baserat på aktuell forskning och praktik. Utbildningen genomförs av Chalmers/CVA på uppdrag av Forum.
Vårdens lokaler 2024 (Forum Vårdbyggnad)
 
Fortifikationsverkets handböcker och projektanvisningar
Visste du att Fortifikationsverket har en hel del av sina handböcker publicerade på sin webbsida? Här finns bland annat handbok för installation av laddning av elfordon, projekteringsanvisningar för lokaler och annat att inspireras av.
Handböcker och projektanvisningar (Fortifikationsverket)
 
Förslag på prioriteringar för att stärka det civila försvaret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, redovisar i en ny rapport förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret. MSB bedömer i rapporten att det krävs höjda ambitioner och ökad finansiering för att öka förmågan i det civila försvaret, med en lägstanivå på 10 miljarder kronor i anslag.
Framåtanda - en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret (MSB)
 
BeBo & Belok resultatkonferens Resurseffektiv och smart bebyggelse
Den 29 november välkomnar Energimyndighetens nätverk BeBo och Beloks till  resultatkonferens där nätverken presenterar det senaste kring teknik, innovation och hållbarhetsstrategier inom energieffektivisering.
BeBo & Belok resultatkonferens (Byggherrarna)
 
Territoriell strategi ger möjlighet till EU-finansiering
Tillväxtverket kommer öppna upp för regioner, städer och kommuner att skicka in en så kallad territoriell strategi för hållbar urban utveckling och därmed ha möjlighet att senare kunna ta del av finansiering inom Nationella regionalfondsprogrammet. Den 30 november anordnar Tillväxtverket ett informationsmöte om utlysningen och processen.
Var med och ta del av EU:s finansiering för hållbar urban utveckling (Tillväxtverket)
 
Strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031
Inom ramen för av regeringen beslutad strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031 har Boverket har ett särskilt sektorsansvar och arbetar med ökad kunskap och dialog på flera teman kopplat till myndighetens grunduppdrag. Under 2023 har en seminarieserie med exempel från olika delar av landet genomförts. För de som inte haft möjlighet att delta finns dessa inspelade.
Strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031 (Boverket)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se