Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Klimatanpassning i översiktsplanen, 9 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 9 november kl. 13.00-16.00 om hur klimatanpassning kan inkluderas i översiktsplaneringen. Vi får höra Boverket berätta om hur kommuner kan gå tillväga för att inkludera klimatrisker i översiktsplanen, Länsstyrelsen i Hallands län om hur de stöttar kommunerna i detta arbete samt kommunala exempel från Malmö, Lerum och Halmstad på hur de arbetar med frågan. SMHI kommer även föredra senaste forskningen gällande hur klimatet förväntas förändras.
Mer information och anmälan
 
Aktuellt inom plan-, bygg- och miljöområdet, 14 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 14 november kl. 13.00-16.00 om aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor. Syftet med seminariet är att politiker och ledande tjänstepersoner i kommunerna ska få ta del av nyheter från regering, myndigheter samt SKR och få några aktuella teman särskilt belysta. I år deltar bland annat statssekreterare Daniel Liljeberg med ansvar för energifrågor på Klimat- och näringslivsdepartementet.

Årets teman är “Energi” och “Vatten”, två aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Ämnen som kommer att belysas är bland annat klimatanpassning, vatten i planeringen, underhåll av VA-systemet, kommunal energiplanering och nya krav på energieffektivisering och energibesparing.
Mer information och anmälan
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Fler nyheter i korthet
 
 
Förstudie om nationell fysisk planering klar
Den 29 september redovisades förstudien Nationell fysisk planering. I uppdraget ingick bland annat att föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering. Förstudien belyser bland annat behovet av att staten redogör för sin uppfattning om en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten och en effektiv fysisk planering och prövning.
SKR välkomnar studien och konstaterar att utredaren har gjort en gedigen analys av vad som brister i dagens planeringssystem.
Här kan du läsa SKR:s hela kommentar samt ta dig vidare till studien
 
Uppdaterad vägledning om klimatdeklarationer
Nu har Boverket uppdaterat sin vägledning för byggherrar, byggentreprenörer och andra som berörs av reglerna om klimatdeklaration för nya byggnader.

Bland annat har det införts en ny tabell för kategorisering av byggdelar utifrån vanliga byggdelssystem i byggbranschen och en ny beräkningsmall att använda vid klimatberäkningar. Dessutom förtydligas hur redovisning av klimatpåverkan från sammansatta byggdelar, återvunna byggprodukter och byggspill ska göras.
Syftet med klimatdeklaration av byggnader är att byggherrar ska vidta åtgärder så att utsläpp av växthusgaser i byggskedet minskar.
På Boverkets hemsida kan du ta del av handboken
 
Tips från SKR
 
 
Ny möjlighet att använda digitala fullmakter
Tjänsten Mina Ombud utvecklas av Bolagsverket och ger möjlighet till digital hantering av fullmakter ibland annat byggärenden. Sedan i våras samarbetar Boverket med Bolagsverket för att fylla på tjänsten med fullmaktsmallar för byggärenden. Samtidigt har vi gemensamt lärt oss hur tjänsten kan implementeras i kommunerna och om fullmakternas roll i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Nu bjuds du in till ett informationsmöte, den 21 november kl. 13-14.30, för att redovisa resultatet och för att visa på vilka möjligheter som ges med tjänsten. Informationsmötet är digitalt och vänder sig till både systemleverantörer, e-tjänsteleverantörer och kommuner. För anmälan kontakta projektledare Fabian Ståhl, fabian.stahl@boverket.se
Mina Ombud hittar du här
 
Vägledning om geoteknisk säkerhet i kommunal planering
Statens geotekniska institut har tagit fram en vägledning i hur kommunala handläggare kan arbeta med att hantera geotekniska säkerhetsfrågor i översikts- och detaljplanering. Vägledningen rör allt från ras, skred och jord till blocknedfall, bergras, slamströmmar och erosion.
Här kan du ta del av vägledningen
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se