Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
November 2023

I månadens utskick:
 • Dåligt fungerande LSS-verksamheter under sommaren
 • Nytt delbetänkande om statlig e-legitimation
 • MFD:s webbinarium och kunskapsstöd om kontaktperson
 • Socialstyrelsens uppföljning av anhörigperspektiv och anhörigstöd
 • Skrivelse till socialtjänstministern
 • Information på kunskapsguiden.se om tvångs- och begränsningsåtgärder
 • Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2023: Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2023 av bostad för vuxna och daglig verksamhet
 
Dåligt fungerande LSS-verksamheter under sommaren
I september skickade Riksförbundet FUB ut en digital enkät för att ta reda på hur LSS-verksamheter har fungerat under sommaren.

Resultatet är mycket nedslående:
 • Mindre än hälften är nöjda med hur sin eller sin närståendes dagliga verksamhet har fungerat under sommaren.
 • Nästan 50% är inte nöjda med hur sin eller sin närståendes LSS-bostad har fungerat under sommaren.
 • Hela 62% rapporterar att det inte gjordes någon planering inför sommaren med den som bor i en LSS-bostad eller de närstående.
 • Svaren på frågan ”Vem ansvarar för den dagliga verksamheten/LSS-bostaden, när enhetschefen har semester?” visar på mycket dålig kommunikation. Några exempel på svar: "Jag vet inte, det var oklart", "Vi har inte fått någon information", "Ingen tydligen", "Vi själva".
 • Svaren på frågan ”Är det något mer du vill berätta för FUB angående hur LSS-verksamheterna har fungerat under sommaren?” målar upp en mycket dyster bild i många kommuner. För många blev sommaren en stor besvikelse med mycket ensamhet.
Inför sommaren 2024 kan FUB använda enkätresultaten för att i god tid lyfta frågan i kommunerna.

Klicka här för att ta del av enkäten.
 
Nytt delbetänkande om statlig e-legitimation
Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har presenterat ett delbetänkande av regeringsuppdraget om statlig e-legitimation. Utredningen föreslår att:
 • E-legitimationen ska vara ett kort som man kan signera med digitalt vid köp eller när man loggar in någonstans.
 • Alla personer med ett svenskt personnummer eller samordningsnummer som är över nio år ska kunna få e-legitimationen.
 • Alla offentliga aktörer, till exempel myndigheter, kommuner och skola, samt hälso-och sjukvård behöver acceptera den statliga e-legitimationen.
 • Att man inför en ny lag om statlig e-legitimation den 1 mars 2026.
FUB tycker att det utredningen har kommit fram till hittills är bra. Men det är viktigt att man anpassar systemet för e-legitimationen till personer med IF och deras behov ännu mer. Till exempel behöver man se till att god man och förvaltare kan använda digitala tjänster för huvudmannen på ett tryggt och enkelt sätt. Utredningen ska presenteras i sin helhet senast 31 maj 2024.

Läs hela utredningen här: En säker och tillgänglig statlig e-legitimation.
 
MFD:s webbinarium och kunskapsstöd om kontaktperson
LSS-insatsen kontaktperson fyller en viktig funktion när det kommer till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Men hur kan det bli lättare att rekrytera kontaktpersoner? Och hur kan yrkesverksamma skapa förutsättningar för att relationerna håller över tid?

Myndigheten för delaktighet, MFD, anordnar ett kostnadsfritt webbinarium på temat.

Webbinariet om kontaktperson äger rum den 6 december, kl 10.00-11.00.
Sista anmälningsdag är den 4 december.


Myndigheten för delaktighet, MFD, har även tagit fram ett kunskapsstöd om LSS-insatsen kontaktperson. I detta arbete har Riksförbundet FUB medverkat. Kunskapsstödet innehåller bl.a. fyra filmer om vad det innebär att ha eller vara kontaktperson, webbaserad utbildning och publikationer. Kunskapsstödet finns att ta del av på kunskapsguiden.se.
 
Socialstyrelsens uppföljning av anhörigperspektiv och anhörigstöd
Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att presentera förslag på en nationell uppföljning av anhörigperspektivet och det stöd kommuner och regioner erbjuder anhöriga.

Rapporten är tänkt att utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att nationellt följa anhörigperspektivet. I rapporten föreslår Socialstyrelsen att de primära uppföljningsområdena för vilket stöd som finns för anhöriga borde vara avlösning, stödsamtal, utbildning och information, samt hälsofrämjande insatser. Socialstyrelsen föreslår också metoder för att mäta hur man arbetar med anhörigperspektivet i kommuner och regioner.

Läs hela rapporten här: Uppföljning av anhörigperspektivet och stöd till anhöriga.
 
Skrivelse till socialtjänstministern
Som vi skrev om i nyhetsbrevet för oktober genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under 2022 – 2023 en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder över hela landet. IVO fann att två tredjedelar av verksamheterna använde otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder, som påtvingat kroppsligt ingrepp, övervakning och avlyssning. Med anledning av rapporten skrev Riksförbundet FUB tillsammans med Autism Sverige till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och efterlyste satsningar på kompetensutveckling av personalen i LSS-bostäder.

Läs skrivelsen här.
 
Information på kunskapsguiden.se om tvångs- och begränsningsåtgärder
Tvångs- och begränsningsåtgärder är otillåtna och går stick i stäv med LSS-lagen som betonar den enskildes rätt till självbestämmande. Många situationer som uppstår i en verksamhet, och riskerar att leda fram till att tvångs- och begränsningsåtgärder används, går att förebygga och undvika. På sajten kunskapsguiden.se finns diskussionsmaterial, lärande exempel, tips på publikationer mm. om tvångs- och begränsningsåtgärder och vad man kan göra på verksamhets- och individnivå.

Klicka här för att komma till materialet.
 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2023: Stöd till personer med funktionsnedsättning
Socialstyrelsen har publicerat Öppna jämförelser 2023 om stödet till personer med funktionsnedsättning. Där hittar man bl.a. uppgifter om kommunen har aktuell samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och habiliteringen. Det går även att se om kommunen har genomfört individbaserad systematisk uppföljning av målgruppens behov och om kommunen har en aktuell rutin att pröva möjlighet till arbete eller praktikplats. De Öppna jämförelserna ger viktig information för det intressepolitiska arbetet inom FUB.

Klicka här att komma till Öppna jämförelser 2023: Stöd till personer med funktionsnedsättning.
 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2023 av bostad för vuxna och daglig verksamhet
Socialstyrelsen har publicerat Öppna jämförelser 2023 om bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. Där hittar man bl.a. uppgifter om kompetensutveckling inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, om verksamheten har tillgång till kontinuerlig handledning och rutin för hur personalen ska agera vid misstanke om våld och andra övergrepp. Det finns även en variabel som är ny för i år, dvs. andel tillsvidare- och visstidsanställda med adekvat utbildning på gymnasienivå, samt andel som är utbildad stödpedagog eller har högskoleutbildning. Dessa uppgifter redovisas både på enhetsnivå och kommunnivå. De Öppna jämförelserna ger viktig information för det intressepolitiska arbetet inom FUB.

Klicka här för att komma till Öppna jämförelser 2023 av bostad för vuxna och daglig verksamhet.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se