November 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Lyckad samverkan kring vård- och insatsprogram i Ånge kommun
Ånge kommun är en av många kommuner som arbetar med nationella vård- och insatsprogram (VIP) inom området psykisk hälsa. Genom nationella vård- och insatsprogram tillgängliggörs den samlade kunskapen om insatser enligt evidens och beprövad erfarenhet för berörda verksamheter, professioner och chefer. 

Arbetet i Ånge bygger på samarbete mellan kommunen och Region Västernorrland som tillsammans blir mer effektiva i att stötta och ge vård till barn och unga med bland annat adhd och psykisk ohälsa. Målet är att skapa ett bättre skyddsnät för barn och unga, samt att fortsätta arbetet inom kunskapsstyrning för att uppnå en god och nära vård.

Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR har en processtödjande funktion för arbetsgruppen som arbetar fram VIP.

Läs artikeln (Region Västernorrland)
Nationella vård- och insatsprogram för psyksisk hälsa (vardochinsats.se)
 
Aktuellt från SKR
 
 
Öppen samordning
SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare, kallat öppen samordning. 

Kommande samordningsmöten:
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
Kommunalt nätverk för suicidprevention
SKR har ett nätverk för arbetet med suicidprevention i kommuner, i vilket alla kommuner är välkomna att delta. Två gånger per termin sammankallar SKR till ett gemensamt digitalt möte för de kommuner som deltar i nätverket. Varje möte har ett specifikt tema och olika föreläsare bjuds in för att presentera relevant kunskap inom området. Nätverket har även en gemensam digital mötesplats i Teams. Hittills ingår representanter från 117 kommuner i nätverket.
Kontakta maria.svernehem@skr.se om du vill ha en inbjudan till nätverket.


Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
Webbinarier och konferenser
 
 
23 november kl. 9-11.30
Hur kan fler verksamheter erbjuda tillgängliga digitala stöd- och behandlingsinsatser?
Sedan 2015 har Stöd- och behandlingsplattformen (SoB) varit en möjlighet för regioner att erbjuda digitala insatser till sina invånare via 1177. I detta seminarium presenteras forskning och erfarenheter i hur det är möjligt att öka implementering och användning av SoB och redan tillgängliga metoder.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
23-24 november
Nationell konferens för försäkrings­medicin 2023
Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF, bjuder in till en konferens inom försäkringsmedicin, sjukskrivning och återgång i arbete i Stockholm. Konferensen ger möjlighet att ta del av aktuell kunskap och forskning, samt erfarenheter och goda exempel för att uppdatera dig och få inspiration till ditt arbete på hemmaplan. Förutom fysiskt deltagande finns möjlighet att delta digitalt.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
24 november kl. 9-16
Kunskap och evidens i förebyggande socialt arbete med barn och unga
Förslaget till ny socialtjänstlag ställer krav på mer av förebyggande arbete, en tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst samt ett stärkt arbete för barnets bästa. Detta seminarie är det första i en serie som syftar till att ge exempel på kunskap som är av betydelse vid utveckling av ett förebyggande perspektiv inom socialtjänstens arbete med barn och unga.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
28 november kl. 13-14.45
Utmattningssyndrom – vilka är signalerna och vad kan man göra?
Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Ta del av den senaste kunskapssammanställningen om vad som kan och bör göras av sjukvården och arbetsgivare.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
28 november kl. 14-16
Utvecklad uppföljning av tillgängligheten inom psykiatrin 2023
Under 2023 har ett utvecklingsarbete pågått med team bestående av representanter från 18 regioner samt från SKR. Under året har utvecklingsförslag av dagens tillgänglighetsuppföljning tagits fram som bättre matchar aktuella vårdflöden och kunskapsstyrningen för psykiatrin. Under spridningsseminariet får du ta del av de förändringar som tagits fram.

Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
30 november kl. 9-10.30
Arbetsgivares stöd till unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa
Under det här seminariet får du kunskap om hur verksamheten kan ge unga medarbetare en trygg etablering i arbetslivet och undvika psykisk ohälsa. Forskare och experter ger vägledning och kunskap om vikten av bra introduktion, konkreta verktyg samt arbetsgivarens roll och ansvar.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
30 november kl. 15-16.45
Utmattningssyndrom – senaste kunskapen
Seminariet syftar till att bidra till att göra resultat om utmattningssyndrom lättillgängligt för vårdpersonal och tar bland annat upp hur man kan arbeta med utmattningssyndrom i primärvården.

Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
1 december kl. 10-12
Samverkan mellan Bup och habilitering
Socialstyrelsen arrangerar ett webbinarium för yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri respektive habilitering där aktuella utmaningar när det gäller samverkan mellan Bup och habilitering, ansvarsfördelningen mellan verksamheterna diskuteras, samt goda exempel delas.

Läs mer och anmäl dig (Socialstyrelsen)
 
4 december kl. 14-15.30
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder dialoger och ger information till stöd för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik. Webbinarierna riktar sig till personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik, denna gång med tema tillämpning av VIP adhd – från plan till verklighet.
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
13 december kl. 9-16
Riskorienterat arbetssätt – analysutbildning för controller och projektledare
Genom ett riskorienterat arbetssätt ökas organisationens förmåga att fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro.
 SKR bjuder in till en fördjupningsutbildning i riskorienterat arbetssätt för HR-controller, HR-analytiker samt projektledare med övergripande ansvar för att införa, organisera och följa upp ett riskorienterat arbetssätt inom organisationen.
Läs mer och anmäl dig (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
26 januari 2024, kl. 10-12
Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur
Mötesplats social hållbarhet och Healthy Cities Sverige bjuder in till ett dialogseminarium, där nationella och lokala inspel varvas med dialog i mindre grupper där du får möjlighet att lyfta behov, utmaningar och lösningar. Vid seminariet diskuteras bland annat frågeställningarna 
Hur kan vi mer konkret skapa synergier mellan hälsofrämjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?, Kan kunskap om skydds- och riskfaktorer vara en resurs? och Hur kan samarbetet organiseras inom kommunen och med andra samhällsaktörer?.
Läs mer och anmäl dig (Folkhälsomyndigheten)
 
Övriga nyheter
 
 
Försäkringskassans lägesrapport - Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv
Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i en rad ekonomiskt utvecklade länder, däribland Sverige. Men det som blivit vanligare över tid är inte psykiska sjukdomar, som exempelvis schizofreni, utan stress­relaterad psykisk ohälsa som utmattnings­syndrom. Stress­relaterade sjukskrivningar har aldrig tidigare varit så många till antal för både kvinnor och män, både för startade och pågående sjukfall.
I det första numret av en ny analysserie har Försäkrings­kassan tittat på utvecklingen och dess orsaker.

Läs rapporten (Försäkringskassan)
 
Nationell satsning på Tidiga samordnade insatser (TSI)
Att barn och unga som behöver stöd från flera verksamheter ska få tidiga och samordnade insatser har varit utgångspunkten för en gemensam satsning som Socialstyrelsen och Skolverket bedrivit de senaste sex åren. En rad framgångsfaktorer för en fungerande samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har identifierats under arbetets gång. I TSI-boken har myndigheterna samlat erfarenheter från utvecklingsarbeten i omkring 90 kommuner och 16 regioner åren 2017−2023. På Kunskapsguiden finns utöver TSI-boken även samlat filmer och webbinarier.
Mer information om TSI-satsningen (Kunskapsguiden)
 
Utredningen För barn och unga i samhällsvård lämnad till regeringen den 6 november
Utredningen har haft ett brett uppdrag att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen och LVU. Utredningen har strävat efter att ta fram förslag som utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker. För att få underlag till det har utredningen tagit fram en beskrivning av vad som behöver bli bättre i dagens samhällsvård med fokus på vårdkedjan och barns och ungas delaktighet.
Läs utredningen (Regeringen)
 
Barn och unga upplever klimatoro – Ett kunskapsstöd om klimatoro hos barn och unga
Klimatoro är vanligt bland barn och unga – en naturlig reaktion på ett verkligt hot. Vuxenvärlden och samhället behöver bidra till att hantera denna oro så att barn och ungas psykiska hälsa stärks. I ett faktablad sammanfattar Folkhäsomyndigheten en internationell kartläggande litteraturöversikt om barns och ungas klimatoro kompletterat med data över svenska barns klimatoro. Faktabladet riktar sig till tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa på nationell, regional och lokal nivå.
Läs faktabladet (Folkhälsomyndigheten)
 
Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder
Fritid och fritidsaktiviteter bjuder på en mängd friskfaktorer samtidigt som det finns riskfaktorer som kan påverka den psykiska hälsan negativt i form av ökad stress, prestationskrav, otrygghet och utsatthet. Regeringen har gett forskningsrådet Forte i uppdrag att genomföra en kartläggning av forskning som kan bidra till kunskap och förståelse för hur ungas fritid bidrar till friskfaktorer hos ungdomsgruppen, särskilt i relation till psykisk hälsa. Resultatet av arbetet presenteras i rapporten Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder.

Läs rapporten (Forte)
 
En vecka fri från våld, 17-26 november 2023
En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. En vecka fri från våld är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.
Läs mer och se vilka aktiviteter som arrangeras under veckan (Unizon jourer)
 
Erfarenheter från tio suicidförebyggande projekt – Intervjuer med ideella organisationer
Folkhälsomyndigheten har släppt en rapport om tio olika projekt som beviljades projektmedel för arbete med suicidprevention 2020–2022. Syftet med rapporten är att bidra med inspiration och kunskap till andra som arbetar med att förebygga suicid och den vänder sig främst till personer som arbetar med suicidprevention på lokal och regional nivå, men även till forskare och civilsamhället.
Läs rapporten (Folkhälsomyndigheten)
 
Råd och tips för hur du kan ta hand om och stärka din psykiska hälsa
I början av hösten tog Folkhälsomyndigheten tillsammans med oberoende expertis och utifrån den senaste forskningen ut tolv råd för hur du kan må bättre psykiskt.
Även inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa har råd för hur du kan ta hand om din psykiska hälsa tagits fram, kallat Fem huskurer för psykisk hälsa.

Tips för att må bättre (Folkhälsomyndigheten)
Fem huskurer för psykisk hälsa (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
Att inte bara överleva utan att faktiskt också leva – En kartläggning om ungas psykiska hälsa släppt i kortversion
I denna kortversion sammanfattas resultaten av kartläggningen Att inte bara överleva utan faktiskt också leva, som genomförts i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Det centrala i rapporten är ungas egna röster och erfarenheter, som illustreras genom berättelser om psykisk hälsa och ohälsa, vad som påverkar hälsan och hur unga hanterar dåligt mående. Dessutom lyfts de ungas behov och egna förslag som skulle skapa bättre förutsättningar för deras psykiska hälsa.

Läs kortversionen av rapporten (Folkhälsomyndigheten)
Läs hela rapporten (MUCF)
 
Nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Att se och lyssna på den som är anhörig, att hålla den anhörige informerad och att uppmärksamma den anhöriges eget behov av stöd, är ett viktigt förhållningssätt bland chefer och medarbetare i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Nu har Socialstyrelsen publicerat två nya kunskapsstöd som syftar till att stärka anhörigperspektivet inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Läs mer (Socialstyrelsen)
 
 
Redaktör
Sofie Johansson
sofie.johansson@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se