Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ekonomirapporten med kapitel om grön omställning och klimatanpassning
I fokus för Ekonomirapporten oktober 2023 från SKR står den tuffa ekonomiska situationen för kommuner och regioner, främst p.g.a. den höga inflationen. Rapporten tar upp den gröna omställningen och klimatanpassning.
Ekonomirapporten (SKR)
 
Budgetproposition med besparingar och ökningar
Regeringens budgetproposition hade flera förslag på miljöområdet som påverkar kommuner och regioner.

50 miljoner anslås till ett förenklingspaket för att underlätta för företagen genom att minska regelbördan och administrativa kostnader, bland annat inom verksamt.se.

Ökade anslag ges till Klimatklivet och Industriklivet. Arbete med våtmarker får fortsatt finansiering, men det är oklart hur mycket som finns för arbetet 2024. 250 mkr anslås till regional och lokal energiplanering, fördelningen är dock oklar och medlen omfattar även kommunal energi- och klimatrådgivning. 

Stadsmiljöavtal slopas, myndigheter får minskat anslag för klimatanpassning och Upphandlingsmyndigheten mister anslag till klimat och cirkulär upphandling.
Budgetposterna som berör kommuner och regioner - SKR
 
Aktuellt i SKR:s Miljöchefsnätverk
SKR:s nätverk för kommunala miljöchefer lyfter strategiska och aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor. Miljöchefernas aktiva deltagande i nätverket omfattar att också ta upp aktuellt från andra kommuner i den egna regionen och föra tillbaka frågor som diskuterats på nätverksträffarna. Vid mötet i oktober diskuterades bl.a. Naturvårdsverkets regeringsuppdrag “Effektivare miljötillsyn”. Två frågor som ska diskuteras vidare med chefskollegor i de egna regionerna är vad som är viktigast att uppdraget verkligen löser, och vad vi tror att kommunerna behöver lösa tillsammans på annat sätt.
 
Nystartad referensgrupp Klimat och hållbar omställning
29 september hade SKR:s referensgrupp med kommunala strateger inom klimat och hållbar omställning sitt första möte. Fokus var på att identifiera behov av stöd och samarbete. Bland annat lyftes styrning och ledning, nytto- och konsekvensanalyser samt återbruk och cirkulär ekonomi.
 
Energi och klimat
 
 
Direktiven om energieffektivitet och förnybar energi antagna av EU
Både direktiven om förnybar energi (RED) och energieffektivitet (EED) är nu formellt antagna och publicerade i Official Journal. Sverige har 18 respektive 24 månader på sig att implementera direktiven, men några saker behöver vara på plats redan på kort sikt.

RED har målet 42,5% förnybar energi 2030, med ytterligare 2.5% indikativt. Inom transporter kan medlemsstaterna till 2030 välja bindande mål på 14.5% reduktion eller 29% förnybar energi. Särskilda mål finns för avancerade biodrivmedel och icke-biologiskt ursprung (vätgas). Andel förnybar energi i byggnader ska öka. Hållbarhetskraven ökar på bioenergi. Tillståndsprocesser ska snabbas upp och länderna ska utse områden för förenklade processer för förnybar energi.
 
EED innehåller tuffa krav på energibesparingar i både relativa och absoluta tal. Energimyndigheten har nu i oktober fått ett särskilt uppdrag om kraven på energieffektivisering i offentlig sektor, 1,9% per år. Det omfattar kommuner och regioner, men inte allmännyttan och annan kommersiell verksamhet.

Direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som ställer krav även på befintliga byggnader förhandlas under hösten 2023. För att undvika extra höga krav på Sverige remitterar Boverket till 6 december ett förslag till en ändrad skala för energideklarationerna.
EED – Kommissionen
RED – Ministerrådet
Remiss Energideklarationer- Boverket
 
Regeringsuppdrag om regional och lokal energiplanering
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag att utarbeta regional respektive lokal energiplanering för elektrifiering. Det regional delen av uppdraget sker i samverkan med Västra Götalandsregionen. SKR har haft inledande kontakter i uppdragen.
Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering - Regeringen.se
 
Hållbarhet
 
 
SKR:s omvärldsanalys - 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget
Rapporten med spaning mot år 2035 beskriver fem spänningsfält samt tio trender, som på olika sätt kommer påverka långsiktiga planeringsförutsättningar för verksamheten i kommuner och regioner
Omvärldsanalys – 10 trender (SKR)
 
21 vägar till hållbar regional utveckling
SKR har tagit fram en rapport som syftar till att synliggöra regionernas arbete med regional utveckling med konkreta exempel från Skåne till Norrbotten.
21 vägar till hållbar regional utveckling (SKR)
 
Hållbarhetsverktyg för att planera klimatsmart
GR har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett digitalt kartverktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter som syftar till att göra det enklare att planera klimatsmart.
Hållbarhetsverktyget | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)
 
Vatten
 
 
Lagrådsremiss om genomförande av EUs nya dricksvattendirektiv
Förslaget innebär bl.a. att det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet samt bemyndiganden att meddela föreskrifter om kommuners skyldighet att lämna uppgifter om dricksvattenrelaterade risker i tillrinningsområden såväl som i dricksvattenanläggningar. Förslaget innebär också att Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram även ska omfatta de åtgärder som behövs för att skydda kvaliteten på dricksvatten.
Lagrådsremiss genomförande av EUs nya dricksvattendirektiv
 
Förbud mot mikroplaster
Den 25 september antog EU ett förbud mot försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster. Förbudet införs genom ett tillägg i REACH-förordningen och träder i kraft vid olika tillfällen för olika produkter. Förbudet kommer omfatta bland annat granulat som används i konstgräsplaner, kosmetika, målarfärg, rengöringsmedel, sköljmedel, glitter, växtskyddsmedel och medicintekniska produkter.
Pressmeddelande från EU-kommissionen
 
Konferenser och seminarier
 
Klimatanpassning i översiktsplanen, 9 november
Välkommen till ett digitalt seminarium den 9 november kl. 13.00 - 16.00 om hur klimatanpassning kan inkluderas i översiktsplaneringen. Vi får höra Boverket berätta om hur kommuner kan gå tillväga för att inkludera klimatrisker i översiktsplanen, Länsstyrelsen i Hallands län om hur de stöttar kommunerna samt kommunala exempel från arbetet i Malmö och Lerum. SMHI föredrar senaste forskningen om hur klimatet förväntas förändras.
Mer information och anmälan
 
Aktuellt inom plan-, bygg och miljöområdet, 14 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 14 november kl. 13.00 - 16.00 om aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor. Syftet är att politiker och ledande tjänstepersoner i kommunerna ska få del av nyheter från regering, myndigheter och SKR, med några aktuella teman särskilt belysta. Årets teman är “Energi” och “Vatten”, två aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag möter och behöver hantera. Ämnen som kommer att belysas är bland annat klimatanpassning, vatten i planeringen, underhåll av VA-systemet, kommunal energiplanering och nya krav på energieffektivisering och energibesparing. 
Mer information och anmälan
 
Klimatinvesteringsplaner som verktyg i klimatarbetet, 24 november
Välkommen till ett digitalt seminarium den 24 november kl. 09.00 - 12.00 om klimatinvesteringar som ett verktyg för kommuner att öka takten i klimat- och hållbarhetsomställningen. Kommunerna Stockholm, Helsingborg, Malmö och Gävle delar med sig av sitt arbete med klimatinvesteringar i planer och andra beslutsunderlag som ett verktyg för klimatnytta och andra vinster tillsammans med näringsliv och civilsamhälle. Viable Cities berättar om sitt utvecklingsprojekt om klimatinvesteringsplaner, ett arbetssätt som inkluderar ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar, 25-26 mars 2024
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens. Nu återkommer arrangemanget under dagarna två. Konferensen kommer vara fysisk och äga rum på Clarion Hotel Stockholm.
Mer information kommer.
 
Nätverkskonferens kommunala klimat- och miljöstrateger, 2-3 maj 2024
Syftet med dagarna är att mötas kring aktuella frågor för utbyte av erfarenheter och samverkan. Vi ses fysiskt lunch till lunch i SKR:s lokaler i Stockholm.
Mer information kommer.
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Plusenergiforum, Energikontoren, 20 oktober
Aktuella event: Plusenergiforum, Energikontoret Norra Småland.
Öppna webbinarier - Energikontoren Sverige
 
Hur säkerställer vi framtidens försörjning av dricksvatten? Svenska mässan Göteborg, 26 oktober
Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till ett seminarium i samarbete med Vatten 2023 om resultat, erfarenheter och kunskapsspridning från det statliga stödet för bättre vattenhushållning, för att verka för en stärkt samverkan för en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning.
Information och anmälan
 
Relivsträff energieffektiva storkök 15 november
Träffen med tema energieffektiv storköksutrustning vänder sig till användare, beställare och leverantörer av storköksutrustning samt till storkökskonsulter och projektörer. Vi presenterar resultatet från Relivs förstudie om storköksutrustning. Medverkan från Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Adda, och FCSI-nordic  (Foodservice consultants) samt Chalmers Industriteknik om optimering genom delade kök. Kostnadsfri träff kl. 09.00 - 12.00.
 
Nätverksträff Svenskt nätverk för industriell och urban symbios, 21-22 november
Symbiosnätverket SNIUS bjuder in till sin årliga nätverksträff i Örebro. Målgrupp är företag, offentliga organisationer och akademi med intresse för samarbeten för miljö- och affärsnytta.
Kontaktperson: Kristina Nyström
Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se