Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nytt från SKR
 
 
Ge stöd till regionala utvecklingsambitioner inför kommande infrastrukturplaner 2026-2037
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Redovisning och remittering sker senast den 15 januari 2024. Remissperioden pågår fram till 15 april. SKR har gjort inspel till arbetet och konstaterar blanda annat att det svenska transportnätet har stora behov av både underhåll och investeringar och att de ekonomiska ramarna för transportinfrastrukturen behöver höjas.
Kommentar från SKR: Trafikverket måste ta mer hänsyn till lokala behov.
 
Kontakt: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se
 
SKR:s omvärldsanalys - 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget
Det är viktigt att följa och analysera förändringar i omvärlden för att förstå vad som påverkar verksamheternas långsiktiga planeringsförutsättningar. SKRs senaste omvärldsanalys Vägval för framtiden 5 beskriver fem övergripande spänningsfält och tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2035.
Vägval för framtiden 5
 
Förslag till nya regler för tilldelning av plats på spåren
EU-kommissionen har lämnat ett förslag till förordning som tar upp frågan om hur plats på järnvägsspåren ska tilldelas genom en förändrad planeringsprocess och gemensamma regler. Regeringen remitterade förslaget i somras och nu har SKR besvarat remissen. I yttrandet tar SKR upp att förbundet ser positivt på kommissionens ambitioner, men att det finns åtgärder som behöver vidtas på nationell nivå för att önskvärda effekter ska kunna uppnås, framför behovet av en övergripande, nationell tågstrategi som ger en målbild för den framtida tågtrafiken i Sverige tillsammans med övrig samhällsutveckling och andra trafikslag.
SKR:s yttrande
Remiss av kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet (Regeringskansliet)
 
Kontakt: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Lagförslag om förbud att resa utan giltigt ID
Regeringen har tagit fram ett förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige som har remitterats. SKR har yttrat sig över förlaget. SKR understryker att möjligheten att införa förbud måste göras efter noggrann bedömning och användas restriktivt. Hur det påverkar gränsregionerna måste tas i särskilt beaktande. SKR ärockså kritiskt till att det saknas en belysning av alternativet att lägga uppgiften på de statliga myndigheter som redan idag ansvarar för liknande uppgifter vid inresa till Sverige och menar att uppgiften inte kan genomföras av transportörerna.
SKR:s yttrande
Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige (Regeringskansliet)
 
Kontakt: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Nytt från omvärlden
 
 
Återupptagande av justerade hastigheter på vägnätet
Under hösten 2021, i arbetet med att ta fram förslag till nu gällande nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, pausade Trafikverket arbetet med att anpassa hastigheterna på vägarna. Det har nu återupptagits och Trafikverket planerar för en sänkning av hastigheten på sju sträckor i södra Sverige. Det finns behov av en fortsatt fördjupad dialog i frågan om avvägningen tillgänglighet och regional utveckling i förhållande till trafiksäkerhet och miljö inom detta arbete där Trafikverket framöver kommer att genomföra ytterligare utredningar i olika delar av landet.
 
Förstudie om nationell fysisk planering – uppdraget redovisat
Den 29 september redovisades förstudien Nationell fysisk planering. I uppdraget ingick bland annat att föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.

Redovisningen beskriver tre alternativa vägar framåt för svensk fysisk planering och den nationella nivån. Dessutom beskrivs tre tilläggsförslag, bland annat ett om att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom ett undantag i väglagen. Att det i vissa särskilda fall ska räcka med detaljplan istället för en dubbelprövning med vägplan vid åtgärder inom det nationella vägnätet.
Kommentar från SKR: Välkommet om statens roll i den fysiska planeringen
Läs vidare: Nationell fysisk planering (Regeringskansliet)
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Save the date - seminarium om SKRs standardavtal med tobaksproducenter – boka in den 7 november!
Den 1 januari 2022 trädde förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter i kraft. Det innebär att tobaksproducenterna ska bilda producentansvarsorganisationer som är ansvariga för att samla in fimpar i landets kommuner. Förordningen medger att kommunerna genom överenskommelse med producentansvarsorganisationen övertar ansvaret för insamling och behandling av fimpar.
 
Den 7 november arrangerar SKR ett digitalt seminarium i syfte att presentera ett standardavtal och ersättningsmodell för kommuner som önskar komma överens med tobaksproducenterna om att kommunen ska fullgöra skyldigheterna om insamling och behandling av fimpar. Seminariet riktar sig till renhållningsansvariga och kommunala väghållare.
 
Datum: 7 november 2023
Tid: klockan 13.00 – 14.30
Mer information och anmälningsmöjlighet kommer inom kort publiceras  på  Evenemang SKR
 
Kontakt: Selda Taner, selda.taner@skr.se
 
Tema skolskjuts - seminarium
Den 12 december arrangerar SKR tillsammans med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik en eftermiddag med fokus på aktuella frågor och utmaningar för dig som arbetar med skolskjuts. Seminariet kommer att ta upp aktuella frågeställningar och utmaningar inom skolskjutsområdet, bland annat trafiksäkerhetsbedömningar, barnkonventionen i skolskjutsen och hämtning på hållplatser.
 
Datum: 12 december 2023
Tid: klockan 13.00 – 16.00
Kontakt: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se