Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Trygg och säker informationshantering – ur ett fastighetsperspektiv
I och med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen tas ett större grepp kring informations- och cybersäkerheten. Detta, tillsammans med att de existerande och kommande EU-direktiven NIS, NIS2 och CER kommer med hårdare krav för en bredare grupp av organisationer, lämnar offentliga fastighetsägare i behov av vägledning och metodik.

Denna nya vägledning är tänkt att fungera som en ledstång genom dessa ibland svåra passager där juridik varvas med metodik och handfasta exempel med hög igenkänning i syfte att förenkla säkerhetsarbetet.
Trygg och säker informationshantering - ur ett fastighetsperspektiv
 
Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö
Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. Ta del av 20 inspirerande exempel på robusthetshöjande klimatanpassningsåtgärder i Offentliga fastigheters nya skrift.

Ta även gärna del av tidigare framtagen metod med tillhörande mall vars syfte är att stödja arbetet med klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till anpassning av befintlig fastighet.
Sprid gärna till dina kollegor!
 
Vägledning för Hållbart byggande - FOU-FONDEN FÖR KOMMUNERNAS FASTIGHETSFRÅGOR
Vägledningens syfte är att vara ett konkret verktyg för hållbart byggande med målgruppen tjänstepersoner på små och mellanstora svenska kommuner så att de kan fatta långsiktigt hållbara beslut där alla hållbarhetsaspekter beaktas i samband med om- och tillbyggnation samt nybyggnation. Låt denna vägledning bli till projektets handlingsplan där ni dokumenterar det ni gör och kommer överens om.
Vägledning för Hållbart byggande
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Fastighetsrådets projekt Gemensam terminologi för vårdlokalers omfattning, kapacitet och nyttjande - projektdeltagare sökes!
Fastighetsrådet (Regionernas FoU-fond för fastighetsfrågor) startar nu ett projekt för att utveckla gemensam terminologi och nyckeltal för att beskriva lokalbeståndens omfattning, kapacitet och nyttjandegrad. Målet är att göra lokalnyttjandet och effektiviteten i lokalanvändningen överskådlig och jämförbar. Då behöver vi ett någorlunda enhetligt sätt att beskriva och mäta!

Vi söker nu deltagare till projektets arbetsgrupp! Arbetsgruppen kommer att träffas digitalt några gånger under 2023 och 2024. Preliminärt 3-4 workshops om 2-4 timmar vardera. Arbetsgruppen kommer att lämna inspel till projektets upphandlade utredare och lämna synpunkter på utredarens förslag.

Är du tjänsteperson inom en regions fastighetsorganisation (eller annan relevant del av regionen), till exempel förvaltare, projektledare, strateg, controller, teknikförvaltare, funktionsplanerare eller arbetar med fastighetsdokumentation, och tror att du skulle kunna bidra i projektet - kontakta Fredrik Johansson fredrik.johansson@skr.se
 
Kurser och konferenser
 
 
Kommunfondens Branschdagar
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, anordnar löpande under året aktiviteter inom ramen för Branschdagar som är medlemsexklusiva för Kommunfondens medlemmar. Just nu kan du anmäla dig till två av dessa.

Branschdagarna digitalt: Ekonomirapporten med Annika Wallenskog
Den 18 oktober har alla medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, möjlighet att delta på digitalt seminarium där Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, kommer dela med sig av insikter och analyser från SKR:s senaste Ekonomirapport.
Seminariet syftar till att ge en uppdaterad och relevant insikt i den ekonomiska verkligheten och hjälpa dem att fatta välgrundade beslut för framtiden.
Datum: 18 oktober
Tid: klockan 13.00 – 15.00
Läs mer och anmäl dig här

Branschdagarna fysiskt: Studieresa till Skellefteå
Den 14 – 15 november bjuder FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, in sina medlemmar till en studieresa till Skellefteå. Se och lyssna till Skellefteå kommun som står inför en stor samhällsomvandling med stora investeringar där målet är att växa med 16 000 invånare fram till år 2030.
Datum: 14 – 15 november
Tid: klockan 12.00 – 13.00
Läs mer och anmäl dig här

Kommunfonden jobbar för att stödja och inspirera fondmedlemmarnas arbete med att utveckla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för skola, vård och omsorg.
Se om din kommun är medlemmar i Kommunfonden och om inte hur ni kan ansöka om medlemskap
 
Klimatanpassning i översiktsplanen
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 9 november  om hur klimatanpassning kan inkluderas i översiktsplaneringen. Vi får höra Boverket berätta om hur kommuner kan gå tillväga för att inkludera klimatrisker i översiktsplanen, Länsstyrelsen i Hallands län om hur de stöttar kommunerna i detta arbete samt kommunala exempel från Malmö och Lerum på hur de arbetar med frågan. SMHI kommer även föredra senaste forskningen gällande hur klimatet förväntas förändras.

Datum: 9 november
Tid: klockan 13.00 – 16.00
Mer information och anmälan
 
Aktuellt inom plan-, bygg och miljöområdet
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 14 november om aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor. Syftet är att politiker och ledande tjänstepersoner i kommunerna ska få del av nyheter från regering, myndigheter samt SKR och få några aktuella teman särskilt belysta. Årets teman är “Energi” och “Vatten”, två aktuella samhällsfrågor som ni behöver möta och hantera i era uppdrag. Vi belyser bland annat klimatanpassning, vatten i planeringen, underhåll av VA-systemet, kommunal energiplanering och nya krav på energieffektivisering och energibesparing.

Datum: 14 november
Tid: klockan 13.00 – 16.00
Mer information och anmälan
 
Klimatinvesteringar som verktyg i omställningen till klimatneutrala städer
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium om klimatinvesteringar som ett verktyg för kommuner att öka takten i klimat- och hållbarhetsomställningen. Kommunerna Stockholm, Helsingborg, Malmö och Gävle delar med sig av sitt arbete med klimatinvesteringar i planer och beslutsunderlag som ett verktyg för klimatnytta och andra vinster tillsammans med näringsliv och civilsamhälle. Viable Cities berättar om pågående utvecklingsprojekt om klimat­investeringsplaner för att inkludera ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar i städer.

Datum: 24 november
Tid: klockan 9.00 – 12.00
Mer information och anmälan
 
Nytt från SKR
 
 
Omfattande arbete i kommunerna för minskad klimatpåverkan - SKR-enkät
SKR publicerar resultatet av en enkät som besvarats av runt 200 kommuner. Den visar att ett brett arbete för minskad klimatpåverkan pågår på många verksamhetsområden och i samverkan med andra aktörer.
Kommunernas klimatarbete – Enkätundersökning 2023 (SKR)
Information från Adda
Addas utbildning Diplomerad lokalstrateg
Det finns ett fåtal platser kvar på utbildningen Diplomerad lokalstrateg, som startade 4 oktober.
Mer information och anmälan
Trygg och Säker 56 december 
Den 5 – 6 december kommer Adda att återfinnas på mässan Trygg och säker i Göteborg. Fokus är att prata om beredskap och berätta om de avtal vi har inom säkerhetsteknik, säkerhetsutrustning, livsmedelsförsörjning och hur Adda arbetar med beredskap övergripande.
Trygg och Säker (program och anmälan)

Ramavtal Livsmedel krisberedskap
För att bättre trygga verksamheters måltidsverksamhet finns nu även nya nationella ramavtalet för Livsmedel krisberedskap 2023 som trädde i kraft 1 september 2023.
Livsmedel krisberedskap 2023
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Stockholms stad kravställer BEAst Supply i Norra Djurgårdsstaden
Tidigare i år beslutade Stockholms stad att kravställa den elektroniska standarden BEAst Supply i samtliga projekt som pågår i Norra Djurgårdsstaden. Beslutet innebär att man kommer använda en digital standardiserad följesedel för att hålla kolla på de transporter av byggavfall som sker inom ramen för byggprojekten.
Läs mer om projektet (Stockholms stad)

BEAst Supply som kravställs i projektet är en produkt av den ideella branschorganisationen Beast. Framförallt handlar det om en standardiserad digital följesedel. Följesedeln innehåller information om vilket material eller tjänst det rör sig om samt mängd och omfattning. Följesedeln kan också innehålla annan data såsom EPD, transportinformation, pris eller liknande. Standarden är öppen och fri att använda.
Standarden samt ytterligare information (BEAst)
 
Sveriges Allmännyttas lokaldag - äga eller hyra?
På årets Lokaldag 9 november kommer man att djupdyka i ämnet samhällsfastigheter. Varför väljer en del kommuner att sälja och hyra istället för att äga? Hur ser de privata aktörerna på framtiden när lågränteeran är över?
Mer information och anmälan (Sveriges allmännytta)
 
Forum Vårdbyggnads höstkonferens
Höstkonferensen äger rum i Stockholm 16-17 november. Erfarenheter från byggnader för somatisk och psykisk vård samt Vårdbyggnadspriset 2023 står på programmet.
Mer information och anmälan (Forum Vårdbyggnad)
 
Information från Boverket
Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter
Boverket har tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter. Detta med anledning av den betydelse träd har för ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter.
Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter
Ändrad tidplan för de nya föreskrifterna om byggande
Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på författningsförslagen ”Möjligheternas byggregler”. Boverket har därför bestämt att flytta fram tidplanen för de nya föreskrifterna, till 1 januari 2025.
Ändrad tidplan för de nya föreskrifterna om byggande 
Nyfiken på hur cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn kan utvecklas?
Boverket har regeringens uppdrag att arbeta med cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn.
På Boverkets webbplats går det att läsa om vad som pågår och hur man kan arbeta med digitalisering, återbruk av bärverksdelar, planering och bygglov. Information om hur man kan söka finansiering av projekt och exempel på hur andra arbetar för en cirkulär ekonomi finns också.
Cirkulär ekonomi
Aktuellt om klimatdeklaration för byggnader
Boverket uppdaterar den digitala handboken för klimatdeklaration i oktober med bland annat processen för tillsyn. Även webbutbildningen om klimatdeklaration har byggts på med mer information om klimatberäkning och tillsyn.
Den 27 oktober hålls därför ett digitalt seminarium om klimatdeklaration för nya byggnader.
Webbseminarium om klimatdeklaration för byggnader
Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
Boverket ger möjlighet att lämna synpunkter på ”Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader”. Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 6 december 2023.
Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se