SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyheter i korthet
 
 
Kultursamverkansutredningen – betänkande överlämnat och informationstillfälle den 27 oktober
I slutet av september överlämnade Kultursamverkansutredningen sitt betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun till regeringen. Under arbetet har SKR haft en nära dialog med utredningen och välkomnar en översyn av kultursamverkansmodellen.

Den 27 oktober anordnar SKR ett digitalt informationstillfälle med möjlighet att ställa frågor både i förväg och under själva sändningen.
För mer information och anmälan

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun till regeringen (Regeringskansliet)
SKR välkomnar översyn av kultursamverkansmodellen (SKR)
 
Förstudie om nationell fysisk planering – uppdraget redovsiat
Den 29 september redovisades förstudien Nationell fysisk planering. I uppdraget ingick bland annat att föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.

Redovisningen beskriver tre alternativa vägar framåt för svensk fysisk planering och den nationella nivån. Dessutom beskrivs tre tilläggsförslag, bland annat en lagstadgad skyldighet för alla regioner att upprätta fysiska sektorsplaner för energiförsörjning, vattenförsörjning, och klimatanpassning.
Nationell fysisk planering (Regeringskansliet)
 
Fördjupning 
 
 
SKR:s omvärldsanalys - 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget
Det är viktigt att följa och analysera förändringar i omvärlden för att förstå vad som påverkar verksamheternas långsiktiga planeringsförutsättningar. SKR:s senaste analys spanar mot år 2035 och beskriver fem spänningsfält samt tio trender, som på olika sätt kommer påverka kommuner och regioner.
Omvärldsanalys – 10 trender (SKR)
 
365 dagar av hållbar regional utveckling
Regionerna ska årligen redovisa genomförda aktiviteter liksom resultatet av arbetet vad gäller regional utveckling till regeringen. Tillväxtverket sammanställer regionernas redovisningar i en rapport. Den inkluderar även myndighetens uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service för år 2022.
365 dagar av hållbar regional utveckling (Tillväxtverket)
 
Folkhälsa i de regionala utvecklingsstrategierna – en innehållsanalys
Folkhälsomyndigheten har gjort en innehållsanalys av folkhälsa i landets regionala utvecklingsstrategier. De har analyserat vilka kopplingar som görs till den nationella folkhälsopolitiken och till folkhälsoperspektivet i allmänhet. I analysen ser de stora möjligheter att finna synergier och kopplingar mellan folkhälsa och en rad av de områden som hanteras i strategierna.
Folkhälsa i de regionala utvecklingsstrategierna – En innehållsanalys av de 21 regionala utvecklingsstrategierna (Folkhälsomyndigheten)
Läs vidare om folkhälsa som drivkraft för hållbar regional utveckling (Folkhälsomyndigheten)
 
Återupptagande av justerade hastigheter på vägnätet
Under hösten 2021, i arbetet med att ta fram förslag till nu gällande nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, pausade Trafikverket arbetet med att anpassa hastigheterna på vägarna. Det har nu återupptagits och Trafikverket planerar för en sänkning av hastigheten på sju sträckor i södra Sverige. Det finns behov av en fortsatt fördjupad dialog i frågan om avvägningen tillgänglighet och regional utveckling i förhållande till trafiksäkerhet och miljö inom detta arbete där Trafikverket framöver kommer att genomföra ytterligare utredningar i olika delar av landet.
Läs mer om Anpassade hastigheter (Trafikverket)
 
Vad händer i landet
 
 
SKR har tagit fram en rapport som syftar till att synliggöra regionernas arbete med regional utveckling med konkreta exempel från Skåne till Norrbotten.
21 vägar till hållbar regional utveckling (SKR)
 
Mötesplatser
 
 
Seminarieserie om styrning
SKR bjuder in till en utforskande seminarieserie om styrning och ledning i tre delar; Hur styr vi tillsammans och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för? SKR, forskare, författare och deltagande ledningsgrupper utforskar frågorna tillsammans.

Den 19 oktober kl. 9.30 - 12.00 är det dags för det andra seminariet Ensam är inte stark – vad behövs för att lösa uppdrag tillsammans?
För mer information och anmälan av dig och din ledningsgrupp
 
Besöksnäring på agendan
På Münchenbryggeriet i Stockholm genomförs den 6 december konferensen Besöksnäring på agendan, mötesplatsen för att diskutera det offentligas roll för att utveckla svensk besöksnäring. Dagen genomförs för åttonde året i rad i samverkan mellan SKR, Tillväxtverket, Regionala nätverket för turism och besöksnäring och SNDMO.

Årets tema är ”I tider av förändring! Turism och besöksnäring som motor för samhällsutvecklingen”. Konferensdagen innefattar spännande talare, samtal och dialoger och avslutas med 30-årsjubilet av Stora Turismpriset och utdelning av 2023-års pris.
För mer information och anmälan 
 
SKR tycker
 
 
Ge stöd till regionala utvecklingsambitioner inför kommande infrastrukturplaner 2026-2037
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Redovisning och remittering sker senast den 15 januari 2024.

SKR har gjort inspel till arbetet som bland annat betonar att Trafikverket måste ta mer hänsyn till lokala behov.
Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037 (Regeringskansliet)
SKR:s inspel på Travikverkets arbete (SKR)
 
Framtidens konnektivitet - involvera lokal och regional nivå
Sedan den nuvarande nationella bredbandsstrategin togs fram har samhället genomgått stora förändringar. Regeringen har nu genomfört ett sonderande samtal om hur konnektivitetsområdet kan utvecklas och hur dagens och framtidens utmaningar kan mötas. 

SKR välkomnar att regeringen ser över bredbandspolitiken och i medskick till regeringen betonar SKR blanda annat att en kommande strategi behöver tas fram i bred samverkan mellan regeringen och kommuner och regioner. På regeringens hemsida finns samtliga inspel, bland annat från flera kommuner och regioner samt ett samlat inspel från 20 regioner.
SKR välkomnar att regeringen ser över bredbandspolitiken (SKR)
SKR:s yttrande - Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet (SKR)
Samtliga inspel på regeringens Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet (Regeringskansliet)
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se