Foto: Tillväxtverket
EU:s finansiering för hållbar urban utveckling
 
Var med och ta del av EU:s finansiering för hållbar urban utveckling – för att bygga framtidens samhällen.
 
Över 67 miljoner euro av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2030. I mitten på november öppnar Tillväxtverket en utlysning för regioner, städer och kommuner. Det är för att i ett första steg ta fram och skicka in en så kallad territoriell strategi för hållbar urban utveckling. I ett andra steg finns det möjlighet att kunna ta del av finansiering inom Nationella regionalfondsprogrammet.

Missa inte informationsmötet den 30 november kl. 10.30-11.30.

I plattformen ”En svensk modell för hållbar urban utveckling” samverkar flera myndigheter från Rådet för hållbara städer tillsammans med ett antal länsstyrelser och kommuner för att stötta framtagandet av territoriella strategier.
 
EU:s finansiering för hållbar urban utveckling (på hallbarstad.se)
 
Foto: iStock
Digitalt samhällsbyggande i praktiken
 
Det här är en utlysning som ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö. Det ska ske genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet. Det gäller både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. 

Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.
 
Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden (på smartbuilt.se). Projekten ska bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås. Smart Built Environment Effektlogik 3.0 (på smartbuilt.se).

Utlysningen omfattar en finansiering på ca 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader.
 
Medelsförvaltare ska vara en svensk organisation och minst en projektpart ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet. Den tydliga ambitionen ska vara att testa och använda den lösning som projektet kommer att ta fram. Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.
 
Projektens organisation ska utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det ska också framgå på vilket sätt projektet kan bidra till ökad jämlikhet inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Se Smart Built Environment jämlikhetsguide (på smartbuilt.se).
 
Digitalt samhällsbyggande i praktiken (på formas.se)
Digitalt samhällsbyggande i praktiken (på hallbarstad.se)
 
Foto: Scandinav
Cirkulär ekonomi runt Stockholm
 
Nu kan aktörer i Stockholmsregionen söka finansiering för insatser som gynnar ökad cirkularitet. Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi är innovation längs hela värdekedjan. Mängden avfall måste minska och användningen av återvunna material och resurser öka. Framgångsrika samverkansmöjligheter är också en väg för att möjliggöra forskning och innovation.

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle och lärosäten kan söka medel. Pengar ska gå till projekt som stärker grön omställning och ett hållbart näringsliv genom cirkulär ekonomi. Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om? Det handlar om hur forskning, innovation i samarbete med företag kan främja den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen. Akademin är särskilt efterfrågad som projektägare eller projektpart. Insatserna ska bidra till en mer utvecklad cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen. Mer information kommer publiceras i december. Ytterligare information finns i länken.

Främja forsknings- och innovationsprocesser med koppling till cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen (på tillvaxtverket.se)

Cirkulär ekonomi runt Stockholm (på hallbarstad.se)
 
Foto: Vinnova
AI i kommuner och civilsamhälle
 
Det här erbjudandet är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Fler ska kunna påbörja en resa genom utlysningen mot gemensamma AI-förmågor.

Lösningarna som man eftersträvar genom utlysningen bör ha en bred betydelse för många aktörer utöver de aktuella projektparterna. Då kan projekten agera som pionjärer inom viktiga områden. De får gärna ha nationell betydelse och stor potential då ansökningarna bedöms i konkurrens. Vi förväntar oss ett tydligt finansiellt engagemang från behovsägarna. I projektet ska det också ingå aktiviteter för att informera, underlätta för och engagera en bredare målgrupp. T ex i form av referensgrupper. Projekten ska göra tydliga framsteg på väg mot en framtida implementation. De ska inte stanna i enbart t ex en initial utredande, policyutvecklande eller förberedande fas.
 
Utlysningen öppnar den 6 december varpå mer detaljerad information kommer att publiceras. Utlysningen genomförs i samverkan med SKR, DIGG och MUFC. Efter att utlysningen öppnat så kommer AI Sweden att erbjuda möjligheter till samverkan och matchmaking inom målgruppen. Ett framgångsrikt konsortium kommer emellertid också att behöva ta egna initiativ för att lyckas med en bra mobilisering. Sista ansökningsdatum är 3 april.

Gemensamma AI-förmågor (på vinnova.se)
AI i kommuner och civilsamhälle (på hallbarstad.se)
 
Foto: Scandinav
Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem
 
Energimyndigheten vill skapa expertkompetens som kan accelerera omställningsarbetet med Forskarskolan Energisystem (FoES).

FoES ska bidra till nya aktörskonstellationer som stärker samhällets kompetensförsörjning samt höja kunskapsnivån inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi om samspelen i energisystemet. 

Utlysningen om totalt ca 60 milj kr riktar sig till forskare som både vill ta fram ny kunskap om komplexa samspel i energisystemen och bidra till kompetensförsörjning inom energisystemområdet.

Du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare är välkommen att söka stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem. Sista ansökningsdag är 8 februari.

Mer information finns på Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem (på energimyndigheten.se)

Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem (på hallbarstad.se)
 
Foto: Portico
Portico - en ny kunskapsplattform inom EU
 
Portico är en ny kunskapsplattform för hållbar stadsutveckling i EU. Den är utvecklad av European Urban Initiative (EUI), i partnerskap med till exempel URBACT. En uppgift som nationell kontaktpunkt genom Tillväxtverket, kommer att vara att samla ihop underlag från Sverige och leverera in till denna.
 
Portico är inkörsporten till stadslärande där man kopplar samman urbana aktörer med kunskap, människor och initiativ för att uppnå en hållbar stadsutveckling i Europa. Där finns temaområden: Produktion, smart och uppkopplad. Grön. Rättvis och inkluderande. Till dessa kommer ett stort antal resursområden och operativa områden.

Plattformen har tre huvudpelare:
  • En Knowledge Hub som samlar in resurser och verktyg för att stödja personer, som arbetar med stadsutveckling, i att bygga sina kunskaper och färdigheter
  • En urban översikt översikt över huvudaktörerna som bidrar till utformningen och genomförandet av hållbar stadsutvecklingspolitik och strategier i Europa
  • En digital mötesplats som samlar utövare, beslutsfattare, experter… alla som är intresserade av att förbättra hållbar stadsutveckling.
Kontakta Sara Palo, Tillväxtverket, för utförlig information.

Länkar:
 
Foto: Urbact
Kunskap ska omsättas i praktiken
 
URBACT-universitetet ägde rum i Malmö i somras. Fler än 400 stadsrepresentanter var där. De var involverade i de 30 nyligen godkända Action Planning Networks. Det började redan 2011 och evenemanget har etablerats som en milstolpe för kapacitetsuppbyggnad i programmet.
 
Evenemanget, som är utformat för lokala intressenter från URBACT-stödmottagande städer, syftar till att ge konkreta exempel och insikter om hur URBACT-metoden kan omsättas i praktiken. Deltagarna kan återvända hem redo att inrätta sina lokala URBACT-grupper och experimentera med lösningar. Tillsammans kan de sedan utveckla sina egna lokala integrerade handlingsplaner.

Länkar:
Action Planning Networks (på urbact.eu)
Kapacitetsuppbyggnad (på urbact.eu)
URBACT-metoden (på youtube.com)
Lokala URBACT-grupper (på urbact.eu)
Integrerade handlingplaner (på urbact.eu)
 
Konferenser, webbinarier och liknande
 
Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se
Hur finansieras Klimatneutrala städer?
 
EU har valt att samarbeta med 112 europeiska städer som har ambitionen att bli klimatneutrala till 2030 – och 23 svenska städer är med och tecknar klimatkontrakt. Men hur finansieras omställningen?

På den digitala Kapitaldagen den 15 november belyser vi hur vi kan finansiera klimatomställningen. Ambitionen med dagen är att arbeta med behovsägare med projekt i Nacka och Stockholm. Satsningarna handlar om mobilitet, energieffektivisering i fastigheter och investering för att nå klimatmålen i EUs taxonomi. Den beskriver man som en av de viktigaste och mest brådskande åtgärderna för att främja flödet av kapital till hållbara sektorer i behov av finansiering.
 
På det kostnadsfria eventet Kapitaldagen matchar vi behov hos kommuner och fastighetsägare med kapital och finansiärer. Du får även ta del av exempel på innovationer från flera företag och möjliga helhetslösningar från systemleverantörer.
 
 
Design för energieffektiv vardag
 
För att lösa klimatutmaningen behövs nya smarta lösningar som gör det enkelt att leva energieffektivt och hållbart. Välkommen till en förmiddag där du får ta del av inspirerande presentationer inom energi, design och beteende.
 
Design för energieffektiv vardag är programmet som kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap. Programmet har en bred portfölj av projekt som tar fram kunskap, produkter, tjänster och affärsmodeller som ska göra det enkelt att leva hållbart – och påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Den 23 november kl. 9-12 håller programmet årskonferens och du får ta del av presentationer och resultat från projekt i programmet, intervjuer och diskussioner med projektledare och gästföreläsare.

Konferensen är kostnadsfri och hålls digitalt.
 
Bland talarna:
Camilla Andersson (Aalto-universitet), Björn Hedin (KTH), Johanna Enger (Konstfack), Johan Skude (Husqvarna), Annika Marmbrandt (Energieffektiviseringsföretagen), Andreas Nilsson Hed (Göteborgs universitet), Veronica Eade (Energimyndigheten) och Jonas Olsson (SVID).

Anmälan och program till årskonferensen (på invajo.com)
Välkommen till Design för energieffektiv vardag (på hallbarstad.se)
 
Bild: Nola/Jann Lipka
Gestalta en stad för mer och fler
 
Den 28 november är det dags för nästa del i seminarieserien om universell utformning. Denna gång fokuserar Boverket på vem vi bygger staden för under rubriken "Gestalta en stad för mer och fler".

Vår gestaltade livsmiljö är scenen för våra liv. Beroende på vem vi är, kommer den svara olika bra på våra behov. Så vem bygger vi staden för och vad händer om vi vidgar normer och riktar blicken mot specifika gruppers behov? Arkitekten Rebecca Rubin är chef för social hållbarhet på Sveafastigheter, lärare på Arkitekturskolan KTH och rådgivare till Londons borgmästare. Vad kan vi lära av projektexempel och spaningar från såväl Sverige som London? Seminariet är digitalt den 28 november klockan 13 till 14 och öppet för alla.

Anmäl dig till webbseminariet (på Boverkets webbplats)
 
Foto: Johnérs/Maskot Bildbyrå AB
Ökad trygghet i kommunen
 
Välkommen till ett dialogseminarium som Mötesplats social hållbarhet arrangerar tillsammans med Healthy Cities Sverige den 26 januari. Tillsammans fortsätter vi att utforska hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället.

Hur kan kommuner med olika lokala förutsättningar organisera arbetet så att det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet blir integrerat? Alla kan bidra - vi sätter fokus på att gå från vad till hur. Vi öppnar upp för dialog om hur vi tar frågorna vidare lokalt, regionalt och nationellt. Vid seminariet diskuterar vi bland annat följande frågeställningar:
  • Hur kan vi mer konkret skapa synergier mellan hälsofrämjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?
  • Kan kunskap om skydds- och riskfaktorer vara en resurs?
  • Hur kan samarbetet organiseras inom kommunen och med andra samhällsaktörer?
Vi vänder oss främst till dig som är förtroendevald och tjänsteperson med ansvar för trygghet, social hållbarhet och folkhälsa i kommun, region eller länsstyrelse. Representanter från det civila samhället och statliga myndigheter med ansvar för trygghet och säkerhet är också välkomna.

Kostnad: 400 kr exkl. moms. (Kostnadsfritt för kommuner och regioner som ingår i Healthy Cities.) 
 
 
Foto: Tomas Williams/Unsplash
Klimatsäkert, cirkulärt och snabbt
 
Med de tre orden blir det effekter av digitalt samhällsbyggande. Den 8 februari presenterar Smart Built Environment några av de senaste projektresultaten inom sitt program.

Smart Built Environment bjuder på inspiration, framtidsspaningar, mingel och samtal om vägen från idé till implementering och tillämpning. Välkommen till en heldag den 8 februari 2024 på Färgfabriken i Stockholm. Det blir en inspirerande och tankeväckande dag med fokus på resultatspridning som underlättar och skapar värde för att driva framtiden mot cirkulära samhällen.

Moderator: Petra Jenning, partner på FOJAB

Talare: Johan Kuylenstierna, Generaldirektör på Formas och Anita Aspegren, VD på IQ Samhällsbyggnad
 
På gång
 
I kalendern på hallbarstad.se hittar du konferenser och andra evenemang.
Utlysningar
 
Här finns de aktuella utlysningar som hittills kommit in till hallbarstad.se.
Utlysningar för 2023
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera