Hemställan till regeringen om åtgärder inom hälso- och sjukvård och tandvård
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Dagen före dagen före dagen före dopparedagen...
 
Hej alla mitt i julstöket! Såhär i sista stunden innan ni förhoppningsvis tar julledigt kommer här årets sista nyhetsbrev.

Ni har säkert inte missat att frågor om välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och infiltration har varit mycket uppmärksammade under de senaste månaderna. Detta har föranlett en kraftigt ökad efterfrågan på kunskap kring ämnesområdena och också behov av aktiviteter på området. För att hålla er alla uppdaterade kommer ett gott-och-blandat-nyhetsbrev  med aktuell information på området och lästips för den som har tid över under ledigheten.

Jag vill särskilt göra er uppmärskamma på den hemställan SKR skickat till regeringen med åtgärder för att motverka välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården och tandvården som ni kan läsa mer om nedan. Det har också genomförts ett första möte i SKRs nya nätverk för kommuner mot välfärdsbrottslighet, och mer inoformation om det kommer i nästa nyhetsbrev.

Jag önskar er alla en Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År. Jag hoppas ni får möjlighet till lite lugn och ledighet och hinner ladda om för 2024, eftersom jag anar att det kommer bli ett mycket spännande och produktivt år :-)
 
 
Hemställan om åtgärder för att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvård och tandvård
 
Välfärdsbrottslighet innebär utmaningar för vårt demokratiska system. För att komma åt välfärdsbrottsligheten inom regionernas verksamhetsområden krävs samverkan mellan statliga myndigheter och regionerna. Utöver samverkan behövs också en politisk mobilisering och SKR önskar därför att regeringen tar ett samlat ansvar.

Läs mer här

Läs hemställan här
 
Mer från SKR
 
 
Ta del av innehållet från välfärdsbrottslighetsveckan vecka 43 

SKR arrangerade vecka 43, 2023, ett antal hel- och halvdagsseminarier med fokus på välfärdsbrottslighet. Varje seminarium tar upp ett eget ämnesområde ur välfärdsbrottslighetsperspektiv. Här kan du beställa en länk för att kunna se sändningarna i efterhand.

Välfärdsbrottslighet (delegia.com)
 
 
Remissyttranden från SKR med kopplingar till välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism
 
Samhälle mot skolattacker (SOU 2023:28)
Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om lämplig organisering av lokala eller regionala operativa organ för samverkan i individärenden som rör oro för skolattacker.

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen SOU 2023:52
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om bidragsspärr vid begångna bidragsbrott eller grova bidragsbrott. SKR ställer sig bakom med att ett system med bidragsspärr införs, men anser att maxtiden är för lågt satt.

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att i en ny lag införa en skyldighet att lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder för mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47)
Skatteförfarandeutredningen har i uppdrag att göra en översyn av vissa regler för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet. I delbetänkande redovisas en översyn av regelverket för lämnande av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Utredningen innehåller inte något förslag som omfattar kommuner och regioner men SKR framför ett antal ställningstaganden.

Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)
Utredningen lämnar förslag på hur sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan fastställas. Deras förslag innebär relativt genomgripande förändringar angående hur SGI kan fastställas och får bedömas som en stor strukturreform om förslagen genomförs.
 
 
Samarbetsrum för välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan

I samarbetsrummet för välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan kan kommuner och regioner dela erfarenheter, ställa frågor till varandra samt ta del av material och exempel. Målgrupp för rummet är tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner.

Ansök om att medverka i samarbetsrummet här.
 
 
Kort introduktionsfilm om otillåten påverkan

SKR har tagit fram en film om otillåten påverkan. Den finns tillgänglig på vår webbsida och kan vara bra som en kort introduktion till frågan. Mer stödmaterial kring otillåten påverkan finns i samarbetsrummet för välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan.

Se filmen här
 
 
 
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Hitta nationella myndigheters stödmaterial här

Det finns stödmaterial och flera checklistor framtagna för att underlätta arbete inom området välfärdsbrottslighet. Nedan har samlats sådant stöd som kan hjälpa kommuner och regioner i arbetet.

Inköpsprocessen i offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten

Placeringsstöd | IVO.se

Skatteverkets metodstöd för personlig assistans

Checklista: Undvik oseriösa aktörer | Ekobrottsmyndigheten

Förebygg arbetslivskriminalitet | Ekobrottsmyndigheten

Upphandla säkert | Ekobrottsmyndigheten
 
 
Skatteverkets servicekontor inför möjlighet att kunna tidsboka besök för att folkbokföra sig.

Från den 4 december är det möjligt att boka tid i förväg för den som ska besöka ett servicekontor och anmäla folkbokföring vid flytt till Sverige.

Tidsbokning, som är ett komplement till drop-in, kommer erbjudas på runt hälften av landets servicekontor. Det går fortfarande att besöka ett servicekontor på drop-in för folkbokföring i samband med flytt till Sverige men väntetiden på servicekontoren kan då bli längre.

Alla kontor som har tidsbokning för id-kort kommer också att ha tidsbokning för att bli folkbokförd i samband med invandring.

E-tjänsten Flytta till Sverige ska användas innan besöket för att snabbt och enkelt lämna in sin anmälan, samt har länk till tidsbokningen.
 
Arbetslivskriminalitetscenter för att motverka arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket har i ett tiotal år i samverkan med bland annat Polisen bedrivit ett arbete där inspektioner varit ett redskap för att komma till rätta med osund konkurrens. Osund konkurrens i arbetslivet innebär att företag och organisationer bryter mot lagar och regler för att få fördelar gentemot sina konkurrenter.

Arbetsmiljöverket om osund konkurrens

Från år 2022 utökade regeringen satsningen med en tydligare inriktning på att motverka arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet och dessutom deltar Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. I uppdraget ligger även att samverkan med arbetsmarknadens parter.

Arbetslivskriminalitet anses vara särskilt komplext och systematiskt och kräver särskild samordning. Ett led i arbetet är etableringen av center för arbetslivskriminalitet, AKC. Sju AKC är planderade att vara öppnade vid årsskiftet 23/24 och ligger i Göteborg, Umeå, Norrköping, Örebro, Uppsala, Stockholm och Malmö. Alla AKC lokaliseras i Polisens lokaler.

Tillsammans ska myndigheterna utföra kontroller och utveckla arbetssätt för att motarbeta denna form av kriminalitet. Syftet är att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft som utsatts för människohandel eller människoexploatering.
 
 
På gång
 
 
 
Metodstöd för att starta upp arbete mot välfärdsbrottslighet
Under januari 2024 kommer SKR lansera två nya metodstöd/checklistor för kommuner som är redo att gå från ord till  handling. Stödmaterialet ger vägledning kring hur man kan göra för att omsätta en beslutad inriktning om arbete mot välfärdsbrottslighet till struktrerade åtgärder inom ramen för befintlig verksamhet och pågående processser. 

Materialen kommer läggas upp på SKRs webbsida när de är färdig. De är framtagna i samverkan med KPMG och PwC.
 
 
SKR samlar bilden av arbetet mot välfärdsbrottslighet
En förfrågan om kommunernas arbete mot välfärdsbrottslighet har skickats ut från SKR. Syftet med enkäten är att få en tydligare bild av hur arbetet mot välfärdsbrottslighet ser ut runt om i landet och att kunna anpassa stöd och erbjudanden. 

 
 
 
Avslutningsvis 
Tack till alla som bidragit med kunskap och erfarenheter i SKRs utvecklingsarbete så här långt. Vi är bara i början...!
 
Redaktör 
 
Christina Kiernan
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00