Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev november 2023
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det sjätte nyhetsbrevet för 2023!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
 
  • Uppdateringar om de svenska rapportörskapen i Europeiska regionkommittén
  • Lansering av SKR:s skrift På gång inom EU
  • Sammanfattning av regionkommitténs senaste plenarsession

Trevlig läsning önskar SKR:s Internationella sektion!
 
Bildkälla: SKR, Hans Alm
Nytt svenskt rapportörskap om jordhälsa- och resiliens
Den 5 juli 2023 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv gällande övervakning av jordhälsa- och resiliens. Det övergripande syftet med förslaget är att verka för mer hälsosamma jordar inom EU. Detta vill man åstadkomma genom att, bland annat, skapa system för markövervakning, harmoniserade definitioner av markförstörelse och kriterier för jordkvalitet och jordhälsa. Enligt förslaget ska även alla medlemsstater inrätta nationella markdistrikt, samt övervaka och rapportera hur jordhälsan utvecklas inom dem.

Det är den svenska regionkommittéledamoten Frida Nilsson (C/Renew) som har fått ansvar för den Europeiska regionkommitténs yttrande över Kommissionens förslag, i sin roll som rapportör för ärendet. Yttrandeförslaget kommer att behandlas under ENVE-utskottets sammanträde den 22 november. 

Vi önskar Frida Nilsson lycka till med förberedelserna inför utskottsmötet och följer processen framåt.
 
Bildkälla: SKR
Lansering av höstens På gång inom EU 
Den 9 november publiceras höstens upplaga av På gång inom EU. I skriften, vilken ges ut två gånger per år, får läsaren en genomgång av vilka frågor som är aktuella på EU-nivån och hur de kan komma att påverka svenska kommuner och regioner.

Sedan vårens skrift gavs ut i april, har EU-arbetet till stor del fortsatt att handla om det krig som pågår i Europa. Parallellt med detta har dock diskussioner om framtidens EU börjat ta fart. Vilka frågor som EU avser att prioritera framåt har exempelvis framgått av det linjetal som kommissionsordföranden, Ursula von der Leyen, höll i september. I talet adresserade hon flera frågor med tydlig koppling till lokal och regional nivå, vilka dessutom ligger i linje med SKR:s särskilt prioriterade frågor för 2023. 

Med utgångspunkt i denna nulägesbild kommer du i denna upplaga att kunna läsa på om EU:s digitaliseringsarbete, nya EU-initiativ på miljöområdet, det nya läkemedelspaketet, förhandlingar på migrationsområdet och om många andra frågor som är relevanta för svenska kommuner och regioner.

När skriften väl publiceras kommer den att läggas upp här.

Trevlig läsning!
 
Bildkälla: EU, Fred Guerdin
Budget- och fordonsfrågor i fokus på späckad plenaragenda
Den 10-11 oktober hölls Europeiska regionkommitténs 157:e plenarsession i Bryssel. På agendan stod tio yttranden och tre resolutioner (varav samtliga antogs), samt fyra debattsessioner. Yttrandena om "Översyn och förslag till revidering av den fleråriga budgetramen 2021-2027" och "En rättvis och hållbar omställning i regioner med fordonsindustri" fick överlägset flest ändringsförslag, vilket återspeglades i de intensiva debatterna.

Debatten kring det första yttrandet handlade framför allt om hur samhållningsbudgeten och STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) bör förhålla sig till varandra framöver. I diskussionerna hamnade fokus till stor del på hur medel ska fördelas mellan de två budgetarna, samt vilka intressekonflikter som kan uppstå till följd av att medel fördelas på ett visst sätt. 

Vad gäller det andra yttrandet kom diskussionerna främst att kretsa kring hur den europeiska fordonsindustrin kan ställa om på ett hållbart sätt - inte bara utifrån ett miljömässigt perspektiv, utan även utifrån ett ekonomiskt och socialt sådant. Under debatten frågade sig vissa ledamöter vad som kommer hända med jobbtillfällena i regioner med stark fordonsindustri när biltillverkningen försvinner och/eller ställs om. Andra ledamöter fokuserade desto mer på vikten av att understödja elektrifieringen av fordonsindustrin, samt göra sig mer oberoende av bränsle och fordonsdelar som kommer från icke-medlemsländer.

Under de fyra debattsessionerna deltog en rad olika gäster. Däribland Stella Kyriakides (EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet), Francina Armengol (talman för den spanska kongressen) och Pierre-Yves Dermagne (Belgiens ekonomi- och arbetsmarknadsminister). Den vars närvaro lämnade störst avtryck, var dock Andriy Sadovyi (Lvivs borgmästare) som i sitt anförande pratade om betydelsen av de lokala partnerskapen som har upprättats mellan ukrainska och europeiska kommuner.

För kännedom: Nästa plenarsession äger rum den 29-30 november och är det sista sammanträdet för året. Under detta sammanträde behandlas bland annat yttrandet om cybersolidaritet och digital resiliens, vilket svenska ledamoten Pehr Granfalk (M/EPP) är rapportör för. Läs mer om det arbetet nedan.
 
Bildkälla: EPP COR
Svensk framgång i Regionkommittén
I nyhetsbrev #4 2023 berättade vi att den svenska regionkommittéledamoten Pehr Granfalk (M/EPP) hade utsetts till rapportör för ett yttrande om cybersolidaritet och digital resiliens. Granfalk har därefter, med stöd av SKR:s experter i frågan, framarbetat ett utkast till Regionkommitténs officiella ståndpunkt gällande parlamentets och rådets förordning.

Ändringsrekommendationerna som har lämnats rör framför allt vilka som ska som ska omfattas av EU:s cybersolidaritetsakt. Granfalks yttrande belyser att kommuner och regioner i EU:s medlemsstater ansvarar för medborgarnära och samhällskritiska tjänster, vilket är ett väsentligt perspektiv som helt saknas i förordningsförslaget. Utöver detta betonas även vikten av att inkludera alla enheter oavsett om de anses vara högkritiska eller inte, något som även det är gynnsamt för lokala och regionala myndigheter. Sist men inte minst understryks det också att insatser inom cybersolidaritetsakten inte bör finansieras genom sammanhållningspolitiska program, utan ska finansieras på annat sätt.

När yttrandet var uppe för omröstning under ECON:s utskottsmöte i Wismar den 18-19 oktober, röstades det igenom med övervägande majoritet. I nästa steg ska yttrandet upp för omröstning och slutgiltigt antangande under nästkommande plenarsession den 29-30 november.

Vi gratulerar Pehr Granfalk till antagandet av yttrandet och önskar honom lycka till med förberedelserna inför plenarsessionen.
 
Bildkälla: EU, John Thys
Ny rapport om tillståndet i europeiska kommuner och regioner
I samband med att European Week of Regions and Cities inleddes, lanserades 2023 års rapport om "Tillståndet i regionerna och kommunerna”.

När Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande, Vasco Alves Cordeiro (PES, Portugal), presenterade rapportens huvuddrag talade han om olika aspekter av kommunernas och regionernas ansvarstyngda roll i den europeiska demokratin. Särskilt på senare tid där kommunerna och regionerna har fått kliva fram och ta ett stort ansvar i de olika kriser – med extremväder, pandemi och konflikter – som präglat, och fortsatt präglar, vardagen på kontinenten.

I ljuset av detta och den återupptagna utvidgningsdebatten, underströk även Cordeiro att EU:s sammanhållningspolitik är viktigare än någonsin. Samtidigt menade han på att sammanhållningspolitiken behöver omformuleras på ett sätt som gör den än mer flexibel och framåtsyftande. Detta eftersom EU-systemet behöver ta hänsyn till alla kommuners och regioners unika särdrag för att så många som möjligt ska kunna dra nytta av det europeiska samarbetet, både på kort och lång sikt.

I slutet av sitt anförande tog Cordeiro upp det faktum att kommuner och regioner har ett begränsat utrymme att påverka EU-nivån, fastän det är de som implementerar merparten av de beslut som fattas. Med avstamp i detta konstaterande avslutade Cordeiro med att fastslå att ReK:s främsta målsättning är, och fortsatt kommer vara, att arbeta för att stärka den lokala och regionala nivåns inflytande inom EU.

Här kan du se talet i efterhand och här kan du ta del av rapporten i sin helhet.
 
Bildkälla: SKR, Thomas Henriksson
Stockholms stad tilldelas EU Mission Cities Label
Den 12 oktober tillkännagav EU-kommissionen vilka europeiska städer som tilldelas 2023 års EU Mission Cities Label. EU-märkningen är helt ny och delas ut till städer som har annonserat att de har för avsikt att uppnå klimatneutralitet senast år 2030.

Syftet med märkningen är att underlätta tillgången till offentlig och privat finansiering för de städer som väl får den. Anledningen till varför just städer prioriteras är att de står för 70 procent av växtgasutsläppen trots att de endast utgör 3 procent av jordens landmassa. Ett faktum som är oroande sett till att 85 procent av EU:s befolkning beräknas bo i städer år 2050.

Bland de tio städer som valts ut återfinns Sveriges folkrikaste kommun – Stockholms stad. Utöver Stockholm tilldelades även Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike) och Cluj-Napoca (Rumänien) EU-märkningen.

Om du vill läsa mer om EU Mission Cities Label och vad den innebär, klicka här.
 
Bildkälla: SKR
EU-dagarna i Lund 2023
Den 14-15 november är det dags för EU-dagarna i Lund. EU-dagarna är ett öppet forum där representanter från olika samhällssektorer möts för att utbyta tankar kring Europas och Sveriges framtid. Under EU-dagarna kommer den som vill bland annat kunna lyssna på, och ställa frågor till, Lars Danielsson (f.d. EU-ambassadör och statssekreterare), Cecilia Malmström (f.d. EU-parlamentariker, EU-minster, EU-kommissionär), Jytte Guteland (riksdagsledamot, f.d EU-parlamentariker), Heidi Avellan (politisk chefredaktör för Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad), Arba Kokalari (EU-parlamentariker) och Evin Incir (EU-parlamentariker).

Följande fyra teman kommer agera inramning för samtalen i år:
  • Klimatneutral kontinent 2050 - ett hållbart och konkurrenskraftigt Europa
  • Ett resilient Europa
  • Sverige i EU
  • Lunds innovationsdistrikt
Anmälan stänger måndagen den 6 november 2023, så passa på att anmäla dig här innan dess.
 
Bildkälla: ICLD, Emma Herlitz
ICLD utlyser nya partnerskapsmöjligheter för svenska kommuner och regioner
Samarbetsformen "Kommunala partnerskap" ger svenska kommuner och regioner möjlighet att stärka demokratiutvecklingen på hemmaplan, men också i andra delar av världen. Mer specifikt går partnerskapen ut på att svenska kommuner och regioner, tillsammans med en motsvarande part i ett annat land, ska samarbeta för att försöka hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Upplägget syftar inte enbart till att främja demokratiutvecklingen lokalt, utan även till att hitta lösningar och arbetssätt som kan gynna den globala utvecklingen i stort. 

Just nu söker ICLD svenska kommuner och regioner som vill ingå partnerskapssamarbete på temana ungdomsinflytande, jämställdhet och klimat. Om du vill veta mer om vad ett partnerskap innebär och hur du ansöker, kan du läsa om det här. För att ge en bild av hur ett partnerskap kan se ut har ICLD gjort en video om Strängnäs kommuns samarbete med den tanzanianska kommunen Ilala, vilken du kan se här.
 
Bildkälla: SKR
Save the Date: Internationella dagen 2024
Onsdagen den 13 mars 2024 anordnar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region och har ett intresse för EU- och internationella frågor. 

SKR:s internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang där du har möjlighet att ta del av aktuella EU- och internationella frågor som berör din kommun och region, diskutera globala och lokala utmaningar, samt utbyta erfarenheter med kollegor.

Efter snart 30 år av medlemskap är det svenska stödet för EU större än någonsin. Ändå tycker många att det är svårt att prata om EU i den svenska politiska debatten. EU-politik och dess effekter på vardagen i kommuner och regioner gör att det i själva verket borde betraktas som inrikespolitik. Sverige behöver vara en starkare röst i EU, men hur når vi dit?

Med ett stundande EU-parlamentsval behöver vi alla bli trygga i att prata om EU som en naturlig del av lokal- och regionalpolitiken, inte minst när det gäller EU:s framtid, sammanhållningspolitik och solidaritet med bland andra Ukraina. 

Detta och mycket mer kommer att diskuteras på Internationella dagen 2024. 

2024 års konferens kommer hållas fysiskt i Stockholm på SKR:s kontor. Detaljerat program presenteras vid årsskiftet, men det går bra att anmäla sig redan nu! Du hittar mer information och anmäler dig här.

Varmt välkommen!
 
Bildkälla: SKR, Thomas Henriksson
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Ellen Broqvist
ellen.broqvist@skr.se 
+46 72 998 11 74