Arbete med vårdförlopp fortsätter utan statliga medel
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Regionerna fortsätter med vårdförloppen utan statliga medel
 
Från och med 2024 tilldelas inte satsningen på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp medel från regeringen, vilket är enligt tidigare planering. Det innebär att det inte blir någon ny överenskommelse om vårdförlopp mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nästa år.

Arbetet med vårdförloppen har pågått i fyra år, över 30 vårdförlopp har godkänts och ytterligare tio är på gång. Regionerna kommer fortsättningsvis att bedriva arbetet med vårdförloppen inom ordinarie verksamhet. Att det inte längre finns en överenskommelse med staten innebär inte att arbetet har blivit mindre viktigt. Behovet av en jämlik och god vård kvarstår.
Fortsatt arbete viktigt enligt regionerna
 
Lärdomar från uppföljning av vårdförlopp
 
En rapport har tagits fram där det görs en genomgång av nationella uppföljningsdata för de första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Rapporten visar att det återstår fortsatt utvecklingsarbete för att kunna mäta många av indikatorerna och målen. Syftet med rapporten är att pröva indikatorernas användbarhet för uppföljning av vårdförlopp och utifrån detta identifiera områden för utveckling och förbättring.
Kunna mäta det vi vill mäta
 
Ny kodlista för yrken underlättar arbetet med strukturerad vårdinformation
 
Den nya kodlistan innehåller gemensamma termer för yrken inom hälso- och sjukvård. Syftet med kodlistan är att säkra och förenkla hantering när information registreras eller överförs. Kodlistan är framtagen av nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation.
Kodlista för yrken i hälso- och sjukvården
 
Nya webbplatser för läkemedel och medicinteknik
 
Webbplatserna för regionernas samverkansmodell för läkemedel respektive medicinteknik har nu fått egna webbplatser. Tidigare fanns dessa på janusinfo.se som hör till Region Stockholm. Webbplatserna har fått ett nytt utseende som visar samhörigheten med Nationellt system för kunskapsstyrning. Webbplatserna beskriver arbetet med ordnat införande av läkemedel och medicinteknik i regionerna.
samverkanlakemedel.se
samverkanmedicinteknik.se
 
Förslag till modell för horisontell prioritering
 
Nu finns en modell som ska underlätta arbetet med horisontella prioriteringar, det vill säga prioriteringar som görs mellan olika diagnosområden. Modellen är avgränsad till prioriteringar mellan nya nationella vårdförlopp och riktlinjer av olika slag.
Modellen ska underlätta i hälso- och sjukvården
 
Evenemang
 
 
9-10 november: The Nordic collaboration on cancer patient pathways
Konferens: Utbyte kring forskning och utveckling av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukdomar i de nordiska länderna.
Program och anmälan hos Regionala cancercentrum

10 november: Självskadebeteende
Digitalt seminarium: införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende.

13-14 november: Registerforskning 2023
Konferens: Registerforskning 2023 och the Swedish Register-Based Research Summit. Sista anmälningsdag är 6 november.
Program och anmälan hos Nationella kvalitetsregister

27 november: Cancerrehabilitering
Digitalt seminarium: presentation av nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.
Program och anmälan hos Regionala cancercentrum

30 november: Smärta
Digitalt seminarium: införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna.

Till kalendariet

Se i efterhand
Hyperparatyreoidism, vårdprogram
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vårdförlopp
Samverkande sjukvård i hemmet
Vårdhygien, vägledning
 
Nya och reviderade kunskapsstöd
 
 
 • Aktinisk keratos, kliniskt kunskapsstöd
 • Anemi hos barn, kliniskt kunskapsstöd
 • Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn, kliniskt kunskapsstöd
 • Förstoppning hos barn, kliniskt kunskapsstöd
 • Hudlymfom, vårdprogram
 • Hyperglykemi hos barn, kliniskt kunskapsstöd
 • Hypoglykemi hos barn med diabetes, kliniskt kunskapsstöd
 • Impetigo, kliniskt kunskapsstöd
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), vårdprogram
 • Malignt melanom, vårdprogram
 • Matstrups- och magsäckscancer, standardiserat vårdförlopp
 • Mollusker, kliniskt kunskapsstöd
 • Mässling, kliniskt kunskapsstöd
 • Pneumoni hos barn, kliniskt kunskapsstöd
 • Prostatacancer, vårdprogram och standardiserat vårdförlopp
 • Påssjuka, kliniskt kunskapsstöd
 • Röda hund, kliniskt kunskapsstöd
 • Tillväxtrubbningar hos barn, kliniskt kunskapsstöd
 • T-cellslymfom, vårdprogram
 • Urinblåse- och urinvägscancer, vårdprogram
 • Viruskrupp hos barn, kliniskt kunskapsstöd
Du hittar nya och reviderade kunskapsstöd hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
Nya och reviderade kliniska kunskapsstöd

Övriga kunskapsstöd
Nya och reviderade kunskapsstöd inom cancersjukdomar
 
Röster från den nationella konferensen Lärandeträffen
 
Konfererensen Lärandeträffen samlar årligen de nationella funktionerna i systemet för kunskapsstyrning. Ungefär 350 deltagare samarbetade, diskuterade och bidrog till utveckling och lärande på temat analys och uppföljning.
Mer om konferensen och synpunkter från deltagare
 
Lyckad samverkan kring vård- och insatsprogram i Ånge kommun
 
Ånge kommun är en av många kommuner som arbetar med nationella vård- och insatsprogram för barn och unga. Arbetet bygger på samarbete mellan kommunen och Region Västernorrland som tillsammans blir mer effektiva i att stötta och ge vård till barn och unga med bland annat adhd och psykisk ohälsa. Målet är att skapa ett bättre skyddsnät för barn och unga, samt att fortsätta arbetet inom kunskapsstyrning för att uppnå en god och nära vård.
Läs artikeln på Region Västernorrlands webbplats
 
Allt i ett: Kunskapsstöd och kvalitetsregister i kallelsesystemet för screening
 
Region Västernorrland är först ut med att införa ett generiskt kallelsesystem för gynekologisk cellprovskontroll. Systemet hanterar kallelser, ombokning, analysbeställning och provsvar, och det uppdateras automatiskt när rekommendationerna uppdateras. Systemet för också automatiskt över data till kvalitetsregistret. Systemet är tillgängligt för alla regioner och fler är på väg att ansluta.
Kallelsesystemet effektivisar arbetet
 
Effektivare registrering i Svenskt Bråckregister
 
Nu har det blivit enklare och snabbare för verksamheten för bråckkirurgi i Region Värmland att rapportera till Svenskt Bråckregister. Regionen arbetar tillsammans med Svenskt Bråckregister och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett projekt med målet att möjliggöra en automatiserad informationsöverföring från journalen till kvalitetsregistret.
Effektivare inrapportering minskar dubbeldokumentation
 
Uppdaterat kunskapsstöd för prostatacancer sparar resurser
 
Effektivt utnyttjande av kapaciteten för magnetisk resonanstomografi (MRT-undersökningar) står i fokus i uppdateringen av nationellt vårdprogram samt standardiserat vårdförlopp (SVF) för prostatacancer. Uppdateringen innehåller också flera justeringar som ska ge ännu bättre flöde i den tidiga diagnostiken. Samtidigt lanseras ett nytt stöd för sexuell rehabilitering efter behandling.
Kunskapsstöd för prostatacancer
 
Nu finns Min vårdplan för njurcancer
 
I oktober lanseras patientens kunskapsstöd Min vårdplan njurcancer. Min vårdplan cancer finns nu för totalt 17 cancerdiagnoser. Innehållet tas fram i nära samarbete med patientföreträdare och publiceras digitalt via e-tjänsten Stöd och behandling på webbplatsen 1177.se. Där kan vårdgivarna individanpassa vilket innehåll som visas och kommunicera med patienten mellan besöken.
Min vårdplan njurcancer lanseras
 
Sydöstra sjukvårdsregionen samlar arbetet kring patientens kunskapsstöd
 
En projektgrupp i Sydöstra sjukvårdsregionen har samlat sina initiativ kring arbetet med kunskapsstöd för patienter. Det inkluderar arbetet med patientkontrakt, som är en gemensam överenskommelse mellan patienten och vården. Patientkontrakt och patientens kunskapsstöd handlar om att tillgängliggöra tjänster, kunskap och verktyg som kan anpassas efter person, situation och behov.
Läs mer i nyhetsbrev för patientens kunskapsstöd i Sydöstra sjukvårdsregionen
 
Nomineringar
 
Se aktuella nomineringar av ledamöter till nationella arbetsgrupper.
 
Nomineringar
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård