SKR:s nyhetsbrev om att digitalisera välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här nyhetsbrevet riktar sig primärt till dig som är kommundirektör, ingår i kommunledningen eller arbetar strategiskt med kommunens digitala utveckling. Här kommer vi att berätta om pågående arbete inom digitalisering för kommunsektorn. Genom att ta del av innehållet i brevet håller du dig uppdaterad om det som är aktuellt inom digitaliseringsområdet.
 
Nu börjar det hända!
 
 
Ola Odebäck, Direktör avdelningen för ekonomi och styrning SKR
Hej, jag heter Ola och jag vågar påstå att jag har Sveriges roligaste jobb! Att som ny avdelningsdirektör på Ekonomi och styrning få verka inom frågor som styrning och ledning, innovation, demokratiutveckling, data och analys, internationella frågor – och digitalisering – är en ynnest.
Jag tar mig an dessa uppdrag med stort engagemang. Och ödmjukhet.
Inom digitaliseringsområdet är förväntningarna skyhöga, från er medlemmar, från min chef Palle Lundberg (VD på SKR) och från SKR:s förtroendevalda. I november fattar Kongressen förhoppningsvis beslut om en inriktning för SKR de kommande tre åren. Den pekar ut välfärdsutveckling genom digitalisering som ett av tre strategiska uppdrag. Mer specifikt innebär det:
 • Tydligare ledarskap och aktivt driva för mer digitalt sammanhållen offentlig sektor
 • Gemensam strategisk agenda och utvecklingsplan 
 • Kapacitet och leveransförmåga i SKR-koncernen
 • Tillsammans med regeringen initiera en nationell omställning
För att höja kapaciteten i SKR-koncernen arbetar jag mycket nära ny VD på Adda, Monica Skagne och tf VD på Inera, Patrik Sundström. Vi är helt överens om att vi är ett SKR, som utgår från era behov och agerar sömlöst för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. I mitten av oktober träffar jag civilminister Erik Slottner för fortsatta diskussioner om gemensam handling mellan stat, region och kommun. Och apropå handling, det kommungemensamma Handslag för digitalisering som SKR arbetat fram i dialog med kommundirektörsnätverket är nu på väg fram för politiskt beslut i SKR:s styrelse. Parallellt pågår ett projekt som vaskar fram Handslagets första, konkreta, gemensamma initiativ att gå samman kring samt gemensamma arbetssätt för att löpande samla in behov, prioritera och såklart genomföra.
 
Från snack till verkstad. Vi ses/Ola
 
 
Hallå från KD-nätverket!
 
 
Peter Carlstedt, Kommundirektör Kramfors
Nu tar jag till orda igen! Jag är ju inte bara kommundirektör i Kramfors, jag är också ordförande i Kommundirektörsnätverkets digitaliseringsberedning. Vi är  tio kommundirektörer som haft uppdraget i mer än två år nu och vi brinner alla för kommunernas digitaliseringsresa. Verksamhetsutveckling som drivs av digitaliseringens möjligheter ska bara hända, men tyvärr går det allt för långsamt.
 
Fast det finns ljus i tunneln. Efter hårt arbete i beredningen tillsammans med SKR-koncernen, har vi nu ett förslag till Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering framme och en konkret Handlingsplan är på gång. Vi vill öka tempot, säkerställa att alla kommuner är med på tåget, ställa tydligare krav på den statliga nivån, och sist men inte minst ta ett stort eget ansvar inom sektorn.
 
Ett första utkast av Handlingsplanen presenteras för Kommundirektörsnätverket i november. Det blir på det första mötet för det nya omstöpta nätverket. Vi i beredningen tror att även vår grupp behöver ses över och det är en process som ska hanteras under vintern, så länge följer vi med spänning hur Handlingsplanen växer fram och bidrar där vi behövs. 
 
Peter Carlstedt, Kommundirektör Kramfors
 
 
 
Aktuellt från SKR-koncernen
 
 
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (2022:913) SVOD kommer rätt använd ge flera nyttor! Det förbättrar för den enskilde patienten/omsorgsmottagare genom möjligheten att läsa dokumentation från andra vård- och omsorgsgivare, förutsatt att samtycke inhämtas. SVOD minskar också behovet av dubbeldokumentation inom vård och omsorg genom att alla medarbetare, som har en aktuell vårdrelation till patient/omsorgsmottagare, involveras i dokumentationen. På så vis frigörs värdefull tid.

Arbetet med att omsätta lagen i verksamheten är ett steg i omställning till Nära vård som rör både kommuner och regioner.
 
Lagen om SVOD  trädde i kraft 1 januari 2023. 
Läs mer på : Sammanhållen dokumentation | SKR
 
 
Ger det vi gör någon nytta egentligen? Lär mer om nyttorealisering 
Nyttorealisering handlar om att den utveckling vi bedriver i kommuner och regioner ska ge önskade effekter. Nyttorealisering länkar ihop styrning och ledning med verksamhetsutvecklingen genom ett systematiskt arbete med att identifiera, specificera, realisera och följa upp nyttor av de insatser som genomförs. Välfärden står inför stora utmaningar och det är viktigt att resurserna används på bästa sätt för att uppnå största möjliga nytta. Men hur gör man? 
  Läs också om Addas nyligen lanserade on demand-utbildning utifrån Ineras modell Nyttokalkylen.
 
 
 
Aktuellt i omvärlden
 
 
Reflektioner kring Regeringens höstproposition 
Budgetpropositionen konstaterar att Sverige placerar sig på fjärde plats i EU:s index för digital ekonomi och digitalt samhälle och trenden för Sverige är  fortsatt nedåtgående. Den största försvagningen rör området ”konnektivitet” som inkluderar både fast och mobilt bredband. 

I propositionen syns emellertid de främsta satsningarna på andra områden; e-legitimation, cybersäkerhet, SDG och tillgängliga data:
 • e-legitimation
  Trots att det fortfarande pågår en utredning om statlig e-legitimation, anslås 40 miljoner till DIGGs budget för e-legitimation. Detta följer de initiala kostnader som DIGG uppskattade i sin rapport från i fjol. 
 • Cybersäkerhet
  Den aktuella hotbilden och det geopolitiska läget skapar tryck på digitaliseringsområdet. Sammantaget vill regeringen öka stödet kring nationell incidenthantering (cert.se) med önskemål om att utveckla kvalificerat stöd för organisationer som drabbas. För utveckling av ”cyberförmåga civilt försvar” anslås 20 miljoner, vilka ska täcka förebyggande och hanterande av IT-incidenter.   
 • NIS2-direktivet (säkerhet i nätverk och informationssystem)
  Propositionen nämner specifikt direktivet som införs på bred front under 2024 i hela Europa. En utredning om den svenska lagstiftningen ska presenteras i februari, och i samband med detta framkommer hur det påverkar kommuner och regioner. NIS2 har ingen separat post i regeringens budgetförslag. 
 • Single Digital Gateway (SDG)
  DIGG får 20 miljoner för etablering av tekniskt bevissystem och EU-kommissionens genomförandeförordning, vilket i praktiken omfattar stöd för anslutning till systemet för att utbyta bevis mellan länderna.  
För dig som är intresserad av mer sektorsspecifika digitaliseringsnyheter i budgetpropositionen, läs mer här: SKRs cirkulär med sammanfattning av budgetpropositionen . 
 
 
Kompetenshöjande insatser till kommuner för AI i socialtjänsten
Regeringen har gett DIGG, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utbilda kommuner inom artificiell intelligens (AI). Myndigheterna ska utveckla kommunernas kompetens inom AI för att socialtjänsten ska kunna använda det på ett lämpligt och lönsamt sätt. I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föra dialog med ett urval av kommuner.

För dig som vill veta mer om initiativet, läs mer här: 
Kompetenshöjande insatser inom AI till Socialtjänsten
 
 
SKR evenemang
 
 
Seminarieserie i höst kring digitalisering och omställning 
Välfärden behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Under hösten arrangerar Adda och SKR tre fördjupningsseminarier inom ramen för Kompetensforum för digital mognad.  

AI inom äldreomsorgen – är det möjligt?
Välkommen till ett seminarium om hur man kan utveckla och använda Artificiell Intelligens AI inom äldreomsorgen.
 • Datum: 7 november 2023 kl 10.00 – 11.30
 
Redaktör
Ina Tidvall
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00