Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Anpassa fastighetssektorn till ett klimat i förändring, 12 oktober
SKR anordnar en konferens med fokus på vikten av att anpassa våra fastigheter till ett klimat i förändring och det proaktiva arbetet med att identifiera risker och sårbarheter samt vidta åtgärder för att förebygga de negativa klimateffekterna. Konferensen erbjuds både på plats på Hornsgatan i Stockholm och i digitalt format och riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning inom hela bygg- och fastighetssektorn.
 
Välkommen till årets Bygglovchefskonferens, 13 oktober
I oktober är det återigen dags för SKRs bygglovchefskonferens. Konferensen riktar sig till dig som arbetar som bygglovschef eller har motsvarande roll med ansvar för bygglovsfrågor.
Under dagen kommer vi få ta del av en mängd olika intressanta ämnen och goda exempel inom bygglovsområdet. Förutom aktuella ändringar i regelverket dyker vi ned i frågor som rör effektiva arbetssätt och en nytto-driven digitalisering.
Årets bygglovchefskonferens äger rum den 13 oktober och webbsänds från SKR-huset i Stockholm.
Mer information och anmälan
 
Snart dags för årets Detaljplanekonferens, 19-20 oktober
Välkommen till årets detaljplanekonferens som i år bland annat fokuserar på mängden utredningar i detaljplanearbetet och digitala detaljplaner.
Under dagarna kommer vi få ta del intressanta och inspirerande planeringsexempel från olika kommuner och även en rad erfarenheter efter ett år med krav på digitala detaljplaner. Dessutom tittar vi på aktuella rättsfall inom detaljplanefältet.
Mer information och anmälan
 
Klimatanpassning i översiktsplanen, 9 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 9 november kl. 13.00-16.00 om hur klimatanpassning kan inkluderas i översiktsplaneringen. Vi får höra Boverket berätta om hur kommuner kan gå tillväga för att inkludera klimatrisker i översiktsplanen, Länsstyrelsen i Hallands län om hur de stöttar kommunerna i detta arbete samt kommunala exempel från Malmö, Lerum och Halmstad på hur de arbetar med frågan. SMHI kommer även föredra senaste forskningen gällande hur klimatet förväntas förändras.
 
Presidiedagar, 25-26 mars 2024
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens. Nu återkommer arrangemanget under dagarna två. Konferensen kommer vara fysisk och äga rum på Clarion Hotel Stockholm.
Mer information kommer.
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Fler nyheter i korthet
 
 
Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat - inspirerande exempel från befintlig miljö
Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. I rapporten framtagen av samarbetet Offentliga fastigheter presenteras 20 olika exempel på robusthetshöjande åtgärder från befintlig miljö.
Här kan du ta del av rapporten
 
Nationellt ledtidsindex från Initiativet Bygg i Tid
Den 23 augusti lanserade Initiativet Bygg i Tid tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna Nationellt Ledtidsindex som innebär en årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna i ett 50-tal kommuner. Indexet bygger på en sammanvägning av variabler som resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt.
Här kan du ta del av rapporten
 
Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter
Boverket har tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter. Detta med anledning av den betydelse träd har för ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter.
Du kan läsa mer på Boverkets hemsida
 
Tips från SKR
 
 
Webbinarium från Lantmäteriet
Den nationella specifikationen för byggnad skapar nya möjligheter. För ytterligare samhällsnytta kan byggnader enligt specifikationen tillgängliggöras i Nationella geodataplattformen (NGP).
Under det här året har flera kommuner och systemleverantörer deltagit och genomfört olika tester gällande byggnad. Vid detta informationstillfälle får du bland annat ta del av deras erfarenheter och kommunala nyttor med byggnader i Nationella geodataplattformen.
Läs mer om webbinariet och anmäl dig här
 
Nu har Rådet för hållbara städer ett nyhetsbrev
Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av tolv statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 genom att bland annat ta tillvara på erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling och skapa förutsättningar för dialog. Rådet driver även hemsidan Hållbarstad.se
Nu har rådet även ett nyhetsbrev som du kan läsa och prenumerera på
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se