Fem områden utvalda för att få del av finansiering till utvecklingsprojekt. Foto: Tillväxtverket
Resurser för hållbar urban utveckling
 
Över 67 miljoner euro av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2030. Nu har fem strategier valts ut för arbetet och fler möjligheter kommer.
 
De fem strategierna som är utvalda ägs av kommuner och kommunförbund. Nu kan de gå vidare och söka mer finansiering för att genomföra sina idéer. De utvalda är:
 • Skaraborg – Hållbar tillväxt i ett flerkärnigt stadslandskap (projektägare är Skaraborgs kommunalförbund).
 • Thriving Northern Cities – nordliga städer leder omställningen (Umeå kommun).
 • Malmö stad lokal strategi för hållbar utveckling (Malmö kommun).
 • Hållbar urban utveckling Göteborgsregionen – HUG (Göteborgsregionens kommunalförbund).
 • Strategi för hållbar utveckling i Jakobsberg (Järfälla kommun).
Fem strategier för hållbar urban utveckling (på hallbarstad.se)
 
Rikligt med regn. Bildtext. Foto: Scandinav 
Fokus på extremväder
Formas välkomnar forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt. De ska fokusera på extremväders effekter på människor, samhällen och natur. Men också på åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle.

Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får stora konsekvenser för ekosystem, människor och samhällen. En av de tydligaste konsekvenserna är extrema väderhändelser. Det ger i sin tur upphov till komplexa och svårhanterliga sociala och ekonomiska samhällsstörningar. Till exempel på bebyggelse, infrastruktur och livsmedelsproduktion. Dagens allvarliga situation och att riskerna kopplade till extremväder framöver blir ännu större, gör att det är viktigt att fortsätta att utveckla kunskap om åtgärder och lösningar för att stärka samhällets resiliens.
 
Formas utlyser cirka 60 miljoner kronor till forskningsprojekt som leder till nya resultat som bidrar till att samhället, på vetenskaplig grund, kan vidta åtgärder.

Extremväder: Effekter, åtgärder och lösningar (på hallbarstad.se)
 
Vindkraftverk. Illustration: Energimyndigheten
Global energi- och klimatomställning 
 
Clean Energy Transition Partnership är ett internationellt program där du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation kan söka finansiering för projekt som sker i samarbete med minst två andra länder. Nu välkomnar vi ansökningar i partnerskapets andra utlysning.

Clean Energy Transition Partnership är en satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Vi förväntar oss att partnerskapet ska pågå i minst sex år med minst en utlysning per år. Energimyndigheten har avsatt omkring 70 miljoner kronor för den här utlysningen och för sökande verksamma i Sverige.

Partnerskapet och utlysningen är indelad i sju temaområden. Du kan söka finansiering för projektet inom ett av dessa områden:
 • Integrerade energisystem
 • Elproduktion
 • Koldioxidlagring, energilagring och förnybara bränslen
 • Värme- och kylsystem
 • Integrerade regionala energisystem
 • Industriella energisystem
 • Integration i bebyggelsen
Clean Energy Transition Partnership (på hallbarstad.se)
 
Bra klimat med cykel. Foto: johner.se/Maskot Bildbyrå AB
Stöd från Klimatklivet
 
Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Klimatklivet kommer att öppna för nya ansökningar under 2024.
Inom många olika områden kan klimatinvesteringar få stöd från Klimatklivet. Det är till exempel infrastruktursatsningar för grön trafik såsom laddinfrastruktur, biogasanläggningar, cykelåtgärder och omlastningscentraler. Andra exempel kan vara olika typer av investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till hållbara städer. Det viktiga är att klimatinvesteringen bidrar till hög klimatnytta och att åtgärden inte hade kunnat genomföras utan finansiellt stöd. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Klimatklivet (på naturvardsverket.se)
 
Albano i Stockholm. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd
Future Island på Albano
 
Under hösten kan allmänheten ta del av verket på plats på Albano liksom i utställning och samtal på Statens konstråd på Skeppsholmen. Statens konstråd, Akademiska Hus och Svenska Bostäder har invigt det levande konstverket Future Island på Albano i Stockholm.

Verket ligger i ett vattendrag i Albanos park. Det består av en ö som är 325 kvadratmeter stor, där ena halvan uppvärms på hållbar väg så att den är fem grader varmare än den andra. På ön finns samma sorts växter planterade i båda växtzonerna. Upphovspersonerna OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč säger att Future Island är ett levande konstverk som utmanar oss att omdefiniera anpassning till att vara något mer än bara en reaktion. 

Future Island är ett typiskt exempel på hur Statens konstråd arbetar med gestaltad livsmiljö. I verket samspelar arkitektur, stadsbyggnad och konst för att skapa långsiktiga kvaliteter i ett av våra gemensamma rum i staden, säger Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd.
 
Kyrkstallarna vid Nordingrå kyrka. Foto: Anna Thorsell (CC BY)
Förvaltar du kulturmiljöer?
 
Nu finns en aktualiserad handbok för dig som förvaltar kulturmiljöer. Den är ett stöd som beskriver en modell för förvaltningsplanering med utgångspunkt i bevarande av kulturvärden.
 
Ett krav för att kunna bevara och vårda kulturmiljöer är att det finns en metodisk och långsiktig förvaltning. Riksantikvarieämbetet har därför tagit fram en webbaserad handbok som ett stöd till dig som arbetar med förvaltning av kulturmiljöer i rollen som beställare eller utförare i en förvaltande organisation eller myndighet.
 

Handbok om förvaltning av kulturmiljöer (på hallbarstad.se)
 
Spara energi. Foto: Infab
Energiguiden för hållbar renovering
 
Boverket har lanserat Energiguiden för hållbar renovering. Det är en digital guide för småhusägare som finns på Boverkets webbplats. Här har Boverket samlat kunskap, goda råd och tips för alla småhusägare. Boverket har regeringens uppdrag att samla kunskap om energieffektiviserande renovering.

Den ska vara lättillgänglig för småhusägare, ägare av flerbostadshus, både professionella fastighetsägare och ägare av bostadsrätter. Senare i år kommer den att kompletteras med liknande information för de som äger flerbostadshus.
 
Boverket har tagit fram Energiguiden i samarbete med Energimyndigheten och den innehåller opartisk information om hur man kan genomföra en hållbar renovering.
 
Länk till guiden Energiguiden (boverket.se)
 
Boverkets energiguide för småhusägare (på hallbarstad.se)
 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Foto: Annika Ragnarsson
Kulturarv viktiga funktioner i samhället
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen reviderat sin lista över viktiga samhällsfunktioner. När MSB uppdaterade listan i somras finns nu även kulturarv med. På listan finns samhällsfunktioner som anses nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden och säkerhet – i vardag såväl som under kris och krig.
 
Målgrupp för listan är statliga myndigheter, kommuner, regioner. Övriga aktörer kan också vara berörda näringsidkare och frivilligorganisationer utifrån ansvarsprincipen och de uppgifter de har kopplat till att stärka samhällets beredskap. Hittills har kulturarvet och dess beredskap inte funnits med som en viktig samhällsfunktion.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arkiv och bibliotek är exempel på kulturarv i listan som MSB har sammanställt. Kulturarvet tar plats under kategorin ”Demokrati och beredskap” i listan.
 
Kulturarv tillhör viktiga samhällsfunktioner (på hallbarstad.se)
 
Bort med lysrör - in med LED. Illustration: Faktablad
Lysrörens tid är förbi
 
Gamla lysrör och lysrörslampor innehåller det giftiga ämnet kvicksilver. Samtidigt är de mindre energieffektiva än nya LED-alternativ. Därför har EU beslutat att de ska fasas ut.
 
Lysrör och lysrörslampor finns i stor mängd framför allt i skolor, kontor, sjukhus och industrilokaler, men även i privata bostäder.
Utfasningen sker i etapper som följer två EU-lagstiftningar. RoHS, direktivet om begränsning av giftiga ämnen, samt ekodesignförordningen för belysning som fokuserar på energieffektivitet.
 
Redan i februari 2023 inleddes utfasningen av kompaktlysrör med separata drivdon i enlighet med RoHS och utfasningen av T5 och T8-lysrör gäller från och med den 24 augusti. T8-lysrören fasades också ut av ekodesignförordningen 1 september.
 
Lysrörens tid är förbi (på hallbarstad.se)
 
Paket för att vara beredd. Foto: Karin Olli-Nilsson (CC BY)
Rädd eller beredd
 
En utställning om beredskap för kriser och krig åker runt i Sverige. Den är interaktiv och upplevelsebaserad och pågår fram till januari 2025. 

Utställningen är gjord för gymnasieskolan och är i form av en mörk container. Den som kliver in får träna på överlevnad och på att lösa problem i olika krissituationer. Containern med utställningen turnerar Sverige runt och står uppställd vid olika gymnasieskolor.

Under hösten kommer den först till Stockholm, Katrineholm och Linköping. Men den startade förra året i Östersund. Statens försvarshistoriska museer är ägare av utställningen som är framtagen i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Utställningen skapades i Visby av Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad.
 
Syftet med utställningen är att öka kunskapen om Sveriges säkerhet och beredskap ur ett individperspektiv. Det är också att öka medvetenheten om det egna ansvaret och hur du själv kan bidra vid svåra påfrestningar.
Myndighetssamarbete i vandringsutställning (på hallbarstad.se)
 
Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Finansiering för ökad samverkan
 
Tolv myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer har fått finansiering för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom hållbara städer och samhällen.

Tillväxtverket har beviljat myndigheterna som dessutom ingår i Rådet för hållbara städer finansiering för att mer operativt och behovsanpassat kunna stödja kommuner och regioner i omställningen till hållbara städer och samhällen.

Syftet är också att lära av varandra och utbyta erfarenheter av olika insatser mellan lokal, regional och nationell nivå. Myndigheterna är ArkDes, Boverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Länsstyrelserna, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket, Trafikverket och Vinnova.

Samarbetet mellan myndigheterna äger rum i projektet Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond. Det ska bidra till gemensamt lärande och vara ett kitt mellan EU, nationell, regional och lokal nivå.

Svensk modell för hållbar urban utveckling (på boverket.se)
Konferenser, webbinarier och liknande
 
 
Boendet i tider av kris. Illustration: IBF
Boendet i tider
av kris
 
Planeringen av Bostadsmötet 2023 pågår för fullt. Temat för konferensen 18-19 oktober är Boendet i tider av kris. Läs om Bostadsmötet, programmet och anmäl dig på länken nedan. 

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet anordnar var 18:e månad. Bostadspolitiska frågor diskuteras och de senaste forskningsrönen presenteras under populärvetenskapliga former. En av talarna är Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer. 

Bostadsmötet 2023 (på ibu.uu.se)
 
Kunskap från olika perspektiv. Illustration: Formas 
HållBar: Skogen och samhället
 
Hur kan skogen på bästa sätt bidra till många olika samhällsmål? Välkommen till Formas HållBar för att prata om, eller lyssna på, olika perspektiv på skogens många olika roller i samhället.

Det blir kunskapsmingel, skogsinspirerad alkoholfri dryck och enklare tilltugg i Formas lokaler. Du kan träffa olika aktörer som arbetar med skogsfrågor tillsammans med representanter från forskningsprojekt inom Formas utlysning Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål. Lyft kunskapsbehov och idéer till vårt långsiktiga arbete på skogsområdet. 
 
Tid och plats: 19 oktober, kl 16.30-18.30 på Drottninggatan 89, Stockholm.
Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Vi fokuserar på det fysiska mötet och samtalen på plats den här gången. 
 
Anmälan till Formas HållBar 19 oktober

HållBar: Skogen och samhället (på hallbarstad.se)
 
Grönytor i staden. Foto: Dick Clevestam Johner 
Planera grönt
 
Möt våra stora samhällsutmaningar. I höst anordnar Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser och biosfärområden seminarier på fem platser runtom i landet. Det är en del i Naturvårdsverkets satsning att skapa dialog med kommuner om möjligheterna med grönplanering utifrån platsens förutsättningar. 

Genom att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering, bland annat grön infrastruktur och ekosystemtjänster, kan vi skapa många vinster. I samband med seminarierna presenterar vi också en fördjupad vägledning om kartläggning inom grönplanering. Den har Naturvårdsverket tagit fram tillsammans med Boverket.

Här alla seminariedagar:

Den 26 oktober,10-16.30, Bollnäs
Den 21 november, 10-16.30, Skövde
Den 22 november, 10-16.30, Sölvesborg
Den 5 december, 9.15 -15.45, Lycksele
Den 6 december, 10-16.30, Boden

Vägledning och stöd - grönplanering (på www.naturvardsverket.se)
 
 
Forskarnytt: Parkering och mobilitetstjänster
 

Webbinarium 17 november, kl 10:00-11:30

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? För fjärde året anordnar vi en serie webbinarier där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.
 
Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner. Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.
 • Kunskapsbyggande för mobilitetstjänster och flexibla parkeringstal vid bostäder.
  Föreläsare: Greger Henriksson, Kungliga tekniska högskolan
 • Från parkeringshus till mobilitetsnoder – affärsmodeller, beteendeförändringar och fysisk omdaning.
  Föreläsare: Åsa Hellström, Malmö stad.
Anmäl dig här senast 15 november.
 
Årets strålkastare. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd
Kunskapsspridare och inspiratörer
 
Konferensen Gestaltad livsmiljö ägde rum den 3 oktober i Stockholm. Temat var vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar? Då presenterades också Årets strålkastare podcasten Staden, konstprojektet Tänka med jorden samt produktionsplattformen SPOK.

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd vill med Årets strålkastare uppmärksamma aktörer som belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv och som lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.

- Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.
 • Podcasten ”Staden” – en pod om staden med särskilt fokus på arkitektur, stadsbyggnad, kultur, konst, politik och ekonomi.
 • Konstprojektet "Tänka med jorden" – ett regionalt utvecklingsprojekt som betraktar Nynäs slott och dess omgivande jordbrukslandskap som en kritisk plats för reflektion kring människans plats på jorden.
 • SPOK - en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.
 
Let´s innovate for resilience. Illustration: Xxx
Let´s innovate for resilience
 
Vinnova, Formas och Energimyndigheten (och partner SISP och Ignite) anordnar för fjärde gången Sweden Innovation Days 20-21 mars 2024. 

Det blir en helt digital konferens för att visa upp Sverige som innovationsland i den gröna omställningen. Denna gång har konferensen rubriken ”Let´s innovate for resilience”

Vi har gått ut med ”Save the Date” och att man kan prenumerera på ett nyhetsbrev för att få löpande information om konferensen.
 
 
På gång
 
I kalendern på hallbarstad.se hittar du konferenser och andra evenemang.
Utlysningar
 
Här finns de aktuella utlysningar som hittills kommit in till hallbarstad.se.
Utlysningar för 2023
Prenumerera
 
Prenumerera eller läs tidigare utskick av nyhetsbrevet.
Prenumerera