Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Energi och klimat
 
 
Omfattande arbete i kommunerna för minskad klimatpåverkan - SKR-enkät
SKR publicerar resultatet av en enkät som besvarats av runt 200 kommuner. Den visar att ett brett arbete för minskad klimatpåverkan pågår på många verksamhetsområden och i samverkan med andra aktörer. Bland annat:
  • Runt 80 procent anger att deras klimatarbete fått genomslag i upphandling och andra åtgärder för fordon, livsmedel och energieffektivisering.
  • Över hälften ser genom­slag inom förnybar energi och konvertering från fossil energi, återbruk av möbler samt hög nivå på energiprestanda vid nybyggnation i egen verksamhet.
  • 70 procent har åtgärder för infrastruktur för laddning av elfordon samt insatser för gång och cykel.
  • Över hälften gör insatser för förnybar energi och konvertering från fossil energi i samhället samt inom fysisk planering.
  • Över hälften har åtgärder även inom cirkulär och klimatsmart konsumtion, som insamling för återanvändning och att underlätta lån och uthyrning till invånarna inom bygg, fritid och second hand.
Insatserna är olika vanliga och att det finns skillnader mellan olika grupper av kommuner. Framförallt finns stora skillnader med koppling till invånarantal, men även till län och kommungrupper.
Kommunernas klimatarbete – Enkätundersökning 2023, SKR

Ett 60-tal goda exempel har lyfts fram av kommunerna och presenteras i korthet i rapporten. SKR publicerar löpande lärande exempel på kommuners klimatarbete och nu finns två nya på hemsidan.
Kompetensutveckling för hållbarhet i Vara kommun samt Handslag för cirkulärt byggande i Göteborgsregionen
 
Regeringsuppdrag om regional och lokal energiplanering
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Energimyndigheten fått ett regeringsuppdrag att utarbeta regional och lokal energiplanering för elektrifiering. Uppdraget ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen och synpunkter ska inhämtas från SKR m.fl.
Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering - Regeringen.se
 
Klimatklivets inverstingsstöd för fossilfri teknik och grön omställning
Dags att söka Klimatklivets investeringsstöd för fossilfri teknik och grön omställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer. Ansökan till Naturvårdsverket är öppen 18–29 september.
Klimatklivet - Naturvårdsverket
 
Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter
Boverket har tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter. Detta med anledning av den betydelse träd har för ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter.
Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter - Boverket
 
Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat - inspirerande exempel från befintlig miljö
Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. I rapporten från samarbetet Offentliga fastigheter presenteras 20 olika exempel på robusthetshöjande åtgärder från befintlig miljö.
Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö | Offentliga fastigheter | SKR
 
Hållbarhet
 
 
Nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag, oktober 2023 - februari 2024
SKR startar ett tidsbegränsat kunskapshöjande nätverk med månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och fakta, oktober 2023 - februari 2024.
EU:s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, kommer beröra många kommunala aktiebolag och bolagskoncerner. Hållbarhetsinformation integreras i årsredovisningen, finnas i förvaltningsberättelsen och granskas av revisorer. Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan ska vara SKR tillhanda senast 15 september 2023.
Mer information och anmälan
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Samverkan ökar i kommunerna - resultat från enkät ute nu
Nu finns resultaten om samverkan 2023 inom myndighetsutövning för miljö-, hälsoskydd och livsmedel på vår hemsida. Samverkan ökar, men det finns olikheter i landet. Avtalssamverkan är det vanligaste sättet att samverka på ett organiserat sätt, och det har skett en 75-procentig ökning jämfört med 2019.
Se presentationer av vilka kommuner som uppger att de har samverkan inom miljö- hälsoskydd och livsmedel i våra kartor på hemsidan, och mycket mer. Vi hoppas det ska utgöra en inspiration för kommuner som inte samverkar idag att ta kontakt med era kollegor och få hjälp att komma igång.
Ta del av resultaten på skr.se
 
Vägledning gällande återanvändbara muggar och matlådor vid servering
Från och med 1 januari 2024 finns krav på att företag som serverar livsmedel i engångsmuggar eller engångsmatlådor ska erbjuda kunderna möjlighet att få maten eller drycken serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda. Nu finns ny vägledning från Naturvårdsverket och Livsmedelsverket gällande hur kraven i lagstiftningen kan uppnås.
Stöd kring nya regler att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor - Naturvårdsverket

Hänsyn vid kontroll av livsmedelslagstiftningens krav -Livsmedelsverket
 
Ny tillsynsvägledning gällande illegal avfallshantering
Tillsynsvägledning om hur tillsyn kan bedrivas mot misstänkt illegal avfallshantering, bland annat hur avfallsregistret kan användas, vad en polisanmälan bör innehålla och hur en myndighetsgemensam tillsynsinsats kan genomföras.
Du hittar tillsynsvägledningen här
 
Konferenser och seminarier
 
Dricksvattendagarna 2023 - En robust dricksvattenkontroll, 27-28 september
Nu är det hög tid att anmäla er till Dricksvattendagarna 2023! Årets konferens kommer gå i temat beredskap. Konferensen riktar sig i huvudsak till chefer och inspektörer som ansvarar för eller genomför kontroll inom dricksvatten. Visste ni att varje kommun i snitt har under en årsarbetskraft för dricksvattenkontrollen? Ta chansen att ta kontakt med kollegor ute i landet och lär er mer om hur kontroll kan organiseras och genomföras i dessa nya tider med ökade kriser och höjd beredskap.

Under dagarna får vi bland annat ta del av Livsmedelsverkets stöd och råd för beredskap inom kontrollområdet dricksvatten. Vi kommer även att få höra spännande kommunexempel om störningar och kriser i dricksvattenförsörjningen och de lärdomar som dragits. Varmt välkomna!
Mer information och anmälan
 
Kommunernas nya brottsförebyggande uppdrag - särskilt fokus på miljönämndens verksamhet, 12 oktober
Kommunerna har från och med 1 juli 2023 fått ett nytt brottsförebyggande uppdrag. Det uppdraget rör hela kommunen men för miljönämnderna är bl.a. avfallsbrottslighet en brottstyp som under senare år uppmärksammats särskilt. För att sprida kunskap om det nya uppdraget, hur några miljönämnder arbetar med frågorna och vad som är aktuellt i form av författningsändringar, vägledning och utredningar arrangerar SKR ett webbseminarium.
Mer information och anmälan
 
Anpassa fastighetssektorn till ett klimat i förändring, 12 oktober
SKR anordnar en konferens med fokus på vikten av att anpassa våra fastigheter till ett klimat i förändring och det proaktiva arbetet med att identifiera risker och sårbarheter samt vidta åtgärder för att förebygga de negativa klimateffekterna. Konferensen erbjuds både på plats på Hornsgatan i Stockholm och i digitalt format och riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning inom hela bygg- och fastighetssektorn.
Mer information och anmälan
 
Tillsynsdagarna 2023 - Morgondagens tillsyn, 19-20 oktober
Välkommen till två digitala halvdagar där vi först fokuserar på vad som är aktuellt på tillsynsområdet just nu och sen blickar framåt mot hur tillsyn kan komma att bedrivas i framtiden. Dagarna riktar sig främst till er som arbetar med tillsyn och kontroll på de lokala miljökontoren.
Medverkande är bl.a. Läkemedelsverket, KemI, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket. Dag 2 har vi lokala exempel och DIGG berättar om AI och andra exempel på framtidens digitala hjälpmedel.
Mer information och anmälan
 
Kommunen som facilitator för industriell och urban symbios, 20 oktober
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 20 oktober kl. 09.00-12.00 om kommunens roll som facilitator för industriell och urban symbios för att bidra till ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det handlar om att öka resursutnyttjandet genom samverkan mellan olika aktörer och bidra till att kommunens resursflöden vävs samman med industriernas. Kommunerna Sotenäs, Norrköping, Örnsköldsvik och Sävsjö delar med sig av sina erfarenheter. Vi får även lyssna till Kristina Nyström, Linköpings universitet, Energimyndigheten och Centrum för Industriell och Urban Symbios (RISE).
Mer information och anmälan
 
Klimatanpassning i översiktsplanen, 9 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 9 november kl. 13.00-16.00 om hur klimatanpassning kan inkluderas i översiktsplaneringen. Vi får höra Boverket berätta om hur kommuner kan gå tillväga för att inkludera klimatrisker i översiktsplanen, Länsstyrelsen i Hallands län om hur de stöttar kommunerna i detta arbete samt kommunala exempel från Malmö och Lerum på hur de arbetar med frågan. SMHI kommer även föredra senaste forskningen gällande hur klimatet förväntas förändras.
Mer information och anmälan
 
Aktuellt inom plan-, bygg och miljöområdet, 14 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 14 november kl. 13.00-16.00 om aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor. Syftet är att politiker och ledande tjänstepersoner i kommunerna ska få del av nyheter från regering, myndigheter samt SKR och få några aktuella teman särskilt belysta. Årets teman är “Energi” och “Vatten”, två aktuella samhällsfrågor som ni behöver möta och hantera i era uppdrag. Vi belyser bland annat klimatanpassning, vatten i planeringen, underhåll av VA-systemet, kommunal energiplanering och nya krav på energieffektivisering och energibesparing.
Mer information och anmälan
 
Klimatinvesteringar som verktyg i omställningen till klimatneutrala städer, 24 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium om klimatinvesteringar som ett verktyg för kommuner att öka takten i klimat- och hållbarhetsomställningen. Kommunerna Stockholm, Helsingborg, Malmö och Gävle delar med sig av sitt arbete med klimatinvesteringar i planer och beslutsunderlag som ett verktyg för klimatnytta och andra vinster tillsammans med näringsliv och civilsamhälle. Viable Cities berättar om pågående utvecklingsprojekt om klimat­investeringsplaner för att inkludera ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar i städer. 
Mer information och anmälan
 
Presidiedagar, 25-26 mars 2024
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens. Nu återkommer arrangemanget under dagarna två. Konferensen kommer vara fysisk och äga rum på Clarion Hotel Stockholm.
Mer information kommer.
 
Nätverkskonferens för kommunla och regionala klimat- och miljöstrateger, 2-3 maj 2024
Syftet med dagarna är att mötas kring aktuella frågor för utbyte av erfarenheter och samverkan. Vi ses fysiskt lunch till lunch i SKR:s lokaler i Stockholm.
Mer information kommer.
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Klimatledarkommunerna, 19 september
Fossilfritt Sverige anordnar konferens om upphandling och kommunernas roll för att näringslivet ska lyckas med sin omställning till fossilfrihet. Exempel lyfts från spetsprojekt. Peter Nohrstedt från Adda medverkar kring spridning.
Information och anmälan - Klimatledarkommunerna
 
Naturbaserade kolsänkor för klimatneutrala städer, 20 september
Viable Cities arrangerar en klimatfrukost om naturbaserade möjligheter för ökad kolinlagring för städer.
Information och anmälan - Viable Cities
 
Säkrad vattenförsörjning i tider av extremväder, 26 september
SIWI Swedish Water House och Livsmedelsverket bjuder in representanter från lokal, regional och nationell nivå för att diskutera hur vi klimatanpassar Sverige och säkrar tillgången till dricksvatten.
Information och anmälan
 
Jobbmobilitet och elbilsladdning, Energikontoren, 27 september
Aktuella event: Hållbar mobilitet till och på jobbet och elbilsladdning i flerbostadshus m.fl.
Öppna webbinarier - Energikontoren Sverige
 
Miljömålsdagarna, 27-28 september
Årets tema är "landskap rustade för framtiden”. De anordnas i Borlänge av Länsstyrelsen m.fl.
Mer information och anmälan
 
Så påverkar EU:s klimatpolitik regioner och kommuner, 29 september
Region Stockholm anordnar webbinariet. 
Mer information och anmälan
 
Hållbar kommun, 3 oktober
Konferensen arrangeras av Dagens Samhälle och Aktuell Hållbarhet med temat styrning och finansiering för att klara omställningen och Agenda 2030-målen. SKR medverkar genom VD Palle Lundberg.
Mer information och anmälan (bonniernewsevents.se)
 
Frukostwebbinarier om hållbar konsumtion, 4-13 oktober
Länsstyrelserna m.fl. bjuder till sex webbinarier om hållbar konsumtion. En bild av nationella uppdrag och projekt ges för inspiration och verktyg. Målgruppen är miljö- och hållbarhetsstrateger på kommuner, regioner och länsstyrelser.
Program
 
Nationella Dricksvattenkonferensen, Gävle, 11-12 oktober
Svenskt vatten arrangerar årets dricksvattenkonferens i Gävle tillsammans med Gästrike vatten. Årets övergripande tema är samverkan.
Mer information och anmälan
 
Ett hållbart livsmedelssystem för resilienta och klimatneutrala städer, 12 oktober
Viable Cities och Kristianstads kommun bjuder in till Transition Lab Forum Live om hur klimatanpassning och -omställning kan integreras i ett hållbart livsmedelssystem.
Mer information och anmälan
 
Sveriges miljökommuners höstmöte, Lund, 16-17 oktober
För förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.
Mer information och anmälan
 
Hantering av osäkerhet i klimatunderlag - kurs om klimatanpassning, 18-19 oktober
Boverket m.fl. anordnar en kurs för att öka kunskapen om osäkerheter i klimatunderlag, för dig som jobbar med klimatanpassning.
Mer information och anmälan
 
Hur säkerställer vi framtidens försörjning av dricksvatten? Svenska mässan, Göteborg, 26 oktober
Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till ett seminarium om erfarenheter från det statliga stödet för bättre vattenhushållning, för stärkt samverkan för en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning.
Mer information och anmälan
 
Universitetsutbildning Liu - Att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation, november 2023 - juni 2024
Linköpings universitet, Viable Cities och Accelerera erbjuder en kurs för dig som arbetar strategiskt med klimatomställningsprocesser inom kommuner. Bredda dina kunskaper i innovation, innovationsledning och praktiska strategier och verktyg för klimatomställning. Anmäl senast 15 oktober.
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se