Nya remisser och nya godkända vårdförlopp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Depression och självskadebeteende blir vårdförlopp
 
Depression och självskadebeteende är de senaste i raden av godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Båda vårdförloppen betonar vikten av snabbt omhändertagande och ökad kunskap. För behandling av självskadebeteende finns stora regionala skillnader och centralt i vårdförloppet är att individen ska få en sömlös process mellan till exempel vård, socialtjänst och elevhälsa.
Nyhet om vårdförloppen
 
Nya kunskapsstöd på remiss
 
Nya kunskapsstöd är ute på öppen remiss från 15 september till 14 november. Vissa remisser hanteras som tidigare med hjälp av separata pdf-dokument och formulär. Andra remisser hanteras samlat, vilket betyder att kunskapsstöd, konsekvensbeskrivning och formulär ligger tillsammans på en webbsida. Remisshanteringen är under utveckling.
Remisser
 
Utveckling av 1177 vårdpersonal
 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska bli en del av en ny tjänst som ska heta 1177 vårdpersonal. Nu pågår utveckling av två delar, både för nya tjänsten och för innehåll och format för kunskapsstöden från systemet för kunskapsstyrning.
Nyhet om 1177 vårdpersonal
 
Evenemang
 
 
27 september: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Digitalt seminarium: presentation av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL.

28 september: Samverkande sjukvård i hemmet
Digitalt seminarium: presentation av kunskapsstöd för samverkande hälso- och sjukvård i hemmet.

28 september: Traumatisk hjärnskada
Digitalt seminarium: presentation av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för traumatisk hjärnskada.

29 september: Palliativ vård och kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
Digitalt seminarium: införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för palliativ vård och för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

12 oktober: Depression
Digitalt seminarium: presentation av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna.

16 oktober: Vårdhygien
Digitalt seminarium: presentation av kunskapsstödet "Vägledning för vårdhygieniskt arbete".

30 november: Smärta
Digitalt seminarium: införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna.

9-10 november: The Nordic collaboration on cancer patient pathways
Konferens: Utbyte kring forskning och utveckling av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukdomar i de nordiska länderna.
Program och anmälan hos Regionala cancercentrum

13-14 november: Registerforskning 2023
Konferens: Registerforskning 2023 och the Swedish Register-Based Research Summit.
Program och anmälan hos Nationella kvalitetsregister

27 november: Cancerrehabilitering
Digitalt seminarium: presentation av nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.
Program och anmälan hos Regionala cancercentrum 

Till kalendariet
 
Nya och reviderade kunskapsstöd
 
 
 • 22q11-deletionssyndrom, vårdprogram
 • Depression, vårdförlopp
 • Gallstenssjukdom, vårdprogram
 • Infektiös keratit orsakad av bakterier, svamp och protozoer, kliniskt kunskapsstöd
 • Ofrivillig barnlöshet, kliniskt kunskapsstöd
 • Optikusneurit hos vuxna, kliniskt kunskapsstöd
 • Periokulär skivepitelcancer, kliniskt kunskapsstöd
 • Prader-Willis syndrom, vårdprogram
 • Självskadebeteende, vårdförlopp
 • Tonsillektomi, kall teknik, vårdriktlinje
 • Ögonnära basalcellscancer, kliniskt kunskapsstöd
Du hittar nya och reviderade kunskapsstöd hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
Nya och reviderade kliniska kunskapsstöd

Övriga kunskapsstöd
Samverkande sjukvård i hemmet
Nya och reviderade kunskapsstöd inom cancersjukdomar
 
Vårdprogram för palliativ vård breddat och uppdaterat
 
Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård har utökats med bland annat ett avsnitt om ”samtal vid allvarlig sjukdom”. Det har också justerats för att samordnas med det personcentrerade sammanhållna vårdförloppet för palliativ vård. Vårdprogrammet har tagits fram av Nationellt programområde cancersjukdomar tillsammans med Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård.
Om vårdprogram palliativ vård på cancercentrum.se
 
Nya mötesplatser för patientsamverkan i utvecklingen av Min vårdplan cancer
 
Cancerpatienter upplever att det patientanpassade kunskapsstödet Min vårdplan cancer ökar deras kunskap om den egna sjukdomen, men att verktyget behöver bli smidigare att använda digitalt. Det visar en utvärdering där mer än 200 patienter har deltagit. Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv i Min vårdplan cancer, till exempel regelbundna digitala workshoppar. Min vårdplan cancer tas fram av nationella arbetsgrupper inom Nationellt programområde cancersjukdomar och tillgängliggörs genom verktyg Stöd och behandling hos 1177.
Om Min vårdplan cancer på cancercentrum.se
 
Nya rekommendationer om merkelcellscancer på ögonlocken
 
Det nationella vårdprogrammet för merkelcellscancer har uppdaterats med information och rekommendationer om hur tumörer på ögonlock bör handläggas. Vårdprogrammet tas fram av Nationellt programområde cancersjukdomar. De nya rekommendationerna har skrivits i samverkan med den nationella arbetsgruppen för plastik/orbita inom Nationellt programområde ögonsjukdomar.
Om vårdprogram merkelcellscancer på cancercentrum.se
 
Kvalitetsregister
 
 
Region Kalmar och Artrosregistret minskar dubbeldokumentationen
Genom att strukturera journalmallar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter har dubbeldokumentationen av data till Svenska Artrosregistret minskat. Nu hämtas all information direkt från journalen genom ett knapptryck i samma vy som registerformuläret.
Projekt inom programmet för informationsförsörjning

Årsrapport för arbetet med automatiserad informationsförsörjning
Arbetet med automatiserad informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister har under 2022 ökat i omfattning. Arbetet syftar i korthet till att skapa enklare och effektivare lösningar för användning av data från kvalitetsregister. Detta leder i sin tur till en effektivisering av hälso- och sjukvårdens resurser.
Årsrapport med bakgrund, metod och plan för 2023
 
Nomineringar
 
Se aktuella nomineringar av ledamöter till nationella arbetsgrupper.
 
Nomineringar
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård