Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev oktober 2023
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det femte nyhetsbrevet för 2023!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
 
  • SKR:s arbete med revideringen av EU:s avloppsdirektiv
  • State of the Union utifrån ett regionalt och kommunalt perspektiv
  • Vilka frågor som kommer tas upp under Regionkommitténs nästa plenarsession
  • Information om European Weeks of Regions and Cities

Trevlig läsning önskar SKR:s internationella sektion!
 
Bildkälla: SKR, Thomas Henriksson
Revideringen av EU:s avloppsdirektiv
För ungefär ett år sedan presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av avloppsdirektivet från 1991. Syftet är att höja ambitionsnivån när det gäller rening av avloppsvatten och därmed få bättre vattenkvalitet i Europas hav, sjöar och vattendrag. Vissa delar av förslaget riskerar dock att skapa en ohållbar situation för Sveriges kommuner och regioner, samt leda till ökade kostnader utan att skapa motsvarande miljönytta.

SKR anser att revideringen inte är tillräckligt flexibel när det gäller EU-länders olika förutsättningar. Bland annat tar Kommissionens förslag inte hänsyn till svenska förhållanden med ett kallt klimat och glesa bebyggelsestrukturer. Som förslaget är utformat skulle det, till exempel, leda till ökade kostnader för kväverening i kalla vatten där kväve inte är ett problem på samma sätt som i varmare klimat. Något som det inte finns undantag för i nuvarande avloppsdirektiv. 

För att undvika att direktivet landar fel arbetar SKR med påverkansarbete gentemot EU:s institutioner, där det slutgiltiga beslutet om direktivet kommer att fattas. Den Europeiska Regionkommittén har under våren och sommaren också arbetat fram ett rådgivande yttrande. Detta arbete har letts av SKR- och regionpolitikern Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten och ledamot i Europeiska Regionkommittén. Yttrandet har med de, för de svenska kommunerna, viktigaste ändringsförslagen som behöver komma med i direktivet. 

Under hösten 2023 kommer både Ministerrådet och Europaparlamentet att besluta om sina positioner gällande Kommissionens förslag. Därefter inleds så kallade trilogförhandlingar mellan alla tre parter. När direktivet slutligen har antagits kommer det att implementeras i svensk lagstiftning. Hela vägen i beslutsprocessen är det därför viktigt att värna svenska intressen så att inte lagstiftningen leder till orimliga konsekvenser för de kommunala avloppsreningsverken.

Om du vill fördjupa dig i avloppsdirektivet och hur SKR arbetar med frågan, rekommenderar vi dig att läsa:
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service, Christophe Licoppe
State of the Union utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv
Onsdagen den 13 september höll EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, 2023 års State of the Union-tal. I linjetalet, som kommissionsordföranden håller årligen inför Europaparlamentet, redogjordes det för vilka utmaningar och möjligheter unionens arbete står inför i denna sista del av den nuvarande Kommissionens arbetsperiod.

Flera av de frågor som von der Leyen berörde i sitt tal kan på sikt komma att ha en inverkan på hur och med vad svenska kommuner och regioner kommer att arbeta. Bland mycket annat lyfte hon avgörande nutids- och framtidsfrågor för den kommunala och regionala sektorn, däribland ekonomisk och social välfärd, samt förutsättningar för den gröna omställningen.

Om du vill ta del av talet i efterhand, tryck här för att läsa eller se det i sin helhet. Ifall du är intresserad av hur Kommissionens utstakade riktning kan komma att påverka svenska kommuner och regioner, kan du läsa vår analys på LinkedIn här.
 
Bildkälla: SKR, Tomas Carlgren
Om Regionkommitténs nästkommande plenarsession
Den 9-11 oktober är det dags för Regionkommitténs första plenarsammanträde sedan i början av juli. Plenarsammanträdets öppnande sammanfaller med European Week of Regions and Cities (något du kan läsa mer om i en separat artikel här nedanför). Under plenaren kommer det också att fattas en rad beslut. Bland annat handlar det om lokala och regionala myndigheters roll i klimatomställningen, en rättvis och hållbar omställning av regioner med fordonsindustri, konsumentskyddspaket, reform av EU:s ram för ekonomisk styrning, samt inrättande av Ukrainafaciliteten.

Om du vill veta mer om vilka frågor som kommer att avhandlas under plenarsessionen, så kan du ta del av dagordningen här.
 
Bildkälla: Europeiska regionkommittén
European Week of Regions and Cities
Den 9-12 oktober kommer 2023 års European Week of Regions and Cities att äga rum i Bryssel. Syftet med det årliga evenemanget är att diskutera de utmaningar som regioner och städer runtom i Europa står inför. Veckan inleds med ett öppningsanförande under måndagen 9 oktober. Därefter följer tre dagar med ett fullspäckat program där den som vill kommer kunna gå på en mängd olika panelsamtal, event och mingel.

Under årets upplaga av den europeiska region- och stadsveckan kommer fem teman med tydlig koppling till lokal och regional utveckling få särskilt stort utrymme. Dessa är:

- Promoting Social Innovation
- Retaining Talent for Regional Growth
- Small and Mid-Size Urban Centres Driving Growth
- Breaking Barriers to Cross-Border Cooperation
- Local Energy Shift for Security and Sustainability

Här finner du programmet för veckan. Anmälan till seminarier sker via denna länk. Observera att vissa seminarier kräver deltagande på plats i Bryssel.
 
Bildkälla: EC - Audiovisual  Service, Christophe Licoppe
Regionalt och lokalt på partiernas EU-valsedlar
Med mindre än ett år kvar till Europaparlamentsvalet i juni 2024 tätnar kampen om de 21 svenska mandaten i EU-parlamentet (EP). Flera av de svenska partierna har redan nu tillkännagett sina nomineringar för nästa års val och vissa av dem kommer direkt från den regionala och kommunala politiken.

Bland annat har Kristdemokraterna tillkännagett att Sara Skyttedal petas som toppkandidat till förmån för den andra nuvarande KD-parlamentarikern, David Lega. Efter Lega följer två nya EU-namn för partiet, nämligen Martin Hallander (regionpolitiker i Region Skåne) och Elisabet Lann (kommunalråd i Göteborgs Stad). Den sistnämnda av de båda har dock viss EU-erfarenhet sedan tidigare – dels från SKR:s EU-beredning (EUB), dels som ledamot i svenska delegationen i den Europeiska Regionkommittén. De moderata kommunpolitikerna Pehr Granfalk (f.d. KSO i Solna Stad) och William Elofsson (Gävle kommun), även de ledamöter i EUB och Regionkommittén, har också nominerats som EP-kandidater av deras parti.

Om fler region- och kommunpolitiker hamnar på sina partiers EU-valsedlar återstår att se.
 
Bildkälla: SKR
Ny SKR-guide om EU:s fonder och program
I juli publicerade SKR en guide om EU:s fonder och program för programperioden 2021-2027. Alla fonderna och programmen är utformade för att underlätta förverkligandet av EU:s mål och politik. Guiden riktar sig till kommuner, regioner och andra aktörer och syftar till att ge dem en överblick av vilka finansieringsmöjligheter fonderna och programmen erbjuder.

Jämfört med den föregående programperioden kan vi nu se ett tydligare fokus på grön omställning och kompetensförsörjning i fonderna och programmen. Vi kan samtidigt se att satsningen på det gränsöverskridande samarbetet fortsätter och stärks ytterligare.

Tryck här för att komma till fond- och programguiden.
 
Bildkälla: SKR
Nätverksträff för dig som arbetar med EU-frågor
Den 5 oktober anordnar SKR:s internationella sektion en nätverksträff för alla som arbetar med EU-frågor i en kommun eller region. Träffen äger rum hos SKR i Stockholm, kl. 13-16.

Vid träffen deltar bl.a. UHR för att berätta om Erasmus+, SIEPS m.fl. Det går bra att delta fysiskt eller digitalt.

Anmäl dig med ett mejl till gustaf.lundgren@skr.se.
 
Bildkälla: ICLD
Bildkälla: SKR
Delta i internationellt jämställdhetsnätverk
Just nu söker ICLD tjänstepersoner och politiker från kommunal och regional nivå som vill delta i ett internationellt nätverk kring jämställdhet.

Nätverket kommer utgöras av kommuner och regioner från Sverige, Guatemala och Colombia och kommer att ta sig an utmaningar kring jämställdhet. ICLD:s nätverk erbjuder alltså en internationell plattform för lokala myndigheter som vill skapa förändring och kämpa för jämställdhet. Nu kan din kommun/region vara med!

Här kan du läsa mer om nätverket och om anmälan.
Bli SKR:s nästa praktikant i Bryssel!
Nu kan du som precis har avslutat din högskole- eller universitetsutbildning, eller är i slutet av den, ansöka om att bli SKR:s nästa praktikant i EU:s huvudstad, Bryssel.

Skicka in din ansökan senast söndagen 15 oktober för att ha chansen att få praktikplatsen.

Länk till ansökan och information om praktiken hittar du här.

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
 
Bildkälla: SKR, Matton
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Ellen Broqvist
ellen.broqvist@skr.se 
+46 72 998 11 74