Nya utbildningar inom kommunal revision
 
God revisionssed i kommunal verksamhet - 10 oktober i Stockholm
För er som missade vårens utbildingstillfällen kommer nu ett extrainsatt tillfälle att lära sig om sitt revisionsuppdrag!
En uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2023. Under konferensen presenteras och diskuteras seden. Vi varvar föreläsningar med samtal i mindre grupper. Programmet passar både för dig som är ny som revisor och för dig som haft uppdraget tidigare.
Även du som är en del i fullmäktiges presidium kan gå denna utbildning.
Program och anmälan god revisionssed
 
Utveckla lekmannarevisionen  - digitalt den 17 oktober
Att vara lekmannarevisor i ett kommunalt aktiebolag är att för ägaren fullmäktiges räkning granska om bolaget sköts ändamålensligt och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska ske enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Utbildningen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken.
Program och anmälan lekmannarevision

Revision i kommunala aktiebolag  - en utbildning för bolagsstyrelser och ledningar! digitalt den 7 november
I kommunala aktiebolag finns såväl auktoriserade revisorer som lekmannarevisorer. Deras uppdrag är olika men tillsammans bidrar de till en bred genomlysning av bolaget ur flera perspektiv. Under seminariet behandlas hur revisionen i kommunala bolag är tänkt att fungera och vad som kan utvecklas för att stärka revisionen så den skapar största möjliga nytta. Konferensen vänder sig till bolagsledningar (styrelser och tjänstepersoner), ägarrepresentanter och till dig som vill lära dig mer om revision i kommunala aktiebolag.
PROGRAM OCH ANMÄLAN
 
Frågor om upphandling av sakkunniga
 
Revisorerna i kommuner, regioner och kommunalförbund samt lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag ska anlita sakkunniga som utför granskning på deras uppdrag.

Just nu får många som vill upphandla sakkunniga frågor från revisionsföretag som hänvisar till Revisorsinspektionens ställningstagande att revisorslagens krav ska gälla för tjänsten som sakkunnigt biträde, när det gäller räkenskapsrevision. Kontakta gärna SKR om ni får frågor och vill ha råd eller stöd.
 
Tips!
 
 
Andra konferenser för revisorer i höst

Konferens för företroendevalda revisorer i regioner, Uppsala 7-8 september
Revisorerna i Region Uppsala står värdar för denna återkommande konferens som riktar sig till förtroendevalda revisorer som har ett uppdrag i en region. 
Program och anmälan

Primärkommunala Revisionskonferensen, nr 72, Kungsbacka Säröhus – (24) 25 till 26 oktober

Revisorerna i Kungsbacka kommun på västkusten hälsar välkomna till denna återkommande konferens som riktar sig till förtroendevalda revisorer som har ett uppdrag i en kommun. Temat för konferensen är demokrati, tillitsbaserad styrning och ansvarsutkrävande.

PROGRAM 
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till revisorer i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se