Summering av olika rättsfall, höstens kurser och allmän aktuell information till er med intresse för överförmyndarfrågor.
 
I sommarens version av nyhetsbrev för överförmyndare har vi försökt summera olika rättsfall och förtydliganden från JO, förmedla aktuell information och annat till Er med intresse för överförmyndarfrågor. Om du som läsare har tips på något vi borde förmedla till fler, hör gärna av Er.
 
Rubrikerna i vårens nyhetsbrev:
 • Begränsat godmanskap vid framtidsfullmakt med jäv
 • Fullt förvaltarskap nödvändigt när anhörig inte tog ansvar
 • God man entledigad - intressekonflikt m.m.
 • Fullt förvaltarskap vid demens och allvarlig missbruksproblematik
 • Motstridiga intressen med anhöriga och risk för intressekonflikt medför att son till den enskilde inte förordnades som god man
 • Fullt förvaltarskap nödvändigt när medel saknades till hyra och mediciner medans någon närstående använde betalkort utomlands
 • Anhörigbehörighet inte brukbar då den enskildes tillstånd fanns innan 18-års dagen
 • Granne bedömdes vara närstående
 • Godmanskap upphörde utifrån långvarig vistelse utomlands och begränsade möjligheter att utföra uppdraget
 • Upprepade samarbetssvårigheter med flera olika gode män - verkligt samtycke till godmanskap saknas
 • Huvudmannens egna rättshandlingar och bristande samarbete medförde att godmanskap upphörde
 • Godmanskap inte skäl att nedsätta återkrav för bostadstillägg
 • Handlingar från akt lämnas inte ut till ombud eller eventuell sambo
 • Framtidsfullmaktshavare fick inte del av alla handlingar i avskrivet ärende om godmanskap
 • JO riktar kritik mot överförmyndare och Kammarkollegiet
 • JO konstaterar att lagstöd saknas att förelägga överförmyndare att inhämta utredning vid upphörande
 • Möjlighet till digitalt utdrag från belastningsregistret
 • Remiss om europeiskt företrädarintyg och nationella register m.m.
 • Öppen konsultation från SIMPT
 • SKR uppmanar regeringen att modernisera reglerna kring ställföreträdarskap
 • Kommande kurser och webbsändningar.
Nyhetsbrev för överförmyndare sommaren 2023, PDF
 
Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se