Nyheter från SKR
 
 
”Äldreomsorgslyftet behöver en fortsättning”
Behovet av äldreomsorg ökar och arbetskraften kommer inte att räcka till framöver. För att säkra äldreomsorgen måste staten kliva fram och ta sitt ansvar, skriver SKR och SPF Seniorerna.
Skapa långsiktiga förutsättningar för kommunerna att möta de ökande behoven inom äldreomsorgen
 
Svaren på de svåra frågorna utvecklar vården
I de långa samtalen om vårdens utveckling ställs de svåra och intressanta frågorna. Låt oss besvara dem innan vi kastar oss över de enkla lösningarna.
 
Dags att ge välfärden ett budgetbesked
SKRs bedömning för 2024 visar att kommuner och regioner prognosticerar ett underskott på totalt 28 miljarder. I det tuffa ekonomiska läget är besked om finansieringen viktigare än någonsin.
Behov av långsiktiga planeringsförutsättningar
 
Kommuners ersättningsmodeller för hemtjänst 2023
SKR undersöker årligen ersättningsprinciper och ersättningsnivåer i kommunernas hemtjänst och har nu presenterat sammanställningen för 2023. Syftet är att ge en samlad bild av ersättningsnivåer i kommuner och vad som påverkar kommunens beslut om ersättningsnivå.
Ersättningsmodeller hemtjänst, 2023
 
Valfrihetssystem i regioner, beslutsläge 2023
Antal valfrihetssystem inom regionernas verksamhetsområden uppgår till oförändrade 107 stycken. Sedan året före har inga vårdval varken införts och eller avvecklats. Avsaknad av förändring kan sannolikt tillskrivas valåret.
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Metodik för kategoristyrd hållbar upphandling
SKR, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten arrangerar i samverkan kostnadsfria seminarier kring kategoristyrning. Det övergripande temat är Bättre affärer för 819 miljarder! Dagens seminarium ger dig en inblick i den metodik och struktur som krävs och kommer delvis att hållas på engelska.
Välkommen 22 september 2023, klockan 13.00 – 16.00, både i Näringslivets hus och online
 
Vägval framtid – en spaning mot 2035
SKR bjuder in till ett webbinarium där vi presenterar den senaste versionen av Vägval för framtiden; övergripande spänningsfält och trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2035. Du får även ta del av metodstöd och exempel på hur man kan använda sig av analysen i sin omvärldsbevakning.
Välkommen digitalt 28 september 2023, klockan 9.30 – 12.00
 
Erfarenheter av sociala investeringar i Norden
På initiativ av danska VIVE har SKR tillsammans med andra nordiska organisationer och myndigheter deltagit i ett nordiskt erfarenhetsutbyte. VIVE bjuder nu in till Köpenhamn där kunskap om resultaten från lokala och nationella sociala investeringsprojekt i Norden presenteras. Deltagande i konferensen är gratis. Arrangör: Danska VIVE - Nationellt forsknings- och analyscentrum för välfärd.
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 29 november – 1 december 2023, klockan 10.00 – 15.00
 
Nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag
SKR startar upp ett tidsbegränsat kunskapshöjande nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag. Nätverket omfattar månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll, med start i början av oktober 2023 och avslut i februari 2024.
Nätverket omfattar månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll
 
Nytt från omvärlden
 
 
God och nära vård – så här är läget och vad blir nästa steg?
I hela landet pågår omställningen till en god och nära vård, samtidigt som vården står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning och tillgång på vårdplatser. Hur kan omställningen till god och nära vård bidra till att lösa hälso- och sjukvårdens dilemma? Välkommen till ett samtal med avstamp i Socialstyrelsens uppföljning av omställningen.
Välkommen digitalt, 6 september klockan 08:30 - 09:30 - Socialstyrelsen
 
Tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden
Nu kan ideella organisationer och vissa stiftelser som driver skyddat boende söka bidrag för bidragsår 2024. Syftet med bidraget är att stödja organisationer i deras arbete med att utveckla kvaliteten på skyddade boenden och därigenom stärka organisationernas förutsättningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen.
Sista ansökningsdag är den 14 september 2023 - Socialstyrelsen
 
 
Uppdrag att ta fram ett förslag till färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvårdenRegeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en färdplan för genomförandet av regeringens målsättning om en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar. Hälsodata ska bli tillgänglig i hela vårdkedjan för all vård, både kommunal vård, regional sjukvård och tandvård oavsett huvudman.
Höga krav på säkerhet och skydd om den personliga integriteten - Regeringen
 
 
 
 
 
IVO får meddela förelägganden om anmälan till vårdgivarregistret
Från och med 1 juli 2023 får IVO möjlighet att förelägga den som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet till vårdgivarregistret, att fullgöra den skyldigheten. Det är viktigt att verksamheter anmäls till vårdgivarregistret för att IVO ska kunna bedriva en effektiv tillsyn.
En effektiv sanktion signalerar vikten av att anmäla sin verksamhet - IVO
 
Bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd
I utredningen Ds 2023:23 läggs förslag på hur småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet kan anslutas till offentligt finansierad öppen vård för tillgång till en jämlik vård i hela landet. De så kallade ersättningslagarna (den s.k. nationella taxan) ska upphävas och berörda vårdgivares föreslås en omställningsperiod på sju år. Förslagen har nu skickats ut på remiss.
Flera incitament för främja tillgången till jämlik vård i glest befolkade områden - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
"Rätt att välja för alla – utom för äldre?"
I flera kommuner tas initiativ att avskaffa valfrihet och återkommunalisera äldreomsorgen på ideologisk grund, skriver Vårdföretagarna och SPF Seniorerna i en gemensam debattartikel.
Valfriheten för äldre minskar - Vårdföretagarna
 
"Kunskapsbrist och ensidig ekonomistyrning hotar välfärden"
Studieförbundet Näringsliv och Samhälles rapport Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?  visar att kunskapsläget inom området är begränsat. För att bevara välfärden måste sjukvården satsa på utvärdering/forskning om styrning och driftsformer och om resultat och kvalitet inom vården.
Ensidig ekonomistyrning gör att vår svenska välfärd kan riskera att raseras - Läkartidningen
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se