Analysbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Analys
Bråda dagar!
 
Den globalt sett rekordheta sommaren visar att vi inte har någon tid att förlora i att kraftfullt ställa om till fossilfritt och effektivt, och att världen behöver föregångsländer – precis vad de sju partierna som enades om Sveriges klimatmål insåg redan för sju år sen! Samtidigt har EU visat att det finns en marknad för föregångare – efter att Fit for 55-paketet klubbats är risken att vara ensam på ett stickspår nu obefintlig. Att i detta läge avskaffa eller urholka målen vore galet. 2030-sekretariatet framför till regeringen konkreta förslag på kostnadseffektivt 2030-måluppfyllande, men låt oss inte gråta över spilld mjölk – om regeringen t.ex. vill minska reduktionsplikten under ett par år utgår vi ifrån det i våra förslag som mycket siktar in sig på vad som ska ske efter år 2026. Samma konstruktiva ingång gäller John Hasslers utredning om hur klimatmålen ska uppfyllas effektivt – någon öppning att stryka dem finns inte i direktiven. 2030-målet har också starkt folkligt stöd; 63% tycker att det är viktigt att Sverige uppnår målet, bara 23% tycker inte det. Nu är det bråda dagar att få till en klimathandlingsplan för resten av mandaterioden och en budgetproposition som effektivt säkrar att målet nås!

Juli bjöd på en hög andel nya elfordon, både personbilar och lätta lastbilar, men utbytestakten har minskat och andelen elbussar sjunker. Andelen gasfordon blir föga överraskande färre när regeringen fortsatt dröjer med besked om återinförandet av skattebefrielsen, visar 2030:s sammanställning.

På Almedalens 2030-arena delades världens första Greenhush-pris ut, till kollektivtrafiken som redan nu är 95% fossilfria och uppnått 2030-målen – men inte många vet om det. När de och andra som entydigt är en del av lösningen kliver fram och berättar om sitt arbete, underlättas måluppfyllelsen. Av samma skäl är det så viktigt att premiera och hylla de som personifierar omställningen, som första mottagare av Jakob Lagercrantz minnespris Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biodriv Öst, som strax därpå använde prispengarna för att uppmärksamma hur regeringen kan återinföra skattebefrielsen av biogas. Se detta och alla 2030-arenans seminarier på 2030:s Youtube-kanal.

 
Mattias Goldmann
Grundare, 2030-sekretariatet
I fokus
Dags för distansarbeteslag
 
Andelen som arbetade distans ökade under pandemin från 15% till 57%, och 88% av svenskarna vill jobba hemifrån minst en dag i veckan. Men den som har rätt att jobba distans har branschkollegor som trots likartade arbetsförhållanden fått nej och tre av tio är oroliga att chansen till befordran sjunker om de arbetar distans. En fjärdedel tror att det är negativt för löneutvecklingen. 2030 föreslår att Sverige liksom Nederländerna och Storbritannien antar en lag om flexibelt arbete som ger anställda rätt att begära att delvis arbeta hemifrån, om inte arbetsgivaren kan motivera varför det inte skulle fungera. När distansarbete normaliseras, behöver inte vägnät och kollektivtrafik dimensioneras efter att alla ska till och från jobbet samma tid varje dag, parkerings- och kontorsytor kan minskas till förmån för en mer levande stadsbild, skriver 2030-sekretariatet i Dagens industri.
Utvalda nyheter
Gynna elektromobilitet
 
Hur elektrifierade transporter bäst gynnas ska Trafikanalys utreda till 31 december 2024, bl.a. gällande utökade möjligheter för kommuner att göra undantag för elektrifierade transporter, hur samfälligheter lättare kan bygga laddpunkter för elfordon och kunskapsunderlag om nätanslutning av laddinfrastruktur. 2030-sekretariatet menar att mycket är känt och utrett sedan tidigare, är oroade att omställningen försenas, och betonar vikten av ekonomisk stimulans till elfordon – inte minst för nyttofordon, där lätta lastbilar är utan premie och premien för tunga lastbilar är mycket mer begränsad än i t.ex. Tyskland.
Konvertera mera!
 
Transportstyrelsen föreslår nu regeländringar så att konvertering underlättas, bland annat samordnat godkännande med andra EU-stater och enklare process efter konverteringen. Det ger billigare och snabbare konvertering, minskad administration, större utbud av fordon för förnybara drivmedel och eldrift och klimatnyttan av fossilfri drift. Kommuner och företag med ambitiösa klimatmål kan ställa om befintliga fordon snabbare och billigare än att köpa nytt och köra förnybart även där det saknas el- eller gasfordon. 2030 har fem kompletterande förslag: inför en konverteringspremie, omfatta också andra typer av fordon, vidga så att även konvertering till el och vätgas täcks, säkra tillgången till förnybara drivmedel och sätt volymmålet 500 000 konverterade bilar till år 2026.
Näringslivets viktigaste frågor för omställning
 
Det viktigaste med Almedalen är inte vad som sägs på plats, utan vad vi tar med oss in i det fortsatta arbetet. I år samlades näringslivet, civilsamhället och forskningen på 2030-arenan för att lyfta sina viktigaste frågor för transportsektorns omställning, med konkreta lösningar och medskick till vår regering om att öka takten.

Se alla seminarier här, och läs 2030-sekretariatets analys av Almedalsveckan. Se också 2030-sekretariatets summerande underlag till regeringen i arbetet med den klimatpolitiska handlingsplanen.
Klart: Biogasen kan skattebefrias
 
23 juni antog EU-kommissionen formellt ändringen av allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), som möjliggör full skattebefrielse till hållbar biogas utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen. Nu bör regeringen omgående återställa full skattebefrielse för biogasen och verka för att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan beviljats, i linje med vad Fossilfritt Sverige uppmanar.
Ny infrastrukturplanering
 
Trafikverket ska till 15 januari ta fram inriktningsunderlag för planperioden 2026–2037. Regeringen prioriterar arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt i hela landet, betonar underhåll av vägar och järnvägar samt kostnadseffektiv optimering av transportinfrastruktur och transporteffektivitet. Trafikverket ska också bedöma tillkommande finansiering såsom banavgifter, trängselskatt och infrastrukturavgifter samt medfinansiering och beakta regeringens prioritering att inte fullfölja utbyggnaden av ett system för nya höghastighetsstambanor. 2030-sekretariatet prioriterar åtgärder som kan ge resultat till år 2030, sådant som gynnar multimodalitet och det som påskyndar omställningen bort från fossila drivmedel.
Behåll Stadsmiljöavtalen
 
Att gynna kollektivtrafik och cykling är centralt i tider då vi efter pandemin får nya resvanor. Därför är 2030 positiva till en rad Stadsmiljöavtal-delfinansierade satsningar i landets kommuner, och oroade att Stadsmiljöavtalen-anslaget 2023 nästan halverades från 1,45 mdr kr till 775 milj kr, sänks år 2024–2025 till 540 milj/år och därefter föreslås avskaffas. Också Klimatklivet sänks år 2025 med 75%, till en miljard kronor mot drygt de tidigare fyra mdr kr/år. 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att säkra kostnadseffektiv delfinansiering av lokal omställning.
Flyg och sjöfart i utsläppshandeln – så här!
 
Som delar av Fit for 55-paketet ska mer av flyget och sjöfarten in i EU:s utsläppshandel ETS och en särskild utsläppshandel för transporter (ETS2) införs. Regeringen har skickat ut förslag på hur det kan införas, 2030 ber om kommentarer på sitt preliminära remissvar.
Gynna grön sjöfart!
 
En ny utredning ska stärka sjöfartens konkurrenskraft. 2030-sekretariatet föreslår grön tonnageskatt, som i Frankrike, Cypern och Norge, och att stämpelskatten inte tas ut på den fördyring som grön teknik innebär. 2030 önskar också klimatstyrande farledsavgifter, vilket utretts i Statskontorets översyn av Sjöfartsverkets långsiktiga finansiering. 2030 lovordar att Viking Line nu erbjuder kunder att betala extra för biogas, men menar att styrmedlen måste gynna detta.
Stoppa fria returer
 
I Beteendepraktikan bygger 2030-sekretariatet vidare på fokusgruppen kring e-handel och föreslår liksom Handels, Transport och Seko att e-handelsföretag ska sluta erbjuda fria returer till sina kunder, vilket 70% av alla undersökta företag gör.
Cykla mer
 
EU-parlamentets resolution slår fast att cyklingen ska fördubblas till 2030, med uppmaning till kommissionen att ta fram en europeisk cykelstrategi, inkludera cykling i europeisk transportplanering (TEN-T) och utse 2024 till Cykelns år. Paris investerar 3 mdr kr i cykling under fem år, Flandern 3 mdr kr per år i cykelinfrastruktur, i Irland går 10% av nationella transportbudgeten till cykling, mot Sveriges knappt 2%, Belgien ger skatteavdrag för arbetsresor på cykel. 2030-sekretariatet föreslår att VTI:s nationella mål för ökad cykling antas, statliga cykelvägar kan anläggas utan att vara kopplad till bilväg och att reseavdraget görs färdmedelsneutralt i enlighet med riksdagens beslut.
EU: Skärp kraven på lastbilarna
 
2030 delar Maersk, Danfoss och Vattenfalls inriktning att EU bör skärpa kraven på tunga fordon jämfört med kommissionens förslag. Tidigarelägg målen, inför ett säljstopp absolut senast 2040 för fossil-lastbilar, inkludera fler lastbilstyper och lägga grunden för bonus-malus-beskattning på tunga fordon.
Resandet ökar inte
 
Trots att covid-restriktionerna tagits bort har inte resandet ökat, visar Trafa. Kollektivtrafiken har ökat med 30% jämfört med 2021, gång- och cykelresor minskar 10%, bilresorna är oförändrade.
Räckviddsångesten är över
 
Bara 14% av 25 000 tillfrågade elbilsägare i EU undviker långa resor i elbil, men 47% är kritiska till behovet av många appar och kort för att kunna ladda och skulle vara beredda att betala extra för att kunna ladda överallt med en lösning. Det visar Shells nya sammanställning. 2030 fortsätter arbetet för enkla, enhetliga betallösningar, rimliga laddkostnader och tillräcklig infrastruktur så att inte väntetiden på att få ladda blir för lång.
Grönt flyg lyfter
 
Trollhättan-Vänersborg blir världens första flygplats som använder biojet i alla flyg och Västflyg första flygbolaget i världen som alltid flyger på 50% SAF (sustainable aviation fuel), i samverkan med Neste och GKN. 2030-sekretariatet applåderar, och uppmanar regeringen att justera flygskatten så att den gynnar grönt flyg och SAF.
Cirkulära fordon
 
EU-kommissionen föreslår nya krav på cirkularitet och återvinning av elfordon, vilket till 2035 ska ge €1.8 mdr i intäkter, skapa nya jobb, minska klimatpåverkan med 12.3 milj ton CO2 till 2035, och öka EU:s självförsörjning av kritiska mineraler och metaller, totalt 5.4 milj ton material. Bl.a. ska 25% av plast vara återvunnen, och medlemsstater uppmanas att skapa incitament för att återanvända delar. Till en början gäller kraven personbilar, men de ska stegvis utvidgas till andra fordon. 2030 önskar att Sverige går före i detta, utifrån att såväl batteri- som fordonstillverkare här har höga ambitioner inom cirkularitet.
Internationell utblick
 
Finlands nya regering, med en sammansättning lik den svenska, förbinder sig till klimatlagen och klimatneutralt 2035-mål, med en stegvis höjd reduktionsplikt till 22,5 % år 2027. Det är lägre än tidigare planer men oerhört mycket mer ambitiöst än Sveriges.

Norge har beslutat om förbud mot nya fossilbilar från 2025, och har hearing om att tidigarelägga kravet på att alla stadsbussar ska gå på el eller biogas till år 2024. Storbritannien planerar att tidigarelägga förbudet mot nya fossilbilar till 2030 istället för 2040, och Nederländerna har klubbat 2030 som slutår. I USA lobbar 28 företag för fossilfri nybilsförsäljning från 2030, bl.a. Tesla, ABB, Siemens och Uber. Danmark, Island, Slovenien och Irland överväger också 2030-förbud, Spanien och Frankrike har 2040 som slutår.

Grekiska ön Astypalea ställer om till elektromobilitet och förnybar energi. 84% av nybilsförsäljningen är elbilar nu, 25% av befolkningen använder regelbundet ASTYBUS samåkning och astyGO bildelning. 2024 invigs solcellsparker motsvarande elfordonens behov och 60% av öns totala elbehov, ersättande dieselgeneratorer. Omställningen stöds av 80% av de boende.

Malaysia tar upp konkurrensen med Thailand och Indonesien om att attrahera elbilsinvesteringar, med 58 projekt på totalt 60 mdr kr kring tillverkning av fordon, komponenter och laddutrustning, och ny stimulans för elbilar och laddstationer.
Mässan för fossilfria transporter 27–28 sep
 
I arbetet med att driva den fossilfria transportnäringen i rätt riktning och nå klimatmålet till 2030 samlas företrädare för transport- och energibranschen 27–28 september på eComExpo i Stockholm – i år med fri entré. 2030-sekretariatet deltar givetvis och välkomnar dig att medverka på plats med oss!
 
Mässan riktar sig till dig som arbetar med, eller berörs av, transportsektorns omställning. På plats representeras alla fordonsslag från tunga el-lastbilar till transportcyklar, eldrivna flygplan och oceangående segelfartyg. Från stad till landsbygd, från persontransport till godstransport och med fler än 25 live-seminarier på scen om hållbara transporter, mässgolv, provkörning och interaktiva möten. Läs mer om eComExpo, och boka din fria entrébiljett här!