Trevlig sommar! // Have a nice summer!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hem    |    Bli Medlem    |    Kontakt
HA EN HÄRLIG SOMMAR!
 
Oavsett om du läser sommarkurser, sommarjobbar eller tar (en välförtjänt) semester hoppas vi att du ska hitta något intressant här. Läs om två av de fantastiska lärare som finns vid Linnéuniversitetet, hitta en ny låt till sommarens spellista eller inspireras av engagemangsstipendiets vinnare Leila!

Som vanligt tar nyhetsbrevet och kurslitteraturstipendiet paus i juli, men det går fortfarande att nå oss på info@linnek.se
 
ÄR DU FOLKBOKFÖRD DÄR DU BOR?
 
Om inte - eller om du har folkbokfört dig i Kalmar eller Växjö under det här året - har du möjlighet att få ett härligt välkomstpaket!

Tillsammans med kommunerna kan vi erbjuda er studenter presentkort för upp till 1000 kr, och dessutom skänker vi 100 kr till valfri studentförening. 

För Växjö: läs mer här!

För Kalmar: håll koll i våra kanaler när hösten närmar sig! 
 
Har du hört årets låt? Studenterna Malin Törnqvist och Adam Butler har skrivit "We are" för att hylla årets studentstad 2023 - Kalmar!
 
 
En perfekt låt att lägga till på sommarspellistan!
 
 
ÅRETS LÄRARE
 
Precis som tidigare år har vi delat ut pris för årets lärare i Växjö och i Kalmar: Tobias Rödlund från polisutbildningen och Per Nilsson från sjökaptensprogrammet. Gemensamt är att de båda bryr sig om sina studenter och ser till att göra kurserna intressanta och roliga.
Nomineringar i urval om Tobias:
 
“Tobbe är en lärare och mentor som verkligen brinner för att göra lektionerna lärorika och roliga. Han ser alla i klassen och uppmärksammar, frågar och stöttar om han märker att någon har en dålig dag eller liknande. Han hjälper alltid till med ens problem, stora som små, personliga som skolmässiga. Han ser till att alla blir sedda och hörda och han bidrar med en härlig stämning och rolig jargong. Han njuter av att se oss lida lite när han säger åt oss att springa ett varv till, men han bjuder också tillbaka.”
 
“Tobias är en lärare som skapar avslappnade relationer med varje elev. Man kan ta upp seriösa ämnen med honom och man vet att han stöttar en men man kan även vara avslappnad och skämta med honom. Han vill alltid vårat bästa och att vi ska bli de bästa poliserna när vi är klara med utbildningen. Man kan alltid vända sig till honom oavsett när, han är lugn och pedagogisk i sin utbildning och är noggrann. Han är bäst helt enkelt, han är värd detta.”
Nomineringar i urval om Per:
 
“Per är en ytterst lyhörd lärare som anpassar kurserna till elevernas behov och verkligen visar att han bryr sig om att eleverna lyckas. Han är pedagogisk, erfaren och hans föreläsningar är interaktiva och intressanta. Han blandar kunskaper från diverse mål och litteratur med egna erfarenheter på ett snyggt sätt.”
 
“Med sitt motto ”alla ska med” och att tydlighet ska genomsyra samtliga delar i kursen väcker Per intresse och nyfikenhet i sitt ämne. Med god pedagogik, snabb återkoppling och feedback ger han sina elever en god och växande plattform att stå på inför de tekniska utmaningarna i kommande karriär.”
 
SOMMAR @LEKSTUGAN_KALMAR 
 
Nya kårhuset Lék-Stugan i Kalmar har smygöppet under sommaren, så håll koll om du är i stan! Följ Lék-Stugan @lekstugan_kalmar på Instagram! 
 
Engagemangsstipendiet
 
I samband med Linnékårens årsmöte delades engagemangsstipendiet ut. Med fem terminer i utbildningsutskottet i sin förening Samvete och en roll som tidigare introduktionsansvarig har årets vinnare Leila Zalmaj visat ett starkt engagemang för så väl utbildningsfrågor som det studiesociala arbetet på Linnéuniversitetet.

Stipendiesumman i SEK motsvarar Linnékårens antal medlemmar under föregående hösttermin, i år 3853 st. Grattis Leila och tack för ditt engagemang!
 
Buddyprogrammet
 
Varje år börjar ca 1200 studenter från andra länder studera på Linnéuniversitetet. Linnékåren samverkar med Linnéuniversitetet liksom med föreningar, i Kalmar och Växjö, för att inresande studenter ska känna sig välkomna och få en bra start.
 
Alla studenter vid Linnéuniversitetet kan, och är välkomna, att bli buddies i Kalmar eller Växjö. Intresserad av att träffa studenter från andra länder och ha kul? Bli buddy!

Läs mer om Buddyprogrammet här!
 
Vill du komma i kontakt med någon som kan påverka?
 
Ordförande
 
Facebook: Linnékåren Ordförande
Utbildningsbevakare Kalmar
 
Facebook: Utbildningsbevakare Kalmar
 
Studiesocial Kalmar
 
Facebook: Studiesocial Kalmar
Utbildningsbevakare Växjö
 
Mejl: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö

Studiesocial Växjö
 
Facebook: Studiesocial Växjö
Äldre nyhetsbrev hittar du längst ned på denna sida
 
 
 
IN ENGLISH
 
HAVE A GREAT SUMMER!
 
Whether you are taking summer courses, working summer jobs, or taking a (well-deserved) vacation, we hope you find something interesting here. Read about two of the fantastic teachers at Linnaeus University, find a new song for your summer playlist, or be inspired by the winner of our dedication grant, Leila Zalmaj.

As usual, the newsletter and the course literature grant take a break in July, but you can still reach us at info@linnek.se.
 
ARE YOU REGISTERED WHERE YOU LIVE?
 
If you register this year in the national population registration that you live in Växjö or Kalmar, you can get a fabulous welcome package!

Together with the municipalities, we can offer students gift cards for up to SEK 1,000, and we also donate SEK 100 to a student association of your choice. 

Växjö: read more here!

Kalmar: keep an eye in our channels as Autumn approaches!
 
 
Have you heard the song of the year? Students Malin Törnqvist and Adam Butler have written "We are" to pay tribute to the student city ofthe year 2023 - Kalmar!
 
 
A perfect song to add to your summer playlist!
 
 
TEACHERS OF THE YEAR
 
Just like previous years, we have awarded the prize for teacher of the year in both Växjö and Kalmar: Tobias Rödlund from the Police Academy and Per Nilsson from the Sea Captain Programme. Both winners care a lot about their students and put in that extra to make their courses fun and interesting.
A selection of nomination texts about Tobias:
 
“Tobbe is a teacher and mentor who is really passionate about making the lessons educational and fun. He sees everyone in the class and pays attention, asks and supports if he notices that someone is having a bad day or similar. He always helps with one's problems, big or small, personal or school related. He makes sure that everyone is seen and heard and he contributes with a lovely atmosphere and funny jargon. He enjoys watching us suffer a little when he tells us to run another lap, but he also gives something back.”

“Tobias is a teacher who creates relaxed relationships with each student. You can discuss serious topics with him and you know that he supports you, but you can also be relaxed and joke with him. He always wants our best and for us to become the best police officers when we finish the education. You can always turn to him regardless of when, he is calm and pedagogical in his lessons and is thorough. He is simply the best, he deserves this.”
 
A selection of nomination texts about Per:
 
"Per is an extremely responsive teacher who adapts the courses to the students' needs and really shows that he cares about the students' success. He is educational, experienced and his lectures are interactive and interesting. He mixes knowledge from various goals and literature with his own experiences in a neat way."

"With his motto 'alla ska med' [ed: basically, everyone should come along] and that clarity should permeate all parts of the course, Per awakes interest and curiosity in his subject. With good pedagogy and quick feedback, he gives his students a good and growing platform to stand on in the face of the technical challenges in their future careers."
 
SUMMER @LEKSTUGAN_KALMAR!
 
The new student pub in Kalmar, Lék-Stugan, is "secretly" open during Summer, so keep an eye out if you're in town! Follow Lék-Stugan @lekstugan_kalmar on Instagram!
 
Dedication grant
 
During Linnaeus Union's annual meeting the dedication grant was awarded. With five terms on the education committee in her association Samvete and as former in charge of their introduction, this year's winner Leila Zalmaj has shown a strong dedication to both educational issues and the study social work at Linnaeus University.

The grant amount in SEK corresponds to Linnaeus Union's number of members the previous Autumn term; this year 3853. Congratulations, Leila, and thank you for your dedication!
 
Buddy Program
 
Each year about 1200 international students begin their exchange journey by Linnaeus University. The Linnaues Union is in close collaboration with the university, as well as associations, in Kalmar and Växjö to make sure these new students get a warm welcome and a great start in Sweden.
 
All local students at Linnaeus university may become buddies. Are you interested in meeting students from other countries, network and to have fun? Then register to become a Buddy!

Read more about the Buddy Program here!
 
Do you need to talk to someone who can influence?
 
President
 
E-mail: president@linnek.se
Facebook: Linnékåren Ordförande
Responsible for Educational
Matters Kalmar
 
E-mail: edu.k@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Kalmar
 
Responsible for Social Matters Kalmar
 
E-mail: social.k@linnek.se
Facebook: Studiesocial Kalmar
Responsible for Educational
Matters Växjö
 
E-mail: edu.v@linnek.se
Facebook: Utbildningsbevakare Växjö
 
Responsible for Social
Matters Växjö
 
E-mail: social.v@linnek.se
Facebook: Studiesocial Växjö
Access old newsletters at the bottom of this page