Nu tar nyhetsbrevet Konkurrens och valfrihet sommaruppehåll och är åter vecka 34. Trevlig sommar!
 
Nyheter från SKR
 
 
Valfrihetssystem i regioner 2023
Inga förändringar i antalet valfrihetssystem (vårdval) har skett inom regionernas verksamhetsområden under det senaste året, en effekt av valåret 2022. Men många ligger i startgroparna. I regioner som efter valet fick en ny politisk majoritet planeras förändringar. Inriktningsbeslut om att införa nya vårdval är tagna i flera regioner. I andra regioner planeras avveckling.
Förändrat politiskt styre innebär en förändrad LOV-karta
 
Ännu tuffare ekonomiskt läge för regionerna
SCB har publicerat kommuners och regioners tertialuppföljning med helårsprognos för 2023. För regionerna uppgår resultatet till minus 20 miljarder, 12 miljarder kronor sämre än budgeterat.
 
Personalbrist och underskott utmanar välfärdens verksamheter
Kommuner och regioner är inne i vad som liknas vid en perfekt storm. Brist på kompetens och personal kopplat till hög inflation och stora ekonomiska underskott innebär risk för nedskärningar. Vad krävs för att möta de här utmaningarna och säkra välfärdens verksamheter de närmaste åren?
Arbetsmiljön måste prioriteras i kommuner och regioner
 
Korruption måste alltid bekämpas
SKR välkomnar Statskontorets rapport där man analyserat och kartlagt förutsättningarna för att motverka korruption inom kommuner och regioner.
Fortsätt att verka för en offentlig verksamhet som agerar rättssäkert och opartiskt
 
"Kommuner och regioner behöver bättre verktyg för att hindra korruption"
Upphandlingslagstiftningen är till för att främja konkurrens i den offentliga affären. Den offentliga affären bidrar i sin tur till innovation och utveckling som kommer hela samhället till godo, samtidigt som konkurrensen skapar ekonomiska fördelar för skattebetalarna.
Det är därför angeläget att alla goda krafter gör vad de kan för att skapa förutsättningar för rättssäkra och korrekta offentliga affärer
 
SKR kurser och konferenser
 
 
IT-stöd för den cirkulära omställningen
SKR och RISE deltar i ett EU projekt som ska upphandla IT-stöd för den cirkulära omställningen. Nu bjuder SKR och
EU-projektet Circular PSP till marknadsdialog (Open Market Consultation, OMC) om anskaffningen av detta IT-stöd för cirkulär omställning. Målet med stödet är att bidra till implementeringen av en cirkulär ekonomi i Europa – snabbare och i större skala. Syftet med dialogen är att informera om projektet, förklara inköpsprocessen samt ha en öppen dialog med potentiella leverantörer kring omfattningen av det planerade projektet.
Välkommen online 29 juni, klockan 9:00-11:30
 
Hållbar upphandling för förtroendevalda
I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Välkommen att delta i en e-kurs för hållbar upphandling
 
Metodik för kategoristyrd hållbar upphandling
SKR, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten arrangerar i samverkan kostnadsfria seminarier kring kategoristyrning. Det övergripande temat är Bättre affärer för 819 miljarder! Dagens seminarium ger dig en inblick i den metodik och struktur som krävs och kommer delvis att hållas på engelska.
Välkommen 22 september 2023, klockan 13.00 – 16.00, både i Näringslivets hus och online
 
Erfarenheter av sociala investeringar i Norden
Utmärkande för sociala investeringar är ett fokus på både socialt och ekonomiskt utfall. På initiativ av danska VIVE har SKR och RISE deltagit i ett nordiskt erfarenhetsutbyte. VIVE bjuder nu in till Köpenhams där kunskap om resultaten från lokala och nationella sociala investeringsprojekt i Norden presenteras. Deltagande i konferensen är gratis. Arrangör: Danska VIVE - Nationellt forsknings- och analyscentrum för välfärd.
 
Nytt från omvärlden
 
 
God och nära vård – så här är läget och vad blir nästa steg?
I hela landet pågår omställningen till en god och nära vård, samtidigt som vården står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning och tillgång på vårdplatser. Hur kan omställningen till god och nära vård bidra till att lösa hälso- och sjukvårdens dilemma? Välkommen till ett samtal med avstamp i Socialstyrelsens uppföljning av omställningen.
Välkommen digitalt, 6 september klockan 08:30 - 09:30 - Socialstyrelsen
 
Första reserverade upphandlingen av ett äldreboende nu i gång
Nu är Stockholms stads reserverade upphandling av äldreboendet Hornskroken i gång. Fremia hoppas att den kan bidra till att fler kommuner och regioner tar chansen att använda den nya upphandlingsregeln för att främja idéburen välfärd.
Stockholms stad bryter ny mark - Fremia
 
 
 
Orosmoln över fria konkurrensen
Terminen går mot sitt slut och vi kan konstatera att den offentliga upphandlingen är i ständig rörelse. Det är just därför denna lagstiftning är så spännande. Under 2022 skedde en hel del lagförändringar och nu är det upp till bevis under 2023 för att se om det blev så mycket enklare eller bättre, skriver Magnus Johansson.
Trenden att politisera offentlig upphandling verkar hålla i sig - Inköpsrådet
 
Digital potential
Vårdanalys har på regeringens uppdrag utvärderat satsningen Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, med målet att stödja kommunerna att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen. Utvärderingen visar att satsningen har bidragit till att öka användningen av välfärdsteknik i äldreomsorgen, men bilden av hur avgörande satsningen varit för utvecklingen är delad.
Utvärdering av satsningen på digital teknik i äldreomsorgen - Vårdanalys
 
Välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan öka tryggheten för den enskilde och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att underlätta användningen av sådan teknik har regeringen överlämnat propositionen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen, Prop. 2022/23:131 med ett tydligare regelverk för detta.
Ändringarna i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2024 - Regeringen
 
Risk för oskäliga arbetsvillkor när krav i upphandling inte följs upp
Många organisationer ställer krav på arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling men färre än hälften följer i hög utsträckning upp kraven. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella enkät där över 700 organisationer har medverkat. Att inte följa upp kraven innebär en risk för oskäliga arbetsvillkor och att leverantörerna inte lever upp till innehållet i avtalen.
Att följa upp avtal och leveranser bygger förtroende och leder till en sund konkurrens mellan seriösa företag - Upphandlingsmyndigheten
 
Tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden
Nu kan ideella organisationer och vissa stiftelser som driver skyddat boende söka bidrag för bidragsår 2024. Syftet med bidraget är att stödja organisationer i deras arbete med att utveckla kvaliteten på skyddade boenden och därigenom stärka organisationernas förutsättningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen.
Sista ansökningsdag är den 14 september 2023 - Socialstyrelsen
 
Aktuell debatt
 
 
”Vårdvalen har skapat enorm byråkrati”
Att minska antal vårdval handlar inte om att förvägra patientgrupper vård – det handlar om att bromsa vårdvalens stora kostnadsutveckling. Det skriver tre läkare i en replik.
Nuvarande vårdvalsmodell har negativa effekter på hela Sveriges sjukvård - SvD
 
"Regeringen måste rensa upp i floran av statsbidrag"
I centrum för regeringens översyn av de riktade statsbidragen måste de äldres behov och önskemål om att välja den äldreomsorg man önskar bejakas, skriver Vårdföretagarnas förbundsdirektör Antje Dedering och expert inom äldreomsorg Anna Bergendal.
I 2023 års budget fanns inte mindre än tio riktade bidrag till äldreomsorgen - Altinget
 
”Experimentera inte med Stockholms­vården”
Vårdföretagarna: När styret i Region Stockholm nu ska begränsa och avveckla vårdval finns en överhängande risk för växande vårdköer inom flera vanliga specialist­områden.
Med ett effektivt resurs­nyttjande kan fler få den vård de behöver och har rätt till - SvD
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se