Vårt konstnärspolitiska nyhetsbrev ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Konstnärspolititiskt nyhetsbrev #2
 
Det har varit en intensiv vår när det gäller konstnärspolitiken och vi har varit involverade i många processer som på olika sätt har haft betydelse för våra medlemmar.
 
Vi väntar nu på att de statliga utredningarna om kultursamverkansmodellen (Ku 2022:04) och den sjukpenninggrundande inkomsten (S 2021:90) ska komma med sina betänkanden. En utredning som vi lämnat remissvar på under våren är En översyn av EU:s mönsterskyddsregler (Ju 2022/03605).
 
Den 4 april träffade vi kulturminister Parisa Liljestrand och överlämnade då ett porträtt av henne som består av över 400 bilder på konstverk och andra bilder som våra medlemmar och sympatisörer skickat in tillsammans med sina underskrifter som ett led i vår kampanj för en stärkt konstnärspolitik inför 2022 års riksdagsval.
 
Vi tog under mötet med kulturministern bland annat upp behovet av en revidering av avtalet för medverkans- och utställningsersättning, vanligen kallat för MU-avtalet, ett ramavtal som har tecknats mellan staten, genom företrädare från Statens kulturråd, och Konstnärernas riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Föreningen Svenska Tecknare. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet som anlitats i utställningar med både sina verk och sin arbetstid att få betalt inte bara för inlånet av hens verk (utställningsersättning) utan också för utfört arbete före, under och efter utställningen (medverkansersättning). Avtalet är bindande för statliga institutioner men är avsett att vara vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd.
 
Den 5 april gick Kulturdepartementet ut med ett pressmeddelande om att Statens kulturråd fått i uppdrag att omförhandla avtalet och den 1 juni efter intensiva överläggningar mellan parterna lämnade Kulturrådet ett förslag till reviderat MU-avtal till departmentet. Nu väntar vi på att staten skriver under avtalet utan dröjsmål så att det kan träda i kraft nästa år!
 
Den konstnärliga friheten och armlängds avstånd mellan konstnärligt innehåll och politiskt beslutsfattande har diskuterats intensivt under året. I mars lanserade vi i Konstnärernas Riksorganisation plattformen Artistic Freedom Watch vars syfte är att få en samlad bild av läget för den konstnärliga friheten inom bild- och formkonstområdet. På www.artisticfreedomwatch.se kan såväl konstnärer som andra aktörer inom bild- och formkonst rapportera om de har upplevt att deras konstnärliga frihet har begränsats.
 
Konstnärlig frihet var också temat för World Summit on Arts and Culture som ägde rum i Stockholm 2–5 maj. 400 personer från 85 länder deltog. Konferensen anordnades av International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) och svenska Kulturrådet. Konstnärernas Riksorganisations förbundsjurist Katarina Renman Claesson deltog i flera samtal under konferensen, och har skrivit
en kort rapport om detta som finns att läsa på vår hemsida.
 
Under våren har vi också arrangerat ett seminarium om Konst och demokrati i samband med vårt riksmöte den 12 maj, lämnat yttranden på flera kulturplaneremisseroch publicerat debattartiklar där vi efterlyser nya konsthallar och försvarar enprocentsregeln för gestaltningsuppdrag. Ni kan läsa mer om allt detta och mer därtill på vår hemsida https://kro.se.
 
Nu ser vi fram emot att åka till Visby och fortsätta samtalen om kultur- och konstnärspolitik under Almedalsveckan som startar den 27 juni. Vi har bland annat samlat en eminent panel för att diskutera vad politiken kan göra för att försvara den konstnärliga friheten. Här nedan kan du läsa mer om de samtal som vi medverkar i.
 
Till sist önskar vi er alla en Glad Midsommar!
Vänliga hälsningar
Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig

 
Här hittar du oss under Almedalsveckan!
 
I år äger politikerveckan i Visby rum den 27/6 – 1/7 och vi är på plats, både med en egen programpunkt och som deltagare och medarrangör i andra evenemang. Här är de panelsamtal som vi medverkar i.
 
Som en del av Kultur i Almedalens program arrangerar vi ett samtal med titeln ”Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?”, torsdagen 29/6 kl 14.00 – 14.45 på Länsteatern, Bredgatan 10, Visby. Paneldeltagarna är:
 
Amanda Lind (MP), riksdagsledamot, ordförande i riksdagens kulturutskott
Anna Starbrink (L), riksdagsledamot, ledamot av riksdagens försvarsutskott och suppleant i kulturutskottet
Sebastian Jaktling (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun
Sara Edström, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
Moderator: Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg på Konstnärernas Riksorganisation
 
Sara Edström deltar i samtalet ”Vart tar konsten vägen? – Konstens infrastruktur på Gotland” som arrangeras av Konstnärernas Riksorganisation Gotland tisdag 27 juni 2023 kl 17.00 – 18.00. Plats: Grafikgruppen, "Grafikverkstan”, Ryska gränd 18, Visby. 
 
Vi är också en av medlemmarna i nätverket Koalition för kulturdebatt som arrangerar samtalet ”Kulturens tunna väv - Gotland och andra lokala exempel” fredagen 30 juni kl. 10.45 – 12.00 på Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10. Petter Hellsing, ledamot i styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation Gotland medverkar.

Eventen är öppna för alla utan kostnad och ingen föranmälan krävs.
Hjärtligt välkomna!

Länkar till programpunkter
 
 
Vad gör Konstnärernas Riksorganisation?
 
Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation. Vi arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen. Vi har funnits sedan 1937 och genom åren har fått igenom en rad förslag som påverkat både kulturpolitiken och svenskt konstliv.
 
Vi arbetar för att:
  • Främja skäliga avtal och arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
  • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
  • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
  • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning och utbildning.
 
I vårt konstnärspolitiska nyhetsbrev sammanfattar vi vårt pågående politiska arbete. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren.
 
Du som har fått nyhetsbrevet har antingen valt att prenumerera på brevet via formuläret på vår hemsida, eller är politiker eller tjänsteperson med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå eller journalist med intresse för konst- och konstnärspolitik. Om du inte önskar få utskicket så ber vi dig att avregistrera dig via länken här nedan.