Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19
Kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor) har genomfört ett FoU-projekt där erfarenheter från Covid-19-pandemin har inhämtats och sammanställts. Syftet är att erfarenheter kring hur lokalerna bör utformas för att begränsa smittspridning ska kunna spridas och tillämpas i framtida om- och nybyggnationer av äldreboenden, LSS-boenden etc.
Här kan du ta del av projektresultatet
Tidigare projektresultat
Du vet väl att du hittar skrifter, rapporter, filmer m.m. från tidigare projekt på www.offentligafastigheter.se. Gå gärna in läs.

Tips om intressant material: Tipsa gärna dina kollegor om vår webbplats och intressanta material.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Branschdagarna digitalt för Kommunfondsmedlemmar
Under maj och juni genomförs digitala seminarier inom nedanstående områden för dig som är medlem i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden.
Information om Kommunfonden
Branschdagarna digitalt: Hållbart byggande inom kommunal fastighetsverksamhet
Kommunfonden har sammanställt en handgriplig vägledning som ska stötta dig att bygga hållbart. Vägledningen riktar sig framförallt till dig som arbetar på en liten eller medelstor kommun, och som har begränsade resurser för att fokusera på hållbarhet. Vägledningen ger dig en överblick över vilka frågor som är viktigast att hantera – och när i dina processer de behöver hanteras för att skapa nytta.
Datum och tid: 21 juni 2023 klockan 09:00 – 11:00
Läs mer och anmäl dig till seminariet
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 
Informationssäkerhet i fokus – säkerhetsåtgärder i informationssystem
MSB genomför en serie digitala seminarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.
Nästa tillfälle är den 20 juni men det går även att se tidigare seminarier i efterhand.

Nationell risk- och sårbarhetsbedömning
MSB har tagit fram en nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) där allvarliga hot och risker samt identifierade sårbarheter på övergripande samhällsnivå och beredskapssektorsvis redovisas. Fokus i NRSB-23 är på fredstida krissituationer bland annat till följd av flera andra samtidigt pågående uppdrag med det väpnade angreppet i fokus. Huvudmottagare för NRSB är regeringen och Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och redovisningen är därför i första hand anpassad för denna målgrupp. Den är dock även användbar för beredskapsmyndigheter och andra berörda aktörer i Sveriges civila beredskap.
Nationell risk- och sårbarhetsbedömning, MSB
Information från Adda inköpscentral
 
Framgång med färdig projekterade förskolor - nu utreds skola
Under senaste året har de första förskolorna från Addas ramavtal Förskolebyggander, som SKR initierade, börjat användas i verksamhet i föregångskommunerna. Hittills har ett 60 talt kontrakt tecknats på förskolor baserade Ramavtalets funktionsprogrammet, som flera SKR medlemmar bidrog till tillsammans med några av utbildningsveriges främsta tekniska kravställare. Ramavtalet lösningar som de selekterade leverantörerna erbjuder är blev unika lösningar baserade på leverantörens bästa lösning för att uppnå kraven i funktionsprogrammet.

Resultatet blir att projektering av fastigheten kan återvinnas, rationaliseras och löpande förbättras. Leverantörernas lösning blir därmed successivt bättre projekterad vilket ger både snabbare genomföranden och löpande allt högre kvalité genom kontinuerlig utveckling. Det hade varit svårt att uppnå med en klassisk upphandling baserat på lägsta pris, utförandeinstruktioner och löpande nya upphandlingar.

Genom att göra kvalitetsbaserade urval bland leverantörernas koncept kan kommunen själva finna sin mest lämpade leverantör och deras koncept. För krav och kvalitetsparametrar som inte överensstämmer kan också justeringar upphandlas genom förnyads konkurrensutsättning, ett fåtal har upphandlats på detta sätt bland annat för att passa andra storlekar, nattis avdelning och skola F-3.

Baserat på den framgång som förskolebyggnader varit, har SKR hjälpt Adda genom att under våren genomföra en urvalsundersökning av behovet för nya skolbyggnader. De inkomna svaren kommer att utvärderas för att bearbetas under hösten. Målsättningen är att på motsvarande sätt som för förskolorna skapa ett gemensamt funktionsprogram att erbjuda alla kommuner för att kunna erbjuda marknaden bästa lösningar på funktionsprogrammet. Därmed kunna erbjuda skolbyggnader som är snabbt projekterade, högkvalitativa och med mycket låga totala projektkostnadsresultat.

Intresserad av Förskolebyggnader, som finns i ramavtal idag eller av det (eventuellt) kommande Skolbyggnader avtalet?
Vänligen kontakta Klas Björéus, Kategoriansvarig Bygg & Fastighet (klas.bjoreus@adda.se).
Tilltänkt enkät kopplat till UM:s behov av reservkraftslösningar
Adda Inköpscentral arbetar för att ge våra medlemmar förutsättningar för ett robustare samhälle genom strategisk upphandling inom beredskapsområdet. Mot bakgrund av pandemin och kriget i Ukraina har vi accelererat detta arbete och jobbar aktivt med att identifiera nya upphandlingsbehov inom försörjningsstrategiska produkter och tjänster.

Adda Inköpscentral utreder nu möjligheten att upphandla ett nationellt ramavtal avseende olika typer reservkraftslösningar då vi har identifierat detta som ett stort behov hos offentliga beställare.
En enkät kommer att gå ut då vi vill vi skapa oss en bild över hur behovet för reservkraftslösningar ser ut i just Er organisation.

I dagsläget är omfattningen för produkterna och tjänsterna för ramavtalet ej beslutade. Reservkraft skulle kunna avse både mobil och fast anslutna aggregat till samhällsviktiga fastigheter eller annan viktig infrastruktur vid el-bortfall. Inom omfattningen i ramavtalet ser vi även framför oss ett behov av tillhörande tjänster kopplat till reservkraftsanläggningar.

Vänligen kontakta Rasmus Holmbom, Avtalsansvarig Energi (rasmus.holmbom@adda.se) eller Linnéa Nilsson, Beredskapsansvarig (linnea.nilsson@adda.se) för mer information.
Upphandlingen av Hyresmoduler DIS är nu annonserad
Nu är det dynamiska inköpssystemet avseende hyresmoduler publicerat och öppet för anbudsansökningar. Hyresmoduler DIS tillgodoser behovet av att på ett snabbt och enkelt sätt hyra tillfälliga lokaler. Det dynamiska inköpssystemet ersätter det befintliga avtalet.
Livsmedel krisberedskap 2023
Tillgången till livsmedel vid en kris är avgörande för att sårbara grupper ska klara sig. En ökad beredskap i offentliga måltidsorganisationer stärker därför samhället i stort. Syftet med upphandlingen är att erbjuda livsmedel inom krisberedskap. Adda vill med detta ramavtal vara ett stöd till måltidsverksamheter i deras arbete för att stärka sin krisberedskap och med ett nationellt avtal hjälper de er att spara tid och resurser.
Mer information finns här
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Från vision till verksamhet i utbildningsmiljöer
I samverkan med Skolverket erbjuder forskargruppen ROLE vid Högskolan i Gävle en seminarieserie med sex seminarier vid fyra träffar under hösten 2023 och våren 2024, två fysiska och två digitala.
Läs mer om det här
Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan
Boverket har lämnat ett förslag till regeringen om regler om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Reglerna kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader och föreslås att skärpas vart femte år. En utökning av klimatdeklarationen föreslås komma i januari 2027 för att kunna anpassa reglerna till kommande EU-regler inom området. Krav på klimatdeklaration föreslås även vid vissa ändringar av befintliga byggnader från den 1 januari 2027.
Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration (på Boverkets webbplats)
Nya byggregler på remiss
Nu är åtta författningsförslag på nya byggregler ute på remiss och det går att ta del av samtliga remisser på Boverkets webbplats.
Boverkets remisser (på Boverkets webbplats)
Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter
Socialstyrelsen har öppnat ansökan om medel till regioner inom ramen för investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig, SSIK. Investeringsprogrammet SSIK syftar till att öka driftsäkerheten i sjukhusfastigheter under höjd beredskap.

För år 2023 kan regioner ansöka om medel efter genomförd nulägesanalys av sjukhusfastigheter där det bedrivs slutenvård.
Här kan ni läsa mer om investeringsprogrammet SSIK och statsbidraget Statsbidrag till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter - Socialstyrelsen
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se