Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev juni 2023
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det fjärde nyhetsbrevet för 2023!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del utav följande:
 
  • Ett nytt svenskt rapportörskap i Europeiska regionkommittén för "EU:s cybersolidaritetsakt och digitala resiliens".
  • Ta del utav ICLD:s  deltagande och engagemang i Almedalen 2023, samt programmet för Almedalsveckan i sin helhet.
  • Läs den senaste Eurobarometer-undersökningen som tar pulsen på EU-medborgarna ett år inför Europaparlamentsvalet.

Trevlig läsning  och Glad sommar önskar SKR:s Internationella sektion!
 
Bildkälla: EP Multimedia Centre
Datum för valet till Europaparlamentsvalet 2024 är spikat
"Jag uppmanar alla att återfå hoppet om möjligheterna som Europeiska unionen erbjuder. Rösta. Låt inte någon annan välja åt dig. Var en del av det största utövandet av demokrati i Europa.”

Detta sa Europaparlamentets talman Roberta Metsola i sitt pressmeddelande efter att det stod klart att nästa val till Europaparlamentet kommer att hållas mellan den 6-9 juni 2024. För Sveriges del innebär detta att valet kommer att genomföras söndagen den 9 juni.

Den första svenska EU-valdebatten gick av stapeln i Stockholm den 2 juni, där Europaparlamentariker från samtliga partier deltog förutom Liberalerna och Sverigedemokraterna. Debatten handlade främst om att ta pulsen på de nuvarande parlamentarikerna och reda ut vad som står på spel inför nästa val till Europaparlamentet. Ta del av artikeln om EU-valdebatten på Europaportalen.
 
Bildkälla: Tbilisi City Assembly
Bildkälla: Tbilisi City Assembly
SKR:s delegation i Georgien
SKR:s europeiska paraplyorganisation, CEMR (Council of European Municipalities and Regions) arrangerade ett av organisationens högnivåmöten i Tbilisi 6-7 juni, där SKR:s georgiska systerförbund NALAG och Tbilisi stad stod som värdar. Vid mötet diskuterades bland annat den kommande valrörelsen i Europa och CEMR:s nya norska ordförandes, Gunn Marit Helgelsen, politiska prioriteringar.

Ytterligare fokus på mötet i Tbilisi var de lokala myndigheternas roll i Georgiens integration till EU och resan som görs för att bli kandidatland. EU-kommissionen kommer inom närtid presentera en utvecklingsrapport för hur arbetet går i Georgien. Fabrizio Rossi, CEMR:s generalsekreterare, lyfte att Georgien tar flera viktiga steg för att uppnå de uppsatta kriterierna och är på god väg att uppnå kandidatstatus.

SKR:s delegation, bestående av förbundets ordförande Anders Henriksson (S), Emil Broberg (V), Carola Gunnarsson (C), Elisabeth Unell (M) och Anders Knape (M) genomförde en rad parallella möten. Delegationen träffade bland annat Georgiens förste vice utrikesminister Lasha Darsalia för att diskutera situationen i landet. Vidare besökte de en IDP-bosättning (Internally Displaced Persons) där delegationen mottogs av borgmästaren i Taserovani. Han informerade om situationen för de fördrivna familjer från det av Ryssland ockuperade området Sydossetien. Därefter besökte delegationen även en gränspostering mellan det ryskockuperade området och Georgien.
 
Bildkälla: The European Committee of the Regions
Hållbara livsmedelssystem och krisberedskap stod i fokus på årets tredje plenarsession för Europeiska regionkommittén
Europeiska regionkommittén höll sin 155:e plenarsession i Bryssel under 24-25 maj. Agendan bestod utav sex stycken yttranden (där samtliga antogs), fem debattsessioner, samt en videohälsning från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy där han riktade ett stort tack till EU:s kommuner och regioner för det stöd och de insatser som genomförs för Ukrainas räkning.

Yttrandet om "Rättslig ram för hållbara livsmedelssystem" skapade stor debatt med hela 47 ändringsförslag på bordet. Yttrandet lyfter fram kommuner och regioners viktiga roll i frågan om livsmedelssystem, men efterfrågar även ett förtydligande av vilket ansvar de olika aktörerna inom livsmedelssystemet ska ha. I yttrandet lyfts också ambitionen att ramlagen ska bidra till ett säkerställande av politisk samstämmighet på såväl EU-nivå, som nationell, lokal och regional nivå i all livsmedelsrelaterad politik.

En utav de fem debatterna som avhandlades fokuserade på ämnesområdet kring beredskap inför kriser och att stärka resiliensen inom unionen samt dess regioner och kommuner. Janez Lenarčič, EU-kommisionär för humanitärt bistånd och krisberedskap, var på plats och argumenterade för behovet av att ha fokus på den lokala nivån, den nivån som är närmast folket och där kriserna får som störst konsekvenser. Prioriteringarna bör läggas på att skapa ett mer effektivt och tidigt varningssystem, säkra ett fungerande civilskyddssystem, samt en funktion för att kunna förutse framtida katastrofer.

För kännedom: Nästa plenarsession äger rum 5-6 juli och är det sista sammanträdet innan sommaruppehållet. Under detta sammanträde kommer bland annat yttrandet om översynen av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse att antas, en fråga som är väldigt viktig för Sverige.
 
Bildkälla:  Council of Europe
Toppmötet om Europarådets framtid visar på vikten av lokal demokrati
Stats- och regeringscheferna från Europarådets 46 medlemsländer möttes i Reykjavik den 16-17 Maj 2023 för att diskutera Europarådets framtid i ljuset av den förändrade världsordningen efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Europarådets uppdrag är att värna mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Europarådets kommun- och regionkongress, CLRAE, var representerad av sin ordförande och sin generalsekreterare.

Stats- och regeringschefer beslutade bland annat att upprätta ett register över skador orsakade av Rysslands aggression som ett första steg mot en internationell kompensationsmekanism. CLRAE framförde innan mötet vikten av CLRAE:s arbete för demokratin närmast medborgarna. Lokal och regional demokrati är ett fundament i varje lands demokratiska system och när demokratin lokalt och regionalt eroderas är det en varningssignal för landets demokratiska hälsa.

CLRAE bedömer att de har fått gehör för de argument de framfört och att toppmötets slutsatser bland annat understryker vikten av lokal och regional demokrati. En återstående fråga är om CLRAE kommer att få utökade budgetmedel för att kunna uppfylla sina åtaganden. Organisationens budgetandel av Europarådets hela budget har tidigare under åren minskat och förhoppningen är att medel nu tillskjuts då behoven är stora.
 
Bildkälla: EPP COR
Svenskt rapportörskap i Regionkommittén om cybersäkerhet
Pehr Granfalk (M/EPP), kommunfullmäktigeledamot i Solna stad och regionfullmäktigeledamot i Region Stockholm, har blivit utsedd av ECON-utskottet i Europeiska regionkommittén till rapportör för "EU:s cybersolidaritetsakt och digitala resiliens".

Ett rapportörskap innebär att ledamoten leder arbetet med att samla in synpunkter och ta fram Regionkommitténs yttrande. SKR bidrar som kanslistöd till ledamoten med expertkunskap i arbetet. Yttrandet kommer även bidra till arbetet med "EU:s Cybersäkerhetsakt" och kommer vara ett direkt svar till Cybersolidaritetsinitiativet som EU-kommissionen presenterade i april. Ett lagförslag om hur den digitala säkerheten inom EU ska stärkas, med fokus på ökad kompetens inom området och skapa verktyg för att medlemsländerna ska kunna bistå varandra i beredskap för, hanteringen av och återhämtning från attacker.

I nuläget sker cyberattacker allt mer frekvent i samhället, och det är lokala myndigheter som är mest utsatta just för att de är sämre rustade för att hantera digitala attacker. Cyberincidenter påverkar både på individnivå om medborgare blir drabbade, men det påverkar även medborgarnas förtroende för myndigheter. För att motverka detta blir fokus framåt att identifiera lösningar kopplade till förberedelsearbete, samverkan och informationsutbyte.

I ett första skede har Pehr Granfalk träffat Europaparlamentets rapportör för lagstiftningsfilen, Lina Gálvez Muñoz (S&D & vice ordförande i ITRE-utskottet) för ett utbyte om hur Europaparlamentet ser på det ökade hotet från den här typen av attacker och dess påverkan på samhället. Arbetet inleds nu och efter sommaren kommer det genomföras konsultationer med aktörer i Bryssel och Sverige för att få ett så bra underlag som möjligt inför presentationen av utkastet i mitten av september. Yttrandet väntas antas vid ECON-utskottets möte i Wismar, Tyskland, under oktober.
 
Bildkälla: ICLD
ICLD i Almedalen 2023
Mellan den 27 juni och den 1 juli går årets upplaga av Almedalsveckan av stapeln. Under fem dagar finns möjlighet att delta på den demokratiska mötesplatsen, i Visby eller digitalt, för att diskutera samhällsfrågor med allt ifrån aktörer inom ideell, offentlig och privat sektor, till olika politiska företrädare.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) deltar vid invigningsceremonin av Almedalsveckan den 27 juni, som kommer att hylla alla som agerar i demokratins tjänst. Vid 13:00 talar bland andra Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD, från Almedalsscenen som en del av det formella startskottet för Almedalsveckan.

ICLD anordnar även ett panelsamtal den 28 juni vid 10:00 om svenska kommuners och regioners roll i internationellt utvecklingsarbete. Medverkande under samtalet är representanter från Jönköpings kommun, Lunds kommun, Region Gotland och SIDA.

Ta del av hela programmet här och välj bland över 1900 evenemang!
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Spanien tar över EU-ordförandeskapet
Den 1 juli tar Spanien över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd (oftast bara kallat ministerrådet) och kommer därmed att leda ministerrådets arbete fram till den 31 december. Det är femte gången som Spanien innehar ordförandeskapet sedan Spanien gick med i EU 1986.

Med Spaniens ordförandeskap inleds även arbetet för en ny så kallad ordförandeskapstrio. Utöver Spanien består trion av Belgien och Ungern som kommer att vara ordförande under våren respektive hösten 2024.

Spanien förväntas få en rad viktiga frågor på sitt bord. Prioriteringarna för det spanska EU-ordförandeskapet har ännu ej presenterats, men hälsa, livsmedel och energi har hittills angetts som huvudprioriterade frågor tillsammans med frågan om EU:s autonomi och kriget i Ukraina.

Den 29 maj annonserade premiärminister Pedro Sánchez att han upplöser parlamentet och att det blir nyval den 23 juli. Beslutet grundar sig framför allt på dåliga resultat för de spanska socialdemokraterna i de lokal- och regionalval som nyligen hållits. Det återstår att se hur en eventuell ny regering och ett nytt parlament i Spanien kommer att påverka möjligheterna för Spanien att leda rådets arbete i höst.
 
Bildkälla: Regeringskanliset
Nu byggs partnerskap mellan svenska och ukrainska kommuner
Representanter för elva svenska kommuner träffar veckan före midsommar potentiella partners från Ukraina för att börja bygga långsiktiga relationer. Det är ett initiativ från SKR:s politiska ledning som har resulterat i att svenska kommuner har anmält intresse och matchats med passande ukrainska kommuner. Tanken är att partnerskapen ska vara till stöd i processerna för återuppbyggnad, återhämtning och EU-närmande som Ukraina nu står inför. Samtidigt finns det möjlighet för civilsamhället och näringslivet i de svenska kommunerna att delta i utbytet och få en specifik plats i Ukraina att fokusera sitt engagemang till.

Det är också en chans för svenska kommuner att ta del av de ukrainska erfarenheterna av hur man har hanterat de utmaningar som den ryska invasionen har inneburit. Majoriteten av de ukrainska kommuner som deltar i partnerforumet har drabbats hårt av kriget. Många har varit bombade, fått skador på infrastruktur och kommunala anläggningar, tagit emot stora mängder internflyktingar, samt givit fysiskt och psykiskt stöd till människor med krigstrauman.

De ukrainska städerna på forumet inkluderar Bila Tserkva, Bilohorodka, Cherson (nyligen befriat), Kalush, Konotop, Melitopol (fortfarande ockuperat), Slavuta, Slobozhanske, Zelenodolsk. Från den svenska sidan kommer Bengtsfors, Borås, Ekerö, Halmstad, Lidingö, Jönköping, Norrköping, Sundbyberg, Tyresö, Vännäs, och Växjö vara på plats för att utforska potentiella områden för samarbete och erfarenhetsutbyte.

Två av kommunerna, Slobozhanske och Vännas, kommer redan på forumet att underteckna en avsiktsförklaring för att utveckla långsiktigt samarbete och erfarenhetsutbyte inom avfallshantering, lokal ekonomisk utveckling och yrkesutbildning. Magnus Liljeström, senior rådgivare vid SALAR International, framhävar dock att syftet med forumet inte är att underteckna formella dokument utan att utveckla konkreta åtgärder för att uttrycka solidaritet med Ukraina och stödja återhämtningsprocessen. Liljeström menar att i det här fallet kan svenska kommuner delge erfarenheter och kunnande som kan tjäna som inspiration och förebild. 

Forumet samarrangeras av SALAR International och SKR inom det Sida-finansierade projektet ”Support to Decentralisation in Ukraine”.
 
Bildkälla: Pixabay
Lanseringskonferens för "Hållbara kommunala avfallshanteringstjänster i Nordmakedonien"
Den 5 juni hölls lanseringskonferensen för genomförandefasen för det fyraåriga projektet "Sustainable Municipal Waste Management Services in North Macedonia" i Skopje. Konferensen samlade partner och berörda intressenter för att gemensamt diskutera vägen framåt mot en mer inkluderande och hållbar framtid, genom cirkulära, jämställdhetsmedvetna och miljövänliga tillvägagångssätt inom avfallshanteringssektorn. Genom en holistisk strategi kommer projektet att arbeta med olika myndigheter på lokal, regional och nationell nivå i partnerskap med bland annat ministeriet för miljö och fysisk planering, samt ministeriet för lokalt självstyre. Läs mer här!
 
Bildkälla: EP Multimedia Centre
71 % av EU-medborgarna vet vilken inverkan EU har på deras liv
I samband med att det är ett år kvar till Europaparlamentsval har Kantar Sifo på uppdrag av Europaparlamentet presenterat en ny Eurobarometer, en färsk opinionsundersökning om EU-medborgarnas syn på EU. Undersökningen visar på ett stärkt intresse för det kommande Europaparlamentsvalet 2024, men visar även ett tydligt ställningstagande kring att demokratiska värden är hörnstenen i EU-samarbetet. Här kan vi se att EU-medborgarna är mest nöjda med fria och rättvisa val (70 procent), yttrandefriheten (70 procent) och respekten för de grundläggande rättigheterna (66 procent), men ser en förbättringspotential i kampen mot desinformation och korruption.

Fyra år har passerat sedan senaste valet till Europaparlamentet 2019, och EU-medborgarna har förstått och upplevt EU:s ledarroll under de kriser som har präglat dessa år. Mot denna bakgrund vill EU-medborgarna att Europaparlamentet ska fokusera på kampen mot fattigdom och social utestängning (38 procent). Därefter följer folkhälsa (33 procent), insatser mot klimatförändringarna (31 procent) och stöd till ekonomin och skapandet av nya arbetstillfällen (31 procent).

Synen på vad EU:s prioriteringar bör vara skiljer sig mellan svenskar och övriga EU-medborgare. Högst upp på listan är åtgärder mot klimatförändringarna (58 procent), följt av värnandet av demokrati och rättsstatens principer (46 procent), samt kampen mot terrorism och organiserad brottslighet (39 procent). Deltagarna i undersökningen representerade samtliga medlemsländer och under perioden 2-26 mars i år intervjuades totalt 26 376 personer, varav 1022 stycken svenska deltagare.
 
StopLitterNow Summit 2023
Clean Europe Network, en sammanslutning av Europas ledande organisationer för förebyggande nedskräpning, bjuder in till sitt 10-årsjubileum. Under denna endagskonferens den 20 juni kommer nätverket lansera strategin för ett rent Europa.
 
Strategin är uppbyggd av sju element som fokuserar på att kvantifiera nedskräpningsgraden, öka medvetenheten genom bred kommunikation, samt säkerställa att rätt infrastruktur för avfallshantering finns.
 
Ta del av programmet och registrera dig här!
Sök EU-medel för att bli en grönare kommun
EUI (European Urban Initiative) har officiellt lanserat sin andra utlysning för innovativa åtgärder med en budget på 120 miljoner Euro från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). EUI letar efter projekt som är innovativa, av god kvalitet, deltagande, mätbara, hållbara, samt överförbara. Syftet är att stötta upp inom tre tematiska områden:

Grönare städer
Hållbar turism
Ta tillvara talande i krympande städer

Ansökan är öppen tills den 5 oktober 2023!
Sök EU-medel för att bli en grönare region
Green Deal Funding Alert presenterar en översikt kring de aktuella finansieringsmöjligheterna som finns tillgängliga för din kommun eller region. Initiativen erbjuder kostnadsfri projektutvecklingshjälp för att nå en hållbar utveckling, samt ett vänortsprogram för systematiska transformationsmetoder mot klimatneutralitet:

European City Facility
Net Zero Twinning-programmet
Circular Invest och DEFINITE-CCRI

Ansökningarna stänger den 30 juni 2023!
 
Bildkälla: Pixabay
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Mari Wallin
mari.wallin@skr.se 
+46 72 998 11 74