Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Tilltagande utmaningar för samhället. Inte minst har det visat på behov av ökad robusthet. Lovande satsningar görs inom grön industrialisering, samtidigt som det ställer ökade krav på snabbare processer. Sist i detta nyhetsbrev finns information om ett antal seminarier med teman som vi hoppas att ni har nytta av.

Vi vill önska er en glad sommar, med möjlighet att vila och hämta ny kraft från natur och umgänge!

Ann-Sofie Eriksson
 
Energi och klimat
 
 
Referensgrupp klimat och hållbar omställning för klimat- och miljöstrateger
SKR ska till hösten 2023 bilda en referensgrupp för kommunala klimat- och miljöstrateger på temat begränsad klimatpåverkan och hållbar omställning. Referensgruppen är tänkt att bestå av 10-15 tjänstepersoner från olika delar av landet. Deltagande innebär en möjlighet att ge inspel till frågor och aktiviteter som SKR driver, mot bakgrund av erfarenheter och behov i kommunerna. Det kan till exempel handla om teman för digitala seminarier, lärande exempel, metoder, utvecklingssatsningar och samarbeten och förslag från staten och EU. Deltagandet innebär 4-6 digitala möten per år samt tillgång till gemensam digital plattform för kunskapsutbyte och dialog.
Anmäl ditt intresse senast den 15 september till Victoria Kalén
 
Yttrande om "Värdet av vinden"
Betänkandet Värdet av vinden (SOU 2023:18) behandlar incitament för kommunerna att tillstyrka fler vindkraftsanläggningar, samt att kompensera boende och lokalsamhälle.

SKR anser att en kommunal skatteintäkt från storskalig vindkraft är angelägen och beklagar att utredning inte kunde presentera ett sådant förslag. Det borde skyndsamt beredas och remitteras av Regeringen, baserat på utredningens erfarenheter och underlag. Det bör även omfatta befintlig storskalig vindkraft.

SKR ser det som positivt att ägare av bostadsbyggnader inom ett visst avstånd från större vindkraftverk får rätt till del av den intäkt som verken genererar, men ställer sig tveksamt till den föreslagna lösningen. SKR avstyrker förslaget att kommunen ska förena sin tillstyrkan av en vindkraftsanläggning med ett krav på att anläggningen ska finansiera lokalsamhällets utveckling. Förslaget är svårförståeligt och otydligt, även om intentionen är god.
Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering…(SOU 2023:18) | SKR
 
EU-direktiv med krav på 1,9% årlig energieffektivisering
En överenskommelse nåddes i mars mellan Rådet och EU-parlamentet om energieffektiviserings­direktivet, EED. Medlemsstaterna ska gemensamt säkerställa en besparing på 11,7% slutlig energianvändning jämfört med prognosen för 2030, vilket motsvarar 19% jämfört med genomsnittet 2017-2019. För Sverige handlar det om 60-70 TWh som ska sparas. Mycket tufft.

Offentlig sektor får ett särskilt åtagande att spara 1,9% per år. Det omfattar inte konkurrensutsatt verksamhet såsom allmännyttan. Kommuner med max 50 000 invånare omfattas från 2027 och de med max 5 000 invånare från 2030. Krav ställs även på upphandling av produkter och hyrda byggnader.

Direktivet väntas antas formellt i september, varefter myndigheterna får uppdrag om genomförandet i Sverige till 2025. SKR har tillsammans med Energimyndigheten haft en inledande worskshop med ansvariga för energieffektivisering i ett antal kommuner och regioner.
EED-överenskommelse och direktivtext hos Rådet
 
Elstöd kan sökas av kommuner och regioner till 25 september 2023
Stödet söks i Skatteverkets e-tjänst, gäller elområde 3 och 4 och baseras på användningen 1 oktober 2021–30 september 2022. Skatteverkets vägledning öppnar för att kommunen och regionen, dess direktägda bolag respektive bolagskoncern utgör egna stödberättigade enheter.
Skatteverkets e-tjänst för att söka elstöd
 
Goda exempel på energibesparing
Länsstyrelsen har sammanställt några av de goda exemplen från kommuner och regioners energibesparing under vintern 2022/2023.
Goda exempel på energibesparing - LEKS
 
Värmemarknad Sverige presenterar etappens resultat
Det branschgemensamma projektet presenterar resultat och rapporter om scenarier, utmaningar på lokala marknader, kundperspektiv, lågtemperatursystem, fjärrkyla etc. Resultatet har samlats i en syntesrapport och arbetet fortsätter i en nästa etapp.
www.varmemarknad.se
 
Ekologisk kompensation - kunskap, erfarenheter och verktyg
Erfarenheter av och kunskap om ekologisk kompensation har samlats på en webbsida av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Högskolan Kristianstad och med stöd av Region Skånes miljöfond. Där finns även styrdokument, checklistor och beräkningsmodeller som underlag för kommunala tjänstepersoner.
Ekoplankompassen
 
Ansökan öppen för statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
Mellan 1 juni och 1 september har kommuner möjlighet att söka bidrag hos MSB för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. De naturolyckor som omfattas är ras, skred, översvämning och erosion. Årets anslag för statsbidraget är drygt 500 miljoner kronor och kommunen kan få 60% av åtgärdskostnaderna i bidrag.
Statsbidrag för naturolyckor (msb.se)
 
Utlysning Viable Cities - klimatinvesteringar m.m.
Viable Cities har till 31 augusti en utlysning för förstudier för snabbare klimatomställning och bygga upp den kollektiva omställningsförmågan. Utlysningen består av tre spår: medborgarengagemang och deltagande, klimatinvesteringar samt regional mobilisering.
Info om utlysningen hos Viable Cities
 
Hållbarhet
 
 
Finansieringsmöjligheter inom EU:s gröna giv
Europeiska regionkommittén sammanställer varje månad en översikt över aktuella finansieringsmöjligheter inom EUs gröna giv på flera delområden.
Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert – May 2023
 
Sustainergies - studenter erbjuder stöd inom hållbarhetsområdet
Sustainergies hjälper sedan 2009 organisationer i hela landet att komma i kontakt med lokala hållbarhetstalanger från närliggande universitet och högskolor. Sustainergies erbjuder hållbarhetscoachning, acceleratorprogram och caseworkshops och kan skräddarsy fristående insatser och projekt utifrån kommunens eller regionens behov.
Workshops, coaching och studentkonsulter (hubspotpagebuilder.com)
 
Hållbara finanser och aktiviteter - Kommissionen publicerar nytt paket
EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter utökas nu med flera förslag och meddelanden. En mindre utökning görs för EU:s två klimatmål, särskilt inom transporter och tillverkning. Framförallt presenteras en ny uppsättning kriterier för aktiviteter enligt EU:s fyra övriga miljömål. Därtill publiceras ett paket för att öka användbarheten (usability) och genomförande inkluderat en “EU Taxonomy User Guide”.
Pressrelease från EU-kommissionen
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Ny kommunal tillsyn avseende mottagning av avfall från fritidsbåtar
Från och med den 1 maj 2023 får kommunerna visst tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, LÅFF.
SKR har tagit fram underlag för taxa och delegationsordning som kan användas av berörda kommuner. Dokumenten behöver anpassas till kommunens förutsättningar och andra dokument i kommunen.
Lag om åtgärder mot förorening från fartyg | SKR
 
Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar
Sedan den 1 januari 2023 har kommunerna och länsstyrelserna nya arbetsuppgifter vad gäller ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar. För kommunerna som tillsynsmyndighet innebär det att de, om särskilda skäl finns, kan besluta att en verksamhet inte får bedrivas om inte länsstyrelsen gjort en bedömning i fråga om säkerhet. För länsstyrelserna innebär det att bedöma och besluta om säkerhet även för små avfallsanläggningar. Nu har Miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd.
Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar - Miljösamverkan Sverige
 
Konferenser och seminarier
 
Webbinarium om marknadskontroll, 30 augusti
SKR anordnar ett kostnadsfritt webbinarium den 30 augusti kl. 09.00-12.00 med aktuell information om kommunernas marknadskontroll inom miljöbalkens område samt workshop med diskussion om vad som är ändamålsenlig och effektiv marknadskontroll på kommunal nivå. Representanter deltar från både SKR och Kemikalieinspektionen.
Mer information
 
Regionala och lokala processer för stamnät och elnätskapacitet, 13 september
Digitalt seminarium den 13 september kl. 13.00-16.00 om snabbare processer för elnätsutbyggnad, som del i hållbart samhälls­byggande. Vi lyfter erfarenheter från Norrbotten (Agon), Västra Götaland (Accel) och Svenska Kraftnäts arbete med regionala processer. Hur kan tidig dialog mellan nyckelaktörer snabba på processer och tillgodose relevanta intressen? Medverkan från Svenska Kraftnät, Luleå kommun, VGR, Länsstyrelsen, Vattenfall m.fl. Målgrupp är tjänstepersoner med ansvar för planering, näringsliv, miljö och energi i kommuner och regioner.
 
Dricksvattendagarna 2023 - En robust dricksvattenkontroll, 27-28 september
Varmt välkommen till Dricksvattendagarna 2023! Årets konferens har temat beredskap och hålls under två digitala förmiddagar. Konferensen riktar sig till chefer och inspektörer som ansvarar för eller genomför kontroll inom dricksvatten. Vi får ta del av Livsmedelsverkets stöd och råd för beredskap inom kontrollområdet dricksvatten. Vi får höra spännande kommunexempel om störningar och kriser i dricksvattenförsörjningen och de lärdomar som dragits.
Mer information och anmälan
 
Anpassa fastighetssektorn till ett klimat i förändring, 12 oktober
SKR anordnar en konferens med fokus på vikten av att anpassa våra fastigheter till ett klimat i förändring och det proaktiva arbetet med att identifiera risker och sårbarheter samt vidta åtgärder för att förebygga de negativa klimateffekterna. Konferensen erbjuds både på plats på Hornsgatan i Stockholm och i digitalt format och riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning inom hela bygg- och fastighetssektorn.
Mer information och anmälan
 
Tillsynsdagarna 2023 - Morgondagens tillsyn, 19-20 oktober
Årets tillsynsdagar är flyttade från maj till oktober! Välkommen till två digitala halvdagar där vi först fokuserar på vad som är aktuellt på tillsynsområdet just nu och sen blickar framåt mot hur tillsyn kan komma att bedrivas i framtiden. Dagarna riktar sig främst till er som arbetar med tillsyn och kontroll på de lokala miljökontoren. Dag ett erbjuder även valbara pass om aktuellt inom olika tillsynsområden. Dag 2 fokuserar vi på AI och digitalisering. Inbjudna talare kommer från statliga myndigheter och våra medlemmar.
Mer information och anmälan
 
Kommunen som facilitator för industriell och urban symbios, 20 oktober
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 20 oktober kl. 09.00-12.00 om kommunens roll som facilitator för industriell och urban symbios för att bidra till ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi. Genom samverkan mellan olika aktörer ökar resursutnyttjandet och kommunens resursflöden vävs samman med industriernas. Kommunerna Sotenäs, Norrköping, Örnsköldsvik och Sävsjö delar med sig av sina erfarenheter. Vi får även lyssna till Kristina Nyström, Linköping universitet som forskar inom området, Energimyndigheten och Centrum för Industriell och Urban Symbios (RISE).
Mer information och anmälan
 
Klimatanpassning i översiktsplanen, 9 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 9 november kl. 13.00-16.00 om hur klimatanpassningsperspektivet kan inkluderas i översiktsplanen. Vi får höra Boverket berätta om hur kommuner kan gå tillväga för att inkludera klimatrisker i översiktsplanen, Länsstyrelsen i Hallands län om hur de stöttar kommunerna i detta arbete samt kommunala exempel på hur man har gått tillväga.
SMHI föredrar senaste forskningen gällande hur klimatet förväntas förändras.
Mer information kommer.
 
Klimatinvesteringar som verktyg i omställningen till klimatneutrala städer, 24 november
SKR bjuder in till ett digitalt seminarium om klimatinvesteringar som ett verktyg för kommuner att öka takten i klimat- och hållbarhetsomställningen. Kommunerna Stockholm, Helsingborg och Malmö delar med sig om sitt arbete med klimatinvesteringar i planer och andra beslutsunderlag som ett verktyg för klimatnytta och andra vinster tillsammans med näringsliv och civilsamhälle. Viable Cities berättar om sitt utvecklingsprojekt om klimatinvesteringsplaner som ett arbetssätt att inkludera ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar i städer. Tillfälle ges att dela erfarenheter och diskutera vägar framåt.
Mer information kommer.
 
Nätverkskonferens för kommunla och regionala klimat- och miljöstrateger, preliminärt datum 2-3 maj 2024
Syftet med dagarna är att mötas kring aktuella frågor för utbyte av erfarenheter och samverkan. Vi ses fysiskt lunch till lunch i SKR:s lokaler i Stockholm.
Mer information kommer.
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Informationsmöte om ny europeisk utlysning om hållbar urban omställning, 4 september
Formas, Vinnova och Energimyndigheten arrangerar ett informationsmöte om den europeiska satsningen på stadsutveckling inom partnerskapsprogrammet Driving urban transitions, DUT. Under hösten 2023 öppnar den andra utlysningen och det finns goda förutsättningar att söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt kopplat till städernas hållbarhetsarbete – även för redan pågående projekt. Informationsmötet sker digitalt via Zoom.
Informationsmöte utlysning om hållbar urban omställning - Formas
 
Miljömålsdagarna 2023 - Landskap rustade för framtiden, 27-28 september
Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) anordnar årets miljömålsdagar i Borlänge 27-28 september. Miljömålsdagarna är en årlig konferens för alla som arbetar för ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete.
Mer information och anmälan
 
Hantering av osäkerhet i klimatunderlag - kurs om klimatanpassning, 18-19 oktober
Boverket anordnar tillsammans med Länsförsäkringar AB, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karlstads universitet samt kommuner Lund, Norrköping, Göteborgs stad en kurs på temat ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag”. Kursen syftar till att genom inspiration och motivation samt konkreta exempel, öka kunskapen om vilka osäkerheter som finns i klimatunderlag, för dig som jobbar med klimatanpassning.
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se