SKR:s nyhetsbrev om att digitalisera välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här nyhetsbrevet riktar sig primärt till dig som är kommundirektör, ingår i kommunledningen eller arbetar strategiskt med kommunens digitala utveckling. Här kommer vi att berätta om pågående arbete inom digitalisering för kommunsektorn. Genom att ta del av innehållet i brevet håller du dig uppdaterad om det som är aktuellt inom digitaliseringsområdet.
 
Full fart framåt!
 
 
Patrik Sundström,  tf VD Inera
Även om vi är många som ofta uttrycker att digitaliseringen av välfärden gärna får gå fortare, kan man inte annat än att konstatera att det hänt väldigt mycket under första halvåret 2023.

Jag tänker exempelvis på att detta med AI nu gått från hopp och hype till HÄR. Plötsligt började det bli verkligt vad AI kan innebära och vilken potential det har att bidra till att effektivisera, möta invånares behov, förbättra arbetsmiljön osv. Det sjuder nu av nyfikenhet och experimentlusta när verksamheter i kommuner börjat testa de nya verktygen och skissa på tillämpningsområden. Genom CDO-nätverket har vi även skapat ett kommungemensamt AI-råd, som tillsammans med AI Sweden arbetar för att identifiera framgångsfaktorerna som behöver komma på plats för att göra kommunsverige AI-redo. Fortsättning följer!

Det är även med glädje vi har kunnat se hur den nya lagstiftningen som möjliggör automatiserade beslut redan har tagits från idé till verklighet. Inte minst inspirerar Nacka kommun med sin målmedvetenhet och strukturerade metod för att hitta lämpliga processer att automatisera. För de kommuner som precis inlett sin resa finns all anledning att glo och sno.

Vi har även sett framväxten av spännande samarbeten mellan kommuner för att tillsammans i allianser stärka förmågan att digitalisera sina verksamheter. Mora, Orsa och Älvdalen har blivit en av fem nominerade till priset Sveriges digitaliseringskommun för sitt gemensamma arbete. Och förra årets vinnare Sundsvall har tillsammans med Ånge satt det kanske mest framåtlutade samarbetet hittills i verket. Känslan är att många riktar blickarna mot Ångsvall för att inspireras.

Våren har även bjudit på stort engagemang från landets kommundirektörer, som i flera olika sammanhang har samlats för att genomföra workshops i syfte att lägga grunden till en långsiktig samverkan för ökad takt i den digitala omställningen. Det handlar om ett kommungemensamt handslag för välfärdens digitalisering med gemensam målbild och prioriterade inriktningar. När Kommundirektörsnätverket träffades i början av juni var signalen tydlig – det är dags att gå från snack till verkstad!

För egen del bjöd försommaren även på en rejäl förflyttning, bokstavligt talat. Från och med 7 juni har jag klivit in i rollen som tillförordnad VD på Inera AB. Det känns otroligt inspirerande och jag kommer att gå in i uppdraget med full kraft och hög ambition. Tillsammans med hela organisationen och med kommuner, regioner, SKR och Adda ska siktet ställas högt och kliv tas mot att vidareutveckla förmågan och erbjudandet till stöd för välfärdens digitalisering.

Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka för det otroliga engagemang och gensvar som landets kommuner har visat under den senaste tiden när vi (äntligen) tagit initiativ till att sätta frågan om digitalisering allra högst upp på den gemensamma agendan. Vägen framåt är tillsammans, bara så görs stora förflyttningar.

Ha en underbar sommar!
Patrik Sundström
 
 
5 snabba med Lars Holmin, ordförande i SKR:s beredning för digitalisering
 
 
Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör Skellefteå
Hej Lars, du är ny ordförande i SKR:s beredning för digitalisering! Vi börjar med den klassiska sportfrågan. Hur känns det?
Det känns väldigt kul och inspirerande, inte minst på grund av tempot samhället har kring våra frågor!
Vilka är de främsta förflyttningarna hos kommuner och regioner som du vill se rörande digitaliseringen av välfärden?
Jag tror att kommuner och regioner måste arbeta än mer för att följa med i den digitala utvecklingen. För att vi inte ska tappa fart krävs det mer av samverkan mellan landets olika nivåer. Men också sinsemellan på samma nivå, till exempel kommuner emellan.
Vad kan Beredningen för digitalisering bidra med?
Förutom att bereda frågor till SKR:s styrelse kan vi även bidra till att vi tillsammans blir ett land där det offentliga tar vara på den digitala innovationskraften som finns och lär oss att använda den till gagn för våra invånare.
Vilka andra uppdrag har du utöver att vara ordförande i denna beredning?
Jag är bland annat vice ordföranden i regionstyrelsen i Västra Götaland och ledamot i Moderaternas partistyrelse.
Och Lars, hur digital är du själv i vardagen. Vilken är din favoritapp?
Jag är relativt digital och använder periodvis appen Tibber dagligen😊
Här kan du läsa mer om beredningens arbete
 
Aktuellt från landets kommuner
 
Det sker mycket spännande digital utveckling i landets kommuner. Här passar vi på att lyfta några av dessa lysande exempel för att inspirera och vägleda.
 
Victor Kilén, kommundirektör i Nacka
Nacka automatiserar även besluten!
Nacka kommun är först ut med helautomatiserade beslutprocesser, en möjlighet som en justering i Kommunallagen under 2022 ger. Men Nacka gör mer än så, automatisering är en strategisk satsning för att klara framtidens utmaningar. Dessutom pågår ett stadsomvandlingsprojekt av stora proportioner – Nackas befolkning förväntas växa med 27 procent fram till 2030! För att få ekvationen att gå ihop krävs helt nya arbetssätt. Ett gediget arbete för att identifiera processer som kan automatiseras har genomförts.

Idag finns en lista med över 100 potentiella processer, ett metodstöd till verksamheterna för att kunna sätta igång och flera pilotprojekt som är "up and runnig". Arbetet, som har brett politiskt stöd, har hela tiden haft fokus på att skapa större värde för medborgarna, inte att kapa kostnader. ”Automatisering är inte en teknisk fråga, det är en människofråga” säger IT- och digitaliseringschef Henrik Palmblad-Wennergren och berättar sen om det första exemplet på automatiserat beslutfattande. 

Victor Kilén, kommundirektör i Nacka, betonar att ”Vårt projekt kring automatiserade beslut är en vital del i vår digitaliseringsstrategi för att möta upp mot de utmaningar vi står inför som en kommun, med bland annat en stadsutveckling i raketfart.”
Här kan du läsa mer om Nackas automatiseringsarbete
SKRs information om automatisering
 
Carina Leffler stadsdirektör i Helsingborgs stad
Helsingborg använder AI-kameror på sopbilar för att laga vägar
Helsingborg använder AI-kameror på sina sopbilar för att revolutionera inventeringen av stadens gatunät. Kamerorna registrerar i realtid förändringar i vägarnas beläggning och status på vägskyltarna, vilket ger staden en ovärderlig överblick över gaturummet.

Genom att utnyttja den insamlade informationen kan Helsingborg nu genomföra beläggningsarbeten med i princip hundraprocentig precision och effektivitet. Men det stannar inte där - staden fortsätter att utforska andra användningsområden för denna omfattande datainsamling, som att upptäcka vegetation som kan störa gatans fria utrymme, övervaka dagvattenbrunnars funktion och även hålla koll på om gatorna är sopade.
Det här visar på vikten av att hela tiden våga tänka nytt och koppla innovationer till konkret verksamhetsnytta. I det här projektet får vi möjlighet till en kontinuerlig inventering av vägnätet, vilket ger oss helt nya möjligheter att förbättra våra beläggningsarbeten och optimera vår infrastrukturhantering. Det leder i sin tur till förbättrad service gentemot invånarna och lägre kostnader för staden som helhet.

"Vi fortsätter nu utforska hur vi kan arbeta mer datadrivet för att skapa en bättre stadsmiljö för våra invånare samt inom andra verksamhetsområden", säger Carina Leffler stadsdirektör i Helsingborgs stad.
Läs mer om om Helsingborgs initiativ
 
Peter Carlstedt, Kommundirektör Kramfors
Läkemedelsautomater effektiviserar hemtjänsten i Kramfors
Kramfors har i flera år arbetat aktivt med välfärdsteknik, bland annat genom implementering av mobila trygghetslarm, onlineinköp av dagligvaror och trygghetskameror. Under 2022 genomförde Kramfors ett pilotprojekt med införande av läkemedelsautomater, projektet var lyckat och ledde till rekommendationen att omgående införa läkemedelsautomater brett i kommunens övriga hemtjänstområden.

Arbetssättet har lett till fler positiva effekter bland annat har det frigjort tid för medarbetarna, minskat antalet besök och möjliggjort en mer flexibel schemaläggning vilket lett till en ökad personalkontinuitet. Några andra resultat är att det minskat behovet av delegerad personal med ca 50 % och bidragit till att ta bort alla ofrivilliga delade turer. De ekonomiska effekterna enbart för pilotprojektområdet är att det beräknas minska den totala kostnaden med omkring 900 000 kronor per år, vilket kan sättas i relation till enhetens totala budget på 12,5 miljoner kronor. Ett breddinförande i kommunen med motsvarande användningsgrad, skulle kunna minska antalet hemtjänstbesök med 51 000 per år.

"Läkemedelsautomaterna har verkligen förändrat vårt arbetssätt och effektiviserat vår hemtjänst. Vi har sett betydande tidsbesparingar, ökad personalkontinuitet och minskade kostnader. " säger Peter Carlstedt kommundirektör Kramfors
Läs mer om initiativet i SKRs Ekonomirapport
 
Kollektiv digitalisering i Mora, Orsa och Älvdalen
De tre Dalakommunerna Mora, Orsa och Älvdalen (MOA) slog redan 2010 samman sitt arbete kring IT och digitalisering. Detta har varit avgörande för att kunna möta de tilltagande behoven av digital omställning då man enskilt saknar tillräcklig kapacitet för att upprätthålla en robust och säker IT-miljö samt stärka sin digitaliseringsförmåga.

"Fantastiskt roligt att vårt digitaliseringssamarbete uppmärksammas! Samverkan mellan våra kommuner och våra verksamheter är en framgångsfaktor. Det är viktigt att fortsätta utvecklingen digitala tjänster som underlättar för medborgarna och ger bra stöd för våra medarbetare" Marie Ehlin, kommunchef i Orsa.

"Kompetens - lättare tillsammans och ger hela specialisttjänster. Högre kvalitet och ökad kostnadseffektivitet"  Stefan Linde, Kommundirektör Älvdalen
 
"Genom vårt samarbete med våra grannkommuner Orsa och Älvdalen har vi tillsammans kunnat erbjuda förbättrade digitala tjänster för invånarna i alla tre kommuner. Digitalisering är också verksamhetsutveckling där våra kommuner tillsammans kan utveckla effektiva processer genom att dra nytta av varandras kompetenser. Vi ser också på sikt gärna samverkan och samarbete med flera kommuner."Peter Karlsson - Kommundirektör Mora
Läs mer om samarbetet
Till evenemanget den 21 juni
MOA är nominerade till årets digitaliseringskommun
 
Peter Karlsson - Kommundirektör Mora
Stefan Linde - Kommundirektör Älvdalen
Marie Ehlin - Kommunchef Orsa
 
Aktuellt från SKR-koncernen
 
 
En kommungemensam arbetsgrupp kring AI
Under våren har SKR i samverkan med AI Sweden etablerat en arbetsgrupp inom digitaliserin med uppdrag att ta sig an frågor som är angelägna för alla gällande AI. Området är expansivt och kännetecknas av stora möjligheter, men även risker och utmaningar. Det pågår flertalet utvecklingsinsatser kopplat till AI bland landets kommuner, men många lyfter behovet av forum där man kan lära av varandra, samordna insatser, identifiera gemensamma frågor att arbeta med, förankra principiella ställningstaganden osv. I arbetet med att ta till vara på digitaliseringens möjligheter har en dialog förts om behovet av fokusfrågor och vidareutvecklat samarbete inom konkreta områden. Ett sätt att göra detta är att vid behov etablera kommungemensamma arbetsgrupper som på ett gemensamt uppdrag kan ta sig an frågor som är angelägna och prioriterade för alla. Först ut är AI området.
Har du funderingar kring AI rådet, är du välkommen att kontakta Ina Tidvall, SKRs samordnare
 
Karl Lundgren Biträdande Stadsdirektör, Mölndals stad
Kompetensforum ger Mölndals stad en boost i digitaliseringsarbetet
SKR och Adda har med Nationellt kompetensforum tagit ett långsiktigt ansvar för att vidareutveckla, koordinera och förvalta erbjudandet inom digital mognad. Vi hoppas att alla kommuner och regioner vill vara med. I Mölndals stad har deltagandet i  haft betydande effekter. Utbildningspaketet från Kompetensforum har erbjudits till samtliga stadens anställda, som haft möjlighet att välja föreläsningar baserat på intressen. Man har även strävat efter att fysiskt samlas under föreläsningar och workshops, vilket har givit möjlighet att lära känna kollegor utifrån engagemang och intressen snarare än bara deras befattning. Detta har resulterat i nya bekantskaper och samarbeten inom staden, vilket har varit  en stor framgång för Mölndals stad.  Enligt Maria Klint, verksamhetsutvecklare, är en av de största fördelarna med att var en del av Kompetensforum möjligheten till nätverkande. Ensam är inte stark när det gäller att formulera strategier för den omställning som alla kommuner behöver göra för att möta framtidens utmaningar och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Genom att hjälpas åt, dela erfarenheter och tänka tillsammans möjliggör Kompetensforum just detta.

"Deltagande i det Nationella kompetenscentrumet kommer ge Mölndals stad en bra boost i vårt digitaliserings- och förändringsarbete. Nätverkandet har varit väldigt uppskattat och vi kommer under hösten erbjuda utbildningar till stadens anställda" säger Karl Lundgren Biträdande Stadsdirektör, Mölndals stad
Läs mer om Kompetensforum för digital mognad
 
Dialog om kommunernas cybersäkerhetsbehov
Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar gällande den nya hotbilden från cyberangrepp och uppfyllande av lagkrav så som NIS2 samtidigt som man hanterar den hårda ekonomiska pressen som bla inflationen resulterat i. SKR har just nu en dialog med flera av sina medlemmar om deras utmaningar för att säkerställa att SKR bidrar med effektiva åtgärder. SKR vill tillsammans med medlemmarna hitta konkreta och användbara verktyg som bidra till att lyfta säkerhetsnivån i Sveriges alla kommuner och regioner. Om du vill diskutera din kommuns utmaningar kontakta gärna SKRs cybersäkerhetsstrateg för att göra er röst hörd.
Vill du veta mer kontakta-Johan Thulin cybersäkerhetsstrateg
 
Med invånarens fokus – använd tjänstedesign som verktyg för bättre tjänster
Den viktigaste utgångspunkten för allt utvecklingsarbete i offentlig sektor är invånaren eller företagaren – det vill säga den som använder sig av kommuners och regioners tjänster. För att kunna utveckla tjänster och skapa innovationer behöver vi utgå från användarnas behov. Ett verktyg för det är tjänstedesign. Snart kommer en ny grundutbildning i tjänstedesign för offentlig sektor. Denna tillhandahålls "on demand" och ger en övergripande bild av tjänstedesign som metod samt en förståelse för när och varför det är viktigt att utveckla utifrån användarnas behov.
Läs mer om utbildningen
 
Så odlar du en innovativ organisation
Vad är egentligen innovation och vad kännetecknar en organisation där medarbetare vågar tänka och testa nytt? I utbildningen Innovationsledning får du lära dig mer om detta utifrån ett ledarperspektiv – vad kan du göra för att främja innovationsförmågan hos dina kollegor och medarbetare? 
Läs mer och boka din plats
 
 
 
Analys och kunskap
 
 
Undersökning kommunernas informationssäkerhetsarbete
SKR har under våren 2023 gjort en uppföljning avseende hur långt Sveriges kommuner kommit i arbetet med införandet av ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. SKR kan se positiva siffror i förhållande till den undersökning som genomfördes under 2019.
Några exempel:
  • Nästan 6 av 10 politiska ledningar och nästan 7 av 10 förvaltningsledning/-ar inom kommunerna informeras regelbundet i informationssäkerhetsfrågor. Motsvarande siffra 2019 var mindre än 3 av 10.
  • I 8 av 10 kommuner finns övergripande strategiska styrdokument (t.ex. mål, vision, program) och handlingsinriktade styrdokument (t.ex. policy, handlingsplan) fastställda. Merparten av dessa styrdokument fastställs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Motsvarande siffra 2019 var drygt 2 av 10.
  • I mer än 7 av 10 kommuner finns ett etablerat arbetssätt så att informationssäkerhetskrav ställs i relevanta upphandlingar. Motsvarande siffra 2019 var drygt 3 av 10.
  • I mer än 5 av 10 kommuner finns ett etablerat arbetssätt så att tillämpningen av gemensamma arbetssätt inom informationssäkerhetsområdet (t.ex. egenkontroll, leverantörsuppföljning) följs upp. Motsvarande siffra 2019 var drygt 2 av 10.
Rapporten för uppföljningen under 2023 är under framtagning.
 Läs 2019 års rapport här
 
Statusrapport digitalmognad
Digital mognad är ett mått på organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Forskningskonsortiet Digital Förvaltnings arbete med att bistå organisationer i offentlig sektor med att skapa rätt förutsättningar och följer organisationernas digitala mognad i en årlig statusrapport. I årets statusrapport kan vi se ett brott i trenden och en svag ökning av digital mognad i offentlig sektor. 
Här kan du ta del av rapporten
 
SKR evenemang
 
 
Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 -möt de nominerade
Till priset Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Du får nu möjlighet att möta kommundirektörerna i de nominerade kommunerna och ta del av deras digitaliseringsresa.
Till evenemanget den 21 juni

Trendspaning från Almedalen – Inera kommer sända flera livesända möten för er som inte är på plats
Under årets Almedalsvecka kommer Inera vara på plats för att omvärldsbevaka högaktuella ämnen inom vårt område. Tillsammans med inbjudna gäster rapporterar vi intressanta trendspaningar i tre livesända möten. Ta del av livesändningarna och läs mer via följande länk:
Träffa Inera i Almedalen - Inera

Så kan kommunen stärka skyddet mot cyberattacker
Den 21 juni bjuder Inera in till en föreläsning om hur kommuner kan stärka sin säkerhet för att bättre skydda sig mot cyberangrepp. Webbinariets målgrupp är säkerhetsansvariga och andra chefer i små kommuner.
Webbinarium: Så kan kommunen stärka skyddet mot cyberattacker - Inera
 
Redaktör
Ina Tidvall
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00