Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
September 2023


I månadens utskick:
 • Samhällsekonomisk undersökning av minskade LSS-insatser
 • Sista chansen att anmäla sig till Intradagarna
 • Enkät om hur LSS-verksamheter har fungerat under sommaren
 • Efterlysning: erfarenheter av de nya reglerna för personlig assistans
 • Webbinarier för FUB:s förtroendevalda kring samverkan och påverkan
 • Påverka regeringen direkt!
 • Kurs i digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Socialstyrelsens rapport: ”Förändringar av ledsagning över tid”
 • Webbutbildning om Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • Redovisning av 2022 års statsbidrag för hab-ersättning publicerad
 • Ny rapport från Försäkringskassan: Socialförsäkringen i siffror
 • FHM:s vaccinationsrekommendationer angående coronaviruset XBB
 • Podcast om tand- och munhälsa
 
Samhällsekonomisk undersökning av minskade LSS-insatser
Som vi tidigare har berättat har Riksförbundet FUB anlitat företaget Payoff för att göra en samhällsekonomisk undersökning av att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga inte får de LSS-insatser som de är i behov av. Under våren genomfördes djupintervjuer med myndighetspersoner och forskare.

Som en del av uppdraget kommer Payoff även att göra en enkätundersökning där ett antal lokalföreningar och länsförbund kommer att få möjlighet att delta i undersökningen. Urvalet görs slumpvis av Payoff när alla intresseanmälningar från föreningarna har kommit in till FUB. Vi fick intresseanmälningar från ca 20 föreningar i våras, vilket vi är glada för. Vi efterlyser nu intresseanmälningar från FUB-föreningar norr om Dalälven, för att få en rättvisande bild av situationen i landet. Större spridning ger en större legitimitet!

Enkätundersökningen genomförs i oktober med medlemmar i de föreningar som väljs ut slumpvis av Payoff.

Vi är tacksamma för FUB-föreningens anmälan snarast möjligt till eva.borgstrom@fub.se
Eva svarar även på ev. frågor om Payoffs undersökning.
 
Sista chansen att anmäla sig till Intradagarna
Intradagarna är till för dig som arbetar med stöd till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är två kunskapsdagar för idéutbyte och inspiration. Du får träffa andra som arbetar inom liknande områden, besöka utställningar och lyssna på spännande och intressanta föreläsningar. Sista anmälningsdag är 4 september.

Du kan läsa mer på Riksförbundet FUB:s webbplats.

Klicka här för att komma till anmälan. 
 
Enkät om hur LSS-verksamheter har fungerat under sommaren
Riksförbundet FUB vill ta reda på hur daglig verksamhet
och LSS-bostäder har fungerat runt om i Sverige
under sommaren.

Vi vet att det har varit riktigt illa på vissa håll
och att många personer med LSS-insatser har
känt sig ensamma då inga aktiviteter har ordnats
när daglig verksamhet har varit stängd.
Detta skapar också stor stress för närstående.

För att få en så bred uppfattning som möjligt
om hur LSS-verksamheter har fungerat under sommaren
har vi tagit fram en enkät med fem frågor.

Vi uppskattar väldigt mycket om så många som möjligt
vill svara på den!

Klicka här för att komma till enkäten.
 
Efterlysning: erfarenheter av de nya reglerna för personlig assistans
1 januari 2023 började nya regler för personlig assistans gälla. Bland annat infördes två nya grundläggande behov; förebyggande stöd och aktiverings- och motiveringsinsatser. Dessutom förtydligades reglerna kring föräldraavdrag vid personlig assistans till barn.

Har du erfarenheter av att ansöka om personlig assistans efter att de nya reglerna började gälla? Hur har du upplevt handläggningen hos Försäkringskassan? Fick du de timmar du ansökte om?

Skicka din berättelse till förbundsjurist julia.henriksson@fub.se
 
Webbinarier för FUB:s förtroendevalda kring samverkan och påverkan
Riksförbundet FUB anordnar tre webbinarier kring samverkan enligt LSS och påverkansarbete i år.

FUB:s lokalföreningar har rätt till samverkan med kommunen, enligt LSS 15 § 7 punkt, men av olika anledningar kan det vara svårt att få till en fungerande samverkan.

Det första webbinariet vänder sig direkt till dig som är förtroendevald i en FUB-lokalförening. Syftet med det första webbinariet är framförallt att stärka din lokalförening, så att samverkan med respektive kommun kan etableras, bli effektiv och hållbar.

Förutom information om vad samverkan innebär, samt generella råd, har även några lokalföreningar som har en fungerande samverkan med sina hemkommuner bjudits in. De kommer att berätta om hur de arbetar med samverkan och sprida tips.

Datum för webbinarier:
26 september
8 november
4 december

Tider: 18:00-19.30


Besök FUB:s webbplats för att få mer information om hur du deltar i webbinarierna.

Varmt välkommen!
 
Påverka regeringen direkt!
Den 20 september presenterar regeringen sin budget och fram till dess finns det chans att påverka.

Klicka på den här länken så skapas ett färdigskrivet mejl. Mejlet kan du antingen komplettera eller skicka direkt. Adressen är redan inlagd.

Alla mejl till regeringen måste registreras. Därför blir varje skickat mejl en påminnelse om att vi är många som kräver en höjning av den statliga assistansersättningen.

Bakgrund till aktionen
Det spelar ingen roll att en människa beviljas personlig assistans – om det inte finns pengar att genomföra den. Det spelar ingen roll att många vill jobba som assistenter – om de inte kan erbjudas löner som går att leva på. Inget spelar roll – om det inte finns en assistansersättning som gör det möjligt.

Idag ersätter staten den personliga assistansen med 324,50 kronor per timme. Att jämföra med den genomsnittliga kostnaden för hemtjänst i ordinärt boende på 921 kronor per timme. Det skiljer hela 596,50 kronor per timme. Vi behöver ynka 40 kronor mer i timmen för att komma i nivå med den allmänna löneutvecklingen igen. Det är inte mycket begärt. Vi slåss för livet.

På affischen högst upp finns en QR-kod till det färdigskrivna mejlet. Klicka på bilden, ladda ner och skriv ut! Sprid affischen i din förening och sätt upp på en godkänd anslagstavla.

Läs mer om kampanjen Rimliga villkor i den personliga assistansen på www.rimligavillkor.se
 
Kurs i digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning
DigiJag Center erbjuder en kurs i digital delaktighet för personer med IF vid två tillfällen under hösten. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-verksamhet, anpassad skola eller boende, och till dig som är anhörig eller på annat sätt stödjer en person med intellektuell funktionsnedsättning.

För att läsa mer och anmäla dig till kursen den 20-21 september i Solna - klicka här.

För att läsa mer och anmäla dig till kursen den 28–29 november i Mora - klicka här.
 
Socialstyrelsens rapport: ”Förändringar av ledsagning över tid”
Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att följa upp förändringar för personer som beviljats ledsagning enligt LSS och Socialtjänstlagen (SoL). Bakgrunden är att färre personer med funktionsnedsättning beviljas ledsagning nu än för tio år sedan. För personer i grupp 1 i LSS personkrets (IF och autism) har insatsen minskat med 15 procent mellan år 2010 och 2022. För personer som är blinda eller har en grav synskada (grupp 3) är minskningen 68 procent. Även omfattningen av antalet timmar med ledsagarservice har minskat.

Socialstyrelsen konstaterar att ledsagning till de personer som har behov av stöd att röra sig i samhället kan ge hälsoekonomiska effekter för målgruppen och skulle kunna ses som en social investering. Socialstyrelsen föreslår att förutsättningarna för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag bör utredas. Myndigheten kommer ta fram ett stödmaterial om ledsagning till kommunerna, för att öka kunskapen om syftet med insatsen.

Läs mer i rapporten Förändringar av ledsagning över tid (Socialstyrelsen, juni 2023)
 
Webbutbildning om Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig. AKK kan även vara ett viktigt kognitivt stöd för personer som har svårt med koncentration, korttidsminne och uppmärksamhet. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om AKK, som finns på myndighetens utbildningsportal. Klicka här för att komma till utbildningen.

Se även en film med Socialstyrelsens utredare Marjana Tornmalm, när hon talar om funktionell kommunikation med stöd av AKK. Du kommer till filmen genom att klicka här.
 
Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen har publicerat Öppna jämförelser 2023 för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Jämförelserna riktar sig framför allt till verksamhetsutvecklare och chefer i kommuner och verksamheter samt politiker på olika nivå, men de kan även vara ett bra underlag för påverkansarbete i FUB:s lokalföreningar. Öppna jämförelser finns för nio områden inom socialtjänsten, bl.a. LSS. Det finns indikatorer för bl.a.:
Aktuell överenskommelse och samverkan mellan:
 • Arbetsförmedlingen och LSS
 • Försäkringskassan och LSS
 • Barn- och ungdomshabiliteringen respektive vuxenhabiliteringen och LSS
Det finns även Öppna jämförelser för krisberedskap inom socialtjänsten, t.ex. om kommunen har aktuell kontinuitetsplan och om krisberedskap ingår vid upphandling av t.ex. en LSS-bostad.

Klicka här för att komma till Socialstyrelsens Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
 
Redovisning av 2022 års statsbidrag för hab-ersättning publicerad
Socialstyrelsen publicerade nyligen sin redovisning av hur statsbidraget för habiliteringsersättning användes under 2022.

Det är positivt att de flesta kommuner numera delar ut det årliga bidraget. Men FUB blir nöjd först när alla kommuner betalar ut bidraget i sin helhet och ingen kommun skickar tillbaka oförbrukade medel. Som framgår av listan i rapporten finns många kommuner som inte betalar ut 100% av de pengarna som personer med LSS-insatsen daglig verksamhet har rätt till.

Totalt har 106 kommuner valt att inte dela ut drygt 26 miljoner kronor. Ursäkterna är många och dåliga. Till exempel kommuner som redan anser sig ha en hög ersättning i jämförelse med andra kommuner, vilket gjort att de inte använt hela statsbidraget.

Titta på listan för att ta reda på hur det ser ut i din kommun.

I redovisningen för 2022 fick kommunerna även redovisa nivån på hab-ersättning i respektive kommun. Det stora glappet består: som lägst 22 kronor per heldag och som högst 174 kronor per heldag.

Klicka här för att läsa rapporten.
 
Ny rapport från Försäkringskassan: Socialförsäkringen i siffror
Försäkringskassan ger varje år ut rapporten Socialförsäkringen i siffror som visar statistik över vilka ersättningar som har betalats ut. Nu har rapporten för år 2022 kommit. Den visar bland annat att antalet nybeviljande ansökningar om sjuk- och aktivitetsersättning har ökat, samtidigt som antalet som har ersättningarna minskar. Det framkommer också i rapporten att antalet personer som beviljas assistansersättning fortsätter att minska.

Hela rapporten finns att läsa här.
 
FHM:s vaccinationsrekommendationer angående coronaviruset XBB
Hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av covid-19, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). Ytterligare riskfaktorer för allvarlig sjukdom och död är bl.a. fetma (ökad risk med ökad grad av fetma), diabetes (mindre risk om den är välbehandlad) och Downs syndrom. Även flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) innebär en ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.

För närvarande dominerar virusvarianten XBB smittspridningen i Sverige. Vaccinen som nu används mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom för alla cirkulerande varianter, enligt FHM, men de uppdaterade vaccinen som levereras i höst har ett mer specifikt skydd mot XBB-varianten. Nationellt startar säsongens vaccinationsinsats den 7 november, men upplägget kan variera över landet. De uppdaterade vaccinen kommer då att finnas på plats. Personer i åldern 65–79 år, samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Läs mer om rekommendationerna här.
 
Podcast om tand- och munhälsa
Dålig tand- och munhälsa leder till smärta och lidande, men ökar även risken för att drabbas av andra sjukdomar. Tyvärr brister ofta tandvården på LSS-bostäder. I podcasten Funka olika berättar tandläkaren Erik Kollinius om hur tandvården för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.
Läs mer och lyssna på podcasten här.
 
 
 
 
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se