Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nytt från SKR
 
 
Cykelkonferensen i Sundsvall 30 - 31 augusti 2023

Den 30–31 augusti genomförs den Nationella Cykelkonferensen i Sundsvall, Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor som arrangeras av SKR och Trafikverket tillsammans med Sundsvalls kommun. I år är det extra fokus på folkhälsa och mikromobilitet, men som vanligt är programmet fyllt med fler spännande tematiska pass och alla deltagare är välkomna med på en gemensam cykeltur i Sundsvall!

Vill du läsa mer och anmäla dig, klicka här
Kontaktperson Ida Nelson (SKR), ida.nelson@skr.se
Värd för den Nationella Cykelkonferensen 2024?
Den Nationella Cykelkonferensen arrangeras av SKR och Trafikverket i samarbete med en värdkommun. Vill er kommun stå värd för Cykelkonferensen nästa år? Tveka i så fall inte att ta kontakt, så berättar vi mer!

Intresseanmälningar för värdskapet behöver vara SKR tillhanda senast den 30 juni 2023. Lottning sker därefter bland de kommuner som ställer upp på de åtaganden som gäller för värdkommunen.
Kontaktperson Ida Nelson (SKR), ida.nelson@skr.se
Rekommendation för utformning av index i tågavtal
Kollektivtrafikens indexråd kollektivtrafiken har tagit fram en rekommendation för utformning av index i avtal för upphandlad tågtrafik – något som tidigare endast funnits tillgängligt för busstrafik.

Rekommendationen innehåller förslag till indextyper och viktningar, men också principer och överväganden att beakta vid utformande av index i avtalen. Då avtalsförutsättningar väsentligt kan skilja sig åt i utformning och omfattning, är Indexrådets rekommendation för tågavtal mer allmänt hållen och resonerande än motsvarande rekommendation för bussavtalen.
Syftet med att tillämpa index i avtal för upphandlad tågtrafik ska vara att skapa följsamhet mellan avtalets kostnads- och intäktsfördelning samt ge en tydlig riskfördelning mellan trafikoperatören och beställaren. Grunden för indexhanteringen bör vara transparent, enkel och neutral. Indexrådet hoppas att den nu publicerade rekommendationen ska ge ett gott stöd i att uppnå detta.
Läs mer om indexrådet och rekommendationen
Dags för ett starkare flygplatssystem
Bra steg mot fler beredskapsflygplatser, utökad statlig finansiering och större lokalt inflytande. Samtidigt brister konsekvensanalysen.
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har yttrat sig på utredningen kring statens ansvar för flygplatssystemet. SKR välkomnar flera förslag i utredningen om statens ansvar för flygplatssystemet, men pekar också på att utredningens förslag brister när det gäller vissa ansvarsfrågor. Läs mer om vad SKR tyckt i nyhet publicerad 26 maj 2023.
SKR: Dags för ett starkare flygplatssystem | SKR
Ny handbok om sopsaltning av cykelvägar
Anna Niska och Göran Blomqvist på VTI har i samarbete med Tomas Stomberg från Karlstads kommun, tagit fram en handbok som ska stötta kommuner i arbetet med sopsaltning av cykelvägar. Sopsaltning innebär att snöröjning sker med en metod som kombinerar sopning och saltning istället för att ploga och sanda.

Handboken, som lanserades i slutet av april, omfattar bland annat en webbaserad handbok och olika former av användarstöd som filmer, informationsmaterial och checklistor för sopsaltning. Materialet ger både stöd till kommuner som vill komma igång med sopsaltning och vägledning i hur kommuner som redan använder metoden kan göra det mer effektivt.

Läs mer om handboken och om sopsaltning här:
Handbok för sopsaltning av cykelvägar - vti.se
Ny handbok: Så fungerar sopsaltning bäst - vti.se
 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Lansering av Trafiksäkerhetslyftet – så kommer din kommun igång med nya verktyget!
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till lanseringen av Trafiksäkerhetslyftet, ett stöd för systematiskt trafiksäkerhetsarbete i kommuner. Fokus är på systematik vad gäller säker gång- och cykeltrafik, men Trafiksäkerhetslyftet rör kommunens samtliga påverkasanmöjligheter: som väghållare, planerare, kravställare, upphandlare och påverkare.

Syftet med seminariet är att presentera Trafiksäkerhetslyftet och ge dig en introduktion så att du kan börja använda Trafiksäkerhetslyftets olika delar i din kommun.

Digitalt seminarium
Datum: 16 juni 2023
Tid: klockan 09:00-12:00
Läs mer om program och anmälan
Beläggningsunderhåll och avtalsrevision – erfarenheter från stora och små kommuner
Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som anläggs och underhålls på ett effektivt sätt. Genom att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering och samordning kan betydande förbättringar göras i kommunens infrastruktur så att den möter såväl nutidens som framtidens behov.

Under seminariet får vi ta del av vilket kunskapsstöd SKR erbjuder kommunerna i uppdraget som förvaltare av sin infrastruktur, VTI presenterar vikten av att genomföra ramavtalsuppföljningar och ADDA Inköpscentral beskriver hur ramavtalet för beläggningsunderhåll underlättar vardagen för kommuner och vilka viktiga slutsatser som kan dras från en nyligen genomförd revision av ramavtalet.

Digitalt seminarium
Datum: 20 juni 2023
Tid: 09:00-12:15
Läs mer om program och anmälan
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se