Läs här om hur du kan minska ditt avfall, sommarsäkra tömningen och mycket mer
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 
Så kan du minska ditt avfall
Tack Mellanskåne! Dessa vinster har ni bidragit till genom att källsortera avfall 2022
Sommarsäkra din sophämtning
Klipp häcken
Information om slamtömning
Invasiva främmande växter tas bara emot på Rönneholms avfallsanläggning
Återbrukscontainer i Eslöv, Hörby, Höör och Löberöd
Använd sorteringsguiden på vår hemsida
Den 1 januari 2024 tar MERAB över ansvaret för återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör
 
Så kan du minska ditt avfall
 
Visste du att det uppstår 449 kg (2022) avfall från varje person – varje år! Det skulle bli ett jättestort sopberg för alla oss som bor i Sverige.
 
Vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot. Därmed tillhör Sverige de länder som har högst ekologiskt fotavtryck – dvs den yta som krävs för att producera det vi konsumerar och absorbera det avfall vi skapar. Det är inte hållbart. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Var rädd om jordens resurser och minska ditt avfall.
 
 
Tack Mellanskåne! Dessa vinster har ni bidragit till genom att källsortera avfall 2022
Prylar och möbler - Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 99,3 ton
 
Prylar och möbler som ni lämnar i återbrukscontainrarna på återvinningscentralerna i Eslöv, Höör, Hörby och Löberöd får ett nytt liv. 
Prylarna och möblerna säljs eller går som materialstöd till krigsdrabbade länder. Till återbruk lämnas alla typer av prylar som kan användas igen.
Textil till återvinning - Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 82,4 ton
 
Textilavfall är det mest klimatpåverkande avfallet näst efter elavfall. Det bästa du som konsument kan göra för att minska klädernas miljöpåverkan är att köpa färre kläder och att använda kläder längre samt att lämna kläderna som du inte vill ha till återanvändning/återvinning. 
Tidningar - Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 1008 ton 
 
Ett ton tidningar motsvarar ungefär 14 träd. Det spar också energi att använda gammalt papper för att göra nytt, jämfört med att använda ny träråvara. Våra duktiga källsorterare har sparat 14112 träd genom att lämna tidningar till återvinning.
Plastförpackningar - Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 986 ton 

Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. Det innebär att Mellanskånes plastsorterare sparade 986 000 liter olja och 1 972 000 kilo koldioxid.
 
Metallförpackningar - Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 222 ton
 
Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna metall sparas stora resurser. Ingen metallförpackning är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning - allt kan återvinnas. Mellanskånes sorterare besparade miljön 222 000 kilo koldioxid.
Pappersförpackningar- Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 1263 ton
Wellpapp
- Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 511 ton
 
Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir till nya pappersförpackningar. Pappret kan också användas till ytskikt på gipsskivor. Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas minst 7 gånger.
Glasförpackningar - Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 1209 ton

Färgade och ofärgade glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst.1 kilo krossglas ger 1 kilo nytt glas. 60 % av allt inlämnat glas gick tillbaka till glasbruk för tillverkning av flaskor och burkar, 25 % användes till att tillverka glasull och 15 % blev skumglasvara.
Matavfall till biogas - Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 4044 ton
Matavfall hemkompostering - 131 ton

Matavfallet från våra hushålli  behandlas genom rötning. Då utvinns näring och energi. Biogas kan användas till uppvärmning eller som drivmedel till fordon. 7,5 kg matavfall motsvarar 1 liter bensin eller 0,7 biogas.
Restavfall- Insamlad mängd i Mellanskåne 2022 - 6904 ton

Restavfallet förbrändes med energiutvinning.Energi som utvanns av vårt restavfall motsvarar energi som går åt att värma upp 1035 normalvillor under ett år.
 
 
 
Sommarsäkra din sophämtning
 
Med värmen kommer ofta problem med flugor och larver i matavfallet. På vår hemsida får du tips för hur du ska slippa en larvig sommar.
 
Klipp häcken
När vi ska tömma ditt kärl är det viktigt att sopbilen/slambilen kan komma fram till din fastighet utan problem. Därför ber vi dig att hålla häckar, träd och annan växtlighet i trim, så att vår chaufför har fri sikt och sopbilen inte blir repad. Som fastighetsägare ska du se till att det är fri sikt för trafikanter vid din tomt. Till exempel får det inte sticka ut växter på gång- och körbanor. Har du en hörntomt har du ett särskilt ansvar för att det är fri sikt i korsningen. Tänk också på att parkera bilar så att de inte hindrar framkomligheten.

Regler för fri sikt

Här hittar du generella regler över vad som gäller för fri sikt i just din kommun:
 
Information om slamtömning
Tänk på att slamtömningsbilen ska kunna köra fram intill slambrunnen. Platsen bör inte vara skymd av backkrön eller en kurva och övrig trafik måste kunna passera. För fungerande slamtömning krävs att vägens köryta är minst 4,0 meter bred och tål slambilens tyngd. Vägen ska vara fri från buskar och grenar en meter åt båda sidorna. Det ska finnas tillräckligt med plats för slambilen att vända.
Brunnslock
Brunnslocket måste kunna öppnas utan hinder – klipp ner växtlighet minst en meter runt om det.

Locket ska vara lätt att lyfta och kunna öppnas av en person. Locket får inte väga mer än 15 kg. 

Det är viktigt att brunnen eller tanken är väl synlig och tydligt markerad så att vår personal enkelt kan hitta det.

Märk gärna ut platsen med en färgad pinne, flagga eller liknande.
 
Invasiva främmande växter tas bara emot på Rönneholms avfallsanläggning
 
Invasiva främmande växter ska inte sorteras som trädgårdsavfall! Innan du börjar lasta släpkärran eller bilen med ditt trädgårdsavfall för att ta dig till någon av våra återvinningscentraler kontrollera noga om det innehåller invasiva växter. De vanligaste invasiva växter är: blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros. Invasiva växter sprider sig lätt via fröer eller rotskott på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Därför finns det restriktioner gällande mottagning.
 
Återbrukscontainer i Eslöv, Hörby, Höör och Löberöd
Möbler, kläder och leksaker kan du kanske sälja eller skänka bort om det inte är några större fel på dem. Då behöver inte nya naturresurser användas för att tillverka nya produkter och dessutom sparas en hel del energi. Du kan också själv göra fynd genom att titta på vad det finns för begagnade saker på marknaden innan du köper något helt nytt. Lämna gärna dina prylar och möbler på någon av våra fyra återvinningscentraler som har återbrukscontainer.

På MERABs återvinningscentraler i Eslöv, Höör, Hörby samt Löberöd finns en särskild återbrukscontianer. Återbrukscontainern är ett samarbete mellan MERAB och Emmaus Fredriksdal. Vi vill tillsammans gynna återbruk och underlätta för kommuninvånare att dela med sig av sina gamla och oanvända möbler och andra saker.
 
Använd sorteringsguiden på vår hemsida
 
Har du avfall som du inte vet hur du ska sortera? I vår digitala sorteringsguide får du mer information om hur avfallet ska sorteras.
 
Tips: Skriv in enstaka sökord för bättre sökresultat, till exempel ”kläder” istället för ”trasiga kläder och skor”.
 
Den 1 januari 2024 tar MERAB över ansvaret för återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör
MERAB tar över ansvaret för insamling av förpackningar på återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör. Det innebär att MERAB från den 1 januari 2024 kommer att sköta tömning och skötsel av återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör. Detta ansvar har tidigare legat på FTI (Svenska Förpackningsinsamlingen) i många år men övergår till kommunerna vid kommande årsskifte efter att regeringen beslutat om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2022:1274).