Nyhetsbrev nr.6 år 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog
 
Dialog och delaktighet bygger en hållbar demokrati
Genom att öppna upp för dialog och delaktighetsprocesser ökar möjligheterna att skapa nya och givande kontakter mellan medborgare, kommuner och regioner. När vi tar tillvara på medborgares vardagskunskaper,tankar och idéer om utveckling av lokalsamhället bygger vi förtroende och tillit till vårt demokratiska system samtidigt som vi får flera perspektiv på frågor.

De senaste veckorna har vi genomfört ett antal utbildningar bl.a. kring samtalsledning i komplexa frågor, något som vi återkommer med kring kommande årskifte. 
Vi har också haft en introduktion till medborgardialog, något vi också kan ge till enskilda kommuner/ regioner digitalt, se erbjudande nedan.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Anders Nordh, Nils Munthe, Ulrika Stöök, Anna-Lena Pogulis, Lena Langlet
 
SKR: Delaktighetstrappan
I den här nya rapporten går vi igenom följande fem modeller för att förstå nivåer av delaktighet: SKR:s Delaktighetstrappa, Arnsteins delaktighetsstege, Europarådets matris för samverkan med civilsamhället, Harts Delaktighetsstege för ungas inflytande och Demokratikuben.

Hämta rapporten här som pdf-fil
 
SKR: Inkludering och medborgardeltagande
En forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper. Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har på uppdrag av SKR skrivit en forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.
Ladda ned forskningsöversikten här, som PDF-fil
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR

#103 Otillåten påverkan
Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.
 
Medverkande: Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad, Christina Kiernan samordnare mot välfärdsbrott, SKR
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Länk till avnsitt 103
 
#104 Medborgardialog för funktionshinderpolitik
I Vänersborgs kommun har de i en pilotsatsning använt medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt för att ta fram ett politiskt styrdokument för funktionshinderpolitiken.
 
Medverkande: Erica Johansson, utvecklingsledare Vänersborgs kommun, Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
 
Länk till avnsitt 104
 
 
SKR: Faktablad om dialogmetoder
SkR har tagit fram fem illustrerade beskrivningar som Innehåller information om syftet, hur metoden går till, och praktiska råd för genomförandet.

Ladda ned faktablad om "Walk and Talk"

Ladda ned faktablad om "Rundabordsdialog" 

Ladda ned faktablad om "Medborgarpanel" 

Ladda ned faktablad om "Medborgarbudget"

Ladda ned faktablad om "E-förslag"
 
Hylte: Medborgarbudget för att främja ortsutveckling
Hylte kommun har beslutat om att tillsätta en medborgarbudget om 1,5 miljoner kronor för ortsutveckling som ska fördelas ut på olika orter i kommunen. I den första omgången kommer Kinnareds och Femsjös invånare att involveras i en process där invånarna kan lämna idéer om hur pengarna bör nyttjas på bästa sätt.
 
Uppsala: Medbortgardialog - Skogstorpsparkens lekplats
Skogstorpsparken anlades i och med utbyggnaden av Lindbacken. Under 2023-2024 arbetar vi för att komplettera parken med en ny lekmiljö.
På denna sidan kan du tycka till om lekmiljön och informera dig om hur arbetet fortskrider.

Läs mer på Uppsalas hemsida
 
Örnsköldsvik och Region Västernorrland Delge dina tankar om framtidens vård
Örnsköldsviks kommun deltar, tillsammans med länets övriga kommuner och region Västernorrland, i utvecklingsprogrammet ”God och nära vård i Västernorrland”. Kärnan är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar, istället för att fokusera på utförande organisation.
Länets gemensamma målbild utgår från ditt perspektiv som patient eller omsorgstagare. Därför bjuder nu kommunen och regionen in allmänheten till ett öppet möte kring frågeställningen: Vad är viktigt för dig i framtidens hälso- och sjukvård?

Läs mer på Örnsköldsviks hemsida
 
SKR: Nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Anmäl dig till nätverket via denna länk
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
SKR: Introduktion till medborgarbudget eller boendebudget för bostadsbolag
Detta seminarium ger kommunala bostadsbolag en introduktion om medborgarbudget eller boendebudget, men också en möjlighet till att ta del av erfarenheter från bostadsbolag som prövat arbetssättet. SKR vill undersöka behovet av stöd för att utveckla arbetet vidare.

Målgrupp: medarbetare i bostadsbolag som arbetar med boendeinflytande, delaktighet för hyresgäster och områdesutveckling
  • Datum: 16 juni 2023
  • Tid: 10.00 – 12.00
  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Kostnad: Kostnadsfritt men en anmälan krävs.
  • Sista anmälningsdag: 9 juni 2023
Länk till mer info och anmälan på SKR:s hemsida
 
SKR: Stärk fullmäktige – en grundutbildning
För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region. Utbildningen innehåller följande delmoment:
  • Uppdraget som förtroendevald.
  • Kommuners och regioners uppdrag.
  • Samspel i politikens olika funktioner och roller.
  • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta.
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare.
Länk till mer information och anmälan på SKR:s hemsida
 
 
SKR: Riskguide för att förebygga konflikt
SKR har tillsammans med kommuner och regioner utvecklat ett verktyg för att på ett tidigt stadium identifiera frågor eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Syftet med verktyget är att i ett tidigt skede på ett systematiskt sätt kunna agera förebyggande. Verktyget är gratis och ligger på SKRs webbsida, så du kan gå in använda det på ett enkelt sätt.

Länk till Riskguiden
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se