Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Robusta skolor, vård och omsorgslokaler
SKR startar upp ett nytt projekt och söker 3-4 styrgruppsmedlemmar från kommunerna.

Som stöd för utveckling och uppbyggnad av robusthet inom skolor, vård och omsorgslokaler inom kommunal fastighetsverksamhet ska projektet ”Robusta skolor, vård och omsorgslokaler” ta fram en vägledning som fokuserar på el och reservkraft, vatten och nödvattenförsörjning, krigsorganisation samt försörjning av varor och material. Vill du ingå i styrgruppen och vara med och påverka utformningen av vägledningen? Tre digitala styrgruppsmöten á två timmar är planerade fram till årsskiftet.

Kontakta Helena Kylin( (SKR), helena.kylin@skr.se för mer information och din anmälan.
 
Kurser och konferenser
 
 
Anpassa fastighetssektorn till ett klimat i förändring, 12 oktober
SKR anordnar en konferens med fokus på vikten av att anpassa våra fastigheter till ett klimat i förändring och det proaktiva arbetet med att identifiera risker och sårbarheter samt vidta åtgärder för att förebygga de negativa klimateffekterna.

Konferensen erbjuds både på plats på Hornsgatan i Stockholm och i digitalt format och riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning inom hela bygg- och fastighetssektorn.
Mer information och anmälan
Branschdagarna digitalt för Kommunfondsmedlemmar
Under maj och juni genomförs digitala seminarier inom nedanstående områden för dig som är medlem i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden.
Information om Kommunfonden

Branschdagarna digitalt: Ekonomirapporten ur ett fastighetsperspektiv
SKR:s Ekonomirapport släpps den 16 juni. Den 23 maj har du som arbetar i en kommun som är medlem i Kommunfonden möjlighet att lyssna till SKR:s chefsekonom Annika Wallenskogs som ger en analys av rapporten med fokus på fastighets- och lokalförsörjningsfrågor. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.
Anmäl dig till Branschdagarna digitalt: Ekonomirapporten ur ett fastighetsperspektiv

Branschdagarna digitalt: Covid-19 och utformningen av kommunala vård- och omsorgslokaler
På seminariet presenteras erfarenheter från projektet Covid-19 och utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler som bör beaktas när vård- och omsorgsboenden ska byggas eller byggas om. Vi får också ta del av flera pågående projekt med erfarenheter och nya lösningar i ämnet. Projektets slutrapport planeras att publiceras i samband med webinariet.
Datum och tid: 15 juni 2023 klockan 9:00 – 11:00
Läs mer och anmäl dig till seminariet
Lokaler för hybridarbete – erfarenheter och lärdomar
Att arbeta delvis hemifrån och delvis på kontoret skapar nya förutsättningar och utmaningar. På detta webinarium som SKR arrangerar får vi ta del av erfarenheter från kommun, region och privata sektorn.
Datum: 1 juni 2023
Tid: klockan 09:00-12:00
Mer information och anmälan
Fastighetsföretagande i offentlig sektor – fulltecknad
Årets upplaga av kursen är nu fulltecknad. Det går fortfarande att anmäla sig till kölistan. Om någon vakansplats uppstår erbjuds den till de som står på kölistan.
Mer information och anmälan
Det robusta samhället – Mötesplats Samhällsbyggande 2023
För tredje året arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande. Konferensen sker 13–14 juni och har i år tema robusthet. Fokus är på kommunernas och regionernas viktiga roller för robusta samhällen och civilt försvar. Konferensen vänder sig till chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnadsområdet.
Mötesplats samhällsbyggande 13–14 juni 2023
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
EU-direktiv med krav på 1,9% årlig energieffektivisering
En överenskommelse nåddes i mars mellan Rådet och EU-parlamentet om energieffektiviserings­direktivet, EED. Medlemsstaterna ska gemensamt säkerställa en besparing på 11,7% slutlig energianvändning jämfört med prognosen för 2030. Det motsvarar 19% jämfört med genomsnittet 2017-2019. Medlemsstaternas årliga energibesparing ska öka under perioden 2024 till 2030, för att i medeltal motsvara 1,49% av slutlig energianvändning. Offentlig sektor får ett särskilt åtagande att spara 1,9% per år. Detta kan exkludera kollektivtrafik och omfattar inte konkurrensutsatt verksamhet såsom allmännyttan.

Kommuner med mindre än 50 000 invånare omfattas från 2027 och de med mindre än 5000 invånare från 2030. Det offentliga ska årligen renovera 3% av golvrean i offentligt ägda byggnader, men här finns möjlighet till alternativa åtgärder för att spara motsvarande mängd energi. Krav ställs även på upphandling av energieffektiva produkter och på att byggnader som hyrs eller köps ska ha nära-nollenergiprestanda, dvs uppfylla BBR, förutom byggnader med särskild arkitektoniskt eller historiskt värde.

Den officiella slutliga texten publiceras först efter att den antagits av EU-parlamentet, vilket väntas under sommaren. Därefter har medlemsstaterna två år på sig att införa regleringen.
EED-överenskommelse och direktivtext hos Rådet

Utifrån det nya direktivet bjuder SKR tillsammans med Energimyndigheten in till seminarium och workshop 29 maj klockan 13-14.30, för ansvariga för energieffektivisering i fastigheter i kommuner och regioner.
Ökade EU-krav på energieffektivisering – hur förbereder vi oss i kommuner och regioner och vilket stöd kan staten ge?

Välkomna till ett seminarium för att påverka statens stöd och insatser för energieffektivisering utifrån nyligen beslutade EU-direktiv.
Målgrupp: Ansvariga för fastigheter och fastigheternas energieffektivisering i kommuner och regioner. Begränsat antal deltagare - vid stort intresse kommer SKR göra ett urval.
Tid: 29 maj klockan 13-14.30
Anmälan: Ökade EU-krav på energieffektivisering 2023 (delegia.com)

Syftet med seminariet är att upplysa om kommande krav och befintliga verktyg för energieffektivisering samt att formulera behov och önskemål om gemensamma satsnignar:
  • Hur kan vi förbereda oss på höjda energieffektiviseringskrav i kommuner och regioner?
  • Viket stöd och vilka verktyg önskar vi att statliga myndigheter bidrar till? Vilka nya gemensamma satsningar och uppdrag till myndigheterna behövs?
Bakgrund: I EU har under våren tagits beslut om höjda krav energieffektivisering i kommuner och regioner. Direktivet om energieffektivitet väntas publiceras till sommaren med 2 års tid för implementering i medlemsstaterna.

Främst finns ett krav på offentlig sektor att från 2025 energieffektivisera 1,9% per år, med undantag för kommersiell verksamhet såsom allmännyttan och med en längre införandetid för mindre kommuner.
Inom beställarnätverken Belok, Bebo och Energieffektiva vårdlokaler har flera verktyg tagits fram: Totalkostnadsmetodik, gröna hyresavtal, EnOff-modellen för upphandling etc.

Energimyndigheten och länsstyrelserna har under vintern 2023 haft ett särskilt uppdrag att stödja även kommuner och regioner att spara energi.
Energimyndigheten har under 2023 fått ett nytt anslag om 19 mkr för kapacitets- och kompetenshöjande insatser för energieffektivisering och sårbarhet för höga energipriser (ESV EM regleringsbrev)

Program: klockan 13.00-14.30, i Teams eller Zoom, ca 30 deltagare från kommuner och regioner
Medverkan från Energimyndigheten och beställarnätverket Belok, även inbjudet representanter för länsstyrelsen och Energikontor.
  • Presentation av deltagare & tema (10 min) SKR, inkl om befintliga fastighetsnätverk och andra viktiga hänsyn (funktion, ekonomi, ägardirektiv etc)
  • Nya EU-direktiv för energieffektivisering, EED & EPBD, Energimyndigheten (10 min)
  • Dagens verktyg i Belok: Totalkostnadsmetodik, Gröna hyresavtal, EnOff-modellen (Hallstahammar, Enköping), goda exempel från Skövde och VGR etc., Energimyndigheten/Belok (25 min)
  • Samtal i storgrupp och smågrupper (10+25 min) – Hur kan vi förbereda oss på kraven på en högre energieffektiviseringstakt? Vilka fler verktyg och förutsättningar behövs för kommunernas arbete?
  • Uppsamling, nästa steg (fortsättning till hösten) (10 min)
Välkomna!

För SKR: Helena Kylin och Andreas Hagnell
För Energimyndigheten: Tomas Berggren
Välkommen till E2B2:s digitala kunskapslunch som handlar om klimatneutral bebyggelse
Arrangör: E2B2 - ett program från Energimyndigheten, digitalt via Zoom 30 maj 12:00-13:00 Byggnadssektorn har identifierats som en sektor med stor påverkan på klimatet. Till år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att de val som byggnadssektorn gör blir så klimatsmarta som möjligt.

För att klara de höga klimatmålen behöver de använda sig av de mest effektiva och moderna lösningar som finns utvecklade globalt.
Kunskapslunch: Vägen mot klimatneutral bebyggelse (energimyndigheten.se)
Information från SMHI
 
SMHI: Temakväll om klimatanpassning för politiker i kommuner, 30 maj
Är du förtroendevald i en kommun eller i en annan politiskt styrd organisation? För att öka kunskapen om klimatanpassning ut ett kommunalt perspektiv anordnar SMHI en temakväll om klimatanpassning. Temakvällen genomförs digitalt, den 30 maj 2023 kl 17:30-20:00.
Mer information och anmälan

Ny webbtjänst från SMHI visar högvattenhändelser idag och i framtiden
SMHI har tagit fram en nya interaktiva webbtjänst som visar högvattenhändelser idag och i framtiden. I webbtjänsten går det att få en bild av hur medelvattenstånd och högvattenhändelser kan komma att förändras i framtiden. Tjänsten bygger på historiska data uppmätta från ett 30-tal mätstationer längs Sveriges kust.
Ny webbtjänst visar högvattenhändelser idag och i framtiden | SMHI
Information från MSB
 
Ny karttjänst för värmekartering
MSB har med hjälp av satellitdata tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer som uppmätts under sommarmånaderna 2017-2022. Syftet är att ge tillgång till ett övergripande planeringsunderlag för att identifiera var höga temperaturer är vanliga och kan användas som stöd i kommunernas klimatanpassningsarbete.
Värmekarteringen kan användas för att identifiera områden där klimatanpassningsåtgärder kan behöva vidtas, bland annat för att skydda samhällsviktiga verksamheter mot höga temperaturer.
Här hittar du den nya karttjänsten

Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete
MSB har tagit fram en rådgivningstjänst som ska stödja i det förebyggande arbetet och underlätta för organisationer att anpassa informationsarbetet från den egna verksamheten. Tjänsten kompletterar de vägledningar och stödmaterial som MSB tagit fram.
Läs mer och ta del av rådgivningstjänsten på MSB:s webbplats
Boverkets guide: Jämlikhet och mänskliga rättigheter
Boverket har tagit fram en ny guide för att stödja arbetet med jämlikhet och mänskliga rättigheter. Materialet består av en presentation med ett antal dialogkort som ska hjälpa till i arbetet.
Läs mer och ta del av Guide: Jämlikhet och mänskliga rättigheter på Boverkets webbplats
Fastighetsägarna: EU:s taxonomi för fastighetsägare
Samlad information för fastighetsföretag om EU-taxonomin. Här hittar du tolkningsdokument, vägledningar och rekommendationer.
Fastighetsägarnas hemsida
IVL: Nytt sätt att projektera ska öka återbruket
I ett Vinnovaprojekt ska IVL tillsammans med ett antal samarbetspartners utveckla en metod som möjliggör cirkulär projektering och en effektivare återbruksprocess. Tanken är att återbruk integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.
Mer information finner du här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se