EU-konferens Creating Green Cities
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Illustration för Creating Green Cities
Illustration: Caroline Axelblom 
Creating Green Cities
 
Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer? Europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer 14–15 juni 2023 i Malmö och digitalt. 
 
Sverige lyfter frågor om gröna städer under ordförandeskapskonferensen Creating Green Cities. Det är i våra livsmiljöer som en rad samhällsutmaningar, som klimatförändring, minskad biologisk mångfald och ojämlik folkhälsa, möts och måste hanteras. Internationella målsättningar och initiativ som Agenda 2030, EU:s Gröna giv och New European Bauhaus visar vägen för det europeiska arbetet.
- Utmaningarna är komplexa och vi löser dem inte med enbart tekniska verktyg, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer. Det är först när vi också integrerar estetiska, sociala och kulturella värden som vi kan nå långsiktig hållbarhet ur alla perspektiv och skapa miljöer som människor kan vara stolta över länge.
 
Creating Green Cities (på hallbarstad.se)
 
Två glada tjejer tittar på en smartphone
Foto: Joel Nilsson
Räkna med kulturarvet
 
Vårt gemensamma kulturarv har en viktig roll att spela för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I mötet mellan kulturarv och hållbarhet finns en stor och många gånger outnyttjad potential.

Kulturarvets bidrag finns inom många områden i samhället, det kan handla om besöksnäring, folkhälsa och utbildning. Även i klimatarbetet är kulturarvet en positiv kraft att räkna med. Våra kulturmiljöer bidrar med unika värden i utvecklingen av ett levande och hållbart samhälle.
Publikationen Räkna med kulturarvet från 2023 skildrar hur det mångsidiga och rika kulturarvet engagerar och är en tillgång inom många olika samhällsområden.
– Det är en skrift som vi på Riksantikvarieämbetet tagit fram för att visa vilken betydelsefull roll kulturarvet har för samhället och för oss som människor. Här har vi samlat aktuella exempel och siffror presenterade på ett lättillgängligt sätt, säger Joakim Malmström, riksantikvarie.

Räkna med kulturarvet (på hallbarstad.se)
 
Två glada barn sitter i en buss och tittar på en smartphone
Foto: Stellan Stephenson
26 städer förbättrar sin cykel- och kollektivtrafik
 
Nu beviljas nya stadsmiljöavtal med satsningar på cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Fler kommer att få möjlighet att resa kollektivt och cykla i städer. Här är hela listan på satsande kommuner.

Totalsumman för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal är i denna omgång 994,5 miljoner kronor, nära en miljard kronor.
- Att fler kan cykla och åka kollektivt i städerna är positivt på många sätt. Åtgärderna har potential att bidra till minskade utsläpp, bättre luftkvalitet, minskat buller och en bättre hälsa, säger Linda Göransson, chef nationell samhällsplanering, Trafikverket. Det är vårt bidrag till ökad överflyttning från biltrafik till cykel- och kollektivtrafik. Att skapa bättre möjligheter för cykel och kollektivtrafik skapar ett mer rättvist transportsystem, med tillgänglighet för fler.

Förbättrad cykel- och kollektivtrafik (på hallbarstad.se)
 
En vitmålad stomme till ett växthus inne i en stad
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande
 
Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till ny eller fördjupad kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja människors hälsa och välbefinnande.
 
Utlysningens syfte är att bidra till kunskap och lösningar för hur gestaltning och utformning av livsmiljöer främjar hälsa och välbefinnande. 
Livsmiljöer är platserna och byggnaderna där vi människor bor, arbetar och lever våra liv, inkluderat det offentliga rummet med parker, gator och torg. I den gestaltade livsmiljön ingår den del av byggd miljö som handlar om hur arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturmiljö kan bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

Gestaltad livsmiljö (på hallbarstad.se)
 
Åhörare lyssnar på två talare - generaldirektörer, ett statsråd och en ordförande
Foto: Christer Lindblad
Social hållbarhet viktig fråga vid rådets möte 
 
Rådet för hållbara städer ska skapa förutsättningar för kommunerna att utveckla hållbara och goda livsmiljöer för alla. Det var rådet överens om vid sitt möte i april. Då besökte också infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson rådet.

Det ska bli tydligt att social hållbarhet ryms i alla rådets aktiviteter. Rådet vill även stärka arbetet med utveckling av hållbara och berikande livsmiljöer runt om i Sverige. Rådet ska också utveckla en gemensam webbplats för samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för kommunerna inom ämnesområdet.
- Nu har vi i rådet fattat inriktningsbeslut för resten av 2023 och 2024. Vi vill få ett tydligare genomslag i vårt arbete, öka inriktningen mot social hållbarhet och ytterligare stärka kommunerna i arbetet med hållbara och berikande och gestaltande livsmiljöer, sa Helena Bjarnegård, ordförande för Rådet för hållbara städer.
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson besökte mötet och tog också fasta på social hållbarhet.
- Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser. Där ska människor mötas och innovationer skapas, sade statsrådet. Andreas Carlson menade att arbetet med hållbara städer skapar ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas och bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Social hållbarhet (på hallbarstad.se)
 
På gång
 
I kalendern hittar du
konferenser och andra evenemang.
Utlysningar
 
Här finns de aktuella utlysningar som hittills kommit in till hållbarstad.se.
Utlysningar för 2023
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera