Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev maj 2023
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det tredje nyhetsbrevet 2023!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del utav följande artiklar:
 
  • Europadagen som gick av stapeln den 9:e maj 2023 på Kulturhuset i Stockholm
  • Europeiska regionkommitténs externa byråmöte i Kiruna
  • Intervju med svenska rapportören i Europeiska regionkommittén Åsa Ågren Wikström (M/EPP) för revideringen av avloppsdirektivet 

Trevlig läsning önskar SKR:s Internationella sektion!
 
Bildkälla :EU-kommissionens representation i Sverige 
Europadagen 2023
Den 9 maj firades Europadagen i Kulturhuset i Stockholm. Årets arrangemang var en heldag bestående av paneldiskussioner, film, den interaktiva utställningen ”Upplev Europa” och presentation av vinnare i bildtävlingen "Fånga ditt Europa" med mera. 
 
SKR var en av medarrangörerna och ansvarade för seminariet med titeln "Frihet, demokrati och europeisk gemenskap – vad är EU:s roll?” Från SKR talade Kristoffer Tamsons (M), ledamot i SKR:s beredning för EU-frågor, Europeiska regionkommittén samt Europarådets kongress (CLRAE). Tamsons lyfte frågan om hot och hat mot förtroendevalda som en fara för demokratin i sitt anförande. Inledningsanföranden från utrikesminister Tobias Billström (M) och EU-minister Jessika Roswall (M) går att se här.

Om ni vill ta del av SKR: seminarium och andra inslag från Europadagen, går det att göra detta via SVT Forum.
 
Bildkälla: SKR
SKR har en ny EU-beredning

I april inleddes en ny mandatperiod på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som varar till och med nästa valkongress 2027. Beredningen för EU-frågor var en av alla de beredningar som hade sitt första sammanträde den 20 april. Beredningen har flera helt nya ledamöter och har fått en ny ordförande i form av Anna-Karin Skatt (S), regionpolitiker från Västra Götalandsregionen och tidigare kommunalråd i Tidaholm.

EU-beredningen hanterar övergripande frågor om EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Se hela EU-beredningen här.
 
Bildkälla: Europeiska regionkommittén
Bildkälla: Europeiska regionkommittén
Europeiska regionkommittén reste till Kiruna för byråmöte 

Politiker från EU:s lokala och regionala myndigheter samlades i Kiruna mellan den 26-28 april, då Europeiska regionkommitténs externa byråmöte gick av stapeln. Mötet arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd och Kiruna kommun tillsammans med Region Norrbotten stod som värd. Att mötet blev förlagt just i Kiruna är ingen slump. Kiruna är en av de nordligaste belägna kommunerna i EU och tillhör den arktiska regionen. På så sätt är kommunen ett tydligt exempel både på de möjligheter och utmaningar som den geografiska positioneringen innebär.

Den svenska arktiska regionen har blivit ledande inom den gröna omställningen, mycket tack vare flera större satsningar på batteriproduktion, fossilfritt stål och grön gruvdrift. Med tanke på detta låg fokus för besöket i Kiruna på hållbar och grön omställning, samt vikten av EU:s sammanhållningspolitik. Under dagarna genomfördes studiebesök till såväl LKAB-gruvan, rymdbasen Esrange och stadshuset i Kiruna.

Regionkommitténs möte mynnade även ut i antagandet av Kirunadeklarationen; en deklaration som uppmanar till hänsyn för de mest avsides belägna regionernas specifika utmaningar i arbetet med EU:s gröna omställning. Den arktiska regionen är särskilt sårbar för de negativa effekterna av klimatkrisen, vilket visar på nödvändigheten att uppnå en grön och rättvis omställning som sträcker sig över samtliga europeiska regioner.

I Kiruna deltog även ordföranden för kommun- respektive regionstyrelsen i Kiruna kommun och Region Norrbotten, samt civilminister Erik Slottner (KD). Ta del av pressmeddelandet här.
 
Bildkälla: Pixabay
Ingen får lämnas efter i den gröna omställningen

I samband med Europeiska regionkommitténs byråmöte i Kiruna i slutet av april, publicerade Europaportalen en debattartikel för att belysa vikten av att EU:s gröna politik måste förankras lokalt för att få ett framgångsrikt genomslag. Bakom debattartikeln står ordförande i Europeiska regionkommittén Vasco Alves Cordeiro (PES), ordförande för SKR Anders Henriksson (S), ordförande för svenska delegationen till Europeiska regionkommittén Anders Knape (M) och kommunstyrelsens ordförande i Kiruna kommun Mats Taaveniku (S).

När politiska beslutsfattare talar om de stora åtgärder som EU behöver genomföra för att uppfylla sina klimatmål fokuserar de ofta på större städer. Men omställningen till en grönare framtid kräver insatser i hela Europa och behöver inkludera samtliga nivåer. Kommuner och regioner måste bli lyssnade till på både nationell och europeisk nivå, genom att tilldelas förutsättningar för att bidra till omställningen genom nödvändiga medel och infrastruktur, anser artikelförfattarna. 

EU-medlen måste stödja varje regions och kommuns unika potential som drivkraft för hållbar utveckling, två viktiga verktyg är kompetens- och sammanhållningspolitiken i unionen. Kommuner och regioner kan genomföra och leda den gröna omställningen tillsammans med lokala och regionala aktörer. Förutom viktiga roller som verksamhetsutövare är kommuner och regioner stora samhällsaktörer som kan underlätta näringslivets och stödja medborgarnas omställning, skriver debattförfattarna.

Ingen ort och inga människor får lämnas på efterkälken i EU:s omställning till klimatneutralitet. Kirunadeklarationen som undertecknades den 28:e april är ett tydligt bevis för denna ambition om att uppnå en grön och rättvis omställning som omfattar samtliga kommuner och regioner. Ta del av hela debattartikeln här.
 
Bildkälla: EPP, CoR
Svenskt rapportörskap i Europeiska regionkommittén för revideringen av avloppsdirektivet 

Den 26:e oktober 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ett reviderat avloppsdirektiv, en revidering som är en del i EU:s handlingsplan för nollförorening av luft, vatten och mark. Det nuvarande avloppsdirektivet från 1991 utgör ett ramverk för reglering kring hantering och utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Det nya förslaget innebär att regleringen kommer att omfatta mindre tätorter, samt att mikroföroreningar och föroreningar från läkemedel kommer att omfattas av krav på rening.
 
Förslaget till revideringen av avloppsdirektivet skickades ut på remiss till Europeiska regionkommittén, där vår svenska ledamot Åsa Ågren Wikström (M/EPP), vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, blivit tilldelad rapportörskapet. I ljuset av detta har vi fått chansen att ställa några frågor till vår svenska rapportör för att få en inblick i arbetsprocessen.

Vad innebär ett svenskt rapportörskap?
  • Det presenterar en möjlighet att lyfta fram förslag från ett lokalt och regionalt perspektiv, och mer specifikt att även bidra med en svensk synpunkt kring lagförslaget. Det är just på den lokala och regionala nivån som lagförslagen ska genomföras, därför är det viktigt att Europeiska regionkommittén fyller sin funktion som remissinstans för att kunna påverka EU-kommissionen när det berör frågor som berör oss. Att jag får axla rapportörskapet som svensk ledamot öppnar upp chansen att bidra med ett nordiskt perspektiv, men visar även att det inte bara är någon i Bryssel som sätter reglerna utan här kan vi också påverka.
Hur har arbetet gått till?
  • Startskottet är att Europeiska regionkommittén får information om att ett lagförslag är på gång från EU-kommissionen, följt av att det skickas ut på remiss till Regionkommittén för att fördelas till ett av de sex utskotten. I nästa skede tar den politiska processen vid, för att se vilka partigrupper som är intresserade av yttrandet följt av förhandling om vilken ledamot som får axla rapportörskapet. När lagförslaget når oss som remissinstans är det dags att granska förslaget från alla perspektiv, undersöka vad det kommer att innebära och vad det kan få för konsekvenser på lokal och regional nivå. Arbetsprocessen innebär även att ha dialog med EU-kommissionen samt anordna ett Stakeholder consulting meeting, ett slags remissmöte. Målet är att samla in så många synpunkter som möjligt, för att sedan kunna hitta gemensamma knytpunkter och då kunna koka ner det till ett utkast till yttrande som finner ett brett stöd. 
Vad har varit mest utmanande med arbetsprocessen?
  • Den stora utmaningen har varit tidsaspekten, med tanke på att uppdragen på hemmaplan fortgår och det här är ett komplext ämnesområde som kräver sin tid att sätta sig in i. Därför har det varit avgörande att ha expertkunskapen nära till hands, i form av kanslistödet från SKR och genom Svenskt Vatten. Eftersom dessa sakfrågor fokuserar på detaljnivå, har det varit och fortsätter att vara jätteviktigt att ha ett team i ryggen som har kunskap om området. Det ska även tilläggas att det är väldigt roligt att få chansen att lära sig om ett nytt ämne, sätta det i en politisk kontext och även se hur det kommer att påverka i den lokala kontexten.
För kännedom var revideringen av avloppsdirektivet uppe för omröstning i ENVE-utskottet under onsdagen 10:e maj, där förslaget till yttrande röstades igenom med majoritet. Nästa steg är att yttrandet planeras att antas på Europeiska regionkommitténs plenarsession i början av juli.
 
Bildkälla: Pixabay
Hate Speech and Fake News Targeting Elected Politicians – Changing the Narrative

Europarådet presenterade nyligen en rapport som fastställde att politiker och förtroendevalda blir allt mer utsatta för hatfull retorik, hot och trakasserier genom sitt uppdrag. Denna negativa utveckling är ett allvarligt hot mot den lokala demokratin och kan observeras över hela Sverige, men även i övriga delar av Europa. Det är därför en gränsöverskridande utmaning som är viktig att bemöta tillsammans genom ett gemensamt krafttag mot hatretorik och falska nyheter, samt genom förebyggande arbete på lokal, regional, nationell och på europeisk nivå.

Mot bakgrund av detta anordnade SKR ett dialogmöte i Bryssel den 4:e maj för att belysa vikten av kunskapsutbyte för att kunna ändra narrativet kring hot och hat. Eftermiddagen bjöd på olika typer av segment där erfarenheter delades mellan folkvalda politiker, expert på ämnesområdet samt deltagarna på plats och digitalt. Det presenterades praktiska exempel från Deutscher Städtetag (Tyska städer) och SKR för att påvisa situationen för lokala förtroendevalda och tillvägagångssättet vid rapportering av hot och hat. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fanns på plats för att rapportera om den senaste trygghetsundersökningen som ger en bild av förtroendevaldas utsatthet för trakasserier och våld i sin tjänsteroll. Dagen avslutades med ett panelsamtal med aspekter från Belgien, Sverige och Tyskland, där diskussionen utgick ifrån hur vi kan skapa riskmedvetenhet bland våra förtroendevalda samt bygga systematisk motståndskraft på lokal nivå.

Läs mer om hur SKR arbetar med dessa frågor på hemsidan.
 
Bildkälla: SKR
Vårens upplaga av ”På gång inom EU” är publicerad

Nu är vårens upplaga av SKR:s skrift ”På gång inom EU” publicerad. I ”På gång inom EU” kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Internationella sektionen.

SKR ger ut ”På gång inom EU” två gånger om året. I vårens utgåva kan du bland annat läsa om förhandlingar av aktuella EU-direktiv på energiområdet, hälsodata, rådsslutsatser på utbildningsområdet och mycket mera. Ladda ner vårens upplaga av ”På gång inom EU” här.
 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
EU:s inre marknad firar 30 år 

EU:s inre marknad är en utav EU:s största framgångssagor och förblir en viktig pusselbit för den europeiska integrationen. Sedan 1993 har kapital, personer, tjänster och varor haft möjlighet att röra sig fritt över gränserna mellan EU:s medlemsstater. Den inre marknaden har förenklat livet för såväl företag som människor genom att skapa affärs- och arbetsmöjligheter, vilket har lett till att den omfattar 23 miljoner företag och utgör 18 procent av världens samlade BNP. Läs mer om EU:s inre marknad här.

Under tisdagen den 2:a maj anordnade det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd tillsammans med EU-kommissionen en konferens för att uppmärksamma att EU:s interna marknad fyller 30 år. Fokus låg på att diskutera framtidsutsikterna kring den digitala inre marknaden, kompetensförsörjning och standardisering.
Ta del av pressmeddelandet här.
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Mari Wallin
mari.wallin@skr.se 
+46 72 998 11 74