Återkoppling från vårdialogerna och utbildningsbevakarnas verksamhetsår / Feedback from the Spring dialogues and the year of the heads of education
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
(English below)
 
Hej!
 
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är studeranderepresentant (strepp) eller studerandeskyddsombud (SSO) vid Linnéuniversitetet. 
 
Den här terminen har gått orimligt snabbt för oss, med vårdialogerna som tog upp de första månaderna och sedan kårvalet på det. Vi är säkra på att du känner likadant och hoppas att du åtminstone nästan är klar med terminen. Vi ska inte bidra till stressen, så i detta utskick finns inga krav. Men förhoppningsvis hittar du något kul när du tar en välförtjänt paus.

Trevlig sommar!
Några ord från utbildningsbevakarna
 
Utbildningsbevakarna Natalie och Eric sammanfattar det här verksamhetsåret i ett gäng rubriker. Vad är egentligen årets myt? Läs det och mer här!

Vi frågade er och andra studenter i februari om kurs- och programvärderingar, obligatoriska och examinerande moment, m.m. Nu kan vi berätta vad vi tog med oss från era svar! Läs mer här
K.U.K.
 
Märkte du av Kursutvärderingskampen tidigare under våren? Alla utbildningsföreningar hade chansen att vinna, men det var slutligen CNaS som tog hem det. Kolla gärna in föreningarnas bidrag (du hittar deras sociala medier här (Kalmar) och här (Växjö)), och påminn dina klasskamrater att fylla i kursvärderingen efter kursens slut!
Tar du examen nu?
 
Kontakta oss så ser vi till att du blir entledigad! 

Kom ihåg att du kan få ett intyg från Linnéuniversitetet för din tid som studeranderepresentant. Kontakta samordnaren för ditt organ för att veta mer!
Vad har hänt under året?
 
Vi är intresserade av att få veta vad som har hänt ute i verksamheten under året som har gått. Är det förändringar på gång i ditt program? Har rekommendationer om ChatGPT klubbats igenom?

Återkoppla till oss genom att fylla i det här formuläret!
Strepphandbok
 
I höstas uppdaterade vi strepphandboken som nu även finns på engelska. Den är tänkt att användas som ett uppslagsverk, men vill du få ännu bättre koll rekommenderar vi vår strepputbildning. 
SSO-handbok
 
Är du SSO? Håll utkik i din mejl! SFS (Sveriges förenade studentkårer) kommer att släppa en handbok för studerandeskyddsombud framöver och vi kommer givetvis skicka den till dig när vi får den, och länkar till den från vår hemsida.
Aktuella utbildningsfrågor
 
Här planerar vi att dela med oss av sådant som är aktuellt på alla fakulteter, men för det behöver vi din hjälp. Har det hänt något där du är representant som du vill dela med dig av? Hör av dig!
 
Visual communication + change till Växjö
 
På institutionen för design vid fakulteten för konst och humaniora har beslut tagits att programmet Visual communication + change ska flytta till Växjö. Studenterna som har sökt till campus Kalmar kommer att stanna i Kalmar, men på längre sikt kommer programmet inte längre att finnas kvar där.

Eftersom många av de studenter som engagerar sig i ESN Kalmar läser Visual communication + change finns risk att flytten påverkar föreningen negativt och då även internationella studenters möjligheter att engagera sig i studentlivet i Kalmar.
Nya rapporter och dokument 
 
Arvodering
 

Du hittar information om arvodering här.
 
Har du frågor?
 

Kontakta personen som brukar kalla dig till möten. Hen ska kunna hjälpa dig eller själv ta reda på vem som kan hjälpa dig.
Resurser
 
Kontakta oss
 
Utbildningsbevakare Kalmar edu.k@linnek.se 070-481 99 47
Utbildningsbevakare Växjö edu.v@linnek.se 070-481 99 51
Student- och doktorandombud Kalmar representant@linnek.se 070-481 99 44
Student- och doktorandombud Kalmar 
ombud@linnek.se 072-318 00 26
Student- och doktorandombud Växjö 
ombud@linnek.se 070-481 99 57

...eller använd detta formulär för att kontakta oss anonymt.
Hi!
 
You are getting this newsletter because you are a student representative (strepp) or a student safety representative (SSO) at Linnaeus University. 
 
This term has gone unbelievably fast for us, with the Spring dialogues taking up the first few months and then the student union election on top of that. We're confident that you feel the same way and hope that you are at least almost done with this term. We don't want to add to the stress, so in this message, there are no requirements. But hopefully, you'll find something enjoyable here when you take a well-deserved break.
 
Have a great summer!
Two words from our heads of education
 
The heads of education, Natalie and Eric, summarise this year in headlines. What do they say is the myth of the year? Read that and more here!

In February, we asked you and other students about course and programme valuations, mandatory and examining elements, and more. Now we can tell you what we brought with us from your answers. Read more here!
K.U.K.
 
Did you notice Kursutvärderingskampen (The Course Evaluation Challenge) earlier this spring? All the educational student associations had a fair chance to win, but in the end CNaS took home the title. Check all the contributions in their social media here (Kalmar) and here (Växjö).  And remind your buddies to fill in the course evaluation at the end of the course! 
Are you graduating?
 
Contact us and we will make sure you are dismissed from your position! 

Remember that you can get a certificate from Linnaeus University for your time as a student representative. Contact the coordinator for your body to find out more!
What happened this year?
 
We are interested in finding out what has happened where you are during the past year. Are changes underway in your programme? Have recommendations on ChatGPT been decided upon? 

Get back to us by filling out this form!
Current educational issues
 
Here we are planning to share current issues from all faculties, but for that we need your help. Do you want to share something that has happened where you are a student representative?
 
Visual Communication + Change to Växjö
 
At the Department of Design at the Faculty of Arts and Humanities, a decision has been made to relocate the Visual Communication + Change programme to Växjö. Students who have applied to the Kalmar campus will remain in Kalmar, but in the long run, the programme will no longer be available there.
 
Since many of the students involved in ESN Kalmar are enrolled in Visual Communication + Change, there is a risk that the relocation will negatively affect the association and, consequently, the opportunities for international students to engage in student life in Kalmar.
Strepp guidebook
 
The translated Guide for student representatives and student safety representatives is meant to be used as an encyclopedia but should not be confused with SFS:s upcoming Handbok för studerandeskyddsombud.  If you want to get more out of it, we recommend our education for student representatives during the fall, although dates are not set yet.
New reports and documents 
 
Remuneration
 

You can find information about remuneration here.
 
Questions?
 

Contact whoever usually invites you to the meetings. They should be able to help. 
Resources
 
Contact us
 
Responsible for Educational Matters, Kalmar edu.k@linnek.se 070-481 99 47
Responsible for Educational Matters, Växjö edu.v@linnek.se 070-481 99 51
Student and PhD ombud, Kalmar representant@linnek.se 070-481 99 44
Student and PhD ombud, Kalmar ombud@linnek.se 072-318 00 26
Student and PhD ombud, Växjö ombud@linnek.se 070-481 99 57

...or use this form to contact us anonymously.