Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Energi och klimat
 
 
EU-direktiv med krav på 1,9% årlig energieffektivisering
En överenskommelse nåddes i mars mellan Rådet och EU-parlamentet om energieffektiviserings­direktivet, EED. Medlemsstaterna ska gemensamt säkerställa en besparing på 11,7% slutlig energianvändning jämfört med prognosen för 2030. Det motsvarar 19% jämfört med genomsnittet 2017-2019. Medlemsstaternas årliga energibesparing ska öka under perioden 2024 till 2030, för att i medeltal motsvara 1,49% av slutlig energianvändning. Offentlig sektor får ett särskilt åtagande att spara 1,9% per år. Detta kan exkludera kollektivtrafik och omfattar inte konkurrensutsatt verksamhet såsom allmännyttan. Kommuner med mindre än 50 000 invånare omfattas från 2027 och de med mindre än 5000 invånare från 2030. Det offentliga ska årligen renovera 3% av golvrean i offentligt ägda byggnader, men här finns möjlighet till alternativa åtgärder för att spara motsvarande mängd energi. Krav ställs även på upphandling av energieffektiva produkter och på att byggnader som hyrs eller köps ska ha nära-nollenergiprestanda, dvs uppfylla BBR, förutom byggnader med särskild arkitektoniskt eller historiskt värde.

Den officiella slutliga texten publiceras först efter att den antagits av EU-parlamentet, vilket väntas under sommaren. Därefter har medlemsstaterna två år på sig att införa regleringen.
EED-överenskommelse och direktivtext hos Rådet
 
EU-taxonomin för fyra återstående miljömål - samråd till 3 maj
I början av april presenterade EU-kommissionen sitt förslag till delegerad akt om en EU-taxonomi för vad som ska anses vara hållbara aktiviteter för återstående fyra miljömål, den s.k. Taxo4. Det omfattar målen för vatten, cirkulär ekonomi, föroreningar och biologisk mångfald. Dvs förslaget har stor betydelse för synen på bland annat VA och avfallshantering. Samtidigt föreslogs några ändringar i redan gällande regleringar om taxonomins klimatmål samt taxonomins upplysningskrav. Förslagen baseras på fjolårets underlagsrapporter från EU:s plattform för hållbar finansiering, vilka har varit på konsultation.

Kommissionen har öppnat ett offentligt samråd till 3 maj. Regeringskansliet och flera svenska aktörer planerar att svara på konsultationen. Lämna gärna era synpunkter om ni har möjlighet.
Taxonomi konsultation till 3 maj (europa.eu)
 
Ansökningsperioden för Elkostnadsstöd till elintensiva företag har förlängts till 18 juni 2023
Ansökningsperioden för elkostnadsstöd till elintensiva företag som har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022 förlängs nu till 18 juni. Den har varit öppen sedan 6 mars 2023. Sprid gärna informationen till företag. Eventuellt kan även vissa kommunala företag omfattas. Stödet gäller företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).
Elkostnadsstöd för energiintensiva företag (Energimyndigheten)
Underlag till vidareförmedlare (Energimyndigheten)
 
Kimatklivet stödde biogas, transporter och överskottsvärme
Naturvårdsverket har sammanställt resultaten i Klimatklivet 2022 då rekordbeloppet 4,5 miljarder kr beviljades i stöd. I flera artiklar berättas om goda exempel inom biogas, överskottsvärme, eldrivna transporter etc. Ny ansökningsperiod planeras förhösten 2023.
Klimatklivets resultat i olika branscher 2022 (NV)
 
Klimatpolitiska rådets årliga rapport
Klimatpolitiska rådet har tagit fram sin årliga rapport och bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan.
Läs mer och ta del av rapporten
 
Naturvårdsverkets underlag till regeringens kommande klimathandlingsplan
Naturvårdsverket har tagit fram ett underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan samt ett underlag till regeringens klimatredovisning som varje år ska lämnas till riksdagen.
Läs mer och ta del av underlaget
 
Ny karttjänst från MSB för värmekartering
MSB har med hjälp av satellitdata tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer som uppmätts under sommarmånaderna 2017-2022. Syftet är att ge tillgång till ett övergripande planeringsunderlag för att identifiera var höga temperaturer är vanliga och kan användas som stöd i kommunernas klimatanpassningsarbete.
Värmekarteringen kan användas för att identifiera områden där klimatanpassningsåtgärder kan behöva vidtas, bland annat för att skydda samhällsviktiga verksamheter mot höga temperaturer.
Här hittar du den nya karttjänsten
 
Ny webbtjänst från SMHI visar högvattenhändelser idag och i framtiden
SMHI har tagit fram en nya interaktiva webbtjänst som visar högvattenhändelser idag och i framtiden. I webbtjänsten går det att få en bild av hur medelvattenstånd och högvattenhändelser kan komma att förändras i framtiden. Tjänsten bygger på historiska data uppmätta från ett 30-tal mätstationer längs Sveriges kust.
Ny webbtjänst visar högvattenhändelser idag och i framtiden | SMHI
 
Hållbarhet
 
 
EU-förslag om net zero industry och kritiska råmaterial, CRMA
EU-kommissionen har lanserat flera förslag till förordningar inom den gröna givens industriella plan för att stärka viss industri­produktion i EU. Regeringskansliet har sänt förslagen på remiss till 21 april för kritiska råmaterial (CRMA) och 5 maj för Net Zero Industry Act. SKR avvisar i sina yttranden att tidsgränser för tillståndsprocesser och konsultation av allmänheten ska sättas på EU-nivå samt att en statlig myndighet ska fungera som enda kontaktpunkt i processen för ett övergripande beslut. Även kraven på upphandling avvisas då det skulle försvåra processen för upphandlande myndigheter.
Nyhet från SKR: EU:s detaljstyrning hindrar smidiga lokala beslut
Läs yttrandena på skr.se: Net Zero Industry och CRMA
 
Luft
 
 
EU-förslag om omarbetat direktiv om renare luft i Europa
EU-kommissionen har kommit med ett förslag om omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Förslag till direktiv tar i huvudsak upp frågan om att anpassa EU:s luftkvalitetsnormer närmare WHO:s rekommendationer, förbättra den sättsliga ramen samt bättre stödja lokala myndigheter med att uppnå renare luft. SKR ställer sig bakom kommissionens långsiktiga mål om att nå WHO:s rekommendationer, men att det måste ske i rimliga takt samt uppmärksamma skrivningarna kring enskildas rättigheter att föra talan om ersättningsanspråk mot berörd myndighet.
Översyn av EU:s luftkvalitetsdirektiv (skr.se)
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Tillsyn av konstgräsanläggningar
Kommunernas Konstgräsnätverk har genomfört två digitala tematräffar kring ämnet tillsyn. De är nu nyfikna på om kommunerna har kommit igång med tillsynsarbetet och har därför tagit fram en kortare enkät. Enkäten är frivillig att besvara, målgruppen är miljöinspektörer. Svaren kommer att användas för att utläsa eventuella behov av stöd för att driva på arbetet med att minimera mikroplaster från konstgräsplaner. Vid eventuella frågor maila Kommunernas Konstgräsnätverk
Länk till enkäten
 
Ny kommunal tillsyn avseende mottagning av avfall från fritidsbåtar
Från och med den 1 maj 2023 får kommunerna visst tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, LÅFF.
Kommunerna ska bland annat godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller hamnar avsedda för fritidsbåtar. Kommunen får även meddela andra förelägganden som behövs för tillsynen. Kommunerna får meddela föreskrifter om avgift för tillsynen (taxa) med stöd i lagen. Kommunerna kommer även, från den 1 januari 2024, kunna påföra sanktionsavgifter när vissa skyldigheter inte iakttas.

Kommunerna behöver se över sitt reglemente för att se om uppgiften omfattas av till exempel miljönämndens uppdrag. Kommunerna behöver även besluta föreskrifter om taxa och se över och eventuellt komplettera sin delegationsordning.

Tillsynsvägledande myndighet är Transportstyrelsen som arbetar med en vägledning och FAQ. SKR avser att ta fram underlag för taxa och delegationsbestämmelser.
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening av fartyg och
Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Transportstyrelsens information och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar
 
Vatten
 
 
Ny utredning från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet: En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier, DS 2023:9
Utredningens uppdrag har varit att bedöma i vilken utsträckning befintlig lagstiftning kan användas för att styra fördelningen av nödvändiga kemikalier och att vid behov analysera och lämna förslag på en författningsreglerad ordning som innebär att det ska vara möjligt för staten att vid en bristsituation styra fördelningen av kemikalier som används för rening av dricksvatten och avlopp. Remiss av departementsskrivelsen pågår till 18 augusti 2023.
En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier (regeringen.se)
 
Konferenser och seminarier
 
Taxedagarna 2023 - att våga gå framåt, 3-4 maj
Välkommen till årets Taxedagar – mötesplatsen för såväl miljö- och hälsoskyddschefer som inspektörer som arbetar med planering och budgetering.
Ta chansen och lyssna på SKR:s första analys över resultatet från tillsyns- och taxeenkäten. Analysen omfattar bland annat hur timtaxan har utvecklats de senaste åren, hur kostnadstäckning skiljer sig mellan kommunerna och hur mycket årsarbetskrafter som finns inom tillsynen. Vi tar även upp hur många timmar som är normalt att lägga på tillsyn för en årsarbetskraft.
I övrigt bjuds på nyttig information kring både finansiering och behovsutredning. Dag ett pratar vi om efterhandsdebitering och vad omställningen kommer att innebära. Förbundsjurister på SKR deltar och reder ut juridiska funderingar. Dag två handlar om behovsutredningsmodeller och hur vi funderar på en ny struktur. Hur skulle ett nytt koncept kunna se ut? Under konferensen får ni även chansen berätta vad ni tycker om SKR:s idéer.
Mer information och anmälan
 
Nätverkskonferens "Roller och verktyg i klimatomställningen" för kommunala och regionala klimat- och miljöstrateger, 11-12 maj
Syftet med dagarna är att mötas kring frågor där det behövs utbyte av erfarenheter och samverkan. Dagarna har fokus på kommunernas och regionernas roller och verktyg, lärande exempel och strategens roll. Vi tar även upp nyckeltal och redovisning och får en introduktion i klimatpsykologi – hur styrs våra beteenden och hur kan vi skapa hållbar förändring?

Vi ses fysiskt lunch till lunch i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20. Digital medverkan är möjlig under förmiddagen 12 maj.

Sista anmälningsdag är den 1 maj.
Mer information och anmälan
 
Tillsynsdagarna 2023 - Kompetens i tillsynen, 24-25 maj
Tillsynsdagar kommer att genomföras digitalt under två förmiddagar den 24 och 25 maj. Dagarna riktar sig främst till er som arbetar med tillsyn och kontroll på de lokala miljökontoren.

Dag ett kommer att vara inriktad på aktuellt inom tillsynsområdet, SKR presenterar delar av årets tillsynsenkät, vi kommer att få en lyssna på SKRs expert inom området otillåten påverkan och det finns valbara pass gällande olika aktuella tillsynsfrågor. Dag 2 går mer på djupet om kompetens för myndigheter och för inspektörer. Vad kan kommunerna göra själva?

Under dagarna kommer inbjudna talare från bland annat statliga myndigheter och våra medlemmar.
Mer information och anmälan
 
Mötesplats samhällsbyggnade - Det robusta samhället, 13-14 juni
SKR:s årliga konferens hålls i år på Elite Hotel Marina Tower, nära Södermalm i Stockholm.

Målgruppen är chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnad, lokal och regional utveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur, miljö och klimat, krisberedskap med mera.

Programmet innehåller inspiration och fördjupningar inom en rad områden med bäring på robusthet – civilt försvar, krisberedskap, cybersäkerhet, försörjningsberedskap med mera. Talare medverkar från såväl regeringskansliet som kommun- och regionledningar, liksom experter inom olika områden. Det arrangeras även valbara studiebesök.
Mer information och anmälan
 
Anpassa fastighetssektorn till ett klimat i förändring, 12 oktober
SKR anordnar en konferens med fokus på vikten av att anpassa våra fastigheter till ett klimat i förändring och det proaktiva arbetet med att identifiera risker och sårbarheter samt vidta åtgärder för att förebygga de negativa klimateffekterna.
Konferensen erbjuds både på plats på Hornsgatan i Stockholm och i digitalt format och riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning inom hela bygg- och fastighetssektorn.
Mer information och anmälan
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Uppvärmingssektorns färdplan, 28 april kl. 08.15-09.30
Färdplansfrukost - varför behövs uppvärmningssektorns färdplan och hur arbetar sektorn med genomförande av dess vision? Uppvärmningssektorns roll i energi- och klimatomställningen. 
Mer information och anmälan
 
Webbinarium: Mat och dricksvatten i kris och krig, 5 maj
I rollen som samordnare av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium om dricksvatten- och livsmedelsförsörjning.
Mer information och anmälan
 
Temakväll om klimatanpassning för politiker i kommuner, 30 maj
Är du förtroendevald i en kommun eller i en annan politiskt styrd organisation? För att öka kunskapen om klimatanpassning ut ett kommunalt perspektiv anordnar SMHI en temakväll om klimatanpassning. Temakvällen genomförs digitalt, den 30 maj 2023 kl 17:30-20:00.
Mer information och anmälan
 
Energikontorens öppna webbinarier
Aktuella event omfattar bland annat TCO-kalkylering för fordon och Spara energi i träningslokaler. 
Mer information
 
Framtidens fossilfria värmesektor, 2 juni
Uppvärmningssektorns färdplan för fossilfrihet lanserades 2019. Konferensen lyfter genomförda insatser, goda exempel och diskuterar möjligheter och utmaningar samt medskick till beslutsfattare. Utvecklingsplattform Uppvärmning syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning kring omställningen till en fossilbränslefri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka och bidrar till ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle.
Mer information och anmälan
Utvecklingsplattform Uppvärmning
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se