Nyhetsbrev nr.5 år 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog
 
Demokrati i fokus
I veckan som gick var vi äntligen tillbaka med Demokrtaidagen som fysiks konferens. Drygt 250 personer deltog under en intensiv dag med mångaintressanta talare. 

Vi släppte också avnitt 100 av vår podcast Demokratirean där vi pratade om den satsning vi på Demokratisektionen gör för folkvalda fullmäktige ledamöter, läs mer nedan.  Vem hade trott att viskulle nå ett hundra avsnitt närt vi startade med några trevande avsnitt vpåren 2019. 

Denna vecka startar vi en samtalsledarutbildningför komplexa frågor och håller en introduktionsutbildning i medborgardialog.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Anders Nordh, Nils Munthe, Ulrika Stöök, Anna-Lena Pogulis, Lena Langlet
 
SKR: 310 val - 2022 års kommun- och regionval
Rapporten 310 val analyserar de 20 regionvalen och de 290 kommunvalen. När det gäller de politiska styrena visar rapporten en variationsrik bild och delvis ett nytt politiskt landskap. De blocköverskridande styrena har fortsatt att öka och omfattar nu hälften av kommunerna.

Länk till mer information på SKR:s hemsida

Hämta rapporten här som pdf-fil
 
SKR: Inkludering och medborgardeltagande
En forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.
Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har på uppdrag av SKR skrivit en forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.
Ladda ned forskningsöversikten här, som PDF-fil
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR

#99 Välfärdsbrottslighet i regioner
Välfärdsbrottslighet i regionerna omfattar allt från oseriösa aktörer som överutnyttjar systemet till rena brott som bedrägerier eller läkemedelsrelaterad brottslighet. Vad krävs för att upptäcka denna brottslighet, vilka verktyg finns att använda och vilka verktyg som skulle behövas.
Medverkande: Linnea Graaf, samordnare Region Stockholm, Akuliina Salander, regionjurist Region Västra Götaland och Christina Kiernan, samordnare, SKR
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Länk till avnsitt 99
 
#100 Stärk fullmäktige
SKR erbjuder kommuner och regioner en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar efter valet 2022. I avsnittet berättar medarbetare från Demokratisektionen om uppdraget från SKR:s styrelse, upplägget samt om erfarenheterna efter att i en fjärdedel av kommunerna och regionerna har genomfört utbildningen.
Medverkande: Marin Lidhamn, Christine Feuk, Anna-Lena Pogulis och Anders Nordh, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR
Länk till avnsitt 100

#101   310 val - ett nytt politiskt landskap
Kommun- och regionvalen skiljer sig på flera sätt från riksdagsvalet. Fler personer har rösträtt, fler partier är representerade, olika styren bildas och många röstar på ett annat parti än i riksdagsvalet. I avsnittet ger SKR en analys av väljarna, de folkvalda, vilka styren som bildats och vilka partier som är representerade i det delvis nya politiska landskapet.
Medverkande: Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR
Samtalsledare, Anders Nordh, SKR
Länk till avsnitt 101

#102 Elevborgarråd
I Karlstad kommun har alla elever i förskola och grundskolan möjlighet att lämna in förslag på hur kommunen ska utveckla sitt klimatarbete
Medverkande: Johan Sjövall, utbildningschef för grundskola och Klara Perhamre, miljöstrateg i Karlstads kommun
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
Länk till avnsitt 102 
 
 
SKR: Hot mot det demokratiska samtalet - forskarantologi
I denna antologi belyser forskare och experter hur hot och hat mot förtroendevalda och politiskt aktiva medborgare riskerar att försvaga demokratin, försvåra det demokratiska samtalet och påverka medborgares möjligheter till deltagande.
Länk till mer info på SKR:s hemsida

Ladda ned Antologin här som PDF
 
Karlstad: Elevborgarråd
Under våren har alla barn och elever i de kommunala förskolorna och grundskolorna fått lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart. Det har skett inom arbetet Elevborgarråd för klimatet som är ett koncept som Karlstad är först i Sverige med.
Det kom in hela 967 förslag som eleverna med hjälp av miljöexperter i kommunen nu har arbetat vidare med under en stor elevdemokrati-workshop. Förslagen bearbetades och sammanställdes till ett antal skarpa förslag.
Läs mer på Karlstads hemsida
 
Göteborg: Ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De är mellan 12-17 år och diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.
 
Läs mer på Göteborgs hemsida
 
Västerås: UNIK
Ungdomsdialog utgör en kanal mellan politiker och ungdomar. Syftet är att hjälpa politiker att förstå ungas behov, och att ge unga en möjlighet till delaktighet och påverkan. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta. Ungdomsdialog fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till långsiktig hållbar förändring.

Läs mer på Ungdomsdialog här
 
SKR: Nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Anmäl dig till nätverket via denna länk
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
SKR: Introduktion till medborgarbudget eller boendebudget för bostadsbolag
Detta seminarium ger kommunala bostadsbolag en introduktion om medborgarbudget eller boendebudget, men också en möjlighet till att ta del av erfarenheter från bostadsbolag som prövat arbetssättet. SKR vill undersöka behovet av stöd för att utveckla arbetet vidare.

Målgrupp: medarbetare i bostadsbolag som arbetar med boendeinflytande, delaktighet för hyresgäster och områdesutveckling
  • Datum: 16 juni 2023
  • Tid: 10.00 – 12.00
  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Kostnad: Kostnadsfritt men en anmälan krävs.
  • Sista anmälningsdag: 9 juni 2023
Länk till mer info och anmälan på SKR:s hemsida
 
SKR: Stärk fullmäktige – en grundutbildning
För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region. Utbildningen innehåller följande delmoment:
  • Uppdraget som förtroendevald.
  • Kommuners och regioners uppdrag.
  • Samspel i politikens olika funktioner och roller.
  • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta.
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare.
Länk till mer information och anmälan på SKR:s hemsida
 
 
Riskguide för att förebygga konflikt
SKR har tillsammans med kommuner och regioner utvecklat ett verktyg för att på ett tidigt stadium identifiera frågor eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Syftet med verktyget är att i ett tidigt skede på ett systematiskt sätt kunna agera förebyggande. Verktyget är gratis och ligger på SKRs webbsida, så du kan gå in använda det på ett enkelt sätt.

Länk till Riskguiden
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se