Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommande konferenser och seminarier
 
På SKRs webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Anpassa fastighetssektorn till ett klimat i förändring
Den 12 oktober anordnar SKR en konferens med fokus på vikten av att anpassa våra fastigheter till ett klimat i förändring och det proaktiva arbetet med att identifiera risker och sårbarheter samt vidta åtgärder för att förebygga de negativa klimateffekterna.
Konferensen erbjuds både på plats på Hornsgatan i Stockholm och i digitalt format och riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning inom hela bygg- och fastighetssektorn.
 
Bostadsförsörjning när konjunkturen viker och byggandet minskar
Hur kan kommuner agera när de ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggande och upprustning av bostadsbeståndet försämras och efterfrågan viker samtidigt som det fortsatt finns en brist på bostäder? Hur kan vi få till stånd en tillräcklig rörlighet på bostadsmarknaden lokalt för alla som vill komma in och för de hushåll som behöver ett annat boende? SKR bjuder in till ett seminarium via webben med fokus på hur kommuner idag på mest effektiva sätt kan nyttja sina verktyg. Seminariet äger rum den 26 maj.
Fullständigt program och möjlighet till anmälan kommer inom kort på SKR:s webbsida.
 
Det robusta samhället - välkommen till konferens 13-14 juni
För tredje året arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande, i år med temat robusthet. Konferensen kommer ge inspiration och fördjupningar inom en rad områden och på programmet står aktuella inspel från regeringskansliet liksom konkreta exempel på arbetssätt från kommun- och regionledningar, men även information från experter inom olika områden. Det kommer finnas goda möjligheter att inspireras och knyta kontakter.

Vi vänder oss till chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnadsområdet, lokal och regional utveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur, miljö och klimat, krisberedskap med mera.
Mer information och anmälan
 
Fler nyheter i korthet
 
 
Ny rapport med förslag till kortare och enklare byggprocesser
SKR har tillsammans med Fastighetsägarna och Byggföretagen tagit fram en rapport med ett antal förslag på vad som behöver göras för att förenkla och korta ledtiderna i byggprocessen.
I rapporten föreslås bland annat:
  • Att det införs tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden.
  • Att miljöbalken och plan- och bygglagen harmoniseras bättre, eftersom miljöbalken har blivit en svårtillämpad lagstiftning
  • Att domstolarna inte ska ifrågasätta kommunernas utredningar och underlag om de inte är uppenbart bristfälliga.
  • Att detaljplaner som upphävs av en domstol inte ska behöva tas om från början.
Rapporten i sin helhet (skr.se)
 
Förslag på nya författningar inom ramen för översynen av byggregelverket
Nu är Boverkets förslag på föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader tillsammans med föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall ute på remiss.

Den 26 april håller Boverket digitala remisseminarier om de nya förslagen. Passa på att ta del av informationen och tyck till i frågan.
 
Tips från SKR
 
 
SMHI bjuder in till temakväll om klimatanpassning för politiker
Är du förtroendevald i en kommun eller i en annan politiskt styrd organisation? För att öka kunskapen om klimatanpassning ut ett kommunalt perspektiv anordnar SMHI en temakväll om klimatanpassning. Under kvällen får du kunskap om bland annat klimatanpassningens grunder och förutsättningar och hur risker kan minimeras från SMHIs experter och klimatforskare.
Temakvällen riktar sig till dig som är politiskt verksam i en kommun, region eller annan politiskt styrd organisation, med ingen eller lite kunskap om klimatanpassning, vad det är och innebär.
Temakvällen genomförs digitalt, den 30 maj 2023 klockan 17:30-20:00.
Mer information och anmälan
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se