Avfall kan ge mer svensk gödsel
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Regeringen uppmanas återställa skattebefrielsen på biogas
 
Avfall Sverige har, tillsammans med Fossilfritt Sverige och 13 andra nationella branschorganisationer samt ett 50-tal företag och organisationer, skickat ett brev till berörda ministrar där vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att skyndsamt minimera konsekvenserna av att EU-kommissionens godkännande av biogasens och biogasolens skattebefrielse ogiltigförklarades i en dom från tribunalen den 21 december 2022.
 
Avfall kan ge mer svensk gödsel
 
Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en betydande potential, i synnerhet för kväve och fosfor. Även avfall kan bidra.

Läs hela artikeln
Så ansöker ni om dispens för bioavfallet
 
Naturvårdsverket har nu publicerat ett formulär, där kommuner kan ansöka om dispens från kravet på separat insamling av bioavfall. Dispenser kommer att vara tidsbegränsade och kunna ges för en tid om max två år.

Här hittar du alla länkar
Mer biogas kan få produktionsstöd
 
EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett användningsområde.
Snart är det alltså inte bara biogas i form av drivmedel som kan få produktionsstöd.

Läs mer
Din roll i det internationella arbetet
 
I den egna kommunen eller i Ukraina – Avfall Sverige och medlemmarna kan bidra till utveckling av en hållbar avfallshantering både lokalt och globalt. Lär mer på vårt webbinarium. 
När: 28 april kl. 8–9

Läs mer – bara för inloggade medlemmar
Avfall web håller öppet till 23 april
 
Har nu registrerat er avfallsstatistik än? Nu får du ytterligare några dagar på dig. De siffror som matas in i Avfall Web utgör grunden för den nationella statistiken som Avfall Sverige tar fram, men ger också möjlighet till benchmarking och analyser.

Till Avfall Web
Avfall Sverige stärker plockanalysarbetet
 
Plockanalyser är viktiga för uppföljning av insamlingssystem, kontroll av kvalitet samt för utvärderingar. Det är oerhört viktigt att kommunerna får rättvisande och jämförbara resultat oavsett vem som utför alyserna.
Därför startar Avfall Sverige nu en översyn av de befintliga sorteringsanvisningarna.
"Betydelsen av öl och filtar i miljöarbetet"
 
Under årsmötet kan du lyssna på Oskar Kihlborg, den hållbara äventyraren som motiverar allt från “vanliga Svenssons” till professionella äventyrare att tänja sina gränser. Han delar med sig av insikter och erfarenheter från 25 års äventyr världen över.

Läs hela årsmötesprogrammet
Inbjudan till biogasdebatt i EU
 
Avfall Sverige och EU-parlamentarikern Helene Fritzon bjuder in till ett seminarium om Biogas på EU-parlamentet: Biogas Solutions for Biowaste Management – the Nordic Model. Det går bra att ansluta digitalt.
Ny tid: 27 april kl 12.45–14

Läs mer och anmäl dig
Biogasen kan fyrfaldigas i Norden
 
En forskningsstudie visar att alla nordiska länder relativt enkelt skulle kunna öka biogasproduktionen till 39 TWh per år – ett välkommet tillskott till energisektorn.
– Det är en realiserbar potential, säger en av två författare bakom studien.

Läs hela intervjun
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 

Frågor och svar om auktorisation
 
Nu finns svar på två frågor om hur upphandling genom auktorisation påverkar kunderna, och om enstaka kunder kan undantas.
Läs alla frågor och svar
 
Se webbinarierna i efterhand
 
Avfall Sverige sänder flera webbinarier kring förpackningsinsamlingen. De läggs upp på medlemssidorna efter hand:
Ekonomi och taxefrågor kring insamling av förpackningsavfall
Att kommunicera nya ansvar för förpackningar och matavfall
Kommunalt insamlingsansvar – omlastning
Upphandlingsfrågor kring insamling av förpackningar
Bara för inloggade medlemmar
"Låt förorenaren betala för plastavfallet"
 
För att stoppa plastföroreningarna måste fokus riktas mot de som sätter fossil plast på marknaden. I avfallsledet är det för sent. Det skriver representanter för Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna och Energiföretagen i Altinget.

Läs hela debattartikel
"Skatt på biogas som sockerskatt på broccoli"
 
Klimatmål ställs mot sänkta bränslepriser i debatten, men nya EU-regler öppnar för lösningar som bidrar till både och. Det skriver företrädare för 13 samhällsbärande sektorer i en uppmaning till regeringen att omgående återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol.

Läs hela debattartikeln
Utsläppsavgift kan förändras
 
NOx-avgiften är inte i sig inte något som påverkar hur mycket energiåtervinning som etableras, påpekar Avfall Sverige i sitt remissvar. De ställer sig också positiva till en breddning av systemet, däremot inte att det ersätts med en skatt.

Läs hela remissvaret
God service för farligt och grovavfall
 
Naturvårdsverkets föreslår att kommunerna ska utforma system för separat insamling av grovavfall och farligt avfall. Avfall Sverige påpekar vikten av kommunernas självstyre och möjligheten att ställa lokala krav genom avfallsföreskrifter.

Läs hela remissvaret
Tips för skyddsronder på ÅVC
 
För att rutinen kring skyddsronder ska fungera behöver den vara enkel och tydlig. Nu finns en rapport och checklista som underlättar arbetet.
2023:7 Skyddsronder på återvinningscentraler
 
Goda möjligheter att återvinna mineraliskt avfall
 
Det finns cirka 1,5–2,5 miljoner ton mineraliskt byggavfall som skulle kunna finna annan avsättning och avlasta deponier. Avfall Sverige har låtit undersöka några tänkbara alternativ.
Långsiktigt PFAS-fritt med jonbytarfilter
 
Regenerering av jonbytarfilter gör att de kan fortsätta rena lakvatten under läng tid.
2023:09 Rening av PFAS-förorenat lakvatten med jonytesprocessen;pilotförsök med regenerering
Extra utlysning från Utvecklingskommittén
 
I höst ges det inte bara två utan tre tillfällen att söka utvecklingsbidrad från Avfall Sveriges utvecklingssatsning. Till skillnad från de övriga fyra är detta en öppen utlysning utan fokus på något särskilt område.
Sista ansökningsdag är den 14 september.

Läs mer
Så ska metanutsläppen minska
 
Det nya numret av Avfall och Miljö har metan som tema. Läs om farorna och möjligheterna, om mätning och om Avfall Sveriges kommande metanstrategi, som ska balansera dessa frågor för en sund och klimatneutral avfallshantering.

Läs tidningen digitalt
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi välkomnar
• WMS Nordic AB: miljö, logistik, ekonomi  Läs mer
• Svenska Avfallsloggen: digital tjänst för anteckning och rapportering av farligt avfall  Läs mer
• Videntes: projektledning  Läs mer
 
Vässa dina kunskaper och nätverka
 
Avfall Web – fördjupning
 
När: 19 april kl 9–11.30

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.
Bara för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Nya reglerna för bioavfall
 
När: 21 april kl 13–15.30

Medlemsrådgivningen riktar sig alla Sveriges kommuner med anledning av de nya reglerna för separat insamling av biologiskt avfall såsom matavfall, trädgårdsavfall, flytande fett och invasiva arter.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Fördjupad driftkurs, energiåtervinning
 
När: 24–27 april
Var: Västerås

Här lär du dig hur anläggningens olika delar fungerar ihop och hur inställningar påverkar energieffektivitet och utsläpp. Vi tittar särskilt på vad som kan gå fel för att kunna undvika kostsamma misstag.

Läs mer och anmäl dig
Gundkurs avfallslagstiftning
 
När: 26–27 april
Var: Göteborg

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.
Kursen ges också den 13–14 juni, se nedan.

Läs mer och anmäl intresse
Vattenhantering på avfallsanläggningar
 
När: 9–10 maj
Var: Malmö
 
Denna kurs är en fördjupning om vattenrening på avfallsanläggningar, med inriktning på tillstånd- och processutveckling som rör hantering och behandling av av olika vatten från deponi- och avfallsytor.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 10–11 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs biogas
 
När: 7–8 juni
Var: Linköping

Kursen ger grundläggande kunskaper om biogasteknik, inklusive produktion, lagstiftning och användning av biogas och rötrester, och kräver inga biologiska eller kemiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När:13–14 juni
Var: Malmö

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl dig
Goda exempel inom förebyggande
 
När: 6 september kl 9–12
 
På detta tredje och sista av vårens webbinum presenteras bland annat goda exempel från kommuner, en ny vägledning om resurssmart förskola samt resultatet av Livsmedelsverkets plockanalyser.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 
SGI: Erfaren avfalls- och deponihandläggare
 
Ansök senast den 23 mars  Läs mer om tjänsten
 
Stockholm Vatten och Avfall: teknisk utredare avfall
 
Ansök senast 30 april  Läs mer om tjänsten
 
Vallentuna: avfallshandläggare
 
Ansök senast den 7 maj  Läs mer om tjänsten
 
Vallentuna: avfallshandläggare inriktning kommunikation
 
Ansök senast den 7 maj  Läs mer om tjänsten
 
Stockholm Vatten och Avfall: enhetschef återvinning
 
Ansök senast den 7 majj  Läs mer om tjänsten
 
Gotland: miljösamordnare inriktning avfall
 
Ansök senast den 14 maj  Läs mer om tjänsten