SKR:s nyhetsbrev om att digitalisera välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här nyhetsbrevet riktar sig primärt till dig som är kommundirektör, ingår i kommunledningen eller arbetar strategiskt med kommunens digitala utveckling. Här kommer vi att berätta om pågående arbete inom digitalisering för kommunsektorn. Genom att ta del av innehållet i brevet håller du dig uppdaterad om det som är aktuellt inom digitaliseringsområdet.
 
Nu tar vi krafttag tillsammans!
 
 
Patrik Sundström,  Chief Digital Officer, SKR
Digitaliseringen bär med sig unika möjligheter att införa smarta och resurseffektiva arbetssätt, skapa en mer sammanhållen offentlig sektor för invånare, öka innovation och konkurrenskraft men även att bidra till välfärdens aktörer som attraktiva arbetsgivare i framkant.

Samtidigt är det tydligt att omställningen är kantad med utmaningar. Många verksamheter brottas med ett digitalt arv av gamla och dyra system som inte möjliggör datadelning och smarta arbetssätt. Avsaknaden av gemensam riktning mellan staten och kommunsektorn bidrar till dubbelarbete, otydlighet och ett ineffektivt nyttjande av gemensamma resurser. Undersökningar visar att Sverige tappar mark mot andra länder och endast 3 av 10 invånare anser att kommuner och regioner lever upp till förväntningarna.

Med hänsyn till de rådande utmaningarna med kompetensbrist, demografi och ett tufft ekonomiskt läge behöver utvecklingen vändas. Det behövs en ambitionshöjning där siktet ställs högt. Vägen framåt är tillsammans!

Tillsammans med landets kommuner drivs därför ett arbete inom tre parallella utvecklingsspår med sikte på:
  • En kommungemensam agenda och plan för genomförande av gemensamma lösningar på gemensamma behov. En kommungemensam agenda ger en strategisk riktning för det gemensamma arbetet över tid. Den ska kompletteras av en genomförandeplan med konkreta satsningar inom områden där kommuner ser stora vinster att samverka. Det är inte kostnadseffektivt eller framgångsrikt att alla 290 kommuner var för sig utvecklar, kravställer, upphandlar och förvaltar system och lösningar. 
  • En nationellt initierad satsning där kommunsektorn och staten tillsammans pekar ut en riktning för välfärdens digitalisering och får på plats en långsiktig omställningsstrategi och handlingsplan med konkreta och tidsatta leveranser
     
  • En vidareutvecklad förmåga inom SKR och koncernen för att på allvar kunna möta medlemmarnas behov av råd, stöd, vägledning, utveckling och upphandling av gemensamma digitala lösningar. SKR behöver bli en arena där kommuner i samverkan kan göra verkstad.
Tillsammans i bred samverkan mellan kommun, region, stat och näringsliv är det fullt möjligt att inleda en resa både för att utveckla välfärden, bidra till tillväxt i näringslivet och återigen göra Sverige till ett konkurrenskraftigt land i yttersta framkant vad gäller förmågan att ställa om med stöd av ny teknik.

Att ta dessa steg är inte svårt, bara jobbigt.
Nu går vi från ord till handling.
 
Hej Kristina, vad händer inom kommunernas digitalisering?
 
 
Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör Skellefteå
För att hantera de stora utmaningar som den offentliga sektorn står inför behöver vi hitta nya lösningar och nya arbetssätt. Utmaningarna handlar om såväl ekonomi som kompetensförsörjning, men också om hur vi kan möta invånarnas förväntningar i en föränderlig värld. Välfärden kan inte möta dagens utmaningar med gårdagens lösningar. Vi behöver ställa om. Vi är 290 kommuner med mer eller mindre samma utmaningar. Det händer mycket i många av våra kommuner, men det händer inte på bredden. Jag och mina kommundirektörskollegor har initierat att lyfta och driva digitaliseringsfrågorna gemensamt för att skapa förutsättningar för en jämlik digital utveckling för landets samtliga kommuner. Det är både svårt och kostnadsdrivande att alla 290 kommuner tar fram egna tekniska lösningar och driver digitaliseringsfrågorna på egen hand. Det finns många argument för att gå samman och lösa dessa utmaningar tillsammans. Jag är stolt ambassadör för den inriktning vi nu har på gång - att gå samman med en kommungemensam agenda.

Kommundirektörsnätverkets digitaliseringsberedning
Dessa kommun- och stadsdirektörer har Kommundirektörsnätverkets uppdrag att strategiskt driva frågan om etablerandet av en kommungemensam agenda och satsning på välfärdens digitalisering.
Peter Carlstedt, Kramfors (ordförande)
Eva Hessman, Göteborg
Palle Håkansson, Linköping
Fredrik Jurdell, Stockholm
Andreas Norbrant, Malmö
Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå
Per Törnvall, Sollentuna
 
Aktuellt från landets kommuner
 
Det sker mycket spännande digital utveckling i landets kommuner. Här passar vi på att lyfta några av dessa lysande exempel för att inspirera och vägleda.
 
Eva Hessman, stadsdirektör i Göteborgs stad
Göteborgs stad - Digital tvilling
Genom att skapa en digital tvilling av staden har Göteborgs stad fått nya insikter om hur man bygger ett hållbart samhälle och möter invånares behov och önskemål.
Vi ser att detta är ett fantastiskt verktyg både för att förstå hur saker som nybyggnation, naturhändelser och stora evenemang påverkar staden, men det ger oss även helt ny kunskap om hur våra invånare faktiskt nyttjar Göteborgs stad. Vi är bara i början av en väldigt spännande utveckling, säger Eva Hessman, stadsdirektör i Göteborgs stad.

Läs mer om Göteborg stad- Digital tvilling
 
Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö
Smartare Värmdö
Värmdö kommun har satt högsta fart för att möta utmaningar och nå målsättningar genom att utforska nya innovativa arbetssätt.

Ska vi kunna arbeta smartare och möta våra invånares förväntningar så behöver vi utmana oss själva, bryta gamla mönster och göra Värmdö rustat för framtiden. Som kommundirektör har jag satt detta högst på agendan, säger Cecilia Lejon kommundirektör i Värmdö.
Läs mer om Smartare Värmdö
 
Sundsvall och Ånge - spännande samarbete på nya sätt
Kommunfullmäktige i Sundsvall och Ånge har beslutat att kommunerna ska samverka fullt ut inom IT och digitalisering. Intresset från omvärlden är stort – och regeringen följer nu arbetet.
 
Jonas Walker, kommundirektör i Sundsvall
Sundsvall och Ånge har olika förutsättningar att ta fram och använda digitala lösningar för att utveckla sina respektive verksamheter. Genom att samarbeta fullt ut kring digitalisering drar vi nytta av varandras styrkor och kan växla upp digitaliseringen på ett sätt som annars inte varit möjligt, säger Jonas Walker, kommundirektör i Sundsvall.


Mattias Robertsson, kommundirektör i Ånge
I Ånge kan vi snabbt ställa om för att testa nya arbetssätt i våra verksamheter. Inom Sundsvalls kommun går det inte att vara lika flexibel eftersom beslutsvägarna är betydligt längre. Sundsvall har däremot resurser att utveckla och erbjuda digitala lösningar på ett säkert sätt. Genom att jobba tillsammans kompletterar vi varandra och får bättre förutsättningar att utveckla kommunerna till fördel för de som bor och verkar här, säger Mattias Robertsson Bly kommunchef i Ånge.
Läsa mer om samarbetet

Regeringen följer samarbete

Utveckling för ett mer hållbart Sundsvall
 
Aktuellt från SKR-koncernen
 
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap inom områden som rör verksamhetsutveckling av omsorgen av äldre genom digitalisering.
Läs mer om stöd vid införande av välfärdsteknik
 
Nationellt kompetensforum för digitalmognad
Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. SKR och Adda tar nu ett långsiktigt ansvar för att vidareutveckla, koordinera och förvalta erbjudandet inom digital mognad. Vi hoppas att alla kommuner och regioner vill vara med. Anmäl din organisation om du inte redan gjort det. 
Läs med om Kompetensforum för digital mognad här
 
Säker digital kommunikation mellan kommun, region och stat
Säker digital kommunikation (SDK) erbjuder tryggare, snabbare och enklare informationsutbyte mellan välfärdens aktörer. Under 2022 och 2023 har Inera etablerat tjänsten SDK och erbjuder även stöd för införande. I dagsläget är det 100-talet kommuner som är i olika stadier av processen att ansluta och införa tjänsten. 
Vill du se vilka som är med och hur anslutningsprocessen går till – kika in här
 
 
Aktuellt i omvärlden
 
 
Är molnen på väg att skingras?
Frågan om molntjänster och tredjelandsöverföring är av strategisk betydelse för välfärdens fortsatta digitala utveckling. Samtidigt har rättsläget kommit att begränsa kommuners och regioners handlingsutrymme. Många har antingen gjort, eller står inför, stora investeringar och satsningar på en mer modern informationsmiljö, men det osäkra läget har delvis lagt en våt filt över utvecklingen då området under flera år kännetecknats av stor osäkerhet i fråga om vad som är lagligt och av svåra bedömningar kring vad som är lämpligt när olika intressen ställs mot varandra. Men frågan är nu om molnen är på väg att skingras?

En långsiktigt hållbar lösning på frågan, där länders behov av skydd för sina invånares personuppgifter säkras samtidigt som välfärdens aktörer får tillgång till de allra mest konkurrenskraftiga digitala tjänsterna, kan nu vara i sikte. Det är ännu för tidigt att ropa hej, men EU och USA har arbetat intensivt med frågan under en längre tid och i december 2022 publicerade EU-kommissionen ett förslag till regelverk (EU-US Data Privacy Framework) för att lösa upp knutarna. Förslaget bereds nu inom EU:s institutioner och hittills har det fått både ris och ros. Under februari och mars 2023 har både den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och en kommitté inom Europaparlamentet framfört behov av justeringar i förslaget.

Det återstår nu att se hur EU - kommissionen väljer att agera, enligt uppgift kvarstår kommissionens ambition att lägga fram ett slutligt förslag någon gång under sommaren 2023. SKR fortsätter att bevaka processen.
 
Förslag till ny EU-förordning Gigabit Infrastructure Act
Den 23 februari lanserade EU kommissionen förordningsförslaget Gigabit Infrastructure Act (GIA). Lagförslaget är en utveckling av Utbyggnadsdirektivet från 2014 och syftar till att underlätta utbyggnad av bredband med hastigheter på över en gigabit per sekund. Det handlar såväl om fiberutbyggnad som utveckling av 5G-näten.

Förhandling kring förslaget pågår under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet och fortsätter under hösten 2023. Uppkoppling i hela landet är helt avgörande för samhällets digitalisering och för att möjliggöra de förflyttningar som välfärden är mitt uppe i. SKR analyserar därför förslaget och kommer att lämna synpunkter till den svenska regeringen att ta med in i förhandlingarna.
Läs mer om förslaget till ny förordning
 
Statliga initiativ att ha koll på
Det pågår flera statliga utredningar, myndighetsuppdrag med mera, som på olika sätt berör välfärdens digitalisering. Nedan finner du länkar till ett urval av dessa.

Utredning om statlig e-legitimation

Utredning om obligatorium för digital post

Utredning om interoperabilitet


Myndighetsuppdrag kring rättsliga hinder för digitalisering i välfärden (DIGG)

Remiss av Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
 
Analys och kunskap
 
 
Digitalisering – hur står sig svensk offentlig sektor internationellt?
Det finns flera olika mätningar av offentlig sektors förmåga till digital omställning, där Sverige ligger bra till inom vissa områden men sämre inom andra. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har gjort en övergripande analys av samhällets digitalisering där det framgår att även om Sverige står sig relativt väl i internationell jämförelse, så är trenden över tid att andra länder kommit ikapp och även gått om. Det som sticker ut jämfört med andra länder är att svensk offentlig sektor är ojämn i leveransen av offentlig digital service, att utvecklingen går långsammare i Sverige och att myndigheter är dåliga på att samverka.
Läs mer om DIGGs analys här
 
Vilka teknologier är mogna till vad?
SKR:s danska systerorganisation KL har nyligen sammanställt en s.k. teknologiradar där man bedömer var olika teknologer befinner sig i sin mognadsgrad, i syfte att stödja de danska kommunernas investeringar och införanden av nya arbetssätt med stöd av ny teknik. Teknologiradarn är även uppdelad på olika verksamhetsområden och går därmed att bryta ner till exempel för socialtjänst, skola, samhällsbyggnad, administration osv. 
Läs mer och ta del av teknologiradarn här
 
 
Redaktör
Ina Tidvall
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00