Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
April 2023


I månadens utskick:
 • IVO: Rapport ”Vad har IVO sett 2022?"
 • Ny rapport om kommunala riktlinjer för LSS-insatser
 • Inspektionen för socialförsäkringen har granskat merkostnadsersättning för barn och vuxna
 • SKR:s webbutbildning om att ge stöd till personer med IF
 • SKR:s rapport: ”Stöd för prognos av boende enligt LSS”
 • Nu kan kommunerna ansöka om årets extra stöd till habiliteringsersättning!
 • SUF Kunskapscentrums digitala konferens den 9 maj
 • Jag har en plan – ny FUB film om individuell plan enligt LSS
 
IVO: Rapport ”Vad har IVO sett 2022?"
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i uppdrag att genom tillsyn och tillståndsprövning kontrollera att de lagar och andra regler som gäller för vården och omsorgen följs. IVO publicerar varje år en rapport om sina iakttagelser. I årets rapport konstaterar IVO att det förekommer olika former av begränsningsåtgärder i LSS-bostäder för barn och unga. IVO har i tillsynen sett att barn och unga vid upprepade tillfällen utsatts för fasthållningar och nedläggningar, vilket är ytterst allvarligt och i strid med lag. IVO lyfter även bristande kompetens om kommunikation hos personalen, vilket riskerar att leda till ett sämre mående och ökat utåtagerande beteende bland barnen.

Alla beslut som inte verkställts inom tre månader ska rapporteras till IVO. Flest rapporterade ej verkställda beslut 2022 gällde personer med funktionsnedsättning.

Under 2022 återkallade IVO tillstånd för 32 verksamheter efter ägar- och ledningsprövning. Hälften av de återkallade tillstånden gällde området personlig assistans. Av de aktörer som ansökt om tillstånd om att bedriva personlig assistans fick 59 procent avslag under 2022. Hela IVO:s rapport kan läsas här.
 
Ny rapport om kommunala riktlinjer för LSS-insatser
Marie Cederschiöld högskola har i en ny studie, finansierad av Autism Sverige, granskat kommunala riktlinjer för LSS-insatser. Studien visar att fler kommuner nu än tidigare har begränsande riktlinjer. I nästan alla riktlinjer finns bestämmelser för de personer som har rätt till insatserna. Endast 6 % av kommunernas riktlinjer är helt fria från begränsningar. studien visar också att karaktären på begränsningarna har ändrats över tid. Till exempel har insatserna ledsagning och kontaktperson fler begränsningar nu än tidigare, medan begränsningar när det gäller boendeinsatser har minskat.

På den här länken finns rapporten att ladda ner. Det går också se en inspelad presentation om rapporten.
 
Inspektionen för socialförsäkringen har granskat merkostnadsersättning för barn och vuxna
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat införandet av merkostnadsersättning för barn och vuxna. ISF konstaterar att efter reformen har reglerna blivit tydligare men många som ansöker får avslag på sin ansökan. Granskningen visar att en stor andel av de som ansöker om merkostnadsersättning får avslag på sin ansökan. Över 90 procent av föräldrarna och ungefär 50 procent av de vuxna som ansöker för egen del får avslag på sin ansökan.

ISF rekommenderar regeringen att följa utvecklingen av avslag när det gäller merkostnadsersättning för barn och eventuellt vidta åtgärder. ISF rekommenderar Försäkringskassan att fortsätta arbeta med att göra lika bedömningar i lika fall. ISF rekommenderar också Försäkringskassan att överväga att bedöma fler kostnader. Idag behöver handläggarna inte bedöma en kostnad om det är tydligt att den inte påverkar nivån på ersättningen, fördelningen eller hur länge beslutet gäller. Det kan göra det svårt för den enskilde att förstå beslutet och tillvarata sina intressen. Läs rapporten här.
 
SKR:s webbutbildning om att ge stöd till personer med IF
Vad innebär det att ha en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och vilket stöd behövs i vardagen? Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram en digital utbildning för personal och arbetsgrupper i LSS-verksamhet. Utbildningen innehåller:
 • Vad är IF?
 • Kognitivt stöd.
 • Vad innebär det att ha IF och autism?
 • Utmanande beteende.
 • Dokumentation – journal och genomförandeplan.
 • Psykisk hälsa och välmående.
Utbildningen kostar 3 500 kronor exklusive moms. Utbildningslänken kan användas obegränsat antal gånger t.o.m. 16 maj 2024. Utbildningen hittar ni på SKR:s webbsida.
 
SKR:s rapport: ”Stöd för prognos av boende enligt LSS”
LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna är en av tre insatser som ökar (de andra är kommunal personlig assistans och daglig verksamhet). 152 kommuner hade 2022 brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. Störst var bristen på gruppbostäder. För att stötta kommunerna i arbetet med att bygga fler bostäder publicerade Sveriges kommuner och regioner, SKR, 2020 ett stöd till prognos för boende enligt LSS. Målsättningen med rapporten var att bidra till mer träffsäkra prognoser, så att kommunerna därigenom skulle kunna möta behoven hos de personer som behöver boendeinsatser enligt LSS på ett bättre sätt. Eftersom rapporten kom då covid-19 pandemin härjade som värst har vi inte informerat om rapporten tidigare. Vi bedömer att den kan vara intressant att ta del av för FUB:s lokalföreningar och andra intresserade. Rapporten hittar ni på SKR:s webbsida.
 
Nu kan kommunerna ansöka om årets extra stöd till habiliteringsersättning!
Som vi har skrivit om i tidigare nyhetsbrev, finns pengar för det extra statliga stödet till habiliteringsersättning även med i regeringens budget för 2023. Alla som har LSS insatsen daglig verksamhet kan få det extra stödet. Sista dagen för kommunen att ansöka är den 1 juni 2023.

Klicka här för mer information om det extra stödet.
Här kan du kolla hur mycket pengar din kommun kan ansöka om.
 
SUF Kunskapscentrums digitala konferens den 9 maj
SUF står för Samverkan Utveckling Föräldraskap. Målgruppen för stödet från SUF Kunskapscentrum är familjer där en eller båda förälder har IF, en NPF diagnos eller andra kognitiva svårigheter. Den årliga konferensen blev digital och kostnadsfri under pandemin
och har förblivit så, då SUF har sett att så många fler har kunnat delta från hela Sverige.
Ingen föranmälan krävs. Konferenslänken publiceras 7 maj på www.regionuppsala.se/suf

Klicka här för att läsa mer om årets mycket intressanta program!
 
Jag har en plan – ny FUB film om individuell plan enligt LSS
Filmen ”Jag har en plan” visar hur tre olika personer har utformat sin individuella plan
och hur den används i vardagen.

Filmen lyfter också skillnaden mellan en genomförandeplan, en SIP och en individuell plan.
En SIP, samordnad individuell plan, eller en genomförandeplan är i första hand till för verksamheten. Men en individuell plan är personens egen plan. Trots det, används detta mycket bra verktyg i väldigt liten utsträckning. Så ta chansen att hämta värdefull kunskap på mindre än 11 minuter!

Här kan du titta på filmen på FUB:s egen Youtube kanal.
Här finns ytterligare information om Individuell Plan på FUB:s webbsajt.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se