Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 30 mars 2023.
 
Riktlinjerna har kompletterats gällande anvisad förskoleplats
 
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och därmed ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska.  Eftersom kommunen fått ökade skyldigheter har utbildningsnämndens riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet kompletterats.
 
Nackas svar på remissen om Statligt ansvar för skolan
 
Nacka kommun är remissinstans för utbildningsdepartementets remiss av betänkandet SOU 2023:53 Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag. Utbildningsnämnden har beslutat om ett förslag till yttrande som skickas vidare till kommunstyrelsen som beslutar om yttrandet.
 
Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg 2022
 
Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn under 2022 visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller de ställda kraven inom de flesta områden som granskats. Hos några huvudmän finns behov av att utveckla sina verksamheter, främst gällande lek- och lärmiljön och det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Utmärkelsen LÄRA – här är områdena för 2023!
 
Utbildningsnämnden har bestämt att utmärkelsen LÄRA 2023 ska uppmärksamma områdena ”Extra anpassningar och särskilt stöd” samt ”Naturvetenskap, matematik och teknik”.
 
Lokal krisplan för utbildningsnämnden
 
Utbildningsnämnden har antagit en lokal krisplan. Krisplanen ingår som ett led i Nacka kommuns krisberedskapsarbete och ska minimera riskerna för att utbildningsenheten inte ska kunna utföra de uppgifter som hör till utbildnings-nämndens ansvarsområde om en extraordinär händelse eller kris inträffar.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se