Nyhetsbrev nr.5 år 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog
 
Påsk
Vi passar på att önska en Glad Påsk till alla våra läsare.

Vi har haft träff med vårt nätverk för samverkan med civilsamhället, där Helsingborgs stad berättade om sin lokala överenskommelse med civilsamhället, MUCF om hur de kan ge stöd, vi fick också en aktuell rapport från regeringen. Våra kollegor som arbetar med frågor som rör idrott och folkbildning deltog också och informerade vad de har på gång. Värt nätvek för förtroendevalda fick höra hur Fagersta kommun involverar unga i sin medborgarbusget "Din idé". Professor Erik Amnå gav många insikter kring ungdomars deltagande och samverkan med civilsamhället. 
I detta nyhetsbrev hittar du några fler exempel på ungas inflytande.

Missa inte att anmäla dig till Demokratidagen den 19 april 2023 på plats i Stockholm, information om program och anmälan hittar du här: Länk till SKR:s hemsida, mer info om några seminarier nedan.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Anders Nordh, Nils Munthe, Ulrika Stöök, Anna-Lena Pogulis, Lena Langlet
 
SKR: 310 val - 2022 års kommun- och regionval
Rapporten 310 val analyserar de 20 regionvalen och de 290 kommunvalen. När det gäller de politiska styrena visar rapporten en variationsrik bild och delvis ett nytt politiskt landskap. De blocköverskridande styrena har fortsatt att öka och omfattar nu hälften av kommunerna.

Länk till mer information på SKR:s hemsida

Hämta rapporten här som pdf-fil
 
SKR: Demokratidagen 19 april 2023
SKR bjuder in till Demokratidagen 2023, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du SKR:s politiska ledning, statsrådet Parisa Liljestrand, forskarna Åsa Wikforss, Henrik Ekengren Oscarsson och Björn Brorström samt andra forskare och förtroendevalda samt andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.
 • Datum: 19 april 2023
 • Tid: 10.00 – 16.00
 • Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
 • Ort: Stockholm
 • Kostnad: 2 900 kronor per person (exklusive moms)
 • Sista anmälningsdag: 14 april 2023
Anmäl dig här!

Våra seminarier på Demokratidagen
1e. Medborgardialog som systematiskt arbetssätt

Vi möter Cascais en kommun i Portugal som har utvecklat sitt systematiska arbete sedan 2007 för att på olika sätt involvera och öka medborgares möjlighet till delaktighet. SKR presenterar tankar om medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt inspirerade av Cascais. Läs mer på SKR:s hemsida
OBS! Seminariet hålls på engelska, men SKR erbjuder tolkning till svenska.
 
Medverkande: Isabel Xavier Canning, Diretor, Citizenship Departament, Cascais City Council, Anders Nordh, SKR, Edward Andersson Dem design.

1f. Kommunala Råd – hur utvecklar vi dem?
Umeå Universitet har genomfört en enkätstudie deltagare i kommunala äldre- och funktionshinderråd, det är den första studien i sitt slag och visar på vilka som deltat och hur de upplever sin medverkan. Vi får också höra hur Tierps Kommun arbetar med kommunala råd, de har utöver äldre och funktionshinderråd, råd för föreningar och ett för näringslivet.
Medverkande: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, Sara Sjöqvist, utvecklare samt en förtroendevald från Tierps kommun och Nils Munthe, SKR.
 
2e. Inkludera marginaliserade grupper med hjälp av medborgardialog
Nazem Tahvilzadeh, forskare och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har gjort en forskningsöversikt av hur demokratiska innovationer som medborgardialog kan inkludera marginaliserade grupper i lokala politiska processer.
Medverkande: Nazem Tahvilzadhe, forskare och Nils Munthe, SKR.
 
2f. Medborgardialog i komplexa frågor
I detta seminarium ger vi en introduktion till hur kommuner och regioner kan arbeta systematiskt med att identifiera, förstå, planera och genomföra medborgardialoger i komplexa samhällsfrågor. Ni får också ta del av hur Umeå kommun har arbetat med en komplex fråga med fokus på segregation.
Medverkande: Martin Sande, Dialogues, Cecilia Ravry, Umeå kommun och Anders Nordh, SKR.
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#98 - Revisorerna är allmänhetens ögon i den kommunala verksamheten
De förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunniga. I avsnittet har vi ett samtal om den kommunala revisionen, som ofta kallas ett lokalt, demokratiskt kontrollinstrument.
Medverkande: Tutti Johansson Falk, ordförande för revisionen i Landskrona kommun, Lena Salomon, sakkunnig på PwC samt Anna Eklöf, SKR
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Länk till avnsitt 98
 
SKR: Tre aktuella utbildningstillfällen i vår

Medborgardialog - Grundutbildning i samtalsledning vid komplexa frågor, två dagar på plats
 
Falun: Gör din röst hörd - var med och påverka Falun!
Falun vill bli bättre på att ta tillvara ungas idéer och engagemang. Våra politiker ska bli bättre på att förstå ungas behov och ge unga en möjlighet att vara med och påverka.
Hälsinggårdsskolan kommer att vara först ut med att testa ett nytt sätt att påverka kommunen.
Läs mer på Faluns hemsida
 
Göteborg: Ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De är mellan 12-17 år och diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.
 
Läs mer på Göteborgs hemsida
 
Västerås: UNIK
Ungdomsdialog utgör en kanal mellan politiker och ungdomar. Syftet är att hjälpa politiker att förstå ungas behov, och att ge unga en möjlighet till delaktighet och påverkan. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta. Ungdomsdialog fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till långsiktig hållbar förändring.

Läs mer på Ungdomsdialog här
 
SKR: Nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Anmäl dig till nätverket via denna länk
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
SKR: Idékonferens – kommuners samverkan med sociala företag
En inspirationsdag om hur vi kan arbeta tillsammans för en mer framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.
 • Datum: 25 april 2023
 • Tid: 9.00 – 15.00
 • Plats: Webbsänds
 • Kostnad: 1 900 kronor exklusive moms.
 • Sista anmälningsdag: 24 april 2023
Länk till mer info på SKR:s hemsida
 
SKR: Stärk fullmäktige – en grundutbildning
För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region. Utbildningen innehåller följande delmoment:
 • Uppdraget som förtroendevald.
 • Kommuners och regioners uppdrag.
 • Samspel i politikens olika funktioner och roller.
 • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta.
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare.
Länk till mer information och anmälan på SKR:s hemsida
 
 
Riskguide för att förebygga konflikt
SKR har tillsammans med kommuner och regioner utvecklat ett verktyg för att på ett tidigt stadium identifiera frågor eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Syftet med verktyget är att i ett tidigt skede på ett systematiskt sätt kunna agera förebyggande. Verktyget är gratis och ligger på SKRs webbsida, så du kan gå in använda det på ett enkelt sätt.

Länk till Riskguiden
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se