En ny mandatperiod är igång!
 
Den efterlängtade vårsolen kikar försiktigt fram i hela landet och i Sveriges kommuner och regioner märks att det är en ny mandatperiod, med många nya förtroendevalda i olika roller. Under 2023 satsar vi på SKR särskilt på utbilding, bland annat genom konferenser på olika platser och digitalt.  

Utöver utbildning finns information, dokument och skrifter på vår hemsida, som kan användas i revisionsuppdraget. Exempel är förlagor till revisionsreglemente, arbetsordning och revisionsberättelser.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioner. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning. Vi finns tillgängliga för frågor och funderingar du kan ha kring ditt uppdrag. Du kan ringa eller maila dina frågor till oss. Vi som arbetar med revisionsutveckling inom SKR är Anna Eklöf och Lotta Ricklander samt våra förbundsjurister som är specialiserade på kommunalrätt.
Information om revision på hemsidan
 
En ny Revisionsdelegation 2023-2027
 
I slutet av mars valdes en ny styrelse för SKR, samt även vilka ledamöter som ingår i SKR:s delegationer och beredningar. Revisionsdelegationen inom SKR beslutar om god revisionssed i kommunal verksamhet och är samrådsorgan i intressebevakning, utveckling och service på revisionsområdet. Delegationens ledamöter är förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner.

Ordförande i Revisionsdelegationen under 2023-2027 är Cecilia Forss. 
 
Om du har synpunkter och förslag när det gäller arbetet med god revisionssed och andra viktiga revisionsfrågor så kan du kontakta delegationen på revisionsdelegationen@skr.se
 
Faktapaket om kommunal revision
 
SKR publicerar idag två rapporter med fakta om revision och ansvarsprövning i kommuner och regioner.
Den första rapporten, Fakta om den kommunala revisionen, är resultatet av en enkät som SKR varje mandatperiod ställer till samtliga revisionsgrupper. Frågorna i enkäten rör bland annat förutsättningar, arbetsformer och kommunikation.
Den andra rapporten, Utfallet i ansvarsprövningen 2011-2021, beskriver utfallet i ansvarsprövningen under den senaste tioårsperioden. Rapporterna visar bland annat att:
  • En stor majoritet av revisionsgrupperna arbetar enligt god revisionssed.
  • Fler uppger att de vid upphandling av sakkunnigt stöd får färre anbud än tidigare.
  • Det är ovanligt att revisorerna eller fullmäktige riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet men då det sker är det oftast relaterat till brister i styrning och intern kontroll av antingen verksamheten eller ekonomin.
  • Fullmäktige behöver stärka sin hantering av ansvarsprövningen i de fall då det riktats formell kritik, såväl vad det gäller inhämtandet av förklaring från nämnder och styrelser som motiveringen av fullmäktiges egna beslut och ställningstagande.
 
Seminarium om revisionens roll för att förebygga välfärdsbrottslighet på Demokratidagen 2023
 
SKR bjuder in till Demokratidagen 2023 den 19 april i Stockholm. Här möter du SKR:s politiska ledning, statsrådet Parisa Liljestrand, forskarna Åsa Wikforss, Henrik Ekengren Oscarsson och Björn Brorström samt andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.
Dagen innehåller även ett seminarium om revisionens roll för att förebygga välfärdsbrotslighet. Medverkar gör bland annat Christina Kiernan, samordnare för frågor som rör välfärdsbroittslighet på SKR.
 
Tips!
 
 
Poddavsnitt om kommunal revision
Revisorerna kan beskrivas om allmänhetens ögon i den kommunala verksamheten. I avsnittet har vi ett samtal om den kommunala revisionen, som ofta kallas ett lokalt, demokratiskt kontrollinstrument.
Medverkande: Tutti Johansson Falk, ordförande för revisionen i Landskrona kommun, Lena Salomon, sakkunnig på PwC samt Anna Eklöf, SKR. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
Lyssna på avsnittet
Save the date - konferenser för revisorer på gång
Efter sommaren arrangeras två återkommande konferenser för förtroendevalda revisorer. Möjlighet till anmälan kommer snart, men notera datumen redan nu!

Konferens för företroendevalda revisorer i regioner, Uppsala  7-8 september
Revisorerna i Region Uppsala står värdar för denna återkommande konferens som riktar sig till förtroendevalda revisorer som har ett uppdrag i en region. 

Primärkommunala Revisionskonferensen, nr 72, Kungsbacka Säröhus – (24) 25 till 26 oktober

Revisorerna i Kungsbacka kommun hälsar välkomna till denna återkommande konferens som riktar sig till förtroendevalda revisorer som har ett uppdrag i en kommun. Temat för konferensen är demokrati, tillitsbaserad styrning och ansvarsutkrävande.
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till revisorer i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se